18.4.2013   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 108/1


VERORDENING (EU) Nr. 348/2013 VAN DE COMMISSIE

van 17 april 2013

tot wijziging van bijlage XIV bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen („REACH”)

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH), tot oprichting van een Europees Agentschap voor chemische stoffen, houdende wijziging van Richtlijn 1999/45/EG en houdende intrekking van Verordening (EEG) nr. 793/93 van de Raad en Verordening (EG) nr. 1488/94 van de Commissie alsmede Richtlijn 76/769/EEG van de Raad en de Richtlijnen 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG en 2000/21/EG van de Commissie (1), en met name de artikelen 58 en 131,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Verordening (EG) nr. 1907/2006 bepaalt dat stoffen die overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels (2) aan de criteria voor indeling als kankerverwekkend (categorie 1A of 1B), mutageen (categorie 1A of 1B) of giftig voor de voortplanting (categorie 1A of 1B) voldoen, stoffen die persistent, bioaccumulerend en toxisch zijn, stoffen die zeer persistent en zeer bioaccumulerend zijn en stoffen ten aanzien waarvan wetenschappelijke aanwijzingen worden gevonden voor waarschijnlijke ernstige gevolgen voor de gezondheid van de mens of voor het milieu die even zorgwekkend zijn, autorisatieplichtig kunnen zijn.

(2)

Trichlooretheen voldoet aan de criteria voor indeling als kankerverwekkend (categorie 1B) overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008 en voldoet daarom aan de criteria voor opname in bijlage XIV bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 zoals bepaald in artikel 57, onder a), van die verordening.

(3)

Chroomtrioxide voldoet aan de criteria voor indeling als kankerverwekkend (categorie 1A) en mutageen (categorie 1B) overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008 en voldoet daarom aan de criteria voor opname in bijlage XIV bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 zoals bepaald in artikel 57, onder a) en b), van die verordening.

(4)

Uit chroomtrioxide gevormde zuren en oligomeren daarvan voldoen aan de criteria voor indeling als kankerverwekkend (categorie 1B) overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008 en voldoen daarom aan de criteria voor opname in bijlage XIV bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 zoals bepaald in artikel 57, onder a), van die verordening.

(5)

Natriumdichromaat voldoet aan de criteria voor indeling als kankerverwekkend (categorie 1B), mutageen (categorie 1B) en giftig voor de voortplanting (categorie 1B) overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008 en voldoet daarom aan de criteria voor opname in bijlage XIV bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 zoals bepaald in artikel 57, onder a), b) en c), van die verordening.

(6)

Kaliumdichromaat voldoet aan de criteria voor indeling als kankerverwekkend (categorie 1B), mutageen (categorie 1B) en giftig voor de voortplanting (categorie 1B) overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008 en voldoet daarom aan de criteria voor opname in bijlage XIV bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 zoals bepaald in artikel 57, onder a), b) en c), van die verordening.

(7)

Ammoniumdichromaat voldoet aan de criteria voor indeling als kankerverwekkend (categorie 1B), mutageen (categorie 1B) en giftig voor de voortplanting (categorie 1B) overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008 en voldoet daarom aan de criteria voor opname in bijlage XIV bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 zoals bepaald in artikel 57, onder a), b) en c), van die verordening.

(8)

Kaliumchromaat voldoet aan de criteria voor indeling als kankerverwekkend (categorie 1B) en mutageen (categorie 1B) overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008 en voldoet daarom aan de criteria voor opname in bijlage XIV bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 zoals bepaald in artikel 57, onder a) en b), van die verordening.

(9)

Natriumdichromaat voldoet aan de criteria voor indeling als kankerverwekkend (categorie 1B), mutageen (categorie 1B) en giftig voor de voortplanting (categorie 1B) overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008 en voldoet daarom aan de criteria voor opname in bijlage XIV bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 zoals bepaald in artikel 57, onder a), b) en c), van die verordening.

(10)

Die stoffen zijn geïdentificeerd en opgenomen in de overeenkomstig artikel 59 van Verordening (EG) nr. 1907/2006 opgestelde lijst van in aanmerking komende stoffen. Bovendien heeft het Europees Agentschap voor chemische stoffen (hierna „het Agentschap”) in zijn aanbeveling van 20 december 2011 (3) geadviseerd om die stoffen met voorrang op te nemen in bijlage XIV bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 overeenkomstig artikel 58 van die verordening. De stoffen moeten daarom in die bijlage worden opgenomen.

(11)

De kobaltverbindingen kobalt(II)sulfaat, kobaltdichloride, kobalt(II)dinitraat, kobalt(II)carbonaat en kobalt(II)diacteaat voldoen aan de criteria voor indeling als kankerverwekkend (categorie 1B) en giftig voor de voortplanting (categorie 1B) overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008 en voldoen daarom aan de criteria voor opname in bijlage XIV bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 zoals bepaald in artikel 57, onder a) en c), van die verordening. Die stoffen zijn geïdentificeerd en opgenomen in de overeenkomstig artikel 59 van Verordening (EG) nr. 1907/2006 opgestelde lijst van in aanmerking komende stoffen.

(12)

Het Europees Agentschap voor chemische stoffen heeft in zijn aanbeveling van 20 december 2011 geadviseerd om ook die kobaltverbindingen met voorrang op te nemen in bijlage XIV bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 overeenkomstig artikel 58 van die verordening. De Commissie is echter van oordeel dat ten minste een van de toepassingen van die stoffen, namelijk oppervlaktebehandeling, een risico voor de gezondheid van de mens met zich meebrengt dat niet afdoende wordt beheerst en moet worden aangepakt. Daarom moet de Commissie overeenkomstig artikel 69, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1907/2006 het Agentschap verzoeken een dossier samen te stellen overeenkomstig de voorschriften van bijlage XV bij die verordening. De beslissing over de eventuele opname van die stoffen in bijlage XIV moet dus worden uitgesteld tot de in de artikelen 69 tot en met 73 van die verordening beschreven procedure is afgerond.

(13)

In de aanbeveling van het Agentschap van 20 december 2011 zijn de in artikel 58, lid 1, onder c), ii), van Verordening (EG) nr. 1907/2006 bedoelde uiterste aanvraagdata voor elk van de in de bijlage bij deze verordening opgenomen stoffen vastgesteld. Die data zijn vastgesteld op basis van de tijd die naar schatting nodig is om een autorisatieaanvraag op te stellen, rekening houdend met de beschikbare informatie over de verschillende stoffen en met de informatie die wordt ontvangen tijdens de openbare raadpleging die overeenkomstig artikel 58, lid 4, van Verordening (EG) nr. 1907/2006 plaatsvindt. Er is ook rekening gehouden met de capaciteit van het Agentschap om de aanvragen binnen de in Verordening (EG) nr. 1907/2006 gestelde termijn te behandelen.

(14)

Voor de zeven chroomverbindingen heeft het Agentschap als uiterste aanvraagdatum 21 maanden na de inwerkingtreding van deze verordening voorgesteld. Op grond van een bespreking met de lidstaten en een beter inzicht in het belang van de specifieke structuur van de desbetreffende markten en bijbehorende toeleveringsketens is echter geconcludeerd dat de uiterste aanvraagdatum op 35 maanden na de inwerkingtreding van deze verordening moet worden vastgesteld.

(15)

Voor elk van de in de bijlage bij deze verordening opgenomen stoffen moet de in artikel 58, lid 1, onder c), i), van Verordening (EG) nr. 1907/2006 bedoelde verbodsdatum 18 maanden na de in artikel 58, lid 1, onder c), ii), van die verordening bedoelde uiterste aanvraagdatum vallen.

(16)

De in artikel 58, lid 1, onder c), i) en ii), van Verordening (EG) nr. 1907/2006 bedoelde data moeten in bijlage XIV bij die verordening worden gespecificeerd.

(17)

Artikel 58, lid 1, onder e), in samenhang met artikel 58, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1907/2006 bepaalt dat vormen van gebruik of categorieën van gebruik van de autorisatieplicht kunnen worden vrijgesteld, mits het risico naar behoren wordt beheerst op grond van de bestaande specifieke wetgeving van de Unie die minimumeisen aan het gebruik van de stof stelt in verband met de bescherming van de gezondheid van de mens of het milieu. In het licht van de momenteel beschikbare informatie is het niet wenselijk vrijstellingen op grond van die bepalingen vast te stellen.

(18)

Op basis van de thans beschikbare informatie is het niet wenselijk vrijstellingen vast te stellen voor onderzoek en ontwikkeling gericht op producten en procedés.

(19)

Op basis van de thans beschikbare informatie is het niet wenselijk herbeoordelingstermijnen voor bepaalde vormen van gebruik vast te stellen.

(20)

Verordening (EG) nr. 1907/2006 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(21)

De in deze verordening vervatte bepalingen zijn in overeenstemming met het advies van het bij artikel 133 van Verordening (EG) nr. 1907/2006 ingestelde comité,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage XIV bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 17 april 2013.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel BARROSO


(1)  PB L 396 van 30.12.2006, blz. 1.

(2)  PB L 353 van 31.12.2008, blz. 1.

(3)  http://echa.europa.eu/documents/10162/13640/3rd_a_xiv_recommendation_20dec2011_en.pdf


BIJLAGE

In de tabel in bijlage XIV bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 worden de volgende vermeldingen toegevoegd:

Vermelding Nr.

Stof

Intrinsieke eigenschap(pen) bedoeld in artikel 57

Overgangsregelingen

Vrijgestelde (categorieën van) vormen van gebruik

Herbeoordelingsperioden

Uiterste aanvraagdatum (1)

Verbodsdatum (2)

„15.

Trichlooretheen

EG-nr.: 201-167-4

CAS-nr.: 79-01-6

Kankerverwekkend

(categorie 1B)

21 oktober 2014

21 april 2016

16.

Chroomtrioxide

EG-nr.: 215-607-8

CAS-nr.: 1333-82-0

 

Kankerverwekkend

(categorie 1A)

 

Mutageen

(categorie 1B)

21 maart 2016

21 september 2017

17.

Uit chroomtrioxide gevormde zuren en oligomeren daarvan

Groep bestaande uit:

 

chroomzuur

EG-nr.: 231-801-5

CAS-nr.: 7738-94-5

 

dichroomzuur

EG-nr.: 236-881-5

CAS-nr.: 13530-68-2

 

oligomeren van chroomzuur en dichroomzuur

EG-nr.: nog niet toegekend

CAS-nr.: nog niet toegekend

Kankerverwekkend

(categorie 1B)

21 maart 2016

21 september 2017

18.

Natriumdichromaat

EG-nr.: 234-190-3

CAS-nr.: 7789-12-0

10588-01-9

 

Kankerverwekkend

(categorie 1B)

 

Mutageen

(categorie 1B)

 

Giftig voor de voortplanting

(categorie 1B)

21 maart 2016

21 september 2017

19.

Kaliumdichromaat

EG-nr.: 231-906-6

CAS-nr.: 7778-50-9

 

Kankerverwekkend

(categorie 1B)

 

Mutageen

(categorie 1B)

 

Giftig voor de voortplanting

(categorie 1B)

21 maart 2016

21 september 2017

20.

Ammoniumdichromaat

EG-nr.: 232-143-1

CAS-nr.: 7789-09-5

 

Kankerverwekkend

(categorie 1B)

 

Mutageen

(categorie 1B)

 

Giftig voor de voortplanting

(categorie 1B)

21 maart 2016

21 september 2017

 

 

21.

Kaliumchromaat

EG-nr.: 232-140-5

CAS-nr.: 7789-00-6

 

Kankerverwekkend

(categorie 1B)

 

Mutageen

(categorie 1B)

21 maart 2016

21 september 2017

 

 

22.

Natriumchromaat

EG-nr.: 231-889-5

CAS-nr.: 7775-11-3

 

Kankerverwekkend

(categorie 1B)

 

Mutageen

(categorie 1B)

 

Giftig voor de voortplanting

(categorie 1B)

21 maart 2016

21 september 2017”

 

 


(1)  Datum bedoeld in artikel 58, lid 1, onder c), ii), van Verordening (EG) nr. 1907/2006.

(2)  Datum bedoeld in artikel 58, lid 1, onder c), i), van Verordening (EG) nr. 1907/2006.