10.4.2013   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 101/5


UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 323/2013 VAN DE COMMISSIE

van 9 april 2013

tot toevoeging van bepaalde hoeveelheden die in 2012 op grond van artikel 4, lid 2, van Verordening (EG) nr. 847/96 van de Raad zijn ingehouden, aan de visserijquota van 2013

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 847/96 van de Raad van 6 mei 1996 tot invoering van aanvullende voorwaarden voor het meerjarenbeheer van de TAC’s en quota (1), en met name artikel 4, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Overeenkomstig artikel 4, lid 2, van Verordening (EG) nr. 847/96 kunnen de lidstaten de Commissie vóór 31 oktober van het jaar waarvoor het aan hen toegewezen vangstquotum geldt, verzoeken een gedeelte van hun quotum, dat ten hoogste 10 % mag bedragen, over te dragen naar het volgende jaar. De Commissie verhoogt het betrokken quotum voor het volgende jaar met het ingehouden gedeelte.

(2)

Bij Verordening (EU) nr. 1225/2010 van de Raad van 13 december 2010 tot vaststelling, voor 2011 en 2012, van de vangstmogelijkheden voor EU-vaartuigen voor visbestanden van bepaalde diepzeevissoorten (2), Verordening (EU) nr. 1256/2011 van de Raad van 30 november 2011 tot vaststelling, voor 2012, van de vangstmogelijkheden voor sommige visbestanden en groepen visbestanden welke in de Oostzee van toepassing zijn en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1124/2010 (3), Verordening (EU) nr. 5/2012 van de Raad van 19 december 2011 tot vaststelling, voor 2012, van de vangstmogelijkheden voor sommige visbestanden en groepen visbestanden welke in de Zwarte Zee van toepassing zijn (4), Verordening (EU) nr. 43/2012 van de Raad van 17 januari 2012 tot vaststelling, voor 2012, van de vangstmogelijkheden voor EU-vaartuigen voor sommige visbestanden en groepen visbestanden waarvoor geen internationale onderhandelingen worden gevoerd of geen internationale overeenkomsten gelden (5), en Verordening (EU) nr. 44/2012 van de Raad van 17 januari 2012 tot vaststelling, voor 2012, van de vangstmogelijkheden in de EU-wateren en, voor EU-vaartuigen, in bepaalde niet-EU-wateren, voor sommige visbestanden en groepen visbestanden waarvoor internationale onderhandelingen worden gevoerd of internationale overeenkomsten gelden (6), zijn voor bepaalde bestanden voor 2012 quota vastgesteld en is bepaald op welke bestanden de in Verordening (EG) nr. 847/96 bedoelde maatregelen kunnen worden toegepast.

(3)

Bij Verordening (EU) nr. 1262/2012 van de Raad van 20 december 2012 tot vaststelling, voor 2013 en 2014, van de vangstmogelijkheden voor EU-vaartuigen voor bepaalde bestanden van diepzeevissen (7), Verordening (EU) nr. 1088/2012 van de Raad van 20 november 2012 tot vaststelling, voor 2013, van de vangstmogelijkheden voor sommige visbestanden en groepen visbestanden welke in de Oostzee van toepassing zijn (8), Verordening (EU) nr. 1261/2012 van de Raad van 20 december 2012 tot vaststelling, voor 2013, van de vangstmogelijkheden voor sommige visbestanden en groepen visbestanden welke in de Zwarte Zee van toepassing zijn (9), Verordening (EU) nr. 39/2013 van de Raad van 21 januari 2013 tot vaststelling, voor 2013, van de vangstmogelijkheden voor EU-vaartuigen voor sommige visbestanden en groepen visbestanden waarvoor geen internationale onderhandelingen worden gevoerd of geen internationale overeenkomsten gelden (10), en Verordening (EU) nr. 40/2013 van de Raad van 21 januari 2013 tot vaststelling, voor 2013, van de vangstmogelijkheden in de EU-wateren en, voor EU-vaartuigen, in bepaalde niet-EU-wateren, voor sommige visbestanden en groepen visbestanden waarvoor internationale onderhandelingen worden gevoerd of internationale overeenkomsten gelden (11) zijn voor bepaalde bestanden voor 2013 quota vastgesteld.

(4)

Sommige lidstaten hebben vóór 31 oktober 2012 op grond van artikel 4, lid 2, van Verordening (EG) nr. 847/96 verzocht een gedeelte van hun quota voor 2012 in te houden en naar het volgende jaar over te dragen. Met inachtneming van de in die verordening vermelde grenzen moeten de quota voor 2013 met de ingehouden hoeveelheden worden verhoogd.

(5)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité voor de visserij en de aquacultuur,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De visserijquota die voor 2013 zijn vastgesteld in de Verordeningen (EU) nr. 1262/2012, (EU) nr. 1088/2012, (EU) nr. 1261/2012, (EU) nr. 39/2013 en (EU) nr. 40/2013, worden overeenkomstig de bijlage verhoogd.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de zevende dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 9 april 2013.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel BARROSO


(1)  PB L 115 van 9.5.1996, blz. 3.

(2)  PB L 336 van 21.12.2010, blz. 1.

(3)  PB L 320 van 3.12.2011, blz. 3.

(4)  PB L 3 van 6.1.2012, blz. 1.

(5)  PB L 25 van 27.1.2012, blz. 1.

(6)  PB L 25 van 27.1.2012, blz. 55.

(7)  PB L 356 van 22.12.2012, blz. 22.

(8)  PB L 323 van 22.11.2012, blz. 2.

(9)  PB L 356 van 22.12.2012, blz. 19.

(10)  PB L 23 van 25.1.2013, blz. 1.

(11)  PB L 23 van 25.1.2013, blz. 54.


BIJLAGE

Code lidstaat

Code bestand

Soort

Naam van het gebied

Definitief quotum 2012 (1)

(in ton)

Vangsten 2012

(in ton)

Bijzondere voorwaarden vangsten 2012

(in ton)

Definitief quotum

(%)

Overgedragen hoeveelheid

(in ton)

BEL

ANF/07.

Zeeduivel

VII

1 688

1 374,2

141,7

89,80

168,8

BEL

ANF/2AC4-C

Zeeduivel

EU-wateren van IIa en IV

358

132,6

 

37,04

35,8

BEL

ANF/8ABDE.

Zeeduivel

VIIIa, VIIIb, VIIId en VIIIe

95

59,7

 

62,84

9,5

BEL

COD/07A.

Kabeljauw

VIIa

28

22,9

 

81,79

2,8

BEL

COD/07D.

Kabeljauw

VIId

71

39,8

 

56,06

7,1

BEL

COD/7XAD34

Kabeljauw

VIIb, VIIc, VIIe-k, VIII, IX en X, EU-wateren van CECAF 34.1.1

327

288,9

 

88,35

32,7

BEL

HAD/07A.

Schelvis

VIIa

39

12,8

 

32,82

3,9

BEL

HAD/5BC6A.

Schelvis

EU-wateren en internationale wateren van Vb en VIa

7

0

 

0

0,7

BEL

HAD/6B1214

Schelvis

EU-wateren en internationale wateren van VIb, XII en XIV

8

0

 

0

0,8

BEL

HAD/7X7A34

Schelvis

VIIb-k, VIII, IX en X; EU-wateren van CECAF 34.1.1

243

235,4

 

96,87

7,6

BEL

HKE/2AC4-C

Heek

EU-wateren van IIa en IV

32

27,1

 

84,69

3,2

BEL

HKE/571214

Heek

VI en VII; EU- en internationale wateren van Vb; internationale wateren van XII en XIV

23

9,7

 

42,17

2,3

BEL

HKE/8ABDE.

Heek

VIIIa, VIIIb, VIIId en VIIIe

10

2,6

 

26

1

BEL

LEZ/07.

Schartong

VII

659

600,9

 

91,18

58,1

BEL

LEZ/2AC4-C

Schartong

EU-wateren van IIa en IV

9

0,2

 

2,2

0,9

BEL

LIN/04-C.

Leng

EU-wateren van IV

24

11,7

 

48,75

2,4

BEL

LIN/6X14.

Leng

EU- en internationale wateren van VI, VII, VIII, IX, X, XII en XIV

74

61,4

 

82,97

7,4

BEL

NEP/07.

Langoustine

VII

72

6,4

 

8,89

7,2

BEL

NEP/2AC4-C

Langoustine

EU-wateren van IIa en IV

1 268

372,6

 

29,38

126,8

BEL

NEP/8ABDE.

Langoustine

VIIIa, VIIIb, VIIId en VIIIe

6

1,4

 

23,33

0,6

BEL

PLE/07A.

Schol

VIIa

433

235,6

 

54,41

43,3

BEL

PLE/7DE.

Schol

VIId en VIIe

1 216

1 167,7

 

96,03

48,3

BEL

PLE/7HJK.

Schol

VIIh, VIIj en VIIk

2

1,4

 

70

0,2

BEL

SOL/07A.

Tong

VIIa

246

221,7

 

90,12

24,3

BEL

SOL/07D.

Tong

VIId

1 689

939,2

 

55,61

168,9

BEL

SOL/07E.

Tong

VIIe

40

37,4

 

93,5

2,6

BEL

SOL/24-C

Tong

EU-wateren van II en IV

1 558

601,1

 

38,58

155,8

BEL

SOL/7FG.

Tong

VIIf en VIIg

867,9

839,7

 

96,75

28,2

BEL

SOL/7HJK.

Tong

VIIh, VIIj en VIIk

39

18,1

 

46,41

3,9

BEL

SOL/8AB.

Tong

VIIIa en VIIIb

386

385,2

 

99,79

0,8

BEL

SRX/07D.

Roggen

EU-wateren van VIId

63

8,3

46,8

87,46

6,3

BEL

SRX/2AC4-C

Roggen

EU-wateren van IIa en IV

208

28

156,9

88,89

20,8

BEL

SRX/67AKXD

Roggen

EU-wateren van VIa, VIb, VIIa-c en VIIe-k

1 422

112

1 183,6

91,11

126,4

BEL

SRX/89-C.

Roggen

EU-wateren van VIII en IX

10

0,3

3,3

36

1

BEL

WHG/07A.

Wijting

VIIa

5

4,4

 

88

0,5

BEL

WHG/7X7A-C

Wijting

VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh, VIIj en VIIk

326

235,4

 

72,2

32,6

DEU

ANF/07.

Zeeduivel

VII

339

269,926

 

79,62

33,9

DEU

ANF/2AC4-C

Zeeduivel

EU-wateren van IIa en IV

386

260,977

 

67,61

38,6

DEU

ANF/56-14

Zeeduivel

VI; EU- en internationale wateren van Vb; internationale wateren van XII en XIV

154

142,055

 

92,24

11,945

DEU

ARU/1/2.

Grote zilvervis

EU-wateren en internationale wateren van I en II

33

0

 

0

3,3

DEU

ARU/34-C

Grote zilvervis

EU-wateren van III en IV

22

0

 

0

2,2

DEU

ARU/567.

Grote zilvervis

EU- en internationale wateren van V, VI en VII

1 036

537,699

 

51,9

103,6

DEU

BLI/03-

Blauwe leng

EU- en internationale wateren van III

2

0

 

0

0,2

DEU

BLI/24-

Blauwe leng

EU- en internationale wateren van II en IV

4

0

 

0

0,4

DEU

BSF/1234-

Zwarte haarstaartvis

EU- en internationale wateren van I, II, III en IV

3

0

 

0

0,3

DEU

COD/03AS.

Kabeljauw

Kattegat

2

0,051

 

2,55

0,2

DEU

COD/3DX32.

Kabeljauw

EU-wateren van de deelsectoren 25-32

4 811,48

2 457,146

 

51,07

481,148

DEU

GFB/1234-

Gaffelkabeljauw

EU- en internationale wateren van I, II, III en IV

9

0

 

0

0,9

DEU

GFB/567-

Gaffelkabeljauw

EU- en internationale wateren van V, VI en VII

10

0

 

0

1

DEU

HAD/5BC6A.

Schelvis

EU- en internationale wateren van Vb en VIa

8

0,079

 

0,99

0,8

DEU

HAD/6B1214

Schelvis

EU- en internationale wateren van VIb, XII en XIV

10

0

 

0

1

DEU

HER/5B6ANB

Haring

EU- en internationale wateren van Vb, VIb en VIaN

1 979

1 829,419

 

92,44

149,581

DEU

HER/7G-K.

Haring

VIIg, VIIh, VIIj en VIIk

253

230,034

 

90,92

22,966

DEU

HKE/2AC4-C

Heek

EU-wateren van IIa en IV

102

101,746

 

99,75

0,254

DEU

JAX/2A-14

Horsmakrelen en bijvangsten

EU-wateren van IIa, IVa; VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId en VIIIe; EU- en internationale wateren van Vb; internationale wateren van XII en XIV

17 471

17 054,643

 

97,61

416,357

DEU

LEZ/2AC4-C

Schartong

EU-wateren van IIa en IV

6

1,426

 

23,76

0,6

DEU

LIN/04-C

Leng

EU-wateren van IV

100,3

32,75

 

32,65

10,03

DEU

LIN/1/2.

Leng

EU- en internationale wateren van I en II

9

0,44

 

0,44

0,9

DEU

LIN/3A/BCD

Leng

IIIa; EU-wateren van IIIbcd

1,5

0,561

 

37,4

0,15

DEU

LIN/6X14.

Leng

EU- en internationale wateren van VI, VII, VIII, IX, X, XII en XIV

4

3,927

 

98,18

0,073

DEU

NEP/2AC4-C

Langoustine

EU-wateren van IIa en IV

836,5

385,681

 

46,10

83,65

DEU

NEP/3A/BCD

Langoustine

IIIa; EU-wateren van de deelsectoren 22-32

15

10,876

 

72,51

1,5

DEU

POK/56-14

Koolvis

VI; EU- en internationale wateren van Vb, XII en XIV

12,7

8,509

 

67

1,27

DEU

RNG/03-

Grenadiervis

EU- en internationale wateren van III

5

0

 

0

0,5

DEU

RNG/124-

Grenadiervis

EU- en internationale wateren van I, II en IV

1

0

 

0

0,1

DEU

RNG/5B67-

Grenadiervis

EU- en internationale wateren van Vb, VI en VII

5

0

 

0

0,5

DEU

SAN/2A3A4.

Zandspiering

EU-wateren van IIa, IIIa en IV

1 739

1 708,431

 

98,24

30,569

DEU

SOL/24-C

Tong

EU-wateren van II en IV

1 075

440,31

 

40,96

107,5

DEU

SOL/3A/BCD

Tong

IIIa; EU-wateren van de deelsectoren 22-32

34

11,875

 

34,93

3,4

DEU

SRX/2AC4-C

Roggen

EU-wateren van IIa en IV

17

16,689

 

98,17

0,311

DEU

SRX/67AKXD

Roggen

EU-wateren van VIa, VIb, VIIa-c en VIIe-k

14

0,532

 

3,8

1,4

DEU

USK/04-C.

Lom

EU-wateren van IV

18

0,564

 

3,13

1,8

DEU

USK/1214EI

Lom

EU- en internationale wateren van I, II en XIV

7

0,02

 

0,29

0,7

DEU

USK/3A/BCD

Lom

IIIa, EU-wateren van deelsectoren 22-32

7

0

 

0

0,7

DNK

ANF/2AC4-C

Zeeduivel

EU-wateren van IIa en IV

789

278,33

 

35,28

78,9

DNK

ARU/34-C

Grote zilvervis

EU-wateren van III en IV

1 063

31,24

 

2,94

106,3

DNK

BLI/03-

Blauwe leng

EU- en internationale wateren van III

4

0,16

 

4

0,4

DNK

BLI/24-

Blauwe leng

EU- en internationale wateren van II en IV

4

0,01

 

0,25

0,4

DNK

COD/03AS.

Kabeljauw

Kattegat

97

64,68

 

66,68

9,7

DNK

COD/3DX32.

Kabeljauw

EU-wateren van de deelsectoren 25-32

16 164

0

11 712,46

72,46

1 616,4

DNK

GHL/2A-C46

Groenlandse heilbot/Zwarte heilbot

EU-wateren van IIa en IV, EU- en internationale wateren van Vb en VI

2

0

 

0

0,2

DNK

HKE/3A/BCD

Heek

IIIa; EU-wateren van de deelsectoren 22-32

1 698

300,23

 

17,68

169,8

DNK

JAX/2A-14

Horsmakrelen en bijvangsten

EU-wateren van IIa, IVa; VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId en VIIIe; EU- en internationale wateren van Vb; internationale wateren van XII en XIV

4 356

3 929,29

 

90,20

426,71

DNK

LEZ/2AC4-C

Schartong

EU-wateren van IIa en IV

21

13,67

 

65,1

2,1

DNK

LIN/04-C.

Leng

EU-wateren van IV

173,3

92,76

 

53,53

17,33

DNK

LIN/1/2.

Leng

EU- en internationale wateren van I en II

9

0

 

0

0,9

DNK

LIN/3A/BCD

Leng

IIIa; EU-wateren van IIIbcd

73,5

68,19

 

92,78

5,31

DNK

LIN/6X14.

Leng

EU- en internationale wateren van VI, VII, VIII, IX, X, XII en XIV

6

0

 

0

0,6

DNK

NEP/2AC4-C

Langoustine

EU-wateren van IIa en IV

1 284

496,22

 

38,65

128,4

DNK

NEP/3A/BCD

Langoustine

IIIa; EU-wateren van de deelsectoren 22-32

4 775

2 972,18

 

62,24

477,5

DNK

PRA/2AC4-C

Noorse garnaal

EU-wateren van IIa en IV

2 576

92,69

 

3,6

257,6

DNK

RNG/03-

Grenadiervis

EU- en internationale wateren van III

804

0

 

0

80,4

DNK

SAN/2A3A4.

Zandspiering

EU-wateren van IIa, IIIa en IV

51 799

51 748,42

 

99,9

50,58

DNK

SOL/24-C.

Tong

EU-wateren van II en IV

601

418,4

 

69,62

60,1

DNK

SOL/3A/BCD

Tong

IIIa; EU-wateren van de deelsectoren 22-32

589

321,3

 

54,55

58,9

DNK

SRX/03A-C.

Roggen

EU-wateren van IIIa

50

7,92

 

15,84

5

DNK

SRX/2AC4-C

Roggen

EU-wateren van IIa en IV

9

2,79

0,3

34,33

0,9

DNK

USK/04-C.

Lom

EU-wateren van IV

59

3,39

 

5,75

5,9

DNK

USK/3A/BCD

Lom

IIIa; EU-wateren van de deelsectoren 22-32

13

0,77

 

5,92

1,3

ESP

ANE/9/3411

Ansjovis

IX en X; EU-wateren van CECAF 34.1.1

5 285,72

4 754,38

 

89,95

528,572

ESP

ANF/07.

Zeeduivel

VII

2 974

2 533,7

 

85,2

297,4

ESP

ANF/56-14

Zeeduivel

VI; EU- en internationale wateren van Vb; internationale wateren van XII en XIV

275

107,04

 

38,92

27,5

ESP

ANF/8ABDE.

Zeeduivel

VIIIa, VIIIb, VIIId en VIIIe

1 304

906,22

 

69,5

130,4

ESP

ANF/8C3411

Zeeduivel

VIIIc, IX en X; EU-wateren van CECAF 34.1.1

2 036,92

1 592,71

 

78,19

203,692

ESP

BLI/12INT-

Blauwe leng

Internationale wateren van XII

832,29

203,62

 

24,47

83,229

ESP

GFB/567-

Gaffelkabeljauw

EU- en internationale wateren van V, VI en VII

577,5

569,91

7,37

99,96

0,22

ESP

GHL/2A-C46

Groenlandse heilbot/Zwarte heilbot

EU-wateren van IIa en IV, EU- en internationale wateren van Vb en VI

2

0

 

0

0,2

ESP

HAD/6B1214

Schelvis

EU- en internationale wateren van VIb, XII en XIV

3

0

 

0

0,3

ESP

HKE/8ABDE.

Heek

VIIIa, VIIIb, VIIId en VIIIe

8 005

6 116,55

1 836,31

99,35

52,14

ESP

HKE/8C3411

Heek

VIIIc, IX en X; EU-wateren van CECAF 34.1.1

8 312

5 835,84

 

70,21

831,2

ESP

JAX/08C.

Horsmakrelen en bijvangsten

VIIIc

12 195,1

8 275,72

 

67,86

1 219,51

ESP

JAX/09.

Horsmakrelen en bijvangsten

IX

9 787,77

8 160,6

 

83,38

978,777

ESP

JAX/2A-14

Horsmakrelen en bijvangsten

EU-wateren van IIa, IVa; VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId en VIIIe; EU- en internationale wateren van Vb; internationale wateren van XII en XIV

5 510,1

5 505,97

 

99,93

4,13

ESP

LEZ/07.

Schartong

VII

5 599

3 578,9

 

63,92

559,9

ESP

LEZ/56-14

Schartong

VI; EU- en internationale wateren van Vb; internationale wateren van XII en XIV

424

208,12

 

49,08

42,4

ESP

LEZ/8ABDE.

Schartong

VIIIa, VIIIb, VIIId en VIIIe

601

418,23

 

69,59

60,1

ESP

LEZ/8C3411

Schartong

VIIIc, IX en X; EU-wateren van CECAF 34.1.1

877,7

657,16

 

74,87

87,77

ESP

LIN/6X14.

Leng

EU- en internationale wateren van VI, VII, VIII, IX, X, XII en XIV

2 457

1 600,71

 

65,15

245,7

ESP

NEP/07.

Langoustine

VII

1 374,8

284,53

200,74

35,3

137,48

ESP

NEP/08C.

Langoustine

VIII c

77

20,19

 

26,22

7,7

ESP

NEP/5BC6.

Langoustine

VI; EU- en internationale wateren van Vb

32

0,08

 

0,25

3,2

ESP

NEP/8ABDE.

Langoustine

VIIIa, VIIIb, VIIId en VIIIe

22

1,56

 

7,09

2,2

ESP

RNG/5B67-

Grenadiervis

EU- en internationale wateren van Vb, VI en VII

118

117,94

 

99,95

0,06

ESP

RNG/8X14-

Grenadiervis

EU- en internationale wateren van VIII, IX, X, XII en XIV

3 798

3 386,93

134,35

92,71

276,72

ESP

SBR/09-

Zeebrasem

EU- en internationale wateren van IX

685

91,3

9

14,64

68,5

ESP

SBR/10-

Zeebrasem

EU- en internationale wateren van X

10

0

 

0

1

ESP

SBR/678-

Zeebrasem

EU- en internationale wateren van VI, VII en VIII

122

119,77

 

98,17

2,23

ESP

SRX/67AKXD

 

EU-wateren van VIa, VIb, VIIa-c en VIIe-k

767

5,11

279,23

37,07

76,7

ESP

SRX/89-C.

Roggen

EU-wateren van VIII en IX

1 285

537,07

518,4

82,14

128,5

ESP

WHB/8C3411

Blauwe wijting

VIIIc, IX en X; EU-wateren van CECAF 34.1.1

11 013,9

5 975,21

 

54,25

1 101,39

ESP

WHG/56-14

Wijting

VI, EU- en internationale wateren van Vb, internationale wateren van XII en XIV

1

0

 

0

0,1

ESP

WHG/7X7A-C

Wijting

VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh, VIIj en VIIk

12

5,98

 

49,83

1,2

EST

COD/3DX32.

Kabeljauw

EU-wateren van de deelsectoren 25-32

1 236,6

0

685,796

55,46

123,66

EST

HER/03D.RG

Haring

Deelsector 28.1

14 008

13 788,559

 

98,43

219,441

FIN

COD/3DX32.

Kabeljauw

EU-wateren van de deelsectoren 25-32

1 680,92

0

1 512,153

89,96

168,092

FIN

HER/30/31.

Haring

Deelsectoren 30-31

109 385

0

98 144,159

89,72

10 938,5

FRA

ALF/3X14-

Beryx spp.

EU- en internationale wateren van III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII en XIV

22

7,5

 

34,09

2,2

FRA

ANF/07.

Zeeduivel

VII

18 835

13 054,1

 

69,31

1 883,5

FRA

ANF/2AC4-C

Zeeduivel

EU-wateren van IIa en IV

72

16,8

 

23,33

7,2

FRA

ANF/56-14

Zeeduivel

VI; EU- en internationale wateren van Vb; internationale wateren van XII en XIV

2 516

1 660

 

65,98

251,6

FRA

ANF/8ABDE.

Zeeduivel

VIIIa, VIIIb, VIIId en VIIIe

7 786

5 541,4

 

71,17

778,6

FRA

ANF/8C3411

Zeeduivel

VIIIc, IX en X; EU-wateren van CECAF 34.1.1

25

16,5

 

66

2,5

FRA

ARU/1/2.

Grote zilvervis

EU- en internationale wateren van I en II

9

0,3

 

3,33

0,9

FRA

ARU/34-C

Grote zilvervis

EU-wateren van III en IV

8

1,5

 

18,75

0,8

FRA

ARU/567.

Grote zilvervis

EU- en internationale wateren van V, VI en VII

8

0

 

0

0,8

FRA

BLI/12INT-

Blauwe leng

Internationale wateren van XII

21

0

 

0

2,1

FRA

BLI/24-

Blauwe leng

EU- en internationale wateren van II en IV

27

9,3

 

34,44

2,7

FRA

BLI/5B67-

Blauwe leng

EU-wateren en internationale wateren van Vb, VI en VII

1 926,4

1 601,9

 

83,16

192,64

FRA

BSF/1234-

Zwarte haarstaartvis

EU- en internationale wateren van I, II, III en IV

4

0,1

 

2,5

0,4

FRA

BSF/56712-

Zwarte haarstaartvis

EU- en internationale wateren van V, VI, VII en XII

2 080,9

1 752,9

 

84,24

208,09

FRA

BSF/8910-

Zwarte haarstaartvis

EU- en internationale wateren van VIII, IX en X

29

13,1

 

45,17

2,9

FRA

COD/07A.

Kabeljauw

VIIa

16

1

 

6,25

1,6

FRA

COD/07D.

Kabeljauw

VIId

1 444

885,3

 

61,31

144,4

FRA

COD/7XAD34

Kabeljauw

VIIb, VIIc, VIIe-k, VIII, IX en X, EU-wateren van CECAF 34.1.1

7 671

5 368,7

 

69,99

767,1

FRA

GFB/1012-

Gaffelkabeljauw

EU- en internationale wateren van X en XII

10

0

 

0

1

FRA

GFB/1234-

Gaffelkabeljauw

EU- en internationale wateren van I, II, III en IV

10

1

 

10

1

FRA

GFB/567-

Gaffelkabeljauw

EU- en internationale wateren van V, VI en VII

610

385,6

4,4

63,93

61

FRA

GFB/89-

Gaffelkabeljauw

EU- en internationale wateren van VIII en IX

35

34

 

97,14

1

FRA

GHL/2A-C46

Groenlandse heilbot/Zwarte heilbot

EU-wateren van IIa en IV, EU- en internationale wateren van Vb en VI

118

111,6

 

94,58

6,4

FRA

HAD/07A.

Schelvis

VIIa

99

2,6

 

2,63

9,9

FRA

HAD/5BC6A.

Schelvis

EU- en internationale wateren van Vb en VIa

331

34,4

 

10,39

33,1

FRA

HAD/6B1214

Schelvis

EU- en internationale wateren van VIb, XII en XIV

408

0

 

0

40,8

FRA

HER/5B6ANB

Haring

EU- en internationale wateren van Vb, VIb en VIaN

484

474,8

 

98,1

9,2

FRA

HER/7G-K.

Haring

VIIg, VIIh, VIIj en VIIk

1 384

3,6

 

0,26

138,4

FRA

HKE/2AC4-C

Heek

EU-wateren van IIa en IV

567,5

391,9

 

69,06

56,75

FRA

HKE/571214

Heek

VI en VII; EU- en internationale wateren van Vb; internationale wateren van XII en XIV

13 474

12 086,4

 

89,7

1 347,4

FRA

HKE/8ABDE.

Heek

VIIIa, VIIIb, VIIId en VIIIe

14 830

12 191,7

1 116,4

89,74

1 483

FRA

HKE/8C3411

Heek

VIIIc, IX en X; EU-wateren van CECAF 34.1.1

827

210,1

 

25,41

82,7

FRA

JAX/08C.

Horsmakrelen en bijvangsten

VIIIc

231

54,2

 

23,46

23,1

FRA

JAX/2A-14

Horsmakrelen en bijvangsten

EU-wateren van IIa, IVa; VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId en VIIIe; EU- en internationale wateren van Vb; internationale wateren van XII en XIV

10 747

8 720,7

 

81,15

1 074,7

FRA

LEZ/07.

Schartong

VII

6 688

2 668

 

39,89

668,8

FRA

LEZ/2AC4-C

Schartong

EU-wateren van IIa en IV

32

4,8

 

15

3,2

FRA

LEZ/56-14

Schartong

VI; EU- en internationale wateren van Vb; internationale wateren van XII en XIV

1 646

125,4

 

7,62

164,6

FRA

LEZ/8ABDE.

Schartong

VIIIa, VIIIb, VIIId en VIIIe

1 287

787

 

61,15

128,7

FRA

LEZ/8C3411

Schartong

VIIIc, IX en X; EU-wateren van CECAF 34.1.1

61

3,2

 

5,25

6,1

FRA

LIN/04-C

Leng

EU-wateren van IV

139

84,2

 

60,58

13,9

FRA

LIN/1/2.

Leng

EU- en internationale wateren van I en II

9

5,8

 

64,44

0,9

FRA

LIN/6X14.

Leng

EU- en internationale wateren van VI, VII, VIII, IX, X, XII en XIV

2 622

1 909,9

 

72,84

262,2

FRA

NEP/07.

Langoustine

VII

4 416

518,9

 

11,75

441,6

FRA

NEP/08C.

Langoustine

VIIIc

16

5,8

 

36,25

1,6

FRA

NEP/2AC4-C

Langoustine

EU-wateren van IIa en IV

38

0

 

0

3,8

FRA

NEP/5BC6.

Langoustine

VI; EU- en internationale wateren van Vb

127

0

 

0

12,7

FRA

NEP/8ABDE.

Langoustine

VIIIa, VIIIb, VIIId en VIIIe

4 305

2 431,4

 

56,48

430,5

FRA

PLE/07A.

Schol

VIIa

20

0

 

0

2

FRA

PLE/7DE.

Schol

VIId en VIIe

2 381

2 219,6

 

93,22

161,4

FRA

PLE/7FG.

Schol

VIIf en VIIg

92,5

80,8

 

87,35

9,25

FRA

PLE/7HJK.

Schol

VIIh, VIIj en VIIk

66

61,7

 

93,48

4,3

FRA

POK/56-14

Koolvis

VI; EU- en internationale wateren van Vb, XII en XIV

2 970

2 652,2

 

89,3

297

FRA

RNG/124-

Grenadiervis

EU- en internationale wateren van I, II en IV

11

0,2

 

1,82

1,1

FRA

RNG/5B67-

Grenadiervis

EU- en internationale wateren van Vb, VI en VII

2 297,17

1 180,5

 

51,39

229,717

FRA

RNG/8X14-

Grenadiervis

EU- en internationale wateren van VIII, IX, X, XII en XIV

149

0,9

 

0,6

14,9

FRA

SBR/678-

Zeebrasem

EU- en internationale wateren van VI, VII en VIII

69

51,5

 

74,64

6,9

FRA

SOL/07A.

Tong

VIIa

2

0,2

 

10

0,2

FRA

SOL/07D.

Tong

VIId

3 286

2 530,6

 

77,01

328,6

FRA

SOL/07E.

Tong

VIIe

285,5

261,4

 

91,56

24,1

FRA

SOL/24-C

Tong

EU-wateren van II en IV

791

632,9

 

80,01

79,1

FRA

SOL/7FG.

Tong

VIIf en VIIg

85

47,9

 

56,35

8,5

FRA

SOL/7HJK.

Tong

VIIh, VIIj en VIIk

98

85,5

 

87,24

9,8

FRA

SOL/8AB.

Tong

VIIIa en VIIIb

4 077

3 716,6

 

91,16

360,4

FRA

SRX/07D.

Roggen

EU-wateren van VIId

744

198,6

477,2

90,83

68,2

FRA

SRX/2AC4-C

Roggen

EU-wateren van IIa en IV

74

18,4

29

64,05

7,4

FRA

SRX/67AKXD

Roggen

EU-wateren van VIa, VIb, VIIa-c en VIIe-k

4 719

385,1

3 439,4

81,04

471,9

FRA

SRX/89-C.

Roggen

EU-wateren van VIII en IX

1 979

378,4

830,1

61,07

197,9

FRA

USK/04-C.

Lom

EU-wateren van IV

37

13,3

 

35,95

3,7

FRA

USK/1214EI

Lom

EU- en internationale wateren van I, II en XIV

7

6,2

 

88,57

0,7

FRA

USK/567EI.

Lom

EU- en internationale wateren van V, VI en VII

216,4

189,2

 

87,43

21,64

FRA

WHG/07A.

Wijting

VIIa

4

3,7

 

92,5

0,3

FRA

WHG/56-14

Wijting

VI, EU- en internationale wateren van Vb, internationale wateren van XII en XIV

40

0,2

 

0,5

4

FRA

WHG/7X7A-C

Wijting

VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh, VIIj en VlIk

11 899

6 724,2

 

56,51

1 189,9

GBR

ALF/3X14-

Beryx spp.

EU- en internationale wateren van III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII en XIV

11

0,4

 

3,64

1,1

GBR

ANF/07.

Zeeduivel

VII

6 814,55

5 333,2

148,8

80,45

681,455

GBR

ANF/2AC4-C

Zeeduivel

EU-wateren van IIa en IV

8 199

4 827

338

63

819,9

GBR

ANF/56-14

Zeeduivel

VI, EU- en internationale wateren van Vb, internationale wateren van XII en XIV

2 011

1 682,7

 

83,67

201,1

GBR

ARU/1/2.

Grote zilvervis

EU- en internationale wateren van I en II

46

0

 

0

4,6

GBR

ARU/34-C

Grote zilvervis

EU-wateren van III en IV

19

0

 

0

1,9

GBR

ARU/567.

Grote zilvervis

EU- en internationale wateren van V, VI en VII

267

4,6

 

1,72

26,7

GBR

BLI/12INT-

Blauwe leng

Internationale wateren van XII

7

0

 

0

0,7

GBR

BLI/24-

Blauwe leng

EU- en internationale wateren van II en IV

13

1,4

 

10,77

1,3

GBR

BLI/5B67-

Blauwe leng

EU-wateren en internationale wateren van Vb, VI en VII

75,6

46,6

 

61,64

7,56

GBR

BSF/1234-

Zwarte haarstaartvis

EU- en internationale wateren van I, II, III en IV

4

0

 

0

0,4

GBR

BSF/56712-

Zwarte haarstaartvis

EU- en internationale wateren van V, VI, VII en XII

38,6

34,4

 

89,12

3,86

GBR

COD/07A.

Kabeljauw

VIIa

124

110,1

 

88,79

12,4

GBR

COD/07D.

Kabeljauw

VIId

151,5

96,8

 

63,89

15,15

GBR

COD/7XAD34

Kabeljauw

VIIb, VIIc, VIIe-k, VIII, IX en X, EU-wateren van CECAF 34.1.1

865

688,8

 

79,63

86,5

GBR

GFB/1012-

Gaffelkabeljauw

EU- en internationale wateren van X en XII

10

0

 

0

1

GBR

GFB/1234-

Gaffelkabeljauw

EU- en internationale wateren van I, II, III en IV

15

1,8

 

12

1,5

GBR

GFB/567-

Gaffelkabeljauw

EU- en internationale wateren van V, VI en VII

591

267

 

45,18

59,1

GBR

HAD/07A.

Schelvis

VIIa

660

236,4

 

35,82

66

GBR

HAD/5BC6A.

Schelvis

EU- en internationale wateren van Vb en VIa

4 935

4 043,5

 

81,94

493,5

GBR

HAD/6B1214

Schelvis

EU- en internationale wateren van VIb, XII en XIV

3 008

577,2

 

19,19

300,8

GBR

HER/07A/MM

Haring

VIIa

5 696

5 676,3

 

99,65

19,7

GBR

HER/7G-K.

Haring

VIIg, VIIh, VIIj en VIIk

28

1,2

 

4,29

2,8

GBR

HKE/2AC4-C

Heek

EU-wateren van IIa en IV

1 839,8

1 816

 

98,71

23,8

GBR

HKE/571214

Heek

VI en VII; EU- en internationale wateren van Vb; internationale wateren van XII en XIV

5 186,9

4 750,9

103,6

93,59

332,4

GBR

JAX/2A-14

Horsmakrelen en bijvangsten

EU-wateren van IIa, IVa; VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId en VIIIe; EU- en internationale wateren van Vb; internationale wateren van XII en XIV

15 997

14 520,2

 

90,77

1 476,8

GBR

LEZ/07.

Schartong

VII

2 887,5

2 163,2

 

74,92

288,75

GBR

LEZ/2AC4-C

Schartong

EU-wateren van IIa en IV

1 936

1 378,1

 

71,18

193,6

GBR

LEZ/56-14

Schartong

VI; EU- en internationale wateren van Vb; internationale wateren van XII en XIV

1 173

674,1

 

57,47

117,3

GBR

LIN/04-C

Leng

EU-wateren van IV

2 152,7

1 978,3

 

91,9

174,4

GBR

LIN/1/2.

Leng

EU- en internationale wateren van I en II

9

6,7

 

74,44

0,9

GBR

LIN/6X14.

Leng

EU- en internationale wateren van VI, VII, VIII, IX, X, XII en XIV

3 058

2 535,5

 

82,91

305,8

GBR

NEP/07.

Langoustine

VII

7 766,2

7 124,6

134,2

93,47

507,4

GBR

NEP/2AC4-C

Langoustine

EU-wateren van IIa en IV

19 851,5

10 655,8

 

53,68

1 985,15

GBR

NEP/5BC6.

Langoustine

VI; EU- en internationale wateren van Vb

15 261

13 840,5

 

90,69

1 420,5

GBR

PLE/07A.

Schol

VIIa

506

156,3

 

30,89

50,6

GBR

PLE/7DE.

Schol

VIId en VIIe

1 473,4

1 468

 

99,63

5,4

GBR

PLE/7HJK.

Schol

VIIh, VIIj en VIIk

40

37,3

 

93,25

2,7

GBR

POK/56-14

Koolvis

VI; EU- en internationale wateren van Vb, XII en XIV

5 468,3

4 508,8

 

82,45

546,83

GBR

PRA/2AC4-C

Noorse garnaal

EU-wateren van IIa en IV

727

0

 

0

72,7

GBR

RNG/124-

Grenadiervis

EU- en internationale wateren van I, II en IV

1

0

 

 

0,1

GBR

RNG/5B67-

Grenadiervis

EU- en internationale wateren van Vb, VI en VII

139

2,1

 

1,51

13,9

GBR

RNG/8X14-

Grenadiervis

EU- en internationale wateren van VIII, IX, X, XII en XIV

14

0

 

0

1,4

GBR

SAN/2A3A4.

Zandspiering

EU-wateren van IIa, IIIa en IV

280

0

 

0

28

GBR

SBR/10-

Zeebrasem

EU- en internationale wateren van X

11

0

 

0

1,1

GBR

SBR/678-

Zeebrasem

EU- en internationale wateren van VI, VII en VIII

24

1,2

 

5

2,4

GBR

SOL/07A.

Tong

VIIa

37

20,8

 

56,22

3,7

GBR

SOL/07D.

Tong

VIId

1 132

616,2

 

54,43

113,2

GBR

SOL/07E.

Tong

VIIe

484,8

459,1

 

94,70

25,7

GBR

SOL/24-C

Tong

EU-wateren van II en IV

1 217

579,6

 

47,63

121,7

GBR

SOL/7FG.

Tong

VIIf en VIIg

204,1

168,9

 

82,75

20,41

GBR

SOL/7HJK.

Tong

VIIh, VIIj en VIIk

78

46,2

 

59,23

7,8

GBR

SRX/07D.

Roggen

EU-wateren van VIId

159

8,7

124,3

83,65

15,9

GBR

SRX/2AC4-C

Roggen

EU-wateren van IIa en IV

774

90,1

557,5

83,67

77,4

GBR

SRX/67AKXD

Roggen

EU-wateren van VIa, VIb, VIIa-c en VIIe-k

2 814

128,4

1 817,3

69,14

281,4

GBR

SRX/89C-

Roggen

EU-wateren van VIII en IX

10

0

 

0

1

GBR

USK/04-C.

Lom

EU-wateren van IV

93

64,4

 

69,25

9,3

GBR

USK/1214EI

Lom

EU- en internationale wateren van I, II en XIV

7

6,8

 

97,14

0,2

GBR

USK/567EI.

Lom

EU- en internationale wateren van V, VI en VII

71,6

52,3

 

73,04

7,16

GBR

WHG/07A.

Wijting

VIIa

37

10,5

 

28,38

3,7

GBR

WHG/7X7A-C

Wijting

VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh, VIIj en VIIk

1 750

986,8

 

56,39

175

IRL

ALF/3X14-

Beryx spp.

EU- en internationale wateren van III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII en XIV

11

0

 

0

1,1

IRL

ANF/07.

Zeeduivel

VII

3 371

3 256,051

 

96,59

114,949

IRL

ANF/56-14

Zeeduivel

VI; EU- en internationale wateren van Vb, internationale wateren van XII en XIV

613

559,644

 

91,3

53,356

IRL

ARU/34-C

Grote zilvervis

EU-wateren van III en IV

8

0

 

0

0,8

IRL

ARU/567.

Grote zilvervis

EU- en internationale wateren van V, VI en VII

338

0

 

0

33,8

IRL

BLI/24-

Blauwe leng

EU- en internationale wateren van II en IV

4

0

 

0

0,4

IRL

BLI/5B67-

Blauwe leng

EU-wateren en internationale wateren van Vb, VI en VII

5

0,041

 

0,82

0,5

IRL

BSF/56712-

Zwarte haarstaartvis

EU- en internationale wateren van V, VI, VII en XII

1

0

 

 

0,1

IRL

COD/07A.

Kabeljauw

VIIa

271

192,5

 

71,03

27,1

IRL

COD/7XAD34

Kabeljauw

VIIb, VIIc, VIIe-k, VIII, IX en X, EU-wateren van CECAF 34.1.1

1 597

1 489,991

 

93,3

107,009

IRL

GFB/567-

Gaffelkabeljauw

EU- en internationale wateren van V, VI en VII

267

7,824

 

2,93

26,7

IRL

HAD/07A.

Schelvis

VIIa

583

561,365

 

96,29

21,635

IRL

HAD/5BC6A.

Schelvis

EU- en internationale wateren van Vb en VIa

932

844,744

 

90,64

87,256

IRL

HAD/6B1214

Schelvis

EU- en internationale wateren van VIb, XII en XIV

294

31,168

 

10,6

29,4

IRL

HER/07A/MM

Haring

VIIa

25

17,19

 

68,76

2,5

IRL

HER/5B6ANB

Haring

EU- en internationale wateren van Vb, VIb en VIaN

3 416

3 213,49

 

94,07

202,51

IRL

HER/6AS7BC

Haring

VIIb, VIIc; VIaS

4 777

4 037,394

 

84,52

477,7

IRL

HER/7G-K.

Haring

VIIg, VIIh, VIIj en VIIk

18 320

16 584,548

 

90,53

1 735,452

IRL

HKE/571214

Heek

VI en VII; EU- en internationale wateren van Vb; internationale wateren van XII en XIV

1 873

1 850,101

0,741

98,82

22,158

IRL

JAX/2A-14

Horsmakrelen en bijvangsten

EU-wateren van IIa, IVa; VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId en VIIIe; EU- en internationale wateren van Vb; internationale wateren van XII en XIV

46 791

45 306,486

 

96,83

1 484,514

IRL

LEZ/07.

Schartong

VII

3 384

3 098,1

 

91,55

285,9

IRL

LEZ/56-14

Schartong

VI; EU- en internationale wateren van Vb; internationale wateren van XII en XIV

483

332,2

 

68,78

48,3

IRL

LIN/6X14.

Leng

EU- en internationale wateren van VI, VII, VIII, IX, X, XII en XIV

671

635,48

 

94,71

35,52

IRL

NEP/07.

Langoustine

VII

10 533,8

9 743,982

608

98,27

181,818

IRL

NEP/*07U16

Langoustine

VII (Porcupine Bank — Eenheid 16)

659,80

608

 

92,15

51,8

IRL

NEP/5BC6.

Langoustine

VI; EU- en internationale wateren van Vb

211

28,501

 

13,51

21,1

IRL

PLE/07A.

Schol

VIIa

848

107,413

 

12,67

84,8

IRL

POK/56-14

Koolvis

VI; EU- en internationale wateren van Vb, XII en XIV

440

363,691

 

82,66

44

IRL

RNG/5B67-

Grenadiervis

EU- en internationale wateren van Vb, VI en VII

187

0

 

0

18,7

IRL

RNG/8X14-

Grenadiervis

EU- en internationale wateren van VIII, IX, X, XII en XIV

7

0

 

0

0,7

IRL

SBR/678-

Zeebrasem

EU- en internationale wateren van VI, VII en VIII

6

0

 

0

0,6

IRL

SOL/07A.

Tong

VIIa

58

51,442

 

88,69

5,8

IRL

SOL/7FG.

Tong

VIIf en VIIg

37

32,799

 

88,65

3,7

IRL

SOL/7HJK.

Tong

VIIh, VIIj en VIIk

194

85,031

 

43,83

19,4

IRL

SRX/67AKXD

Roggen

EU-wateren van VIa, VIb, VIIa-c en VIIe-k

1 311

277,698

975,598

95,6

57,704

IRL

USK/567EI.

Lom

EU- en internationale wateren van V, VI en VII

3

2,125

 

70,83

0,3

IRL

WHG/56-14

Wijting

VI, EU- en internationale wateren van Vb, internationale wateren van XII en XIV

101

95,634

 

94,69

5,366

IRL

WHG/7X7A-C

Wijting

VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh, VIIj en VIIk

6 102

5 836,044

 

95,64

265,956

LTU

BLI/12INT-

Blauwe leng

Internationale wateren van XII

7

3,21

 

45,86

0,7

LTU

COD/3DX32.

Kabeljauw

EU-wateren van de deelsectoren 25-32

4 664

0

2 482,827

53,23

466,4

LTU

RNG/5B67-

Grenadiervis

EU- en internationale wateren van Vb, VI en VII

48

38,35

 

79,9

4,8

LTU

SRX/67AKXD

Roggen

EU-wateren van VIa, VIb, VIIa-c en VIIe-k

21

0

 

0

2,1

LVA

COD/3DX32.

Kabeljauw

EU-wateren van de deelsectoren 25-32

7 282

0

4 269,2

58,62

728,2

NLD

ANF/07.

Zeeduivel

VII

43

0,671

 

1,56

4,3

NLD

ANF/2AC4-C

Zeeduivel

EU-wateren van IIa en IV

281

50,156

 

17,85

28,1

NLD

ANF/56-14

Zeeduivel

VI; EU- en internationale wateren van Vb, internationale wateren van XII en XIV

65

0

 

0

6,5

NLD

ARU/1/2.

Grote zilvervis

EU- en internationale wateren van I en II

17

0

 

0

1,7

NLD

ARU/34-C

Grote zilvervis

EU-wateren van III en IV

39

0

 

0

3,9

NLD

ARU/567.

Grote zilvervis

EU- en internationale wateren van V, VI en VII

3 136

1 784,522

 

56,9

313,6

NLD

COD/07D.

Kabeljauw

VIId

56,5

39,241

 

69,45

5,65

NLD

COD/7XAD34

Kabeljauw

VIIb, VIIc, VIIe-k, VIII, IX en X, EU-wateren van CECAF 34.1.1

6

5,166

 

86,1

0,6

NLD

GFB/567-

Gaffelkabeljauw

EU- en internationale wateren van V, VI en VII

100

0

 

0

10

NLD

HAD/07A.

Schelvis

VIIa

2

0

 

0

0,2

NLD

HAD/7X7A34

Schelvis

VIIb-k, VIII, IX en X; EU-wateren van CECAF 34.1.1

90

64,66

 

71,84

9

NLD

HER/5B6ANB.

Haring

EU- en internationale wateren van Vb, VIb en VIaN

3 799

3 697,245

 

97,32

101,755

NLD

HER/6AS7BC

Haring

VIIb, VIIc; VIaS

2

0

 

0

0,2

NLD

HER/7G-K.

Haring

VIIg, VIIh, VIIj en VIIk

1 499

1 363,631

 

90,97

135,369

NLD

HKE/2AC4-C

Heek

EU-wateren van IIa en IV

112

111,977

 

99,98

0,023

NLD

HKE/8ABDE.

Heek

VIIIa, VIIIb, VIIId en VIIIe

18

1,416

6,198

42,3

1,8

NLD

JAX/2A-14

Horsmakrelen en bijvangsten

EU-wateren van IIa, IVa; VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId en VIIIe; EU- en internationale wateren van Vb; internationale wateren van XII en XIV

71 420

65 194,416

 

91,28

6 225,584

NLD

LEZ/2AC4-C

Schartong

EU-wateren van IIa en IV

26

15,09

 

58,04

2,6

NLD

LIN/04-C.

Leng

EU-wateren van IV

6

0,237

 

3,95

0,6

NLD

LIN/6X14.

Leng

EU- en internationale wateren van VI, VII, VIII, IX, X, XII en XIV

3

0,354

 

11,8

0,3

NLD

NEP/2AC4-C

Langoustine

EU-wateren van IIa en IV

1 265

1 021,579

 

80,76

126,5

NLD

NEP/5BC6.

Langoustine

VI; EU- en internationale wateren van Vb

10

0

 

0

1

NLD

PLE/07A.

Schol

VIIa

1

0

 

0

0,1

NLD

PLE/7DE.

Schol

VIId en VIIe

65

64,289

 

98,91

0,711

NLD

PRA/2AC4-C

Noorse garnaal

EU-wateren van IIa en IV

59

0

 

0

5,9

NLD

SAN/2A3A4.

Zandspiering

EU-wateren van IIa, IIIa en IV

366

317,07

 

86,63

36,6

NLD

SOL/24-C.

Tong

EU-wateren van II en IV

12 465

9 064,5

 

72,72

1 246,5

NLD

SOL/3A/BCD

Tong

IIIa; EU-wateren van de deelsectoren 22-32

49

0

 

0

4,9

NLD

SOL/7HJK.

Tong

VIIh, VIIj en VIIk

51

0

 

0

5,1

NLD

SRX/2AC4-C

Roggen

EU-wateren van IIa en IV

457

3,226

427,344

94,22

26,43

NLD

SRX/67AKXD

Roggen

EU-wateren van VIa, VIb, VIIa-c en VIIe-k

12

1,014

0,434

12,07

1,2

NLD

WHG/7X7A-C

Wijting

VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh, VIIj en VIIk

624

571,753

 

91,63

52,247

POL

COD/3DX32.

Kabeljauw

EU-wateren van de deelsectoren 25-32

20 534

0

14 020,17

68,28

2 053,4

POL

RNG/8X14-

Grenadiervis

EU- en internationale wateren van VIII, IX, X, XII en XIV

30

0

0

0

3

PRT

ANE/9/3411

Ansjovis

IX en X; EU-wateren van CECAF 34.1.1

2 073,8

800,079

 

38,58

207,38

PRT

ANF/8C3411

Zeeduivel

VIIIc, IX en X; EU-wateren van CECAF 34.1.1

934,35

811,583

 

86,86

93,435

PRT

BSF/8910-

Zwarte haarstaartvis

EU- en internationale wateren van VIII, IX en X

3 044,58

2 918,887

 

95,87

125,693

PRT

BSF/C3412-

Zwarte haarstaartvis

EU- en internationale wateren van CECAF 34.1.2

4 321

1 718,319

 

39,77

432,1

PRT

GFB/1012-

Gaffelkabeljauw

EU- en internationale wateren van X en XII

40

6,443

 

16,11

4

PRT

GFB/89-

Gaffelkabeljauw

EU- en internationale wateren van VIII en IX

11

6,253

 

56,85

1,1

PRT

HKE/8C3411

Heek

VIIIc, IX en X; EU-wateren van CECAF 34.1.1

4 020

2 631,142

 

65,45

402

PRT

JAX/08C.

Horsmakrelen en bijvangsten

VIIIc

1 091

1 023,732

 

93,83

67,268

PRT

JAX/09.

Horsmakrelen en bijvangsten

IX

22 758

18 229,242

325,945

81,53

2 275,8

PRT

JAX/2A-14

Horsmakrelen en bijvangsten

EU-wateren van IIa, IVa; VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId en VIIIe; EU- en internationale wateren van Vb; internationale wateren van XII en XIV

21

0

 

0

2,1

PRT

LEZ/8C3411

Schartong

VIIIc, IX en X; EU-wateren van CECAF 34.1.1

192

163,84

 

85,33

19,2

PRT

LIN/6X14.

Leng

EU- en internationale wateren van VI, VII, VIII, IX, X, XII en XIV

5

0,022

 

0,44

0,5

PRT

NEP/9/3411

Langoustine

IX en X; EU-wateren van CECAF 34.1.1

205

176,724

 

86,21

20,5

PRT

SBR/09-

Zeebrasem

EU- en internationale wateren van IX

182

117,817

 

64,73

18,2

PRT

SBR/10-

Zeebrasem

EU- en internationale wateren van X

1 240

618,781

 

49,90

124

PRT

SRX/67AKXD-

Roggen

EU-wateren van VIa, VIb, VIIa-c en VIIe-k

25

0,02

 

0,08

2,5

PRT

SRX/89-C.

Roggen

EU-wateren van VIII en IX

1 322

1 122,592

 

84,92

132,2

PRT

WHB/8C3411

Blauwe wijting

VIIIc, IX en X; EU-wateren van CECAF 34.1.1

2 496,98

2 385,035

 

95,52

111,945

SWE

COD/3DX32.

Kabeljauw

EU-wateren van de deelsectoren 25-32

17 041

0

10 080,89

59,16

1 704,1

SWE

HER/30/31.

Haring

Deelsectoren 30-31

7 975

0

6 459,58

81

797,5

SWE

HKE/3A/BCD

Heek

IIIa; EU-wateren van de deelsectoren 22-32

144

24,4

 

16,94

14,4

SWE

JAX/2A-14

Horsmakrelen en bijvangsten

EU-wateren van IIa, IVa; VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId en VIIIe; EU- en internationale wateren van Vb; internationale wateren van XII en XIV

23

14,46

 

62,87

2,3

SWE

LIN/04-C.

Leng

EU-wateren van IV

11

0,91

 

8,27

1,1

SWE

LIN/3A/BCD

Leng

IIIa; EU-wateren van IIIbcd

23

19,28

 

83,83

2,3

SWE

NEP/3A/BCD

Langoustine

IIIa; EU-wateren van de deelsectoren 22-32

1 714

1 359,15

 

79,3

171,4

SWE

PRA/2AC4-C

Noorse garnaal

EU-wateren van IIa en IV

103

0

 

0

10,3

SWE

SAN/2A3A4.

Zandspiering

EU-wateren van IIa, IIIa en IV

4 739

4 735,06

 

99,92

3,94

SWE

SOL/3A/BCD

Tong

IIIa; EU-wateren van de deelsectoren 22-32

30

29,66

 

98,87

0,34

SWE

USK/04-C.

Lom

EU-wateren van IV

6

0,01

 

0,17

0,6

SWE

USK/3A/BCD

Lom

IIIa; EU-wateren van de deelsectoren 22-32

7

1,69

 

24,14

0,7


(1)  Voor de betrokken lidstaat op grond van de desbetreffende verordeningen inzake de vangstmogelijkheden beschikbare quota, rekening houdend met het ruilen van vangstmogelijkheden overeenkomstig artikel 20, lid 5, van Verordening (EG) nr. 2371/2002 van de Raad (PB L 358 van 31.12.2002, blz. 59), het overdragen van quota overeenkomstig artikel 4, lid 2, van Verordening (EG) nr. 847/96 en/of het opnieuw toewijzen en verlagen van vangstmogelijkheden overeenkomstig de artikelen 37 en 105 van Verordening (EG) nr. 1224/2009 van de Raad (PB L 343 van 22.12.2009, blz. 1).