21.3.2013   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 79/7


UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 254/2013 VAN DE COMMISSIE

van 20 maart 2013

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 340/2008 betreffende de aan het Europees Agentschap voor chemische stoffen te betalen vergoedingen krachtens Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH)

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH), tot oprichting van een Europees Agentschap voor chemische stoffen, houdende wijziging van Richtlijn 1999/45/EG en houdende intrekking van Verordening (EEG) nr. 793/93 van de Raad en Verordening (EG) nr. 1488/94 van de Commissie alsmede Richtlijn 76/769/EEG van de Raad en de Richtlijnen 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG en 2000/21/EG van de Commissie (1), en met name artikel 74, lid 1, en artikel 132,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Uit de beoordeling van Verordening (EG) nr. 340/2008 van de Commissie van 16 april 2008 betreffende de aan het Europees Agentschap voor chemische stoffen te betalen vergoedingen krachtens Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH) (2), uitgevoerd op grond van artikel 22, lid 2, van die verordening, is gebleken dat die verordening op verschillende punten moet worden gewijzigd.

(2)

Om redenen van rechtszekerheid moeten de gevolgen van te late betalingen aan het Agentschap worden verduidelijkt. Het Agentschap mag geen vergoedingen terugbetalen die zijn betaald vóór de afwijzing van de betrokken indiening. Vergoedingen die zijn betaald na een afwijzing moeten echter worden terugbetaald als onverschuldigde betalingen.

(3)

Bij aanpassingen van een registratie met betrekking tot verzoeken tot vertrouwelijke behandeling moeten de vergoedingen consequent gelden, ongeacht wanneer het verzoek wordt ingediend. Bij andere soorten aanpassingen van een registratie dan die van de hoeveelheidsklasse moet aan de registrant de mogelijkheid worden geboden om een verlenging van de tweede betalingstermijn voor de desbetreffende vergoeding te verzoeken, zodat de registrant extra tijd krijgt om de betaling uit te voeren.

(4)

Om redenen van rechtszekerheid moeten de bestaande bepalingen over lagere vergoedingen voor verzoeken tot vertrouwelijke behandeling bij gezamenlijke indieningen of door hoofdregistranten eveneens worden verduidelijkt.

(5)

Inzake vergoedingen voor aanvragen krachtens artikel 62 van Verordening (EG) nr. 1907/2006 en vergoedingen voor herbeoordelingen van autorisaties krachtens artikel 61 van die verordening mag elk blootstellingsscenario niet langer automatisch als één vorm van gebruik worden beschouwd, aangezien het aantal bijkomende vormen van gebruik waarvoor de autorisatieaanvraag of het herbeoordelingsverslag wordt ingediend, niet noodzakelijk identiek is aan het aantal in die indieningen opgenomen blootstellingsscenario’s.

(6)

Verder moet ook worden verduidelijkt dat het Agentschap één factuur moet zenden die betrekking heeft op de basisvergoeding en alle aanvullende vergoedingen, ook bij gezamenlijk ingediende autorisatieaanvragen en herbeoordelingsverslagen.

(7)

Het Agentschap kan om bewijsstukken verzoeken ter staving dat aan de voorwaarden voor een lagere vergoeding of vrijstelling van vergoeding is voldaan. Om te kunnen nagaan of aan die voorwaarden is voldaan, moet worden gevraagd om de bewijsstukken in één van de officiële talen van de Unie of, als zij uitsluitend in een andere taal beschikbaar zijn, samen met een gelegaliseerde vertaling in één van de officiële talen van de Unie in te dienen.

(8)

Verder moeten na de aanpassing van de vergoedingen, overeenkomstig artikel 22, lid 1, van Verordening (EG) nr. 340/2008, gezien het toepasselijke gemiddelde inflatiepercentage op jaarbasis van 3,1 % in april 2012 dat door Eurostat is bekendgemaakt, de standaardvergoedingen aan dat percentage worden aangepast.

(9)

De bestaande lagere vergoedingen van toepassing voor micro-, kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s) moeten verder worden verlaagd om de uit de regelgeving voortvloeiende lasten en de talrijke praktische problemen van kmo’s bij de naleving van hun verplichtingen in het kader van REACH tot een minimum te beperken, in het bijzonder inzake de registratieplicht, zoals vastgesteld in het Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's in overeenstemming met artikel 117, lid 4, van de REACH-verordening en artikel 46, lid 2, van de CLP-verordening en een evaluatie van bepaalde elementen van de REACH-verordening overeenkomstig artikel 75, lid 2, en artikel 138, leden 2, 3 en 6, van die verordening (3).

(10)

Om de verdeling van de vergoedingen over de uiteenlopende grootteklassen van ondernemingen te kunnen aanpassen moeten de standaardvergoedingen verder worden verhoogd met 4 % voor registraties en met 3,5 % voor autorisaties, rekening houdend enerzijds met de kosten van het Agentschap en de daarmee samenhangende kosten van de door de bevoegde instanties van de lidstaten verrichte diensten en anderzijds met de verdere verlaging van de vergoedingen voor kmo’s en het aantal hierbij betrokken kmo's.

(11)

Per saldo worden de vergoedingen zodanig aangepast dat de opbrengsten ervan in combinatie met de andere inkomstenbronnen van het Agentschap overeenkomstig artikel 96, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1907/2006 toereikend zijn om de kosten van de verrichte diensten te dekken.

(12)

Verordening (EG) nr. 340/2008 moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(13)

Om redenen van rechtszekerheid dient deze verordening niet te gelden voor geldige indieningen die op de datum van haar inwerkingtreding reeds in behandeling zijn.

(14)

Aangezien de geleidelijk geïntegreerde stoffen, als bedoeld in artikel 23, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1907/2006, vanaf 31 mei 2013 moeten worden geregistreerd, moet deze verordening met spoed in werking treden.

(15)

De in deze verordening vervatte bepalingen zijn in overeenstemming met het advies van het bij artikel 133 van Verordening (EG) nr. 1907/2006 ingestelde comité,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EG) nr. 340/2008 wordt als volgt gewijzigd:

1)

Artikel 3, lid 7, wordt vervangen door:

"7.   Wanneer de registratie is afgewezen omdat de registrant de ontbrekende informatie niet heeft ingediend of de betaling niet voor het verstrijken van de gestelde termijnen heeft verricht, worden de vergoedingen die voor die registratie zijn betaald vóór de afwijzing, niet terugbetaald of op andere wijze aan de registrant gecrediteerd.”

2)

Artikel 4, lid 7, wordt vervangen door:

"7.   Wanneer de registratie is afgewezen omdat de registrant de ontbrekende informatie niet heeft ingediend of de betaling niet voor het verstrijken van de gestelde termijnen heeft verricht, worden de vergoedingen die voor die registratie zijn betaald vóór de afwijzing, niet terugbetaald of op andere wijze aan de registrant gecrediteerd.”

3)

Artikel 5 wordt als volgt gewijzigd

a)

In lid 2 worden na de tweede alinea de volgende alinea's ingevoegd:

"Voor wijziging van de toegang tot de bij de registratie verstrekte informatie brengt het Agentschap een vergoeding in rekening voor elk informatieonderdeel waarvoor een aanpassing wordt gedaan, zoals aangegeven in de tabellen 3 en 4 van bijlage III.

Indien de aanpassing betrekking heeft op onderzoekssamenvattingen of uitgebreide onderzoekssamenvattingen, brengt het Agentschap een vergoeding in rekening voor elke onderzoekssamenvatting of uitgebreide onderzoekssamenvatting waarvoor de aanpassing geldt."

b)

In lid 6 wordt de derde alinea vervangen door:

"In geval van andere aanpassingen wijst het Agentschap de aanpassing af, wanneer de betaling niet voor het verstrijken van de tweede termijn is verricht. Indien de aanvrager hierom verzoekt, verlengt het Agentschap de tweede termijn op voorwaarde dat het verzoek om verlenging is ingediend voor het verstrijken van de tweede termijn. Wanneer de betaling niet voor het verstrijken van de verlengde termijn is verricht, wijst het Agentschap de aanpassing af”.

c)

Lid 7 wordt vervangen door:

"7.   Wanneer de aanpassing is afgewezen omdat de registrant de ontbrekende informatie niet heeft ingediend of de betaling niet voor het verstrijken van de gestelde termijnen heeft verricht, worden de vergoedingen die voor die aanpassing zijn betaald vóór de afwijzing, niet terugbetaald of op andere wijze aan de registrant gecrediteerd.”

4)

Artikel 6, lid 3, wordt vervangen door:

"3.   Wanneer het verzoek betrekking heeft op een gezamenlijke indiening, brengt het Agentschap een lagere vergoeding in rekening, zoals bepaald in bijlage IV. Wanneer de hoofdregistrant het verzoek indient, brengt het Agentschap enkel de hoofdregistrant een lagere vergoeding in rekening, zoals bepaald in bijlage IV.”

5)

Artikel 7, lid 5, wordt vervangen door:

"5.   Wanneer de mededeling of het verzoek om verlenging is afgewezen omdat de fabrikant, importeur, of producent van voorwerpen de ontbrekende informatie niet heeft ingediend of de betaling niet voor het verstrijken van de gestelde termijnen heeft verricht, worden de vergoedingen die voor die mededeling of dat verzoek om verlenging zijn betaald vóór de afwijzing, niet terugbetaald of op andere wijze gecrediteerd aan degene die de mededeling of het verzoek om verlenging heeft gedaan.”

6)

Artikel 8, lid 2, derde alinea, wordt vervangen door:

"Het Agentschap zendt één factuur die betrekking heeft op de basisvergoeding en alle toepasselijke aanvullende vergoedingen, ook wanneer het een gezamenlijk ingediende autorisatieaanvraag betreft.”

7)

Artikel 9, lid 2, derde alinea, wordt vervangen door:

"Het Agentschap zendt één factuur die betrekking heeft op de basisvergoeding en alle toepasselijke aanvullende vergoedingen, ook wanneer het een gezamenlijk ingediend herbeoordelingsverslag betreft.”

8)

In artikel 13, lid 3, wordt na de eerste alinea de volgende alinea ingevoegd:

"Indien de bewijsstukken die bij het Agentschap moeten worden ingediend, niet in één van de officiële talen van de Unie zijn gesteld, gaan zij vergezeld van een gelegaliseerde vertaling in één van die officiële talen.”

9)

Artikel 22, lid 2, wordt vervangen door:

"2.   De Commissie toetst deze verordening ook voortdurend aan nieuwe informatie die van belang is voor de aannamen waarop de schatting van de ontvangsten en uitgaven van het Agentschap is gebaseerd. Uiterlijk 31 januari 2015 evalueert de Commissie deze verordening teneinde haar zo nodig te wijzigen, met name gelet op de kosten van het Agentschap en de daarmee samenhangende kosten van de diensten die door de bevoegde instanties van de lidstaten worden geleverd."

10)

De bijlagen I tot en met VIII bij Verordening (EG) nr. 340/2008 worden vervangen door de tekst in de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening is niet van toepassing voor geldige indieningen die op 22 maart 2013 reeds in behandeling zijn.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 20 maart 2013.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel BARROSO


(1)  PB L 396 van 30.12.2006, blz. 1.

(2)  PB L 107 van 17.4.2008, blz. 6.

(3)  COM(2013) 49 final; werkdocument van de diensten van de Commissie (2013) 25 final.


BIJLAGE

BIJLAGE I

Vergoedingen voor registraties krachtens de artikelen 6, 7 of 11 van Verordening (EG) nr. 1907/2006

Tabel 1

Standaardvergoedingen

 

Individuele indiening

Gezamenlijke indiening

Vergoeding voor stoffen in de hoeveelheidsklasse 1-10 t

1 714 EUR

1 285 EUR

Vergoeding voor stoffen in de hoeveelheidsklasse 10-100 t

4 605 EUR

3 454 EUR

Vergoeding voor stoffen in de hoeveelheidsklasse 100-1 000 t

12 317 EUR

9 237 EUR

Vergoeding voor stoffen in een hoeveelheid van meer dan 1 000 t

33 201 EUR

24 901 EUR


Tabel 2

Lagere vergoedingen voor kmo’s

 

Middelgrote onderneming

(individuele indiening)

Middelgrote onderneming

(gezamenlijke indiening)

Kleine onderneming

(individuele indiening)

Kleine onderneming

(gezamenlijke indiening)

Micro-onderneming

(individuele indiening)

Micro-onderneming

(gezamenlijke indiening)

Vergoeding voor stoffen in de hoeveelheidsklasse 1-10 t

1 114 EUR

835 EUR

600 EUR

450 EUR

86 EUR

64 EUR

Vergoeding voor stoffen in de hoeveelheidsklasse 10-100 t

2 993 EUR

2 245 EUR

1 612 EUR

1 209 EUR

230 EUR

173 EUR

Vergoeding voor stoffen in de hoeveelheidsklasse 100-1 000 t

8 006 EUR

6 004 EUR

4 311 EUR

3 233 EUR

616 EUR

462 EUR

Vergoeding voor stoffen in een hoeveelheid van meer dan 1 000 t

21 581 EUR

16 185 EUR

11 620 EUR

8 715 EUR

1 660 EUR

1 245 EUR

BIJLAGE II

Vergoedingen voor registraties ingediend krachtens artikel 17, lid 2, artikel 18, leden 2 en 3, of artikel 19 van Verordening (EG) nr. 1907/2006

Tabel 1

Standaardvergoedingen

 

Individuele indiening

Gezamenlijke indiening

Vergoeding

1 714 EUR

1 285 EUR


Tabel 2

Lagere vergoedingen voor kmo’s

 

Middelgrote onderneming

(individuele indiening)

Middelgrote onderneming

(gezamenlijke indiening)

Kleine onderneming

(individuele indiening)

Kleine onderneming

(gezamenlijke indiening)

Micro-onderneming

(individuele indiening)

Micro-onderneming

(gezamenlijke indiening)

Vergoeding

1 114 EUR

835 EUR

600 EUR

450 EUR

86 EUR

64 EUR

BIJLAGE III

Vergoedingen voor de aanpassing van registraties krachtens artikel 22 van Verordening (EG) nr. 1907/2006

Tabel 1

Standaardvergoedingen voor aanpassing van de hoeveelheidsklasse

 

Individuele indiening

Gezamenlijke indiening

Van 1-10 t naar 10-100 t

2 892 EUR

2 169 EUR

Van 1-10 t naar 100-1 000 t

10 603 EUR

7 952 EUR

Van 1-10 t naar meer dan 1 000 t

31 487 EUR

23 616 EUR

Van 10-100 t naar 100-1 000 t

7 711 EUR

5 783 EUR

Van 10-100 t naar meer dan 1 000 t

28 596 EUR

21 447 EUR

Van 100-1 000 t naar meer dan 1 000 t

20 885 EUR

15 663 EUR


Tabel 2

Lagere vergoedingen voor kmo’s voor aanpassing van de hoeveelheidsklasse

 

Middelgrote onderneming

(Individuele indiening)

Middelgrote onderneming

(Gezamenlijke indiening)

Kleine onderneming

(Individuele indiening)

Kleine onderneming

(Gezamenlijke indiening)

Micro-onderneming

(Individuele indiening)

Micro-onderneming

(Gezamenlijke indiening)

Van 1-10 t naar 10-100 t

1 880 EUR

1 410 EUR

1 012 EUR

759 EUR

145 EUR

108 EUR

Van 1-10 t naar 10-100 t

6 892 EUR

5 169 EUR

3 711 EUR

2 783 EUR

530 EUR

398 EUR

Van 1-10 t naar 100-1 000 t

20 467 EUR

15 350 EUR

11 021 EUR

8 265 EUR

1 574 EUR

1 181 EUR

Van 10-100 t naar 100-1 000 t

5 012 EUR

3 759 EUR

2 699 EUR

2 024 EUR

386 EUR

289 EUR

Van 10-100 t naar meer dan 1 000 t

18 587 EUR

13 940 EUR

10 008 EUR

7 506 EUR

1 430 EUR

1 072 EUR

Van 100-1 000 t naar meer dan 1 000 t

13 575 EUR

10 181 EUR

7 310 EUR

5 482 EUR

1 044 EUR

783 EUR


Tabel 3

Vergoedingen voor andere aanpassingen

Soort aanpassing

Wijziging van de identiteit van de registrant met wijziging van zijn rechtspersoonlijkheid

1 607 EUR

Soort aanpassing

Individuele indiening

Gezamenlijke indiening

Wijziging van de toegang tot de bij de indiening verstrekte informatie:

Zuiverheidsgraad en/of identiteit van onzuiverheden of additieven

4 820 EUR

3 615 EUR

Hoeveelheidsklasse

1 607 EUR

1 205 EUR

Onderzoekssamenvatting of uitgebreide onderzoekssamenvatting

4 820 EUR

3 615 EUR

Informatie in het veiligheidsinformatieblad

3 213 EUR

2 410 EUR

Handelsnaam van de stof

1 607 EUR

1 205 EUR

IUPAC-naam voor niet-geleidelijk geïntegreerde stoffen als bedoeld in artikel 119, lid 1, onder a), van Verordening (EG) nr. 1907/2006

1 607 EUR

1 205 EUR

IUPAC-naam voor stoffen als bedoeld in artikel 119, lid 1, onder a), van Verordening (EG) nr. 1907/2006 die worden gebruikt als tussenproducten, in wetenschappelijk onderzoek of in onderzoek en ontwikkeling gericht op producten en procedés

1 607 EUR

1 205 EUR


Tabel 4

Lagere vergoedingen voor kmo’s voor andere aanpassingen

Soort aanpassing

Middelgrote onderneming

Kleine onderneming

Micro-onderneming

Wijziging van de identiteit van de registrant met wijziging van zijn rechtspersoonlijkheid

1 044 EUR

562 EUR

80 EUR

Soort aanpassing

Middelgrote onderneming

(Individuele indiening)

Middelgrote onderneming

(Gezamenlijke indiening)

Kleine onderneming

(Individuele indiening)

Kleine onderneming

(Gezamenlijke indiening)

Micro-onderneming

(Individuele indiening)

Micro-onderneming

(Gezamenlijke indiening)

Wijziging van de toegang tot de bij de indiening verstrekte informatie:

Zuiverheidsgraad en/of identiteit van onzuiverheden of additieven

3 133 EUR

2 350 EUR

1 687 EUR

1 265 EUR

241 EUR

181 EUR

Hoeveelheidsklasse

1 044 EUR

783 EUR

562 EUR

422 EUR

80 EUR

60 EUR

Onderzoeks-samenvatting of uitgebreide onderzoeks-samenvatting

3 133 EUR

2 350 EUR

1 687 EUR

1 265 EUR

241 EUR

181 EUR

Informatie in het veiligheids-informatieblad

2 088 EUR

1 566 EUR

1 125 EUR

843 EUR

161 EUR

120 EUR

Handelsnaam van de stof

1 044 EUR

783 EUR

562 EUR

422 EUR

80 EUR

60 EUR

IUPAC-naam voor niet-geleidelijk geïntegreerde stoffen als bedoeld in artikel 119, lid 1, onder a), van Verordening (EG) nr. 1907/2006

1 044 EUR

783 EUR

562 EUR

422 EUR

80 EUR

60 EUR

IUPAC-naam voor stoffen als bedoeld in artikel 119, lid 1, onder a), van Verordening (EG) nr. 1907/2006 die worden gebruikt als tussenproducten, in wetenschappelijk onderzoek of in onderzoek en ontwikkeling gericht op producten en procedés

1 044 EUR

783 EUR

562 EUR

422 EUR

80 EUR

60 EUR

BIJLAGE IV

Vergoedingen voor verzoeken krachtens artikel 10, onder a), punt xi), van Verordening (EG) nr. 1907/2006

Tabel 1

Standaardvergoedingen

Informatieonderdeel waarvoor om vertrouwelijkheid wordt verzocht

Individuele indiening

Gezamenlijke indiening

Zuiverheidsgraad en/of identiteit van onzuiverheden of additieven

4 820 EUR

3 615 EUR

Hoeveelheidsklasse

1 607 EUR

1 205 EUR

Onderzoekssamenvatting of uitgebreide onderzoeks-samenvatting

4 820 EUR

3 615 EUR

Informatie in het veiligheidsinformatieblad

3 213 EUR

2 410 EUR

Handelsnaam van de stof

1 607 EUR

1 205 EUR

IUPAC-naam voor niet-geleidelijk geïntegreerde stoffen als bedoeld in artikel 119, lid 1, onder a), van Verordening (EG) nr. 1907/2006

1 607 EUR

1 205 EUR

IUPAC-naam voor stoffen als bedoeld in artikel 119, lid 1, onder a), van Verordening (EG) nr. 1907/2006 die worden gebruikt als tussenproducten, in wetenschappelijk onderzoek of in onderzoek en ontwikkeling gericht op producten en procedés

1 607 EUR

1 205 EUR


Tabel 2

Lagere vergoedingen voor kmo’s

Informatieonderdeel waarvoor om vertrouwelijkheid wordt verzocht

Middelgrote onderneming

(Individuele indiening)

Middelgrote onderneming

(Gezamenlijke indiening)

Kleine onderneming

(Individuele indiening)

Kleine onderneming

(Gezamenlijke indiening)

Micro-onderneming

(Individuele indiening)

Micro-onderneming

(Gezamenlijke indiening)

Zuiverheidsgraad en/of identiteit van onzuiverheden of additieven

3 133 EUR

2 350 EUR

1 687 EUR

1 265 EUR

241 EUR

181 EUR

Hoeveelheidsklasse

1 044 EUR

783 EUR

562 EUR

422 EUR

80 EUR

60 EUR

Onderzoekssamenvatting of uitgebreide onderzoekssamenvatting

3 133 EUR

2 350 EUR

1 687 EUR

1 265 EUR

241 EUR

181 EUR

Informatie in het veiligheidsinformatieblad

2 088 EUR

1 566 EUR

1 125 EUR

843 EUR

161 EUR

120 EUR

Handelsnaam van de stof

1 044 EUR

783 EUR

562 EUR

422 EUR

80 EUR

60 EUR

IUPAC-naam voor niet-geleidelijk geïntegreerde stoffen als bedoeld in artikel 119, lid 1, onder a), van Verordening (EG) nr. 1907/2006

1 044 EUR

783 EUR

562 EUR

422 EUR

80 EUR

60 EUR

IUPAC-naam voor stoffen als bedoeld in artikel 119, lid 1, onder a), van Verordening (EG) nr. 1907/2006 die worden gebruikt als tussenproducten, in wetenschappelijk onderzoek of in onderzoek en ontwikkeling gericht op producten en procedés

1 044 EUR

783 EUR

562 EUR

422 EUR

80 EUR

60 EUR

BIJLAGE V

Vergoedingen voor de mededeling van informatie betreffende onderzoek en ontwikkeling gericht op producten en procedés krachtens artikel 9 van Verordening (EG) nr. 1907/2006

Tabel 1

Vergoedingen voor de mededeling van informatie betreffende onderzoek en ontwikkeling gericht op producten en procedés

Standaardvergoeding

536 EUR

Lagere vergoeding voor middelgrote ondernemingen

348 EUR

Lagere vergoeding voor kleine ondernemingen

187 EUR

Lagere vergoeding voor micro-ondernemingen

27 EUR


Tabel 2

Vergoedingen voor de verlenging van een vrijstelling voor onderzoek en ontwikkeling gericht op producten en procedés

Standaardvergoeding

1 071 EUR

Lagere vergoeding voor middelgrote ondernemingen

696 EUR

Lagere vergoeding voor kleine ondernemingen

375 EUR

Lagere vergoeding voor micro-ondernemingen

54 EUR

BIJLAGE VI

Vergoedingen voor autorisatieaanvragen krachtens artikel 62 van Verordening (EG) nr. 1907/2006

Tabel 1

Standaardvergoedingen

Basisvergoeding

53 300 EUR

Aanvullende vergoeding per stof

10 660 EUR

Aanvullende vergoeding per vorm van gebruik

10 660 EUR

Aanvullende vergoeding per aanvrager

De aanvrager is geen kmo: 39 975 EUR

De aanvrager is een middelgrote onderneming: 29 981 EUR

De aanvrager is een kleine onderneming: 17 989 EUR

De aanvrager is een micro-onderneming: 3 998 EUR


Tabel 2

Lagere vergoedingen voor middelgrote ondernemingen

Basisvergoeding

39 975 EUR

Aanvullende vergoeding per stof

7 995 EUR

Aanvullende vergoeding per vorm van gebruik

7 995 EUR

Aanvullende vergoeding per aanvrager

De aanvrager is een middelgrote onderneming: 29 981 EUR

De aanvrager is een kleine onderneming: 17 989 EUR

De aanvrager is een micro-onderneming: 3 998 EUR


Tabel 3

Lagere vergoedingen voor kleine ondernemingen

Basisvergoeding

23 985 EUR

Aanvullende vergoeding per stof

4 797 EUR

Aanvullende vergoeding per vorm van gebruik

4 797 EUR

Aanvullende vergoeding per aanvrager

De aanvrager is een kleine onderneming: 17 989 EUR

De aanvrager is een micro-onderneming: 3 998 EUR


Tabel 4

Lagere vergoedingen voor micro-ondernemingen

Basisvergoeding

5 330 EUR

Aanvullende vergoeding per stof

1 066 EUR

Aanvullende vergoeding per vorm van gebruik

1 066 EUR

Aanvullende vergoeding per aanvrager

Extra aanvrager: 3 998 EUR

BIJLAGE VII

Vergoedingen voor de herbeoordeling van een autorisatie krachtens artikel 61 van Verordening (EG) nr. 1907/2006

Tabel 1

Standaardvergoedingen

Basisvergoeding

53 300 EUR

Aanvullende vergoeding per vorm van gebruik

10 660 EUR

Aanvullende vergoeding per stof

10 660 EUR

Aanvullende vergoeding per aanvrager

De aanvrager is geen kmo: 39 975 EUR

De aanvrager is een middelgrote onderneming: 29 981 EUR

De aanvrager is een kleine onderneming: 17 989 EUR

De aanvrager is een micro-onderneming: 3 998 EUR


Tabel 2

Lagere vergoedingen voor middelgrote ondernemingen

Basisvergoeding

39 975 EUR

Aanvullende vergoeding per vorm van gebruik

7 995 EUR

Aanvullende vergoeding per stof

7 995 EUR

Aanvullende vergoeding per aanvrager

De aanvrager is een middelgrote onderneming: 29 981 EUR

De aanvrager is een kleine onderneming: 17 989 EUR

De aanvrager is een micro-onderneming: 3 998 EUR


Tabel 3

Lagere vergoedingen voor kleine ondernemingen

Basisvergoeding

23 985 EUR

Aanvullende vergoeding per vorm van gebruik

4 797 EUR

Aanvullende vergoeding per stof

4 797 EUR

Aanvullende vergoeding per aanvrager

De aanvrager is een kleine onderneming: 17 989 EUR

De aanvrager is een micro-onderneming: 3 998 EUR


Tabel 4

Lagere vergoedingen voor micro-ondernemingen

Basisvergoeding

5 330 EUR

Aanvullende vergoeding per vorm van gebruik

1 066 EUR

Aanvullende vergoeding per stof

1 066 EUR

Aanvullende vergoeding per aanvrager

De aanvrager is een micro-onderneming: 3 998 EUR

BIJLAGE VIII

Vergoedingen voor beroepen krachtens artikel 92 van Verordening (EG) nr. 1907/2006

Tabel 1

Standaardvergoedingen

Beroep tegen een besluit overeenkomstig:

Vergoeding

artikel 9 of artikel 20 van Verordening (EG) nr. 1907/2006

2 356 EUR

artikel 27 of artikel 30 van Verordening (EG) nr. 1907/2006

4 712 EUR

artikel 51 van Verordening (EG) nr. 1907/2006

7 069 EUR


Tabel 2

Lagere vergoedingen voor kmo’s

Beroep tegen een besluit overeenkomstig:

Vergoeding

artikel 9 of artikel 20 van Verordening (EG) nr. 1907/2006

1 767 EUR

artikel 27 of artikel 30 van Verordening (EG) nr. 1907/2006

3 534 EUR

artikel 51 van Verordening (EG) nr. 1907/2006

5 301 EUR