12.3.2013   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 68/26


VERORDENING (EU) Nr. 211/2013 VAN DE COMMISSIE

van 11 maart 2013

betreffende de certificeringsvoorschriften voor de invoer in de Unie van kiemgroenten en voor de productie van kiemgroenten bestemde zaden

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 inzake officiële controles op de naleving van de wetgeving inzake diervoeders en levensmiddelen en de voorschriften inzake diergezondheid en dierenwelzijn (1), en met name artikel 48, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Verordening (EG) nr. 882/2004 stelt algemene voorschriften vast voor de uitvoering van officiële controles op de naleving van de voorschriften die in het bijzonder zijn gericht op het voorkomen, wegnemen of tot een aanvaardbaar niveau terugbrengen van risico’s voor mens en dier, hetzij direct, hetzij via het milieu.

(2)

Verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2002 tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor voedselveiligheidsaangelegenheden (2) stelt de algemene beginselen voor levensmiddelen en diervoeders in het algemeen en voor voedsel- en voederveiligheid in het bijzonder op EU- en nationaal niveau vast. Die verordening bepaalt dat levensmiddelen en diervoeders die in de Unie worden ingevoerd om binnen de Unie in de handel te worden gebracht, moeten voldoen aan de relevante voorschriften van de levensmiddelenwetgeving of aan voorwaarden die door de Unie zijn erkend als minstens gelijkwaardig daaraan.

(3)

Verordening (EG) nr. 852/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 inzake levensmiddelenhygiëne (3) stelt algemene voorschriften voor exploitanten van levensmiddelenbedrijven inzake de hygiëne van levensmiddelen vast. Die verordening bepaalt dat de exploitanten van levensmiddelenbedrijven ervoor moeten zorgen dat in alle stadia van de productie, verwerking en distributie van levensmiddelen onder hun controle aan de daarin vastgestelde relevante hygiënevoorschriften wordt voldaan. Verordening (EG) nr. 852/2004 bepaalt met name dat exploitanten van levensmiddelenbedrijven die zich bezighouden met primaire productie en de in bijlage I daarbij bedoelde, daarmee verband houdende bewerkingen, zich aan de algemene hygiënevoorschriften van deel A van die bijlage moeten houden.

(4)

Na de uitbraken van shigatoxineproducerende E.coli (STEC) in mei 2011 in de Unie, werd de consumptie van gekiemde zaden aangewezen als de meest waarschijnlijke bron van de uitbraken.

(5)

Op 20 oktober 2011 heeft de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) een wetenschappelijk advies goedgekeurd over het risico van shigatoxineproducerende Escherichia coli (STEC) en andere pathogene bacteriën in zaden en gekiemde zaden (4). In haar advies concludeert de EFSA dat de besmetting van droge zaden met bacteriële pathogenen de meest waarschijnlijke initiële bron van de uitbraken in verband met kiemgroenten is. Bovendien stelt het advies dat wegens de hoge vochtigheid en de gunstige temperatuur tijdens het kiemen op droge zaden aanwezige bacteriële pathogenen zich tijdens het kiemen kunnen vermenigvuldigen en tot een risico voor de volksgezondheid kunnen leiden.

(6)

Om te zorgen voor de bescherming van de volksgezondheid in de Unie en rekening houdend met dat advies van de EFSA, is Uitvoeringsverordening (EU) nr. 208/2013 van de Commissie (5) vastgesteld. Die uitvoeringsverordening stelt voorschriften vast voor de traceerbaarheid van zendingen kiemgroenten en voor de productie van kiemgroenten bestemde zaden.

(7)

Om te zorgen voor een passend niveau van bescherming van de volksgezondheid is het dienstig dat in de Unie ingevoerde kiemgroenten en voor de productie van kiemgroenten bestemde zaden ook voldoen aan de voorschriften van Verordening (EG) nr. 852/2004 en, voor kiemgroenten, aan de traceerbaarheidsvoorschriften van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 208/2013 en de microbiologische criteria van Verordening (EG) nr. 2073/2005 van de Commissie (6). Er moeten daarom passende certificeringsvoorschriften voor dergelijke in de Unie ingevoerde goederen worden vastgesteld.

(8)

De wetgeving van de Unie voorziet thans niet in certificaten voor de invoer in de Unie van kiemgroenten en voor de productie van kiemgroenten bestemde zaden. Daarom moet in deze verordening een modelcertificaat voor de invoer van dergelijke goederen in de Unie worden vastgesteld.

(9)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid, en het Europees Parlement noch de Raad heeft zich daartegen verzet,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Werkingssfeer

Deze verordening is van toepassing op zendingen kiemgroenten en voor de productie van kiemgroenten bestemde zaden die in de Unie zijn ingevoerd, met uitzondering van kiemgroenten die een behandeling hebben ondergaan die microbiologische risico's uitschakelt en compatibel is met de wetgeving van de Unie.

Artikel 2

Definities

Voor de uitvoering van deze verordening:

a)

is de definitie van „kiemgroenten” in artikel 2, onder a), van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 208/2013 van toepassing;

b)

wordt onder „zending” verstaan: een hoeveelheid kiemgroenten en voor de productie van kiemgroenten bestemde zaden:

i)

die afkomstig is uit hetzelfde derde land;

ii)

waarvoor hetzelfde certficaat geldt;

iii)

die met hetzelfde transportmiddel wordt vervoerd.

Artikel 3

Certificeringsvoorschriften

1.   Zendingen kiemgroenten en voor de productie van kiemgroenten bestemde zaden die in de Unie worden ingevoerd en afkomstig zijn of verzonden worden uit derde landen, gaan vergezeld van een certificaat overeenkomstig het in de bijlage vastgestelde model, waaruit blijkt dat de kiemgroenten of zaden zijn geproduceerd onder omstandigheden die voldoen aan de algemene hygiënebepalingen voor primaire productie en daarmee verband houdende bewerkingen, als vastgesteld in deel A van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 852/2004, en de kiemgroenten zijn geproduceerd onder omstandigheden die voldoen aan de traceerbaarheidsvoorschriften van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 208/2013, zijn geproduceerd in inrichtingen die zijn erkend overeenkomstig de voorschriften van artikel 2 van Verordening (EU) nr. 210/2013 van de Commissie (7) en aan de in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 2073/2005 vastgestelde microbiologische criteria voldoen.

Het certificaat moet worden opgesteld in de officiële taal of talen van het derde land van verzending en de lidstaat waarin de invoer in de EU plaatsvindt, of vergezeld gaan van een eensluidende vertaling in die taal of talen. Indien de lidstaat van bestemming daarom verzoekt, moeten de certificaten ook vergezeld gaan van een eensluidende vertaling in de officiële taal of talen van die lidstaat. Lidstaten kunnen echter instemmen met het gebruik van een andere officiële taal van de Unie dan hun eigen taal.

2.   De zending gaat vergezeld van het origineel van het certificaat totdat zij de plaats van bestemming bereikt, zoals aangegeven in het certificaat.

3.   Ingeval de zending wordt gesplitst, gaat elk deel van de zending vergezeld van een kopie van het certificaat.

Artikel 4

Overgangsbepaling

Gedurende een overgangsperiode tot en met 1 juli 2013 kunnen zendingen kiemgroenten en voor de productie van kiemgroenten bestemde zaden, afkomstig of verzonden uit derde landen, verder in de Unie worden ingevoerd zonder het in artikel 3 bedoelde certificaat.

Artikel 5

Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 11 maart 2013.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel BARROSO


(1)  PB L 165 van 30.4.2004, blz. 1.

(2)  PB L 31 van 1.2.2002, blz. 1.

(3)  PB L 139 van 30.4.2004, blz. 1.

(4)  EFSA Journal 2011; 9(11):2424.

(5)  Zie bladzijde 16 van dit Publicatieblad.

(6)  PB L 338 van 22.12.2005, blz. 1.

(7)  Zie bladzijde 24 van dit Publicatieblad.


BIJLAGE

MODELCERTIFICAAT VOOR DE INVOER VAN KIEMGROENTEN OF VOOR DE PRODUCTIE VAN KIEMGROENTEN BESTEMDE ZADEN

Image

Image