12.12.2013   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 333/82


RICHTSNOER VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK

van 26 september 2013

tot wijziging van Richtsnoer ECB/2012/27 betreffende een geautomatiseerd trans-Europees realtime-brutovereveningssysteem (TARGET2)

(ECB/2013/37)

(2013/750/EU)

DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, inzonderheid het eerste streepje en het vierde streepje van artikel 127, lid 2,

Gezien de statuten van het Europees Stelsel van centrale banken en van de Europese Centrale Bank, inzonderheid artikel 3.1 en de artikelen 17, 18 en 22,

Overwegende:

(1)

Het Eurosysteem heeft besloten dat CoreNet wordt opgezet als een alternatieve netwerkdienst/noodnetwerkdienst die de centrale banken van het Eurosysteem en aangesloten nationale centrale banken benutten voor toegang tot de Betalingsmodule van het gezamenlijke platform (SSP) in noodmodus en als een alternatief kanaal voor toegang tot het klantgerelateerde dienstensysteem (CRSS).

(2)

Derhalve dienen aan Richtsnoer ECB/2012/27 van 5 december 2012 betreffende een geautomatiseerd trans-Europees realtime-brutovereveningssysteem (TARGET2) (1) bepalingen toegevoegd te worden betreffende het gebruik van CoreNet als alternatief netwerk/noodnetwerk voor TARGET2;

HEEFT HET VOLGENDE RICHTSNOER VASTGESTELD:

Artikel 1

Wijzigingen van Richtsnoer ECB/2012/27

1)   Definitie 5 van artikel 2 van Richtsnoer ECB/2012/27 wordt als volgt gewijzigd:

„5.   netwerkdienstverlener („network service provider”): de verschaffer van computergestuurde netwerkverbindingen voor het aanleveren van betalingsberichten in TARGET2. Computergestuurde netwerkverbindingen worden via SWIFT aangeboden, en daarenboven voor interne Eurosysteem-communicatie, via CoreNet;”.

2)   De volgende definities 52 en 53 worden aan artikel 2 van Richtsnoer ECB/2012/27 toegevoegd:

„52.   „CoreNet”: de door de ECB aangeboden interne netwerkdienst van het Eurosysteem die de Eurosysteem-CB’s benutten als noodnetwerk voor toegang tot het SSP indien SWIFT niet beschikbaar is, en tevens als een alternatief netwerk voor SWIFT voor toegang tot het CRSS;

53.   „Klantgerelateerde dienstensysteem (CRSS)”: verstrekt kern- en optionele diensten aan Eurosysteem-CB’s, bv. archivering, optionele facturatiediensten, optionele vraagstellings- en rapportagediensten en optionele klantenrelatiediensten.”.

Artikel 2

Inwerkingtreding en vankrachtwording

Dit richtsnoer wordt van kracht op de dag van kennisgeving aan de nationale centrale banken van de lidstaten die de euro als munt hebben. Het richtsnoer is met ingang van 1 januari 2014 van toepassing.

Artikel 3

Geadresseerden

Dit richtsnoer geldt voor alle Eurosysteem-CB’s.

Gedaan te Frankfurt am Main, 26 september 2013.

Namens de Raad van bestuur van de ECB

De president van de ECB

Mario DRAGHI


(1)  PB L 30 van 30.1.2013, blz. 1.