20.12.2013   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 346/75


UITVOERINGSBESLUIT VAN DE COMMISSIE

van 18 december 2013

tot wijziging van de modellen van gezondheidscertificaten I, II en III voor handelsverkeer binnen de Unie in slachtschapen en -geiten, mestschapen en -geiten en fokschapen en -geiten zoals vastgesteld in bijlage E bij Richtlijn 91/68/EEG van de Raad

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2013) 9208)

(Voor de EER relevante tekst)

(2013/784/EU)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Richtlijn 91/68/EEG van de Raad van 28 januari 1991 inzake veterinairrechtelijke voorschriften voor het intracommunautaire handelsverkeer in schapen en geiten (1), en met name artikel 14, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Richtlijn 91/68/EEG stelt de veterinairrechtelijke voorschriften vast voor het handelsverkeer van schapen en geiten binnen de Unie. Hierin is onder meer vastgelegd dat schapen en geiten tijdens het vervoer naar de plaats van bestemming vergezeld moeten gaan van een gezondheidscertificaat volgens model I, II of III, zoals opgenomen in bijlage E bij die richtlijn.

(2)

Verordening (EG) nr. 999/2001 van het Europees Parlement en de Raad (2) stelt voorschriften vast inzake preventie, bestrijding en uitroeiing van overdraagbare spongiforme encefalopathieën (TSE’s) in runderen, schapen en geiten. In bijlage VII bij die verordening zijn de maatregelen voor de bestrijding en uitroeiing van TSE’s vastgelegd. Daarnaast zijn in hoofdstuk A van bijlage VIII bij die verordening de voorwaarden voor de handel binnen de Unie in levende dieren, sperma en embryo’s vastgelegd. Hoofdstuk A van bijlage VIII bij Verordening (EG) nr. 999/2001 werd recentelijk gewijzigd bij Verordening (EU) nr. 630/2013 van de Commissie (3).

(3)

De modellen van de gezondheidscertificaten II en III die zijn vastgelegd in bijlage E bij Richtlijn 91/68/EEG zijn recentelijk gewijzigd bij Uitvoeringsbesluit 2013/445/EU van de Commissie (4), om de voorschriften inzake het handelsverkeer van mest- en fokschapen en -geiten binnen de Unie die zijn vastgelegd in Verordening (EG) nr. 999/2001, zoals gewijzigd bij Verordening (EU) nr. 630/2013, daarin over te nemen.

(4)

Bij die wijziging werd de mogelijkheid om onder bepaalde omstandigheden fokschapen en -geiten uit te voeren naar lidstaten met een goedgekeurd bestrijdingsprogramma voor klassieke scrapie bij vergissing weggelaten. Daarom moet punt II.9 van deel II van het model van gezondheidscertificaat III voor handelsverkeer binnen de Unie van fokschapen en -geiten, dat is vastgelegd in bijlage E bij Richtlijn 91/68/EEG, worden gewijzigd.

(5)

Daarnaast moeten in het model van gezondheidscertificaat II voor handelsverkeer binnen de Unie van mestschapen en -geiten en in het model van gezondheidscertificaat III voor handelsverkeer in fokschapen en -geiten, die zijn vastgelegd in bijlage E bij Richtlijn 91/68/EEG, bepaalde verwijzingen naar Verordening (EG) nr. 999/2001 worden herzien om eventuele dubbelzinnigheden te verwijderen.

(6)

De modellen van de gezondheidscertificaten II en III die zijn vastgelegd in bijlage E bij Richtlijn 91/68/EEG moeten daarom worden gewijzigd om de voorschriften inzake het handelsverkeer van mest- en fokschapen en -geiten binnen de Unie die zijn vastgelegd in Verordening (EG) nr. 999/2001, zoals gewijzigd bij Verordening (EU) nr. 630/2013, hierin op de juiste wijze over te nemen.

(7)

Daarnaast moeten, omwille van de terminologische samenhang van alle modellen van gezondheidscertificaten voor handelsverkeer binnen de Unie in schapen en geiten, die zijn vastgelegd in bijlage E bij Richtlijn 91/68/EEG, deze modellen van gezondheidscertificaten worden gewijzigd en vervangen door de modellen van de gezondheidscertificaten I, II en III die in de bijlage bij dit besluit zijn vastgelegd.

(8)

Richtlijn 91/68/EEG moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(9)

De in dit besluit vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage E bij Richtlijn 91/68/EEG wordt vervangen door de tekst in de bijlage bij dit besluit.

Artikel 2

Dit besluit is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 18 december 2013.

Voor de Commissie

Tonio BORG

Lid van de Commissie


(1)  PB L 46 van 19.2.1991, blz. 19.

(2)  Verordening (EG) nr. 999/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2001 houdende vaststelling van voorschriften inzake preventie, bestrijding en uitroeiing van bepaalde overdraagbare spongiforme encefalopathieën (PB L 147 van 31.5.2001, blz. 1).

(3)  Verordening (EU) nr. 630/2013 van de Commissie van 28 juni 2013 tot wijziging van de bijlagen bij Verordening (EG) nr. 999/2001 van het Europees Parlement en de Raad houdende vaststelling van voorschriften inzake preventie, bestrijding en uitroeiing van bepaalde overdraagbare spongiforme encefalopathieën (PB L 179 van 29.6.2013, blz. 60).

(4)  Uitvoeringsbesluit 2013/445/EU van de Commissie van 29 augustus 2013 tot wijziging van bijlage E bij Richtlijn 91/68/EEG van de Raad met betrekking tot de modellen van de gezondheidscertificaten voor het handelsverkeer van schapen en geiten binnen de Unie en de veterinairrechtelijke voorschriften wat scrapie betreft (PB L 233 van 31.8.2013, blz. 48).


BIJLAGE

„BIJLAGE E

MODEL I

Image

Image

Image

MODEL II

Image

Image

Image

Image

MODEL III

Image

Image

Image

Image

Image