17.12.2013   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 338/109


UITVOERINGSBESLUIT VAN DE COMMISSIE

van 13 december 2013

tot goedkeuring van bepaalde gewijzigde programma’s voor de uitroeiing, bestrijding en bewaking van dierziekten en zoönosen voor het jaar 2013, tot wijziging van Beschikking 2008/897/EG tot goedkeuring van de door de lidstaten voor 2009 en volgende jaren ingediende jaarlijkse en meerjarenprogramma’s en tot wijziging van Uitvoeringsbesluit 2012/761/EU wat betreft de financiële bijdrage van de Unie voor bepaalde programma’s die bij dat besluit zijn goedgekeurd

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2013) 8891)

(2013/766/EU)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Beschikking 2009/470/EG van de Raad van 25 mei 2009 betreffende bepaalde uitgaven op veterinair gebied (1), en met name artikel 27, leden 5 en 6,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Beschikking 2009/470/EG stelt de procedures vast voor de financiële bijdrage van de Unie aan programma’s voor de uitroeiing, bestrijding en bewaking van dierziekten en zoönosen.

(2)

Beschikking 2008/341/EG van de Commissie (2) bepaalt dat, om te worden goedgekeurd in het kader van de financiële maatregel van de Unie als bedoeld in artikel 27, lid 1, van Beschikking 2009/470/EG, de door de lidstaten bij de Commissie ingediende programma’s voor de uitroeiing, bestrijding en bewaking van de in bijlage I bij die beschikking vermelde dierziekten en zoönosen ten minste aan de in de bijlage bij Beschikking 2008/341/EG vermelde criteria moeten voldoen.

(3)

Bij Beschikking 2008/897/EG van de Commissie (3) is het Duitse programma voor de uitroeiing van koiherpesvirus goedgekeurd voor de periode van 1 januari 2009 tot en met 31 december 2013.

(4)

Bij Uitvoeringsbesluit 2012/761/EU van de Commissie (4) zijn bepaalde nationale programma’s voor 2013 goedgekeurd en zijn het percentage en het maximumbedrag van de financiële bijdrage van de Unie voor elk door de lidstaten ingediend programma vastgesteld.

(5)

Griekenland en Spanje hebben een gewijzigd programma voor de bestrijding van bepaalde soorten zoönotische salmonella bij pluimveepopulaties ingediend. Duitsland heeft een gewijzigd programma voor de uitroeiing van koiherpesvirus ingediend. Griekenland heeft een gewijzigd programma voor de uitroeiing van schapen- en geitenbrucellose ingediend. Hongarije en Roemenië hebben een gewijzigd programma voor de uitroeiing van rabiës ingediend.

(6)

De Commissie heeft die gewijzigde programma’s uit zowel veterinair als financieel oogpunt beoordeeld. Zij zijn in overeenstemming met de desbetreffende veterinaire wetgeving van de Unie en met name met de criteria in de bijlage bij Beschikking 2008/341/EG. Daarom moeten zij worden goedgekeurd.

(7)

Verder heeft de Commissie de door de lidstaten overeenkomstig artikel 27, lid 7, van Beschikking 2009/470/EG ingediende tussentijdse technische en financiële verslagen over de voor de financiering van die programma’s gemaakte kosten beoordeeld. Daaruit blijkt dat sommige lidstaten het voor 2013 aan hen toegewezen bedrag niet in zijn geheel zullen besteden, terwijl andere lidstaten meer zullen uitgeven dan het toegewezen bedrag.

(8)

De financiële bijdrage van de Unie voor bepaalde nationale programma’s moet daarom worden bijgesteld. Om optimaal gebruik te maken van het gereserveerde krediet moeten financiële middelen uit de nationale programma’s die het volledige toegewezen bedrag niet zullen gebruiken, nu worden toegewezen aan programma’s die dit bedrag naar verwachting zullen overschrijden als gevolg van onverwachte diergezondheidssituaties in die lidstaten. De nieuwe toewijzing moet gebaseerd zijn op de meest recente gegevens over de daadwerkelijk door de betrokken lidstaten gedane uitgaven.

(9)

Door deze nieuwe toewijzing moeten tal van wijzigingen worden aangebracht in een aantal financiële bijdragen van de Unie zoals vastgesteld bij Uitvoeringsbesluit 2012/761/EU. Voor de transparantie moeten alle financiële bijdragen van de Unie aan de goedgekeurde programma’s voor 2013 die worden gewijzigd, worden aangegeven.

(10)

Verder is uit recente ervaring gebleken dat letterlijke toepassing van artikel 13, lid 3, van Uitvoeringsbesluit 2012/761/EU tot onbillijke resultaten kan leiden. Daarom moet die bepaling worden geschrapt.

(11)

Uitvoeringsbesluit 2012/761/EU moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(12)

De in dit besluit vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Goedkeuring van de door Spanje en Griekenland ingediende gewijzigde programma’s voor de bestrijding van bepaalde soorten zoönotische salmonella

Het op 26 december 2012 door Spanje ingediende gewijzigde programma voor de bestrijding van bepaalde soorten zoönotische salmonella bij pluimveepopulaties wordt goedgekeurd voor de periode van 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013.

Het op 24 oktober 2013 door Griekenland ingediende gewijzigde programma voor de bestrijding van bepaalde soorten zoönotische salmonella bij pluimveepopulaties wordt goedgekeurd voor de periode van 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013.

Artikel 2

Goedkeuring van het door Griekenland ingediende gewijzigde programma voor de uitroeiing van schapen- en geitenbrucellose

Het op 29 juli 2013 door Griekenland ingediende gewijzigde programma voor schapen- en geitenbrucellose wordt goedgekeurd voor de periode van 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013.

Artikel 3

Goedkeuring van de door Hongarije en Roemenië ingediende gewijzigde programma’s voor de uitroeiing van rabiës

Het op 1 oktober 2013 door Hongarije en het op 30 oktober 2013 door Roemenië ingediende gewijzigde programma voor de uitroeiing van rabiës worden goedgekeurd voor de periode van 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013.

Artikel 4

Wijziging van Beschikking 2008/897/EG

Artikel 16 van Beschikking 2008/897/EG komt als volgt te luiden:

„Artikel 16

Ziekten bij aquacultuurdieren

Het door Denemarken ingediende meerjarenprogramma voor de uitroeiing van virale hemorragische septikemie (VHS) wordt goedgekeurd voor de periode van 1 januari 2009 tot en met 31 december 2013.

Het door Duitsland ingediende meerjarenprogramma voor de uitroeiing van koiherpesvirus (KHV) wordt goedgekeurd voor de periode van 1 januari 2009 tot en met 31 december 2014.”.

Artikel 5

Wijziging van Uitvoeringsbesluit 2012/761/EU

Uitvoeringsbesluit 2012/761/EU wordt als volgt gewijzigd:

1)

Artikel 1, lid 2, onder c), komt als volgt te luiden:

„c)

mag niet meer bedragen dan:

i)

3 440 000 EUR voor Spanje;

ii)

100 000 EUR voor Kroatië;

iii)

2 000 000 EUR voor Italië;

iv)

940 000 EUR voor Portugal;

v)

800 000 EUR voor het Verenigd Koninkrijk.”.

2)

Artikel 2, lid 2, onder a), i), komt als volgt te luiden:

„i)

0,5 EUR per landbouwhuisdier, bemonsterd voor de gamma-interferontest en verdacht positief in het slachthuis;”.

3)

Artikel 2, lid 2, onder c), komt als volgt te luiden:

„c)

mag niet meer bedragen dan:

i)

12 000 000 EUR voor Ierland;

ii)

13 390 000 EUR voor Spanje;

iii)

400 000 EUR voor Kroatië;

iv)

4 000 000 EUR voor Italië;

v)

2 230 000 EUR voor Portugal;

vi)

31 900 000 EUR voor het Verenigd Koninkrijk.”.

4)

Artikel 3, lid 2, onder c), komt als volgt te luiden:

„c)

mag niet meer bedragen dan:

i)

8 200 000 EUR voor Spanje;

ii)

3 380 000 EUR voor Italië;

iii)

170 000 EUR voor Cyprus;

iv)

1 760 000 EUR voor Portugal.”.

5)

Artikel 3, lid 3, onder b), komt als volgt te luiden:

„b)

mag niet meer bedragen dan 1 740 000 EUR.”.

6)

Artikel 4, lid 2, onder b), komt als volgt te luiden:

„b)

mag niet meer bedragen dan:

i)

9 000 EUR voor België;

ii)

11 000 EUR voor Bulgarije;

iii)

5 000 EUR voor Tsjechië;

iv)

86 000 EUR voor Duitsland;

v)

10 000 EUR voor Ierland;

vi)

78 000 EUR voor Griekenland;

vii)

1 200 000 EUR voor Spanje;

viii)

650 000 EUR voor Italië;

ix)

10 000 EUR voor Letland;

x)

10 000 EUR voor Litouwen;

xi)

2 000 EUR voor Luxemburg;

xii)

3 000 EUR voor Hongarije;

xiii)

10 000 EUR voor Malta;

xiv)

10 000 EUR voor Nederland;

xv)

10 000 EUR voor Oostenrijk;

xvi)

50 000 EUR voor Polen;

xvii)

145 000 EUR voor Portugal;

xviii)

130 000 EUR voor Roemenië;

xix)

18 000 EUR voor Slovenië;

xx)

40 000 EUR voor Slowakije;

xxi)

10 000 EUR voor Finland.”.

7)

Artikel 5, lid 2, onder c), komt als volgt te luiden:

„c)

mag niet meer bedragen dan:

i)

910 000 EUR voor België;

ii)

30 000 EUR voor Bulgarije;

iii)

810 000 EUR voor Tsjechië;

iv)

90 000 EUR voor Denemarken;

v)

790 000 EUR voor Duitsland;

vi)

10 000 EUR voor Estland;

vii)

160 000 EUR voor Ierland;

viii)

970 000 EUR voor Griekenland;

ix)

1 760 000 EUR voor Spanje;

x)

1 210 000 EUR voor Frankrijk;

xi)

200 000 EUR voor Kroatië;

xii)

3 520 000 EUR voor Italië;

xiii)

60 000 EUR voor Cyprus;

xiv)

200 000 EUR voor Letland;

xv)

10 000 EUR voor Luxemburg;

xvi)

950 000 EUR voor Hongarije;

xvii)

40 000 EUR voor Malta;

xviii)

2 940 000 EUR voor Nederland;

xix)

640 000 EUR voor Oostenrijk;

xx)

2 900 000 EUR voor Polen;

xxi)

25 000 EUR voor Portugal;

xxii)

460 000 EUR voor Roemenië;

xxiii)

10 000 EUR voor Slovenië;

xxiv)

450 000 EUR voor Slowakije;

xxv)

60 000 EUR voor het Verenigd Koninkrijk.”.

8)

Artikel 6, lid 2, onder b), komt als volgt te luiden:

„b)

mag niet meer bedragen dan:

i)

200 000 EUR voor Bulgarije;

ii)

950 000 EUR voor Duitsland;

iii)

100 000 EUR voor Kroatië;

iv)

224 000 EUR voor Hongarije;

v)

1 100 000 EUR voor Roemenië;

vi)

25 000 EUR voor Slovenië;

vii)

400 000 EUR voor Slowakije.”.

9)

Artikel 7, lid 2, onder b), komt als volgt te luiden:

„b)

mag niet meer bedragen dan 1 060 000 EUR.”.

10)

Artikel 8, lid 2, onder b), komt als volgt te luiden:

„b)

mag niet meer bedragen dan 1 400 000 EUR.”.

11)

Artikel 9, lid 2, onder a), i), komt als volgt te luiden:

„i)

0,5 EUR per bemonsterd pluimveedier;”.

12)

Artikel 9, lid 2, onder c), komt als volgt te luiden:

„c)

mag niet meer bedragen dan:

i)

24 000 EUR voor België;

ii)

9 000 EUR voor Bulgarije;

iii)

14 000 EUR voor Tsjechië;

iv)

53 000 EUR voor Denemarken;

v)

135 000 EUR voor Duitsland;

vi)

62 000 EUR voor Ierland;

vii)

8 000 EUR voor Griekenland;

viii)

67 000 EUR voor Spanje;

ix)

108 000 EUR voor Frankrijk;

x)

40 000 EUR voor Kroatië;

xi)

1 300 000 EUR voor Italië;

xii)

4 000 EUR voor Cyprus;

xiii)

13 000 EUR voor Letland;

xiv)

5 000 EUR voor Litouwen;

xv)

6 000 EUR voor Luxemburg;

xvi)

61 000 EUR voor Hongarije;

xvii)

8 000 EUR voor Malta;

xviii)

154 000 EUR voor Nederland;

xix)

30 000 EUR voor Oostenrijk;

xx)

70 000 EUR voor Polen;

xxi)

14 000 EUR voor Portugal;

xxii)

350 000 EUR voor Roemenië;

xxiii)

29 000 EUR voor Slovenië;

xxiv)

16 000 EUR voor Slowakije;

xxv)

25 000 EUR voor Finland;

xxvi)

30 000 EUR voor Zweden;

xxvii)

100 000 EUR voor het Verenigd Koninkrijk.”.

13)

Artikel 10, lid 2, onder c), komt als volgt te luiden:

„c)

mag niet meer bedragen dan:

i)

290 000 EUR voor België;

ii)

360 000 EUR voor Bulgarije;

iii)

380 000 EUR voor Tsjechië;

iv)

300 000 EUR voor Denemarken;

v)

4 700 000 EUR voor Duitsland;

vi)

60 000 EUR voor Estland;

vii)

1 300 000 EUR voor Ierland;

viii)

1 700 000 EUR voor Griekenland;

ix)

3 000 000 EUR voor Spanje;

x)

10 900 000 EUR voor Frankrijk;

xi)

3 600 000 EUR voor Italië;

xii)

230 000 EUR voor Kroatië;

xiii)

950 000 EUR voor Cyprus;

xiv)

80 000 EUR voor Letland;

xv)

435 000 EUR voor Litouwen;

xvi)

50 000 EUR voor Luxemburg;

xvii)

790 000 EUR voor Hongarije;

xviii)

25 000 EUR voor Malta;

xix)

1 000 000 EUR voor Nederland;

xx)

500 000 EUR voor Oostenrijk;

xxi)

2 600 000 EUR voor Polen;

xxii)

1 000 000 EUR voor Portugal;

xxiii)

1 400 000 EUR voor Roemenië;

xxiv)

160 000 EUR voor Slovenië;

xxv)

220 000 EUR voor Slowakije;

xxvi)

160 000 EUR voor Finland;

xxvii)

210 000 EUR voor Zweden;

xxviii)

2 520 000 EUR voor het Verenigd Koninkrijk.”.

14)

Artikel 11, lid 2, onder d), komt als volgt te luiden:

„d)

mag niet meer bedragen dan:

i)

1 650 000 EUR voor Bulgarije;

ii)

1 500 000 EUR voor Griekenland;

iii)

620 000 EUR voor Estland;

iv)

190 000 EUR voor Italië;

v)

2 200 000 EUR voor Litouwen;

vi)

1 080 000 EUR voor Hongarije;

vii)

7 240 000 EUR voor Polen;

viii)

2 300 000 EUR voor Roemenië;

ix)

810 000 EUR voor Slovenië;

x)

380 000 EUR voor Slowakije.”.

15)

Artikel 12, lid 3, onder c), komt als volgt te luiden:

„c)

mag niet meer bedragen dan:

i)

1 500 000 EUR voor Letland;

ii)

400 000 EUR voor Finland.”.

16)

Artikel 13, lid 3, wordt geschrapt.

Artikel 6

Adressaten

Dit besluit is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 13 december 2013.

Voor de Commissie

Tonio BORG

Lid van de Commissie


(1)  PB L 155 van 18.6.2009, blz. 30.

(2)  Beschikking 2008/341/EG van de Commissie van 25 april 2008 tot vaststelling van communautaire criteria voor nationale programma’s voor de uitroeiing, bestrijding en bewaking van bepaalde dierziekten en zoönosen (PB L 115 van 29.4.2008, blz. 44).

(3)  Beschikking 2008/897/EG van de Commissie van 28 november 2008 tot goedkeuring van de door de lidstaten voor 2009 en volgende jaren ingediende jaarlijkse en meerjarenprogramma’s en van de financiële bijdrage van de Gemeenschap voor de uitroeiing, bestrijding en bewaking van bepaalde dierziekten en zoönosen (PB L 322 van 2.12.2008, blz. 39).

(4)  Uitvoeringsbesluit 2012/761/EU van de Commissie van 30 november 2012 tot goedkeuring van de door de lidstaten voor 2013 ingediende jaarlijkse en meerjarenprogramma’s en van de financiële bijdrage van de Unie voor de uitroeiing, bestrijding en bewaking van bepaalde dierziekten en zoönosen (PB L 336 van 8.12.2012, blz. 83).