5.12.2013   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 325/214


UITVOERINGSBESLUIT VAN DE COMMISSIE

van 4 december 2013

tot bevestiging van de aanvaarding van een verbintenis die is aangeboden in het kader van de antidumping- en de antisubsidieprocedure betreffende de invoer van fotovoltaïsche modules van kristallijn silicium en de belangrijkste componenten daarvan (cellen) van oorsprong uit of verzonden uit de Volksrepubliek China voor de periode waarin de definitieve maatregelen worden toegepast

(2013/707/EU)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie („het Verdrag”),

Gezien Verordening (EG) nr. 1225/2009 van de Raad van 30 november 2009 betreffende beschermende maatregelen tegen invoer met dumping uit landen die geen lid zijn van de Europese Gemeenschap (1) („de antidumpingbasisverordening”), en met name de artikelen 8 en 9,

Gezien Verordening (EG) nr. 597/2009 van de Raad van 11 juni 2009 betreffende bescherming tegen invoer met subsidiëring uit landen die geen lid van de Europese Gemeenschap zijn (2) („de antisubsidiebasisverordening”), en met name de artikelen 13 en 15,

Na raadpleging van het Raadgevend Comité,

Overwegende hetgeen volgt:

A.   PROCEDURE

1.   Voorlopige maatregelen

(1)

Bij Verordening (EU) nr. 513/2013 (3) heeft de Europese Commissie („de Commissie”) een voorlopig antidumpingrecht ingesteld op de invoer in de Unie van fotovoltaïsche modules van kristallijn silicium en de belangrijkste componenten daarvan (cellen en wafers) van oorsprong uit of verzonden uit de Volksrepubliek China („VRC”).

(2)

Bij Besluit 2013/423/EU (4) heeft de Commissie de door een groep van producenten-exporteurs en de Chinese Kamer van Koophandel voor de in- en uitvoer van machines en elektronische producten („CCCME”) aangeboden prijsverbintenis („de verbintenis”) met betrekking tot de voorlopige rechten aanvaard. Bij Verordening (EU) nr. 748/2013 (5) heeft de Commissie Verordening (EU) nr. 513/2013 gewijzigd om de technische wijzigingen in te voeren die door de aanvaarding van de verbintenis nodig waren.

(3)

Op 8 november 2012 heeft de Commissie een antisubsidieprocedure ingeleid betreffende de invoer in de Unie van fotovoltaïsche modules van kristallijn silicium en de belangrijkste componenten daarvan (cellen en wafers) van oorsprong uit de Volksrepubliek China (6).

2.   Vervolg van de procedure

(4)

Na de instelling van de voorlopige antidumpingmaatregelen heeft de Commissie het onderzoek naar dumping, schade en het belang van de Unie alsmede de parallelle antisubsidieprocedure voortgezet. Wafers werden van beide onderzoeken en dus van het toepassingsgebied van de definitieve maatregelen uitgesloten.

(5)

Bij het antidumpingonderzoek werden de voorlopige bevindingen betreffende het bestaan van schade veroorzakende dumping bevestigd. De definitieve bevindingen van het onderzoek zijn uiteengezet in Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1238/2013 van de Raad (7) tot instelling van een definitief antidumpingrecht op de invoer in de Unie van fotovoltaïsche modules van kristallijn silicium en de belangrijkste componenten daarvan (cellen) van oorsprong uit of verzonden uit de VRC.

(6)

Bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1239/2013 van de Raad (8) heeft de Raad ook een definitief compenserend recht ingesteld op fotovoltaïsche modules van kristallijn silicium en de belangrijkste componenten daarvan (cellen) van oorsprong uit of verzonden uit de VRC.

B.   GEWIJZIGDE VERBINTENIS

1.   Gewijzigd verbintenisaanbod

(7)

Na de mededeling van de definitieve antidumping- en antisubsidiebevindingen hebben de producenten-exporteurs samen met de CCCME een kennisgeving ingediend met het oog op de wijziging van hun oorspronkelijke verbintenisaanbod.

(8)

De producenten-exporteurs en de CCCME hebben de Commissie binnen de in artikel 13, lid 2, van de antisubsidiebasisverordening vastgestelde termijn verzocht de voorwaarden van de verbintenis te aanvaarden om ook de schadelijke gevolgen van de invoer met subsidiëring op te heffen.

(9)

Voorts hebben enkele aanvullende producenten-exporteurs binnen de in artikel 8, lid 2, van de antidumpingbasisverordening en artikel 13, lid 2, van de antisubsidiebasisverordening gestelde termijn verzocht om zich bij de verbintenis te mogen aansluiten.

(10)

Bovendien hebben de CCCME en de producten-exporteurs verzocht de verbintenis te herzien om rekening te houden met het feit dat wafers zijn uitgesloten van het onderzoek.

2.   Opmerkingen van de belanghebbenden

(11)

Het gewijzigde verbintenisaanbod is ter beschikking gesteld van de belanghebbenden. Hieronder gaat de Commissie in op de belangrijkste opmerkingen die de belanghebbenden hebben ingediend na de ontvangst van het verbintenisaanbod.

2.1.   Toegang tot vertrouwelijke informatie

(12)

Tal van belanghebbenden hebben verzocht om toegang tot informatie over de minimuminvoerprijs (MIP), het jaarlijkse niveau of in het algemeen verschillende voorwaarden van de verbintenis. Een van de belanghebbenden heeft geklaagd dat hij niet tijdig was ingelicht over het oorspronkelijke verbintenisaanbod. De Commissie merkt op dat de niet-vertrouwelijke versie van het oorspronkelijke verbintenisaanbod onmiddellijk na de ontvangst ervan is opgenomen in het dossier dat door de belanghebbenden ingezien kan worden, zoals in artikel 8, lid 4, van de antidumpingbasisverordening is bepaald.

(13)

De MIP's en het jaarlijkse niveau vallen onder de geheimhoudingsplicht van artikel 339 van het Verdrag en zijn vertrouwelijk overeenkomstig artikel 19 van de antidumpingbasisverordening en artikel 29 van de antisubsidiebasisverordening. Daarom worden zij in overeenstemming met de praktijk van de Commissie niet aan derden bekendgemaakt. In dit geval heeft de Commissie de CCCME op verzoek van de belanghebbenden gevraagd of meer informatie over de MIP en het jaarlijkse niveau bekendgemaakt kon worden. De CCCME heeft ermee ingestemd om een benadering van de MIP (gedefinieerd als „onder” een bepaalde waarde) bekend te maken. De belanghebbenden konden die informatie inzien in het niet-vertrouwelijke dossier. De Commissie is van mening dat met die informatie in dit specifieke geval een goed evenwicht wordt geboden tussen vertrouwelijkheid en rechten van verdediging.

(14)

De Commissie heeft ook de verzoeken in verband met verschillende voorwaarden van de verbintenis onderzocht. Zij is tot de conclusie gekomen dat het risico op prijsmanipulatie en speculatie op de zonnepanelenmarkt zou toenemen indien de gevraagde informatie zou worden bekendgemaakt. Om de werking van de zonnepanelenmarkt niet onnodig te verstoren, mag de gevraagde informatie niet beschikbaar zijn voor kopers en concurrenten van de ondernemingen die de verbintenis hebben aangeboden. Deze overwegingen gelden voor zowel de MIP als het jaarlijkse niveau, waarover geen verdere bijzonderheden bekendgemaakt mogen worden.

2.2.   Overgangsperiode

(15)

Een van de belanghebbenden heeft de Commissie verzocht om een overgangsperiode (en een vrijstelling van antidumpingrechten) in te stellen voor het geval waarin goederen vóór de inwerkingtreding van de verbintenis zijn besteld maar pas daarna voor inklaring worden aangeboden zonder verbintenisfactuur. Om vrijgesteld te worden van antidumpingrechten, moeten goederen die voor inklaring worden aangeboden, voldoen aan de voorwaarden van Verordening (EU) nr. 748/2013. Dit argument moet bijgevolg worden afgewezen.

3.   Beoordeling van het gewijzigde verbintenisaanbod

(16)

De Commissie heeft het gewijzigde verbintenisaanbod beoordeeld. Ten eerste heeft zij opgemerkt dat een technische herziening van de verbintenis nodig is om rekening te houden met de definitieve bevindingen van het antidumpingonderzoek en van het antisubsidieonderzoek (dat wil zeggen de uitsluiting van wafers van het onderzoek).

(17)

Ten tweede heeft de Commissie vastgesteld dat uit de gegevens van het onderzoektijdvak bleek dat de omvang van het handelsverkeer van de aanvullende ondernemingen in de totale Chinese export naar de EU zeer beperkt is en dus niet afdoet aan de voorlopige beoordeling door de Commissie dat de verbintenis de schadelijke gevolgen van de dumping opheft met de MIP en het jaarlijkse niveau die oorspronkelijk aangeboden zijn.

(18)

De Commissie heeft ook onderzocht of de opneming van de aanvullende producenten-exporteurs het doeltreffende toezicht op de verbintenis in gevaar zou kunnen brengen of het risico op ontwijking zou kunnen doen toenemen. In dit verband heeft de Commissie opgemerkt dat de CCCME heeft aangetoond dat zij een actieve rol in de praktische uitvoering van de verbintenis speelt. Voorts zal de opneming van de aanvullende producenten-exporteurs de voorwaarden van de verbintenis niet wijzigen. De Commissie heeft dan ook geconcludeerd dat de opneming van de aanvullende producenten haar aanvankelijke bevindingen over het effectieve toezicht op de verbintenis en over het beperkte risico op ontwijking niet wijzigt.

(19)

Ten derde zijn het antisubsidieonderzoek en het antidumpingonderzoek in dit geval parallel uitgevoerd. Op grond van de regel van het lagere recht werd een definitief compenserend recht vastgesteld dat gelijk was aan de subsidiemarge en een definitief antidumpingrecht dat gelijk was aan de schademarge. Bijgevolg zullen het antidumpingrecht en het compenserend recht samen gelijk zijn aan de schademarge (compenserend recht plus antidumpingrecht tot aan de schademarge). De Commissie heeft dan ook geconcludeerd dat de verbintenis de schadelijke gevolgen van de dumping en de subsidiëring nog steeds opheft, zodat de MIP niet hoeft te worden gewijzigd.

(20)

Ten vierde betwistte een van de belanghebbenden het feit dat de Commissie zich in Besluit 2013/423/EU had gebaseerd op gegevens van na het onderzoektijdvak om te beoordelen of de verbintenis de schadelijke gevolgen van de dumping ophief, en beriep zich daarvoor op artikel 6, lid 1, van de antidumpingbasisverordening en artikel 11, lid 1, van de antisubsidiebasisverordening. Luidens artikel 6, lid 1, van de antidumpingbasisverordening wordt „informatie die betrekking heeft op een na het onderzoektijdvak volgende periode […] normaal [nadruk toegevoegd] niet in aanmerking genomen”. De bewoordingen van artikel 11, lid 1, laatste volzin, van de antisubsidiebasisverordening zijn vergelijkbaar. Overweging 3 van Besluit 2013/423/EU zet de omstandigheden uiteen die de Commissie ertoe hebben gebracht zich in dit geval op gegevens van na het onderzoektijdvak te baseren. De belanghebbende heeft de feitelijke juistheid van deze omstandigheden niet in twijfel getrokken. Dit argument wordt bijgevolg afgewezen.

(21)

Ten vijfde garandeert de verbintenis een stabiele bevoorrading voor de Unie op een houdbaar prijsniveau. Er zijn dus geen redenen van algemeen beleid om de verbintenis niet te aanvaarden.

(22)

Een van de belanghebbenden voerde aan dat de MIP te hoog is, een andere betoogde dat hij te laag is. Zoals in overweging 7 van Besluit 2013/423/EU is uiteengezet, heeft de Commissie, om te beoordelen of die prijsverbintenis de schadelijke gevolgen van de dumping opheft, onder meer de huidige uitvoerprijzen en het niveau van het voorlopige recht geanalyseerd. Na een analyse van de aanvullende informatie die de belanghebbenden hebben verstrekt, van de beschikbare informatie over de huidige en verwachte ontwikkeling van de productiekosten alsook van de prijsontwikkelingen sinds de vaststelling van Besluit 2013/423/EU, bevestigt de Commissie de bevinding in overweging 7 van Besluit 2013/423/EU.

(23)

Aangezien geen andere opmerkingen zijn ingediend, worden de bevindingen in de overwegingen 3 tot en met 9 van Besluit 2013/423/EU, zoals aangevuld door de bevindingen in de overwegingen 16 tot en met 22 hierboven, bevestigd.

4.   Wijzigingen van de namen van de ondernemingen en wijzigingen van de lijst van verbonden ondernemingen in de EU

(24)

De opneming van nieuwe ondernemingen in de verbintenis brengt wijzigingen mee van de in het oorspronkelijke verbintenisaanbod ingediende lijst van verbonden ondernemingen in de EU. Voorts heeft een van de producenten-exporteurs verzocht om de opneming van een nieuwe verbonden onderneming in de Unie ter vervanging van een andere onderneming.

(25)

Tot slot is een van de ondernemingen van naam veranderd.

C.   AANVAARDING VAN DE GEWIJZIGDE VERBINTENIS

(26)

Gezien het bovenstaande is de gewijzigde verbintenis aanvaardbaar. De belanghebbenden zijn in kennis gesteld van de essentiële feiten, overwegingen en verplichtingen op grond waarvan de verbintenis wordt aanvaard. De Commissie heeft geen opmerkingen ontvangen.

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

De verbintenis die door de in de bijlage bij dit besluit vermelde producenten-exporteurs en de Chinese Kamer van Koophandel voor de in- en uitvoer van machines en elektronische producten (CCCME) is aangeboden in het kader van de antidumpingprocedure en de antisubsidieprocedure betreffende de invoer van fotovoltaïsche modules van kristallijn silicium en de belangrijkste componenten daarvan (cellen) van oorsprong uit of verzonden uit de Volksrepubliek China, wordt aanvaard.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op 6 december 2013.

Gedaan te Brussel, 4 december 2013.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel BARROSO


(1)  PB L 343 van 22.12.2009, blz. 51.

(2)  PB L 188 van 18.7.2009, blz. 93.

(3)  PB L 152 van 5.6.2013, blz. 5.

(4)  PB L 209 van 3.8.2013, blz. 26.

(5)  PB L 209 van 3.8.2013, blz. 1.

(6)  PB C 340 van 8.11.2012, blz. 13.

(7)  Zie bladzijde 1 van dit Publicatieblad.

(8)  Zie bladzijde 66 van dit Publicatieblad.


BIJLAGE

Lijst van ondernemingen:

Naam van de onderneming

Aanvullende TARIC-code

Jiangsu Aide Solar Energy Technology Co. Ltd

B798

Alternative Energy (AE) Solar Co. Ltd

B799

Anhui Chaoqun Power Co. Ltd

B800

Anji DaSol Solar Energy Science & Technology Co. Ltd

B802

Anhui Schutten Solar Energy Co. Ltd

Quanjiao Jingkun Trade Co. Ltd

B801

Anhui Titan PV Co. Ltd

B803

Xi'an SunOasis (Prime) Company Limited

TBEA SOLAR CO. LTD

XINJIANG SANG'O SOLAR EQUIPMENT

B804

CSI Solar Power (China) Inc.

Canadian Solar Manufacturing (Changshu) Inc.

Canadian Solar Manufacturing (Luoyang) Inc.

CSI Cells Co. Ltd

B805

Changzhou NESL Solartech Co. Ltd

B806

Changzhou Shangyou Lianyi Electronic Co. Ltd

B807

Changzhou Trina Solar Energy Co. Ltd

Trina Solar (Changzhou) Science & Technology Co. Ltd

Changzhou Youze Technology Co. Ltd

Trina Solar Energy (Shanghai) Co. Ltd

Yancheng Trina Solar Energy Technology Co. Ltd

B791

CHINALAND SOLAR ENERGY CO. LTD

B808

ChangZhou EGing Photovoltaic Technology Co. Ltd

B811

CIXI CITY RIXING ELECTRONICS CO. LTD

ANHUI RINENG ZHONGTIAN SEMICONDUCTOR DEVELOPMENT CO. LTD

HUOSHAN KEBO ENERGY & TECHNOLOGY CO. LTD

B812

CNPV Dongying Solar Power Co. Ltd

B813

CSG PVtech Co. Ltd

B814

China Sunergy (Nanjing) Co. Ltd

CEEG Nanjing Renewable Energy Co. Ltd

CEEG (Shanghai) Solar Science Technology Co. Ltd

China Sunergy (Yangzhou) Co. Ltd

China Sunergy (Shanghai) Co. Ltd

B809

Chint Solar (Zhejiang) Co. Ltd

B810

Delsolar (Wujiang) Ltd

B792

Dongfang Electric (Yixing) MAGI Solar Power Technology Co. Ltd

B816

EOPLLY New Energy Technology Co. Ltd

SHANGHAI EBEST SOLAR ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD

JIANGSU EOPLLY IMPORT & EXPORT CO. LTD

B817

Era Solar Co. Ltd

B818

ET Solar Industry Limited

ET Energy Co. Ltd

B819

GD Solar Co. Ltd

B820

Greenway Solar-Tech (Shanghai) Co. Ltd

Greenway Solar-Tech (Huaian) Co. Ltd

B821

Konca Solar Cell Co. Ltd

Suzhou GCL Photovoltaic Technology Co. Ltd

Jiangsu GCL Silicon Material Technology Development Co. Ltd

Jiangsu Zhongneng Polysilicon Technology Development Co. Ltd

GCL-Poly (Suzhou) Energy Limited

GCL-Poly Solar Power System Integration (Taicang) Co. Ltd

GCL SOLAR POWER (SUZHOU) LIMITED

GCL Solar System (Suzhou) Limited

B850

Guodian Jintech Solar Energy Co. Ltd

B822

Hangzhou Bluesun New Material Technology Co. Ltd

B824

Hangzhou Zhejiang University Sunny Energy Science and Technology Co. Ltd

Zhejiang Jinbest Energy Science and Technology Co. Ltd

B825

Hanwha SolarOne (Qidong) Co. Ltd

B826

Hengdian Group DMEGC Magnetics Co. Ltd

B827

HENGJI PV-TECH ENERGY CO. LTD

B828

Himin Clean Energy Holdings Co. Ltd

B829

Jetion Solar (China) Co. Ltd

Junfeng Solar (Jiangsu) Co. Ltd

Jetion Solar (Jiangyin) Co. Ltd

B830

Jiangsu Green Power PV Co. Ltd

B831

Jiangsu Hosun Solar Power Co. Ltd

B832

Jiangsu Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd

B833

Jiangsu Runda PV Co. Ltd

B834

Jiangsu Sainty Photovoltaic Systems Co. Ltd

Jiangsu Sainty Machinery Imp. And Exp. Corp. Ltd

B835

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd

B836

Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Technology Co. Ltd

Changzhou Shunfeng Photovoltaic Materials Co. Ltd

Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Electronic Power Co. Ltd

B837

Jiangsu Sinski PV Co. Ltd

B838

Jiangsu Sunlink PV Technology Co. Ltd

B839

Jiangsu Zhongchao Solar Technology Co. Ltd

B840

Jiangxi Risun Solar Energy Co. Ltd

B841

Jiangxi LDK Solar Hi-Tech Co. Ltd

LDK Solar Hi-Tech (Nanchang) Co. Ltd

LDK Solar Hi-Tech (Suzhou) Co. Ltd

B793

Jiangyin Hareon Power Co. Ltd

Hareon Solar Technology Co. Ltd

Taicang Hareon Solar Co. Ltd

Hefei Hareon Solar Technology Co. Ltd

Jiangyin Xinhui Solar Energy Co. Ltd

Altusvia Energy (Taicang) Co. Ltd

B842

Jiangyin Shine Science and Technology Co. Ltd

B843

JingAo Solar Co.Ltd

Shanghai JA Solar Technology Co. Ltd

JA Solar Technology Yangzhou Co. Ltd

Hefei JA Solar Technology Co. Ltd

Shanghai JA Solar PV Technology Co. Ltd

B794

Jinko Solar Co. Ltd

Jinko Solar Import and Export Co. Ltd

ZHEJIANG JINKO SOLAR CO. LTD

ZHEJIANG JINKO SOLAR TRADING CO. LTD

B845

Jinzhou Yangguang Energy Co. Ltd

Jinzhou Huachang Photovoltaic Technology Co. Ltd

Jinzhou Jinmao Photovoltaic Technology Co. Ltd

Jinzhou Rixin Silicon Materials Co. Ltd

Jinzhou Youhua Silicon Materials Co. Ltd

B795

Juli New Energy Co. Ltd

B846

Jumao Photonic (Xiamen) Co. Ltd

B847

King-PV Technology Co. Ltd

B848

Kinve Solar Power Co. Ltd (Maanshan)

B849

Lightway Green New Energy Co. Ltd

Lightway Green New Energy (Zhuozhou) Co. Ltd

B851

MOTECH (SUZHOU) RENEWABLE ENERGY CO. LTD

B852

Nanjing Daqo New Energy Co. Ltd

B853

NICE SUN PV CO. LTD

LEVO SOLAR TECHNOLOGY CO. LTD

B854

Ningbo Huashun Solar Energy Technology Co. Ltd

B856

Ningbo Jinshi Solar Electrical Science & Technology Co. Ltd

B857

Ningbo Komaes Solar Technology Co. Ltd

B858

Ningbo Osda Solar Co. Ltd

B859

Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance Co. Ltd

B860

Ningbo South New Energy Technology Co. Ltd

B861

Ningbo Sunbe Electric Ind Co. Ltd

B862

Ningbo Ulica Solar Science & Technology Co. Ltd

B863

Perfectenergy (Shanghai) Co. Ltd

B864

Perlight Solar Co. Ltd

B865

Phono Solar Technology Co. Ltd

Sumec Hardware & Tools Co. Ltd

B866

RISEN ENERGY CO. LTD

B868

SHANDONG LINUO PHOTOVOLTAIC HI-TECH CO. LTD

B869

SHANGHAI ALEX SOLAR ENERGY SCIENCE & TECHNOLOGY CO. LTD

SHANGHAI ALEX NEW ENERGY CO. LTD

B870

Shanghai BYD Co. Ltd

BYD (Shangluo) Industrial Co.Ltd

B871

Shanghai Chaori Solar Energy Science & Technology Co. Ltd

Shanghai Chaori International Trading Co. Ltd

B872

Propsolar (Zhejiang) New Energy Technology Co. Ltd

Shanghai Propsolar New Energy Co. Ltd

B873

SHANGHAI SHANGHONG ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD

B874

SHANGHAI SOLAR ENERGY S&T CO. LTD

Shanghai Shenzhou New Energy Development Co. Ltd

Lianyungang Shenzhou New Energy Co. Ltd

B875

Shanghai ST-Solar Co. Ltd

Jiangsu ST-Solar Co. Ltd

B876

Shenzhen Sacred Industry Co. Ltd

B878

Shenzhen Topray Solar Co. Ltd

Shanxi Topray Solar Co. Ltd

Leshan Topray Cell Co. Ltd

B880

Sopray Energy Co. Ltd

Shanghai Sopray New Energy Co. Ltd

B881

SUN EARTH SOLAR POWER CO. LTD

NINGBO SUN EARTH SOLAR POWER CO. LTD

Ningbo Sun Earth Solar Energy Co. Ltd

B882

SUZHOU SHENGLONG PV-TECH CO. LTD

B883

TDG Holding Co. Ltd

B884

Tianwei New Energy Holdings Co. Ltd

Tianwei New Energy(Chengdu) PV Module Co. Ltd

Tianwei New Energy (Yangzhou) Co. Ltd

B885

Wenzhou Jingri Electrical and Mechanical Co. Ltd

B886

Shanghai Topsolar Green Energy Co. Ltd

B877

Shenzhen Sungold Solar Co. Ltd

B879

Wuhu Zhongfu PV Co. Ltd

B889

Wuxi Saijing Solar Co. Ltd

B890

Wuxi Shangpin Solar Energy Science and Technology Co. Ltd

B891

Wuxi Solar Innova PV Co. Ltd

B892

Wuxi Suntech Power Co. Ltd

Suntech Power Co. Ltd

Wuxi Sunshine Power Co. Ltd

Luoyang Suntech Power Co. Ltd

Zhenjiang Rietech New Energy Science Technology Co. Ltd

Zhenjiang Ren De New Energy Science Technology Co. Ltd

B796

Wuxi Taichang Electronic Co. Ltd

Wuxi Machinery & Equipment Import & Export Co. Ltd

Wuxi Taichen Machinery & Equipment Co. Ltd

B893

Xi'an Huanghe Photovoltaic Technology Co. Ltd

State-run Huanghe Machine-Building Factory Import and Export Corporation

Shanghai Huanghe Fengjia Photovoltaic Technology Co. Ltd

B896

Xi'an LONGi Silicon Materials Corp.

Wuxi LONGi Silicon Materials Co. Ltd

B897

Years Solar Co. Ltd

B898

Yingli Energy (China) Co. Ltd

Baoding Tianwei Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Hainan Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Hengshui Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Tianjin Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Lixian Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Baoding Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd

Beijing Tianneng Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Yingli Energy (Beijing) Co. Ltd

B797

Yuhuan BLD Solar Technology Co. Ltd

Zhejiang BLD Solar Technology Co. Ltd

B899

Yuhuan Sinosola Science & Technology Co. Ltd

B900

Zhangjiagang City SEG PV Co. Ltd

B902

Zhejiang Fengsheng Electrical Co. Ltd

B903

Zhejiang Global Photovoltaic Technology Co. Ltd

B904

Zhejiang Heda Solar Technology Co. Ltd

B905

Zhejiang Jiutai New Energy Co. Ltd

Zhejiang Topoint Photovoltaic Co. Ltd

B906

Zhejiang Kingdom Solar Energy Technic Co. Ltd

B907

Zhejiang Koly Energy Co. Ltd

B908

Zhejiang Mega Solar Energy Co. Ltd

Zhejiang Fortune Photovoltaic Co. Ltd

B910

Zhejiang Shuqimeng Photovoltaic Technology Co. Ltd

B911

Zhejiang Shinew Photoelectronic Technology Co. Ltd

B912

Zhejiang Sunflower Light Energy Science & Technology Limited Liability Company

Zhejiang Yauchong Light Energy Science & Technology Co. Ltd

B914

Zhejiang Sunrupu New Energy Co. Ltd

B915

Zhejiang Tianming Solar Technology Co. Ltd

B916

Zhejiang Trunsun Solar Co. Ltd

Zhejiang Beyondsun PV Co. Ltd

B917

Zhejiang Wanxiang Solar Co. Ltd

WANXIANG IMPORT & EXPORT CO LTD

B918

Zhejiang Xiongtai Photovoltaic Technology Co. Ltd

B919

ZHEJIANG YUANZHONG SOLAR CO. LTD

B920

RENESOLA ZHEJIANG LTD

RENESOLA JIANGSU LTD

B921

Zhongli Talesun Solar Co. Ltd

B922

ZNSHINE PV-TECH CO. LTD

B923