16.7.2013   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 193/19


BESLUIT EU BAM RAFAH/1/2013 VAN HET POLITIEK EN VEILIGHEIDSCOMITÉ

van 9 juli 2013

betreffende de benoeming van het hoofd van de missie van de Europese Unie voor bijstandverlening inzake grensbeheer aan de grensovergang bij Rafah (EU BAM Rafah)

(2013/379/EU)

HET POLITIEK EN VEILIGHEIDSCOMITÉ,

Gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name artikel 38, derde alinea,

Gezien Gemeenschappelijk Optreden 2005/889/GBVB van de Raad van 25 november 2005 tot instelling van een missie van de Europese Unie voor bijstandverlening inzake grensbeheer aan de grensovergang bij Rafah (EU BAM Rafah) (1), en met name artikel 10, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

In Gemeenschappelijk Optreden 2005/889/GBVB is bepaald dat het Politiek en Veiligheidscomité gemachtigd is om overeenkomstig artikel 38 van het Verdrag de relevante besluiten te nemen met het oog op de politieke controle op en de strategische sturing van de missie van de Europese Unie voor bijstandverlening inzake grensbeheer aan de grensovergang bij Rafah (EU BAM Rafah), met inbegrip van een besluit tot benoeming van het hoofd van de missie.

(2)

De hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid stelde op 23 mei 2013 voor om de heer Gerhard SCHLAUDRAFF met ingang van 1 juli 2013 tot en met 30 juni 2014 tot hoofd van EU BAM Rafah te benoemen,

(3)

Besluit 2013/355/GBVB van de Raad van 3 juli 2013 tot wijziging en verlenging van Gemeenschappelijk Optreden 2005/889/GBVB tot instelling van een missie van de Europese Unie voor bijstandverlening inzake grensbeheer aan de grensovergang bij Rafah (EU BAM Rafah) (2), verlengt de duurtijd van EU BAM Rafah tot 30 juni 2014,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

De heer Gerhard SCHLAUDRAFF wordt benoemd tot hoofd van de missie van de Europese Unie voor bijstandverlening inzake grensbeheer aan de grensovergang bij Rafah (EU BAM Rafah) met ingang van 1 juli 2013 tot en met 30 juni 2014.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het wordt vastgesteld.

Het is van toepassing met ingang van 1 juli 2013.

Gedaan te Brussel, 9 juli 2013.

Voor het Politiek en Veiligheidscomité

De voorzitter

W. STEVENS


(1)  PB L 327 van 14.12.2005, blz. 28.

(2)  PB L 185 van 4.7.2013, blz. 16.