27.6.2013   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 175/55


BESLUIT VAN DE RAAD

van 21 juni 2013

tot wijziging van Besluit 1999/70/EG betreffende de externe accountants van de nationale centrale banken, inzake de externe accountants van de Suomen Pankki

(2013/325/EU)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Protocol betreffende de statuten van het Europees Stelsel van centrale banken en van de Europese Centrale Bank, gehecht aan het Verdrag betreffende de Europese Unie en aan het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 27.1,

Gezien Aanbeveling ECB/2013/12 van de Europese Centrale Bank van 26 april 2013 aan de Raad van de Europese Unie betreffende de externe accountants van de Suomen Pankki (1),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De rekeningen van de Europese Centrale Bank (ECB) en van de nationale centrale banken van de lidstaten die de euro als munt hebben, moeten worden gecontroleerd door onafhankelijke externe accountants die op aanbeveling van de Raad van bestuur van de ECB zijn aanvaard door de Raad van de Europese Unie.

(2)

Het mandaat van de externe accountants van de Suomen Pankki eindigde na de audit van het boekjaar 2012. Het is derhalve noodzakelijk om met ingang van het boekjaar 2013 externe accountants te benoemen.

(3)

De Suomen Pankki heeft PricewaterhouseCoopers Oy geselecteerd als haar externe accountant voor de boekjaren 2013 tot en met 2019.

(4)

De Raad van bestuur van de ECB heeft aanbevolen om PricewaterhouseCoopers Oy te benoemen tot externe accountant van de Suomen Pankki voor de boekjaren 2013 tot en met 2019.

(5)

De aanbeveling van de Raad van bestuur van de ECB dient te worden gevolgd en Besluit 1999/70/EG van de Raad (2) dient dienovereenkomstig te worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Artikel 1, lid 11, van Besluit 1999/70/EG wordt vervangen door:

"11.   PricewaterhouseCoopers Oy wordt aanvaard als externe accountant van de Suomen Pankki voor de boekjaren 2013 tot en met 2019.".

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de dag van de kennisgeving ervan.

Artikel 3

Dit besluit is gericht tot de ECB.

Gedaan te Luxemburg, 21 juni 2013.

Voor de Raad

De voorzitter

M. NOONAN


(1)  PB C 126 van 3.5.2013, blz. 1.

(2)  PB L 22 van 29.1.1999, blz. 69.