18.6.2013   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 165/98


BESLUIT VAN DE EUROPESE RAAD

van 22 mei 2013

betreffende het aantal leden van de Europese Commissie

(2013/272/EU)

DE EUROPESE RAAD,

Gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name artikel 17, lid 5,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De Europese Raad heeft in zijn bijeenkomsten van 11-12 december 2008 en 18-19 juni 2009 nota genomen van de bezwaren van het Ierse volk met betrekking tot het Verdrag van Lissabon en is derhalve overeengekomen dat, op voorwaarde dat het Verdrag van Lissabon in werking trad, overeenkomstig de vereiste wetgevingsprocedures een besluit zou worden genomen volgens welk in de Commissie één onderdaan van elke lidstaat zal blijven zetelen.

(2)

Het besluit over het aantal leden van de Commissie moet tijdig voor de benoeming van de Commissie die op 1 november 2014 zal aantreden, worden aangenomen.

(3)

De gevolgen van dit besluit moeten regelmatig worden geëvalueerd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

De Commissie bestaat uit een aantal leden dat, wanneer de voorzitter en de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid worden meegerekend, gelijk is aan het aantal lidstaten.

Artikel 2

De Europese Raad beoordeelt dit besluit op zijn effect op het functioneren van de Commissie voldoende op tijd vóór de benoeming van de eerste Commissie na de datum van toetreding van de dertigste lidstaat, dan wel de benoeming van de Commissie die volgt op de Commissie die op 1 november 2014 zal aantreden, indien die datum eerder valt.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op de dag na de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Het is van toepassing met ingang van 1 november 2014.

Gedaan te Brussel, 22 mei 2013.

Voor de Europese Raad

De voorzitter

H. VAN ROMPUY