25.5.2013   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 139/29


UITVOERINGSBESLUIT VAN DE COMMISSIE

van 23 mei 2013

tot wijziging van Beschikking 2009/821/EG wat betreft de lijsten van grensinspectieposten en veterinaire eenheden in Traces

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2013) 2905)

(Voor de EER relevante tekst)

(2013/235/EU)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Richtlijn 90/425/EEG van de Raad van 26 juni 1990 inzake veterinaire en zoötechnische controles in het intracommunautaire handelsverkeer in bepaalde levende dieren en producten in het vooruitzicht van de totstandbrenging van de interne markt (1), en met name artikel 20, leden 1 en 3,

Gezien Richtlijn 91/496/EEG van de Raad van 15 juli 1991 tot vaststelling van de beginselen voor de organisatie van de veterinaire controles voor dieren uit derde landen die in de Gemeenschap worden binnengebracht en tot wijziging van de Richtlijnen 89/662/EEG, 90/425/EEG en 90/675/EEG (2), en met name artikel 6, lid 4, tweede alinea, tweede zin,

Gezien Richtlijn 97/78/EG van de Raad van 18 december 1997 tot vaststelling van de beginselen voor de organisatie van de veterinaire controles voor producten die uit derde landen in de Gemeenschap worden binnengebracht (3), en met name artikel 6, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Beschikking 2009/821/EG van de Commissie van 28 september 2009 tot opstelling van een lijst van erkende grensinspectieposten, tot vaststelling van bepaalde voorschriften voor door veterinaire deskundigen van de Commissie uitgevoerde inspecties en tot vaststelling van de veterinaire eenheden in Traces (4) is een lijst van overeenkomstig de Richtlijnen 91/496/EEG en 97/78/EG erkende grensinspectieposten vastgesteld. Die lijst is opgenomen in bijlage I bij die beschikking.

(2)

Denemarken heeft medegedeeld dat er een nieuw inspectiecentrum is toegevoegd aan de grensinspectiepost aan de haven van Esbjerg. De lijst van vermeldingen voor die lidstaat in bijlage I bij Beschikking 2009/821/EG moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(3)

Na de mededelingen van Duitsland, Spanje, Frankrijk, Italië, Letland, Nederland en Portugal moeten de vermeldingen voor de grensinspectieposten in die lidstaten in de lijst van bijlage I bij Beschikking 2009/821/EG worden gewijzigd.

(4)

Het Voedsel- en Veterinair Bureau, de auditdienst (voorheen de „inspectiedienst”) van de Commissie, heeft een audit uitgevoerd in Spanje, en heeft daarop een aantal aanbevelingen aan de betrokken lidstaat gedaan. Spanje heeft meegedeeld dat de grensinspectieposten bij een haven en meerdere luchthavens tijdelijk moeten worden geschrapt. De vermeldingen voor die grensinspectieposten in bijlage I bij Beschikking 2009/821/EG moeten daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(5)

Italië heeft meegedeeld dat de grensinspectiepost aan de haven van Brindisi van de lijst van vermeldingen voor die lidstaat moet worden geschrapt. Portugal heeft meegedeeld dat de grensinspectiepost aan de haven van Viana do Castelo van de lijst van vermeldingen voor die lidstaat moet worden geschrapt. De lijsten van vermeldingen voor die lidstaten in bijlage I bij Beschikking 2009/821/EG moeten daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(6)

Het Verenigd Koninkrijk heeft meegedeeld dat de grensinspectiepost Hull tijdelijk moet worden geschrapt. De lijst van vermeldingen voor die lidstaat in bijlage I bij Beschikking 2009/821/EG moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(7)

Na een audit met bevredigend resultaat door het Voedsel- en Veterinair Bureau in Litouwen kan de goedkeuring van grensinspectiepost langs de weg bij Kybartai, die op 21 mei 2013 officieel geopend wordt, uitgebreid worden tot alle categorieën levende dieren (U, E en O). De desbetreffende vermelding voor die lidstaat in bijlage I bij Beschikking 2009/821/EG moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(8)

Bijlage II bij Beschikking 2009/821/EG stelt de lijst van centrale, regionale en lokale eenheden in het geïntegreerd veterinair computersysteem (Traces) vast.

(9)

Op grond van door Denemarken, Duitsland, Italië, Nederland, Oostenrijk en het Verenigd Koninkrijk verstrekte informatie moeten aan de in bijlage II bij Beschikking 2009/821/EG voor deze lidstaten vastgestelde lijst van centrale, regionale en lokale eenheden in Traces bepaalde veranderingen worden aangebracht.

(10)

Beschikking 2009/821/EG moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(11)

De in dit besluit vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlagen I en II bij Beschikking 2009/821/EG worden gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij dit besluit.

Artikel 2

De wijziging in punt 1), onder g), van de bijlage is van toepassing met ingang van 21 mei 2013.

Artikel 3

Dit besluit is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 23 mei 2013.

Voor de Commissie

Tonio BORG

Lid van de Commissie


(1)  PB L 224 van 18.8.1990, blz. 29.

(2)  PB L 268 van 24.9.1991, blz. 56.

(3)  PB L 24 van 30.1.1998, blz. 9.

(4)  PB L 296 van 12.11.2009, blz. 1.


BIJLAGE

De bijlagen I en II bij Beschikking 2009/821/EG worden als volgt gewijzigd:

1)

Bijlage I wordt als volgt gewijzigd:

a)

in het deel betreffende Denemarken wordt de vermelding voor de haven van Esbjerg vervangen door:

„Esbjerg

DK EBJ 1

P

Intercargo Coldstores ApS

HC-T(FR)(1)(2), HC-NT(6), NHC-T(FR)(2), NHC-NT(6)(11)

 

E D & F Man Terminals Denmark ApS

HC-NT(6), NHC-NT(6)(11)”

 

b)

het deel over Duitsland wordt als volgt gewijzigd:

i)

de vermelding voor de haven in Cuxhaven wordt vervangen door:

„Cuxhaven

DE CUX 1

P

 

HC-T(FR)(2)(3)”

 

ii)

de vermelding voor de haven in Hannover-Langenhagen wordt vervangen door:

„Hannover-Langenhagen

DE HAJ 4

A

 

HC(2), NHC(2)

O (10)”

iii)

de vermelding voor de haven in Jade-Weser-Port Wilhelmshaven wordt vervangen door:

„JadeWeserPort Wilhelmshaven

DE WVN 1

P

 

HC, NHC-T(FR), NHC-NT”

 

c)

het deel over Spanje wordt als volgt gewijzigd:

i)

de vermelding voor de luchthaven in Almería wordt vervangen door:

„Almería(*)

ES LEI 4

A

 

HC(2)(*), NHC(2)(*)

O(*)”

ii)

de vermelding voor de luchthaven in Bilbao wordt vervangen door:

„Bilbao(*)

ES BIO 4

A

 

HC(2)(*), NHC(2)(*)

O(*)”

iii)

de vermelding voor de luchthaven in Gerona wordt vervangen door:

„Gerona(*)

ES GRO 4

A

 

HC(2)(*), NHC(2)(*)”

 

iv)

de vermelding voor de haven in Las Palmas de Gran Canaria wordt vervangen door:

„Las Palmas de Gran Canaria

ES LPA 1

P

Productos

HC, NHC

 

Animales(*)

 

U(*), E(*), O(*)”

v)

de vermelding voor de luchthaven in Madrid wordt vervangen door:

„Madrid

ES MAD 4

A

Iberia

HC-T(FR)(2), HC-NT(2), NHC(2)

U, E, O

Flightcare

HC(2), NHC-T(CH)(2), NHC-NT(2)

O

PER4

HC-T(CH)(2)

 

WFS: World Wide Flight Services

HC(2), NHC-T(CH)(2), NHC-NT

O”

vi)

de vermelding voor de haven in Málaga wordt vervangen door:

„Málaga

ES AGP 1

P

 

HC, NHC(*)

U(*), E(*), O”

vii)

de vermelding voor de luchthaven in Palma de Mallorca wordt vervangen door:

„Palma de Mallorca(*)

ES PMI 4

A

 

HC(2)(*), NHC(2)(*)

O(*)”

viii)

de vermeldingen voor de luchthaven en haven te Santander worden vervangen door:

„Santander(*)

ES SDR 4

A

 

HC(2)(*), NHC(2)(*)

 

Santander(*)

ES SDR 1

P

 

HC(*), NHC(*)”

 

ix)

de vermelding voor de luchthaven in Santiago de Compostela wordt vervangen door:

„Santiago de Compostela(*)

ES SCQ 4

A

 

HC(2)(*), NHC(2)(*)”

 

x)

de vermelding voor de luchthaven in Vigo wordt vervangen door:

„Vigo(*)

ES VGO 4

A

 

HC(2)(*), NHC(2)(*)”

 

xi)

de vermelding voor de luchthaven in Vitoria wordt vervangen door:

„Vitoria(*)

ES VIT 4

A

 

HC(2)(*), NHC-NT(2)(*), NHC-T(CH)(2)(*)

U(*), E(*), O(*)”

d)

In het deel betreffende Frankrijk wordt de vermelding voor de haven van Sète vervangen door:

„Sète

FR SET 1

P

 

HC(1)(2), NHC-NT”

 

e)

het deel over Italië wordt als volgt gewijzigd:

i)

de vermelding voor de haven van Brindisi wordt geschrapt;

ii)

de vermelding voor de haven van Livorno-Pisa wordt vervangen door:

„Livorno-Pisa

IT LIV 1

P

Porto Commerciale

HC, NHC-NT

 

Sintemar(*)

HC(*), NHC(*)

 

Lorenzini

HC, NHC-NT

 

Terminal Darsena Toscana

HC, NHC”

 

iii)

de vermelding voor de haven in Taranto wordt vervangen door:

„Taranto

IT TAR 1

P

 

HC, NHC-NT”

 

f)

In het deel betreffende Letland wordt de vermelding voor de haven in Riga (BFT) vervangen door:

„Riga (BFT)

LV RIX 1b

P

 

HC-T(FR)(2), HC-NT(2)”

 

g)

in het deel betreffende Litouwen wordt de vermelding voor de weg bij Kybartai vervangen door:

„Kybartai(13)

LT KBK 3

R

 

HC, NHC

U, E, O”

h)

in het deel betreffende Nederland wordt de vermelding voor de luchthaven van Amsterdam vervangen door:

„Amsterdam

NL AMS 4

A

Aviapartner Cargo bv

HC(2), NHC-T(FR), NHC-NT(2)

O(14)

Schiphol Animal Centre

 

U(8), E

KLM-2

 

U, E, O(14)

Freshport

HC(2), NHC(2)

O (14)”

i)

het deel over Portugal wordt als volgt gewijzigd:

i)

de vermelding voor de luchthaven in Porto wordt vervangen door:

„Porto

PT OPO 4

A

 

HC-T(CH)(2), NHC-NT(2)”

 

ii)

de vermelding voor de haven in Viana do Castelo wordt geschrapt.

j)

in het deel over het Verenigd Koninkrijk wordt de vermelding voor de haven in Hull vervangen door:

„Hull(*)

GB HUL 1

P

 

HC-T(1,3)(*), HC-NT (1,3)(*)”

 

2)

Bijlage II wordt als volgt gewijzigd:

a)

in het deel betreffende Denemarken wordt de vermelding voor de lokale eenheid „DK00100 RØDOVRE” vervangen door:

„DK00100

GLOSTRUP”,

b)

in het deel betreffende Duitsland wordt de vermelding voor de lokale eenheid „DE32403 Osnabrueck, Stadt” geschrapt;

c)

het deel over Italië wordt als volgt gewijzigd:

i)

de vermelding voor de lokale eenheid „IT00410 TERNI-AREA ORVIETANA” wordt vervangen door:

„IT00410

TERNI”

ii)

de volgende vermeldingen voor de regionale eenheid „IT00010 UMBRIA” worden geschrapt:

„IT00110

CITTA’ DI CASTELLO

IT00310

FOLIGNO”

d)

het deel over Nederland wordt als volgt gewijzigd:

i)

de vermelding voor de lokale eenheid „NL00000 VWA” wordt vervangen door:

„NL00000

NVWA”

ii)

de vermeldingen voor de huidige vijf regionale eenheden VWA NOORD, VWA NOORDWEST, VWA OOST, VWA ZUID en VWA ZUIDWEST worden vervangen door:

„NL00001

NVWA NOORD

NL00002

NVWA NOORDWEST

NL00003

NVWA OOST

NL00004

NVWA ZUID

NL00005

NVWA ZUIDWEST”

e)

het deel betreffende Oostenrijk wordt als volgt gewijzigd:

i)

de vermelding voor de lokale eenheid „AT00602 BRUCK AN DER MUR” wordt vervangen door:

„AT00602

BRUCK-MÜRZZUSCHLAG”

ii)

de vermelding voor de lokale eenheid „AT00604 FELDBACH” wordt vervangen door:

„AT00604

SÜDOSTSTEIERMARK”

iii)

de vermelding voor de lokale eenheid „AT00608 HARTBERG” wordt vervangen door:

„AT00608

HARTBERG-FÜRSTENFELD”

iv)

de volgende vermeldingen voor de regionale eenheid „AT00600 STEIERMARK” worden geschrapt:

„AT00605

FÜRSTENFELD

AT00615

MÜRZZUSCHLAG

AT00616

RADKERSBURG”

f)

in het deel over het Verenigd Koninkrijk wordt de vermelding voor lokale eenheid „GB07104 LARNE” vervangen door:

„GB07104

MALLUSK”