23.4.2013   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 111/52


BESLUIT 2013/183/GBVB VAN DE RAAD

van 22 april 2013

betreffende beperkende maatregelen tegen de Democratische Volksrepubliek Korea en tot intrekking van Besluit 2010/800/GBVB

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name artikel 29,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De Raad heeft op 22 december 2010 Besluit 2010/800/GBVB betreffende beperkende maatregelen tegen de Democratische Volksrepubliek Korea (1) ("DVK") vastgesteld. Dit besluit strekte onder meer tot uitvoering van resoluties van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties ("UNSCR") 1718 (2006) en 1874 (2009).

(2)

Op 19 december 2011 heeft de Raad Besluit 2011/860/GBVB (2) vastgesteld, waarbij Besluit 2010/800/GBVB werd gewijzigd.

(3)

De DVK heeft op 12 februari 2013 een kernproef verricht, wat een duidelijke schending is van haar internationale verplichtingen uit hoofde van UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009) en 2087 (2013), en een ernstige bedreiging vormt van de regionale en internationale vrede en veiligheid.

(4)

De Raad heeft op 18 februari 2013 Besluit 2013/88/GBVB (3) vastgesteld, waarbij Besluit 2010/800/GBVB werd gewijzigd en waarmee, onder andere, uitvoering werd gegeven aan UNSCR 2087 (2013).

(5)

De VN-Veiligheidsraad heeft op 7 maart 2013 UNSCR 2094 (2013)vastgesteld. Hierin wordt in krachtige bewoordingen de kernproef die door de DVK op 12 februari 2013 werd verricht in strijd met, en met duidelijke miskenning van, de toepasselijke resoluties van de VN-Veiligheidsraad veroordeeld.

(6)

Verder wordt bij UNSCR 2094 (2013) de verplichting opgelegd krachtens punt 8, onder c), van UNSCR 1718 (2006) om te voorkomen dat technische opleiding, advies, diensten of bijstand wordt geleverd aan de DVK, uitgebreid tot de voorwerpen, het materieel, de uitrusting, de goederen en de technologie zoals bedoeld in punt 20 van UNSCR 2094 (2013) en tot de voorwerpen bedoeld in punt 22 van diezelfde resolutie. Tevens wordt opgemerkt dat deze maatregelen ook op de tussenhandel en bemiddelingsdiensten van toepassing zijn.

(7)

Bij UNSCR 2094 (2013) worden tevens de financiële beperkingen opgelegd bij punt 8, onder d), van UNSCR 1718 (2006) uitgebreid tot bijkomende personen en entiteiten, en tot personen en entiteiten die handelen namens of onder leiding van aangewezen personen en entiteiten, en tot entiteiten die eigendom zijn van of gecontroleerd worden door aangewezen personen en entiteiten.

(8)

Bij UNSCR 2094 (2013) worden tevens de reisbeperkingen opgelegd bij punt 8, onder e), van UNSCR 1718 (2006) uitgebreid tot bijkomende personen en tot personen die handelen namens of onder leiding van aangewezen personen.

(9)

Bovendien bepaalt UNSCR 2094 (2013) dat de reisbeperkingen opgelegd bij punt 8, onder e), van UNSCR 1718 (2006) tevens van toepassing zijn op personen die, naar het inzicht van een staat, handelen namens of onder leiding van een aangewezen persoon of entiteit, of helpen de sancties van UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) of 2094 (2013) te ontwijken of de bepalingen ervan te overtreden.

(10)

Bij UNSCR 2094 (2013) is voorts bepaald dat een onderdaan van de DVK die namens of onder leiding van een aangewezen persoon of entiteit handelt, of helpt de sancties van UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) of 2094 (2013) te ontwijken of de bepalingen ervan te overtreden, zal worden uitgezet.

(11)

Voorts is bij UNSCR 2094 (2013) besloten dat staten zullen verhinderen dat financiële diensten worden verleend of dat financiële of andere activa of middelen, met inbegrip van omvangrijke sommen aan contanten, naar, door of uit hun grondgebied worden overgebracht, met betrekking tot activiteiten die kunnen bijdragen tot het kernprogramma en het programma inzake ballistische raketten van de DVK, of andere activiteiten die krachtens UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) of 2094 (2013) zijn verboden, of tot de ontwijking van de bij die resoluties opgelegde maatregelen.

(12)

Bij UNSCR 2094 (2013) worden staten tevens opgeroepen maatregelen te treffen krachtens dewelke het wordt verboden dat banken van de DVK op hun grondgebied nieuwe bijkantoren, dochtermaatschappijen of vertegenwoordigingen openen, nieuwe joint ventures oprichten of een eigendomsbelang nemen in, of correspondentbankrelaties tot stand brengen of onderhouden met banken binnen hun rechtsmacht. Staten dienen evenzeer maatregelen te treffen om te verbieden dat banken op hun grondgebied of binnen hun rechtsmacht vertegenwoordigingen of dochtermaatschappijen of bankrekeningen in de DVK openen.

(13)

Voorts is het bij UNSCR 2094 (2013) verboden om financiële overheidssteun te verlenen voor handel met de DVK, indien dergelijke steun kan bijdragen tot het kernprogramma, of het programma inzake ballistische raketten van de DVK of andere activiteiten die krachtens UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) of 2094 (2013) zijn verboden, of tot ontwijking van de bij die resoluties opgelegde maatregelen.

(14)

Bij UNSCR 2094 (2013) dient ook alle vracht te worden geïnspecteerd die uit de DVK afkomstig is of voor de DVK bestemd is, of door tussenhandel of bemiddelingsdiensten van de DVK of onderdanen ervan, of door personen of entiteiten die namens hen handelen, tot stand is gekomen, indien van die vracht redelijkerwijs kan worden aangenomen dat deze verboden goederen bevat. Indien een schip inspectie weigert, zal de toegang worden geweigerd.

(15)

Bij UNSCR 2094 (2013) worden staten ook opgeroepen toestemming te weigeren voor vliegtuigen om op te stijgen van hun grondgebied, daar te landen, of te laten overvliegen, indien er redelijke gronden zijn om aan te nemen dat het vliegtuig verboden goederen bevat.

(16)

Bij UNSCR 2094 (2013) wordt tevens het verbod op de levering, verkoop of overdracht van bepaalde militaire goederen en technologie opgelegd bij punt 8, onder a), en onder b), van UNSCR 1718 (2006) uitgebreid tot bijkomende goederen en technologie.

(17)

Bovendien roept UNSCR 2094 (2013) alle staten op om de levering, verkoop of overdracht van enig goed van of naar de DVK of de onderdanen ervan te verhinderen, indien dergelijke goederen, naar het inzicht van de staat, kunnen bijdragen tot het kernprogramma of het programma inzake ballistische raketten van de DVK, of tot activiteiten die krachtens UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) of 2094 (2013) zijn verboden.

(18)

In UNSCR 2094 (2013) wordt het begrip " luxegoederen" verduidelijkt.

(19)

UNSCR 2094 (2013) roept ook alle staten op tot verhoogde waakzaamheid ten aanzien van het diplomatiek personeel van de DVK.

(20)

Dit besluit eerbiedigt de fundamentele rechten en neemt de beginselen in acht die met name in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie zijn erkend, meer in het bijzonder het recht op een doeltreffende voorziening in rechte en op een eerlijk proces, het recht op eigendom en het recht op de bescherming van persoonsgegevens. Dit besluit dient te worden toegepast overeenkomstig deze rechten en beginselen.

(21)

Voorts eerbiedigt dit besluit ten volle de verplichtingen van de lidstaten uit hoofde van het Handvest van de Verenigde Naties en het juridisch bindende karakter van de resoluties van de Veiligheidsraad.

(22)

Om duidelijkheid te scheppen, dient Besluit 2010/800/GBVB te worden ingetrokken en door een nieuw besluit te worden vervangen.

(23)

Voor de uitvoering van bepaalde maatregelen is een verder optreden van de Unie nodig,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

HOOFDSTUK I

UITVOER- EN INVOERBEPERKINGEN

Artikel 1

1.   De rechtstreekse of onrechtstreekse levering, verkoop of overdracht van de volgende voorwerpen en technologie, waaronder software, aan de DVK door onderdanen van de lidstaten of over of vanaf het grondgebied van de lidstaten, of met gebruik van onder de vlag van een lidstaat varende schepen of vliegtuigen van hun nationale luchtvaartmaatschappij, is verboden, ongeacht of de voorwerpen en technologie al dan niet afkomstig zijn van het grondgebied van de lidstaten:

a)

wapens en aanverwant materieel van enigerlei aard, waaronder begrepen wapens en munitie, militaire voertuigen en uitrusting, paramilitaire uitrusting en reserveonderdelen hiervoor, met uitzondering van andere dan gevechtsvoertuigen die zijn gemaakt van of uitgerust met materiaal dat bescherming biedt tegen kogels en die uitsluitend bestemd zijn voor de bescherming van personeel van de Europese Unie en haar lidstaten in de DVK;

b)

alle voorwerpen, materieel, uitrusting, goederen en technologie, die door de Veiligheidsraad of door het op grond van punt 12 van UNSCR 1718 (2006) ingestelde Comité ("het Sanctiecomité") zijn bepaald overeenkomstig punt 8, a), ii), van UNSCR 1718 (2006), punt 5, b), van UNSCR 2087 (2013) en punt 20 van UNSCR 2094 (2013), die zouden kunnen bijdragen aan programma's van de DVK in verband met kernwapens, ballistische raketten of andere massavernietigingswapens;

c)

bepaalde andere voorwerpen, materieel, uitrusting, goederen en technologie die zouden kunnen bijdragen aan programma's van de DVK in verband met kernwapens, ballistische raketten of andere massavernietigingswapens of aan zijn militaire activiteiten, met inbegrip van alle goederen en technologie voor tweeërlei gebruik die in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 428/2009 van de Raad van 5 mei 2009 tot instelling van een communautaire regeling voor controle op de uitvoer, de overbrenging, de tussenhandel en de doorvoer van producten voor tweeërlei gebruik worden opgesomd (4). De Unie neemt de nodige maatregelen om te bepalen welke voorwerpen onder deze bepaling moeten vallen;

d)

bepaalde belangrijke componenten voor de sector van de ballistische rakettechnologie, zoals bepaalde soorten aluminium die worden gebruikt in met ballistische raketten verband houdende systemen. De Unie neemt de nodige maatregelen om te bepalen welke voorwerpen onder deze bepaling moeten vallen;

e)

enig ander voorwerp dat kan bijdragen tot de programma's van de DVK in verband met kernwapens of ballistische raketten, of tot de bij UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) of 2094 (2013) of bij dit besluit verboden activiteiten, of tot de ontwijking van krachtens deze VNVR-Resoluties of dit besluit opgelegde maatregelen. De Unie neemt de nodige maatregelen om te bepalen welke voorwerpen onder deze bepaling moeten vallen.

2.   Er geldt tevens een verbod op:

a)

het rechtstreeks of onrechtstreeks verstrekken van technische opleiding, advies, diensten, bijstand of diensten als tussenhandelaar of andere bemiddelingsdiensten, in verband met de in lid 1 bedoelde voorwerpen en technologie of in verband met het verstrekken, vervaardigen, onderhouden en gebruiken van die voorwerpen, aan personen, entiteiten of lichamen in, of voor gebruik in, de DVK;

b)

het rechtstreeks of onrechtstreeks verstrekken aan personen, entiteiten of lichamen in, of voor gebruik in, de DVK, van financieringsmiddelen of financiële bijstand in verband met de in lid 1 bedoelde voorwerpen en technologie, waaronder subsidies, leningen en exportkredietverzekering, alsmede verzekering en herverzekering, voor de verkoop, levering, overdracht of uitvoer van die voorwerpen en technologie, of voor het verlenen van daarmee verband houdende technische opleiding, advies, diensten, bijstand of diensten als tussenhandelaar;

c)

het bewust of opzettelijk deelnemen aan activiteiten die ertoe strekken of tot gevolg hebben dat de onder a) en b) bedoelde verbodsbepalingen worden omzeild.

3.   De aankoop bij de DVK door onderdanen van de lidstaten, of met gebruik van onder hun vlag varende schepen of vliegtuigen van de nationale luchtvaartmaatschappij van een lidstaat, van de in lid 1 bedoelde voorwerpen en technologie, alsmede het verlenen aan onderdanen van de lidstaten van technische opleiding, advies, diensten, bijstand of het verstrekken van financieringsmiddelen of financiële bijstand, als bedoeld in lid 2, door de DVK is eveneens verboden, ongeacht of die handelingen plaatsvinden vanaf het grondgebied van de DVK of niet.

Artikel 2

De rechtstreekse of onrechtstreekse verkoop en aankoop en het vervoer van en de tussenhandel in goud, edelmetalen en diamanten aan, van of voor de regering van de DVK, overheidsorganen, -bedrijven en -agentschappen van de DVK, of de centrale bank van de DVK, dan wel aan, van of voor personen of entiteiten die namens hen of op hun aanwijzing handelen, of aan, van of voor entiteiten waarvan de eigendom of de zeggenschap bij hen berust, is verboden. De Unie neemt de nodige maatregelen om te bepalen welke voorwerpen onder deze bepaling moeten vallen.

Artikel 3

De levering van onuitgegeven of nieuw gedrukte of geslagen bankbiljetten en munten in de munteenheid van de DVK aan of ten behoeve van de centrale bank van de DVK is verboden.

Artikel 4

De rechtstreekse of onrechtstreekse levering, verkoop of overdracht van luxegoederen aan de DVK door onderdanen van de lidstaten of over of vanaf het grondgebied van de lidstaten, of met gebruik van onder de vlag van een lidstaat varende schepen of van vliegtuigen van hun nationale luchtvaartmaatschappij, is verboden, ongeacht of de goederen al dan niet afkomstig zijn van het grondgebied van de lidstaten. De Unie neemt de nodige maatregelen om te bepalen welke voorwerpen onder deze bepaling moeten vallen.

HOOFDSTUK II

BEPERKINGEN OP DE FINANCIËLE STEUN VOOR HANDEL

Artikel 5

De lidstaten verlenen geen financiële overheidssteun voor de handel met de DVK - het verstrekken van exportkredieten, garanties en verzekeringen daaronder begrepen - aan onderdanen of entiteiten die bij deze handel zijn betrokken, indien deze financiële steun kan bijdragen tot de programma's of activiteiten van de DVK in verband met kernwapens, andere massavernietigingswapens, of ballistische raketten, of tot bij UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) of 2094 (2013) of dit besluit verboden andere activiteiten, of tot de ontwijking van krachtens die resoluties of dit besluit opgelegde maatregelen.

HOOFDSTUK III

FINANCIËLE SECTOR

Artikel 6

De lidstaten gaan geen nieuwe verbintenissen aan voor subsidies, financiële bijstand of concessionele leningen aan de DVK, ook niet via hun deelneming in internationale financiële instellingen, behalve voor humanitaire of ontwikkelingsdoeleinden die rechtstreeks dienen ter leniging van de noden van de burgerbevolking of ter bevordering van de denuclearisering. De lidstaten bezien voortdurend de mogelijkheden om de lopende verbintenissen te beperken en, zo mogelijk, te beëindigen.

Artikel 7

1.   Het verlenen van financiële diensten of het overdragen naar, via of vanaf het grondgebied van de lidstaten, of via onderdanen van de lidstaten of entiteiten opgericht conform hun wetgeving, of via personen of financiële instellingen binnen hun jurisdictie, van financiële of andere activa of middelen, met inbegrip van omvangrijke sommen aan contanten, die kunnen bijdragen tot de programma's of activiteiten van de DVK in verband met kernwapens, andere massavernietigingswapens of ballistische raketten, of bijdragen tot de bij UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) of 2094 (2013) of dit besluit verboden andere activiteiten, of bijdragen tot de ontwijking van krachtens die resoluties of dit besluit opgelegde maatregelen, dient te worden voorkomen; daartoe oefenen de lidstaten, in overeenstemming met hun nationale autoriteiten en hun nationale wetgeving, versterkt toezicht uit op de activiteiten van onder hun jurisdictie vallende financiële instellingen met:

a)

in de DVK gevestigde banken;

b)

onder de rechtsmacht van de lidstaten vallende bijkantoren en dochtermaatschappijen van in de DVK gevestigde banken, zoals genoemd in bijlage IV;

c)

onder de rechtsmacht van de lidstaten vallende bijkantoren en dochtermaatschappijen van in de DVK gevestigde banken, zoals genoemd in bijlage V; alsmede

d)

financiële entiteiten zonder vestiging in de DVK en buiten het rechtsgebied van de lidstaten, die evenwel onder zeggenschap staan van in de DVK gevestigde personen of entiteiten, zoals genoemd in bijlage V,

teneinde te voorkomen dat dergelijke activiteiten bijdragen tot de programma's of activiteiten van de DVK in verband met kernwapens, andere massavernietigingswapens of ballistische raketten.

2.   Voor de bovenbedoelde toepassing moeten financiële instellingen bij hun activiteiten met banken en financiële entiteiten als beschreven in lid 1:

a)

voortdurende waakzaamheid op boekhoudkundig gebied betrachten, onder meer door middel van hun programma's voor klantenonderzoek en in het kader van hun verplichtingen op het gebied van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme;

b)

het invullen van alle informatievelden van de betalingsopdracht die betrekking hebben op de opdrachtgever en de begunstigde van de transactie verplicht stellen; indien deze informatie niet wordt verstrekt, moet de transactie worden geweigerd;

c)

alle transactiedocumenten gedurende vijf jaar bewaren en deze op verzoek aan de nationale autoriteiten overleggen;

d)

elk vermoeden, of elke redelijke grond voor een vermoeden, dat geld voor de financiering van de programma's of activiteiten van de DVK in verband met kernwapens, andere massavernietigingswapens of ballistische raketten wordt gebruikt, terstond melden bij de financiële inlichtingeneenheid (FIE) of een andere door de betrokken lidstaat aangewezen bevoegde instantie. De FIE of de andere bevoegde autoriteit moet snel toegang kunnen krijgen, direct of indirect, tot de financiële, administratieve en rechthandhavingsinformatie die zij nodig heeft om deze taak, met inbegrip van de analyse van gemelde verdachte transacties, naar behoren te vervullen.

Artikel 8

1.   Het openen van nieuwe bijkantoren, dochtermaatschappijen of vertegenwoordigingen van banken van de DVK, inclusief van de centrale bank van de DVK, de bijkantoren en dochtermaatschappijen daarvan, en van andere in artikel 7, lid 1, bedoelde financiële entiteiten, op het grondgebied van de lidstaten is verboden.

2.   Het is verboden voor banken van de DVK, inclusief voor de centrale bank van de DVK, de bijkantoren en dochtermaatschappijen daarvan, en voor andere in artikel 7, lid 1, bedoelde financiële entiteiten om:

a)

nieuwe joint ventures op te richten met onder de rechtsmacht van de lidstaten vallende banken;

b)

een eigendomsbelang te nemen in onder de rechtsmacht van de lidstaten vallende banken;

c)

correspondentbankrelaties tot stand te brengen met onder de rechtsmacht van de lidstaten vallende banken;

d)

correspondentbankrelaties te onderhouden met onder de rechtsmacht van de lidstaten vallende banken wanneer de lidstaten beschikken over informatie op basis waarvan er gegronde redenen zijn om aan te nemen dat dit zou kunnen bijdragen tot het kernprogramma en het programma inzake ballistische raketten van de DVK, of andere activiteiten die krachtens UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) of 2094 (2013) zijn verboden, of tot de ontwijking van de bij die resoluties of bij dit besluit opgelegde maatregelen.

3.   Het is financiële instellingen die zijn gevestigd op het grondgebied of vallen onder de rechtsmacht van de lidstaten verboden vertegenwoordigingen, dochtermaatschappijen, bijkantoren of bankrekeningen in de DVK te openen.

Artikel 9

Er wordt een verbod ingesteld op de rechtstreekse of onrechtstreekse verkoop, aankoop, tussenhandel of bijstand bij de uitgifte van overheidsobligaties of door de overheid gegarandeerde obligaties van de DVK die na 18 februari 2013 worden uitgegeven, aan en van de regering of overheidsorganen, -bedrijven en -agentschappen van de DVK, aan en van de centrale bank van de DVK, aan en van in de DVK gevestigde banken, aan en van al dan niet onder de rechtsmacht van de lidstaten vallende bijkantoren en dochtermaatschappijen van in de DVK gevestigde banken, aan en van financiële entiteiten die noch in de DVK gevestigd zijn noch onder de rechtsmacht van de lidstaten vallen maar wel onder zeggenschap van in de DVK gevestigde personen of entiteiten staan, aan en van personen of entiteiten die namens hen of op hun aanwijzing handelen of aan en van entiteiten ten aanzien waarvan zij de eigendom of de zeggenschap hebben.

HOOFDSTUK IV

VERVOERSSECTOR

Artikel 10

1.   De lidstaten inspecteren op hun grondgebied, met inbegrip van zee- en luchthavens, naar bevinden van hun nationale autoriteiten en in overeenstemming met hun nationale wetgeving en het internationale recht, alle vracht van en naar de DVK, of op doorreis via hun grondgebied, alsook alle vracht die door tussenhandel of door bemiddelingsdiensten van de DVK of onderdanen ervan, of door personen of entiteiten die namens hen handelen, tot stand is gekomen, indien zij over informatie beschikken op grond waarvan redelijkerwijs kan worden vermoed dat de vracht voorwerpen omvat waarvan de levering, verkoop, overdracht of uitvoer krachtens UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) of 2094 (2013) of dit besluit verboden is.

2.   De lidstaten inspecteren schepen in volle zee, met toestemming van de vlaggenstaat, indien zij over informatie beschikken op grond waarvan redelijkerwijs kan worden vermoed dat de vracht van dergelijke schepen voorwerpen omvat waarvan de levering, verkoop, overbrenging of uitvoer krachtens dit besluit verboden is.

3.   De lidstaten werken, overeenkomstig hun nationale wetgeving, samen bij de inspecties uit hoofde van de leden 1 en 2.

4.   Met betrekking tot luchtvaartuigen en schepen die vrachten vervoeren van en naar de DVK, moet van alle goederen die een lidstaat binnenkomen of verlaten, vóór de aankomst of het vertrek een additionele aangifte worden gedaan.

5.   Overeenkomstig punt 14 van UNSCR 1874 (2009) en punt 8 van UNSCR 2087 (2013) leggen de lidstaten, indien zij inspecties als bedoeld in de leden 1 en 2 uitvoeren, beslag op voorwerpen waarvan de levering, verkoop, overbrenging of uitvoer krachtens dit besluit verboden is en vernietigen zij die.

6.   De lidstaten ontzeggen de toegang tot hun havens aan schepen die een door hun vlaggenstaat goedgekeurde inspectie hebben geweigerd, of indien een schip dat vaart onder de vlag van de DVK een inspectie overeenkomstig punt 12 van UNSCR 1874 (2009) heeft geweigerd.

7.   Lid 6 is niet van toepassing indien de toegang vereist is voor de inspectie, noch in een noodgeval of in het geval van een terugkeer naar de haven van herkomst.

Artikel 11

1.   De lidstaten weigeren vliegtuigen toestemming om te landen op hun grondgebied, ervan op te stijgen of het te overvliegen, indien zij over informatie beschikken op grond waarvan redelijkerwijs kan worden vermoed dat de vracht voorwerpen omvat waarvan de levering, verkoop, overdracht of uitvoer krachtens UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) of 2094 (2013) of dit besluit verboden is.

2.   Lid 1 is niet van toepassing in geval van een noodlanding.

Artikel 12

De verlening van bunker- of leveringsdiensten of van andere diensten aan vaartuigen van de DVK door onderdanen van de lidstaten of vanaf het grondgebied van de lidstaten is verboden indien de lidstaten beschikken over informatie op grond waarvan redelijkerwijs kan worden vermoed dat deze schepen voorwerpen vervoeren waarvan de levering, verkoop, overbrenging of uitvoer krachtens dit besluit verboden is, tenzij de levering van dergelijke diensten nodig is voor humanitaire doeleinden of totdat de lading is geïnspecteerd, en zo nodig is geconfisqueerd of vernietigd, overeenkomstig artikel 10, leden 1, 2 en 5.

HOOFDSTUK V

BEPERKINGEN INZAKE TOELATING EN VERBLIJF

Artikel 13

1.   De lidstaten nemen de nodige maatregelen om binnenkomst op of doorreis via hun grondgebied te beletten van:

a)

de in bijlage I vermelde personen die door het Sanctiecomité of de Veiligheidsraad zijn aangewezen als verantwoordelijk, inclusief door ondersteuning of bevordering, voor beleidsmaatregelen van de DVK betreffende programma's van de DVK in verband met kernwapens, andere massavernietigingswapens of ballistische raketten, alsmede hun gezinsleden, en van personen die namens hen of onder hun leiding handelen;

b)

de personen die niet onder bijlage I vallen, als genoemd in bijlage II, en:

i)

die, inclusief door ondersteuning of bevordering, verantwoordelijk zijn voor de programma's van de DVK inzake kernwapens, ballistische raketten of andere massavernietigingswapens, of de personen die namens hen of onder hun leiding handelen,

ii)

die financiële diensten verlenen of financiële of andere activa of middelen overbrengen naar, via of uit het grondgebied van de lidstaten, of via onderdanen van de lidstaten of entiteiten onder de jurisdictie daarvan, of via personen of financiële instellingen op het grondgebied van de lidstaten, indien deze financiële diensten of financiële of andere activa of middelen kunnen bijdragen tot de programma's van de DVK in verband met kernwapens, andere massavernietigingswapens of ballistische raketten,

iii)

die, inclusief door de levering van financiële diensten, betrokken zijn bij de levering, aan of vanuit de DVK, van wapens of aanverwant materieel van enigerlei aard, of de levering aan de DVK van voorwerpen, materieel, uitrusting, goederen en technologie die zouden kunnen bijdragen aan programma's van de DVK in verband met kernwapens, ballistische raketten of andere massavernietigingswapens;

c)

de personen die niet onder bijlage I of bijlage II vallen, en die handelen namens of onder leiding van een in bijlage I of bijlage II vermelde persoon of entiteit, en personen die helpen sancties van UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) of 2094 (2013) of van dit besluit te ontwijken of de bepalingen ervan te overtreden, als genoemd in bijlage III bij dit besluit.

2.   Lid 1, onder a), is niet van toepassing op de individuele gevallen waarin het Sanctiecomité bepaalt dat de reis gerechtvaardigd is om humanitaire redenen, religieuze verplichtingen daaronder begrepen, of indien het Sanctiecomité concludeert dat een vrijstelling anderszins zou bijdragen tot het bereiken van de doelstellingen van UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) of 2094 (2013).

3.   Lid 1 verplicht de lidstaten niet om hun eigen onderdanende toegang tot hun grondgebied te ontzeggen.

4.   Lid 1 laat de gevallen onverlet waarin lidstaten uit hoofde van het internationale recht gebonden zijn, en wel:

a)

als gastland van een internationale intergouvernementele organisatie;

b)

als gastland van een internationale conferentie die is bijeengeroepen door, of plaatsvindt onder auspiciën van de Verenigde Naties;

c)

krachtens een multilaterale overeenkomst die voorrechten en immuniteiten verleent;

d)

krachtens het Concordaat (Verdrag van Lateranen) van 1929 dat werd gesloten tussen de Heilige Stoel (Vaticaanstad) en Italië.

5.   Lid 4 is ook van toepassing op gevallen waarin een lidstaat optreedt als gastland van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE).

6.   De Raad wordt terdege geïnformeerd over alle gevallen waarin een lidstaat krachtens lid 4 of lid 5 een ontheffing verleent.

7.   De lidstaten kunnen vrijstellingen van de krachtens lid 1, onder b), opgelegde maatregelen verlenen voor reizen die plaatsvinden op grond van dringende humanitaire noden, of voor het bijwonen van vergaderingen van intergouvernementele instanties, met inbegrip van door de Unie geïnitieerde vergaderingen, of vergaderingen waarvoor een lidstaat als fungerend voorzitter van de OVSE als gastheer optreedt, wanneer een politieke dialoog wordt gevoerd waarbij de democratie, de mensenrechten en de rechtsstaat in de DVK rechtstreeks worden bevorderd.

8.   Een lidstaat die de in lid 7 bedoelde ontheffingen wil verlenen, brengt zulks schriftelijk ter kennis van de Raad. De ontheffing wordt geacht te zijn toegestaan, tenzij één of meer leden van de Raad binnen twee werkdagen na ontvangst van de kennisgeving van de voorgestelde vrijstelling schriftelijk bezwaar maken bij de Raad. Indien door één of meer leden van de Raad bezwaar wordt gemaakt, kan de Raad met een gekwalificeerde meerderheid van stemmen besluiten de voorgestelde vrijstelling te verlenen.

9.   Lid 1, onder c), is niet van toepassing op de doorreis van regeringsvertegenwoordigers van de DVK naar de zetel van de Verenigde Naties voor zaken die de Verenigde Naties betreffen.

10.   Wanneer een lidstaat krachtens lid 4, 5, 7 of 9 een machtiging verleent tot binnenkomst op of doorreis via zijn grondgebied van in de bijlage I, II of III vermelde personen, dan geldt deze machtiging uitsluitend voor het doel waarvoor ze is verleend en voor de daarbij betrokken personen.

11.   De lidstaten betrachten waakzaamheid en terughoudendheid wat betreft de binnenkomst op of doorreis via hun grondgebied van personen die namens of op aanwijzing van in bijlage I vermelde personen of entiteiten handelen.

Artikel 14

1.   De lidstaten zullen de onderdanen van de DVK die, naar hun inzicht, handelen namens of onder leiding van een in bijlage I of bijlage II genoemde persoon of entiteit, alsook de personen die naar hun inzicht helpen de sancties van UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) of 2094 (2013) of van dit besluit te ontwijken of de bepalingen ervan te overtreden, overeenkomstig het toepasselijke nationale en internationale recht uit hun grondgebied uitzetten met het oog op repatriëring naar de DVK.

2.   Lid 1 is niet van toepassing indien de aanwezigheid van een persoon vanwege een gerechtelijke procedure vereist is, of uitsluitend op geneeskundige, veiligheids- of andere humanitaire redenen gestoeld is.

HOOFDSTUK VI

BEVRIEZEN VAN TEGOEDEN EN ECONOMISCHE MIDDELEN

Artikel 15

1.   Alle tegoeden en economische middelen die rechtstreeks of onrechtstreeks eigendom zijn, in het bezit zijn, of onder zeggenschap staan van:

a)

de in bijlage I vermelde personen en entiteiten die door het Sanctiecomité of de Veiligheidsraad zijn aangewezen als - inclusief via onrechtmatige middelen - betrokken bij, of steun verlenend aan programma's van de DVK in verband met kernwapens, andere massavernietigingswapens of ballistische raketten, of van personen of entiteiten die namens hen of onder hun leiding handelen, of van entiteiten die - inclusief via onrechtmatige middelen - hun eigendom zijn of onder hun zeggenschap staan;

b)

de personen en entiteiten die niet onder bijlage I vallen, als genoemd in bijlage II, en:

i)

die verantwoordelijk zijn voor programma's van de DVK in verband met kernwapens, andere massavernietigingswapens of ballistische raketten, of van personen of entiteiten die namens hen of onder hun leiding handelen, of van entiteiten die hun eigendom zijn of onder hun zeggenschap staan, inclusief via illegale middelen, ook door deze te ondersteunen of te bevorderen,

ii)

die financiële diensten verlenen of financiële of andere activa of middelen overbrengen naar, via of uit het grondgebied van de lidstaten, of via onderdanen van de lidstaten of entiteiten onder de jurisdictie daarvan, of via personen of financiële instellingen op het grondgebied van de lidstaten, indien deze financiële diensten of financiële of andere activa of middelen kunnen bijdragen tot de programma's van de DVK in verband met kernwapens, andere massavernietigingswapens of ballistische raketten, of personen of entiteiten die namens hen of onder hun leiding handelen of entiteiten die hun eigendom zijn of onder hun zeggenschap staan,

iii)

die, inclusief door de levering van financiële diensten aan de DVK, betrokken zijn bij de levering, aan of vanuit de DVK, van wapens of aanverwant materieel van enigerlei aard, of de levering aan de DVK van voorwerpen, materieel, uitrusting, goederen en technologie die zouden kunnen bijdragen aan programma's van de DVK in verband met kernwapens, ballistische raketten of andere massavernietigingswapens;

c)

de personen en entiteiten die niet onder bijlage I of bijlage II vallen, en die handelen namens of onder leiding van een in bijlage I of bijlage II vermelde persoon of entiteit, en personen die helpen sancties van UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) of 2094 (2013) of van dit besluit te ontwijken of de bepalingen ervan te overtreden, als genoemd in bijlage III bij dit besluit, worden bevroren.

2.   Geen kredieten of economische middelen worden, rechtstreeks noch onrechtstreeks, aan of ten behoeve van de in lid 1 bedoelde personen en entiteiten ter beschikking gesteld.

3.   Uitzonderingen kunnen worden toegestaan voor tegoeden en economische middelen die:

a)

noodzakelijk zijn om te voorzien in basisbehoeften, zoals betalingen voor voedsel, huur of hypotheeklasten, geneesmiddelen en geneeskundige behandelingen, belastingen, verzekeringspremies en openbare nutsvoorzieningen;

b)

uitsluitend bestemd zijn voor de betaling van redelijke honoraria en de vergoeding van kosten in verband met de verlening van juridische diensten; of

c)

uitsluitend bestemd zijn voor de betaling van honoraria of kosten, overeenkomstig het nationale recht, voor het routinematig houden of beheren van bevroren tegoeden en economische middelen,

mits de betrokken lidstaat het Sanctiecomité, in voorkomend geval, heeft kennisgegeven van zijn voornemen om de toegang tot de tegoeden en economische middelen toe te staan, en het Sanctiecomité niet binnen vijf werkdagen na de kennisgeving een negatief besluit heeft genomen.

4.   Tevens kunnen uitzonderingen worden toegestaan voor tegoeden en economische middelen die:

a)

noodzakelijk zijn ter dekking van uitzonderlijke uitgaven. In voorkomend geval zal de lidstaat eerst het Sanctiecomité hiervan in kennis stellen en zal die goedkeuring vragen aan het Sanctiecomité; of

b)

het voorwerp zijn van een justitieel, administratief of arbitrair retentierecht of vonnis, in welk geval de tegoeden en economische middelen kunnen worden gebruikt om het retentierecht uit te oefenen of het vonnis ten uitvoer te leggen, mits het retentierecht of het vonnis dateert van voor de datum waarop de in lid 1 bedoelde persoon of entiteit is aangewezen door het Sanctiecomité, de Veiligheidsraad of de Raad, en niet ten goede komt aan een in lid 1 bedoelde persoon of entiteit. In voorkomend geval geeft de betrokken lidstaat hiervan eerst kennis aan het Sanctiecomité.

5.   Lid 2 is niet van toepassing op de bijboeking op bevroren rekeningen van:

a)

interesten of andere inkomsten op die rekeningen; of

b)

betalingen die verschuldigd zijn wegens contracten, overeenkomsten of verplichtingen die vóór 14 oktober 2006 zijn gesloten of zijn ontstaan,

met dien verstande dat met betrekking tot de voormelde rente, andere inkomsten en betalingen lid 1 steeds van toepassing blijft.

HOOFDSTUK VII

ANDERE BEPERKENDE MAATREGELEN

Artikel 16

De lidstaten betrachten de nodige waakzaamheid en nemen daartoe de nodige maatregelen om te verhinderen dat, op hun grondgebied of door hun onderdanen, gespecialiseerd onderwijs of gespecialiseerde opleiding aan onderdanen van de DVK wordt verstrekt, die bijdraagt tot proliferatiegevoelige nucleaire activiteiten van de DVK en tot de ontwikkeling van systemen voor de overbrenging van kernwapens.

Artikel 17

De lidstaten verhogen, overeenkomstig het internationaal recht, hun waakzaamheid ten aanzien van het diplomatiek personeel van de DVK, teneinde te beletten dat dergelijke personen kunnen bijdragen tot de programma's van de DVK in verband met kernwapens of ballistische raketten, of tot de bij UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) en 2094 (2013) of de bij dit besluit verboden activiteiten, of tot de ontwijking van de bij de voormelde VN-Resoluties of de bij dit besluit opgelegde maatregelen.

HOOFDSTUK VIII

ALGEMENE BEPALINGEN EN SLOTBEPALINGEN

Artikel 18

Geen vorderingen, ook niet tot schadeloosstelling of soortgelijke vergoedingen, bijvoorbeeld op grond van schuldvergelijking, van boetebedingen, van een garantie, van verlenging of betaling van een obligatie, van een financiële garantie, waaronder op grond van kredietbrieven en soortgelijke instrumenten, in verband met een overeenkomst of transactie waarvan de uitvoering, al dan niet rechtstreeks, geheel of gedeeltelijk werd geraakt door maatregelen waartoe uit hoofde van UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) of 2094 (2013) is besloten, waaronder maatregelen van de Unie of van de lidstaten die aansluiten bij, voorgeschreven worden door of samenhangen met de uitvoering van de relevante besluiten van de Veiligheidsraad, of maatregelen die onder dit besluit vallen, worden toegewezen aan de in de bijlagen I, II en III vermelde personen en entiteiten, aan een andere persoon of entiteit in de DVK, met inbegrip van de regering en van overheidsorganen, -bedrijven en -agentschappen van de DVK, of aan een persoon of entiteit die met behulp van of ten behoeve van de bedoelde personen en entiteiten optreedt.

Artikel 19

1.   De Raad wijzigt bijlage I op basis van de vaststellingen van de Veiligheidsraad of het Sanctiecomité.

2.   De Raad stelt, op voorstel van lidstaten of de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, met eenparigheid van stemmen de lijsten in de bijlagen II en III vast en keurt wijzigingen daarin goed.

Artikel 20

1.   Wanneer de Veiligheidsraad of het Sanctiecomité een persoon of entiteit op de lijst plaatst, neemt de Raad die persoon of die entiteit op in bijlage I.

2.   Wanneer de Raad besluit een persoon of entiteit te onderwerpen aan de in artikel 13, lid 1, onder b), en onder c), en artikel 15, lid 1, onder b), bedoelde maatregelen, wijzigt hij bijlagen II en III dienovereenkomstig.

3.   De Raad stelt de in de leden 1 en 2 bedoelde persoon of entiteit in kennis van zijn besluit, alsook van de redenen voor plaatsing op de lijst, hetzij rechtstreeks, indien het adres bekend is, hetzij middels de publicatie van een kennisgeving, zodat de persoon of de entiteit daarover opmerkingen kan indienen.

4.   Indien er opmerkingen worden ingediend of substantieel nieuw bewijsmateriaal wordt overgelegd, toetst de Raad zijn besluit en brengt hij de personen of entiteiten daarvan op de hoogte.

Artikel 21

1.   De bijlagen I, II en III bevatten de door de Veiligheidsraad of het Sanctiecomité met betrekking tot bijlage I verstrekte motivering voor het op een lijst plaatsen van de vermelde personen en entiteiten.

2.   De bijlagen I, II en III bevatten ook, indien beschikbaar, informatie die door de Veiligheidsraad of het Sanctiecomité met betrekking tot bijlage I is verstrekt, en die nodig is om de betrokken personen of entiteiten te kunnen identificeren. Met betrekking tot personen kan die informatie bestaan uit namen, inclusief aliassen, geboortedatum en geboorteplaats, nationaliteit, paspoort- en identiteitskaartnummers, geslacht, adres (indien bekend), en functie of beroep. Met betrekking tot entiteiten kan die informatie namen, plaats en datum van inschrijving en/of registratie, het inschrijvings- en/of registratienummer en de plaats van vestiging omvatten. Bijlage I vermeldt tevens de datum waarop de betrokken persoon of entiteit door de Veiligheidsraad of door het Sanctiecomité werd opgenomen op een lijst.

Artikel 22

1.   Dit besluit wordt, met name ten aanzien van de categorieën van personen, entiteiten of voorwerpen dan wel de uitbreidingen daarvan, waarop de beperkende maatregelen van toepassing zijn, in het licht van de toepasselijke resoluties van de Veiligheidsraad herzien en, indien noodzakelijk, gewijzigd.

2.   De in artikel 13, lid 1, onder b), en onder c), en in artikel 15, lid 1, onder b), bedoelde maatregelen worden met regelmatige tussenpozen en ten minste om de twaalf maanden geëvalueerd. Zij zijn niet meer van toepassing ten aanzien van de betrokken personen of entiteiten indien de Raad overeenkomstig de in artikel 19, lid 2, bedoelde procedure vaststelt dat niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden voor de toepassing ervan.

Artikel 23

Besluit 2010/800/GBVB wordt ingetrokken.

Artikel 24

Dit besluit treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Luxemburg, 22 april 2013.

Voor de Raad

De voorzitter

C. ASHTON


(1)  PB L 341 van 23.12.2010, blz. 32.

(2)  PB L 338 van 21.12.2011, blz. 56.

(3)  PB L 46 van 19.2.2013, blz. 28.

(4)  PB L 134 van 29.5.2009, blz. 1.


BIJLAGE I

A.   Lijst van personen bedoeld in artikel 13, lid 1, onder a)

 

Naam

Alias

Geboortedatum

Datum van aanwijzing

Overige informatie

1.

Yun Ho-jin

Yun Ho-chin

13.10.1944

16.7.2009

Directeur van Namchongang Trading Corporation; leidt de invoer van materiaal dat nodig is voor het uraniumverrijkingsprogramma.

2.

Ri Je-son

Ri Che-son

1938

16.7.2009

Directeur van het General Bureau of Atomic Energy (GBAE), hoofd van het agentschap dat leiding geeft aan het nucleaire programma van de Democratische Volksrepubliek Korea; draagt bij aan diverse nucleaire initiatieven, zoals het beheer door het General Bureau of Atomic Energy van het Yongbyon Nuclear Research Center en Namchongang Trading Corporation.

3.

Hwang Sok-hwa

 

 

16.7.2009

Directeur van het General Bureau of Atomic Energy (GBAE); betrokken bij het nucleaire programma van de DVK; werkte als hoofd van het Wetenschappelijk Bureau van het GBAE voor het Wetenschappelijk Comité van het gemeenschappelijk instituut voor nucleair onderzoek.

4.

Ri Hong-sop

 

1940

16.7.2009

Voormalig directeur van het nucleair onderzoekscentrum van Yongbyon, gaf leiding aan drie kernactiviteiten ter ondersteuning van de productie van plutonium voor kernwapens: de splijtstofproductie-installatie, de kernreactor en de opwerkingsfabriek.

5.

Han Yu-ro

 

 

16.7.2009

Directeur van de Korea Ryongaksan General Trading Corporation; betrokken bij het ballistischerakettenprogramma van de DVK.

6.

Paek Chang-Ho

Pak Chang-Ho;

Paek Ch'ang-Ho

Paspoort: 381420754;

afgegeven op: 7 december 2011;

uiterste geldigheidsdatum: 7 december 2016; Geboortedatum: 18 juni 1964; Geboorteplaats: Kaesong, DVK

22.1.2013

Hoge ambtenaar en hoofd van het satellietcontrolecentrum van het Koreaans Comité voor Ruimtevaarttechnologie.

7.

Chang Myong-Chin

Jang Myong-Jin

Geboortejaar: 1966;

Alt. geboortejaar: 1965

22.1.2013

Algemeen directeur van het satellietlanceerstation te Sohae en hoofd van het lanceercentrum waar op 13 april en 12 december 2012 lanceringen hebben plaatsgevonden.

8.

Ra Ky'ong-Su

 

 

22.1.2013

Functionaris bij de Tanchon Commercial Bank (TCB). In deze hoedanigheid heeft hij transacties voor TCB gefaciliteerd. Tanchon Commercial Bank is in april 2009 door het Sanctiecomité aangewezen als de voornaamste financiële entiteit van de DVK, die belast is met de verkoop van conventionele wapens, ballistische raketten en goederen voor de assemblage en vervaardiging van dergelijke wapens.

9.

Kim Kwang-il

 

 

22.1.2013

Functionaris bij de Tanchon Commercial Bank (TCB). In deze hoedanigheid heeft hij transacties voor TCB en de Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) gefaciliteerd. Tanchon Commercial Bank is in april 2009 door het Sanctiecomité aangewezen als de voornaamste financiële entiteit van de DVK, die belast is met de verkoop van conventionele wapens, ballistische raketten en goederen voor de assemblage en vervaardiging van dergelijke wapens. KOMID is in april 2009 door het Sanctiecomité aangewezen en is de grootste wapenhandelaar en exporteur van goederen en uitrusting voor ballistische raketten en conventionele wapens van de DVK.

10.

Yo'n Cho'ng Nam

 

 

7.3.2013

Hoofdvertegenwoordiger van de Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). KOMID is in april 2009 door het Sanctiecomité aangewezen en is de grootste wapenhandelaar en exporteur van goederen en uitrusting voor ballistische raketten en conventionele wapens van de DVK.

11.

Ko Ch'o'l-Chae

 

 

7.3.2013

Plaatsvervangend hoofdvertegenwoordiger van de Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). KOMID is in april 2009 door het Sanctiecomité aangewezen en is de grootste wapenhandelaar en exporteur van goederen en uitrusting voorballistische raketten en conventionele wapens van de DVK.

12.

Mun Cho'ng-Ch'o'l

 

 

7.3.2013

Functionaris bij de Tanchon Commercial Bank (TCB). In deze hoedanigheid heeft hij transacties voor TCB gefaciliteerd. Tanchon Commercial Bank is in april 2009 door het Sanctiecomité aangewezen en is de voornaamste financiële entiteit van de DVK, die belast is met de verkoop van conventionele wapens, ballistische raketten en goederen voor de assemblage en vervaardiging van dergelijke wapens.


B.   Lijst van entiteiten bedoeld in artikel 15, lid 1, onder a)

 

Naam

Alias

Locatie

Datum van aanwijzing

Overige informatie

1.

Korea Mining Development Trading Corporation

CHANGGWANG SINYONG CORPORATION; EXTERNAL TECHNOLOGY GENERAL CORPORATION; DPRKN MINING DEVELOPMENT TRADING COOPERATION; of "KOMID"

Central District, Pyongyang, DVK.

24.4.2009

Voornaamste wapenhandelaar en belangrijkste exporteur van goederen en uitrusting voor ballistische raketten en conventionele wapens.

2.

Korea Ryonbong General Corporation

KOREA YONBONG GENERAL CORPORATION; voorheen LYONGAKSAN GENERAL TRADING CORPORATION

Potonggang District, Pyongyang, DVK; Rakwondong, Potonggang District, Pyongyang, DVK.

24.4.2009

Defensieconglomeraat gespecialiseerd in aankopen voor de defensie-industrie van de DVK en in de ondersteuning van de verkoop van militaire goederen van het land.

3.

Tanchon Commercial Bank

voorheen CHANGGWANG CREDIT BANK; voorheen KOREA CHANGGWANG CREDIT BANK

Saemul 1-Dong, Pyongchon District, Pyongyang, DVK.

24.4.2009

Voornaamste financiële entiteit van de DVK voor de verkoop van conventionele wapens, ballistische raketten en goederen voor de assemblage en vervaardiging van dergelijke wapens.

4.

Namchongang Trading Corporation

NCG; NAMCHONGANG TRADING; NAM CHON GANG CORPORATION; NOMCHONGANG TRADING CO.; of NAM CHONG GAN TRADING CORPORATION

Pyongyang, DVK

16.7.2009

Namchongang is een Noord-Koreaanse handelsmaatschappij, ondergeschikt aan het General Bureau of Atomic Energy (GBAE). Namchongang was betrokken bij de aankoop van Japanse vacuümpompen die gesignaleerd zijn in een Noord-Koreaanse kerninstallatie, en bij de aankoop van nucleair materiaal via een Duitser. Het bedrijf was ook vanaf eind jaren '90 betrokken bij de aankoop van aluminiumbuizen en anderematerialen die speciaal geschikt zijn voor een uraniumverrijkingsprogramma. De vertegenwoordiger van het bedrijf is een oud-diplomaat die in 2007 de Noord-Koreaanse contactpersoon was voor de inspectie van de kerninstallatie van Yongbyon door de Internationale Organisatie voor Atoomenergie (IAEA). De activiteiten van Namchongang op het gebied van proliferatie zijn een bron van grote zorg gezien de Noord-Koreaanse proliferatieactiviteiten in het verleden.

5.

Hong Kong Electronics

HONG KONG ELECTRONICS KISH CO

Sanaee St., Kish Island, Iran.

16.7.2009

Eigendom van of gecontroleerd door, treedt op of zegt op te treden voor of namens de Tanchon Commercial Bank en KOMID. Hong Kong Electronics heeft sinds 2007 miljoenen dollars uit aan proliferatie gerelateerde fondsen doorgesluisd namens de Tanchon Commercial Bank en KOMID (beide in april 2009 door het Sanctiecomité aangewezen). Hong Kong Electronics heeft het overmaken van geld van Iran naar de DVK, namens KOMID, gefaciliteerd.

6.

Korea Hyoksin Trading Corporation

KOREA HYOKSIN EXPORT AND IMPORT CORPORATION

Rakwondong, Potonggang District, Pyongyang, DVK.

16.7.2009

Een Noord-Koreaans bedrijf, gevestigd in Pyongyang, dat ondergeschikt is aan de Korea Ryonbong General Corporation (in april 2009 door het Sanctiecomité aangewezen) en betrokken is bij de ontwikkeling van massavernietigingswapens.

7.

General Bureau of Atomic Energy (GBAE)

General Department of Atomic Energy (GDAE)

Haeudong, Pyongchon District, Pyongyang, DVK.

16.7.2009

Het GBAE is verantwoordelijk voor het Noord-Koreaanse nucleaire programma: daaronder vallen het kernonderzoekscentrum van Yongbyon en zijn 5 MWe (25 MWt) onderzoeksreactor voor plutoniumproductie, alsmede zijn splijtstofproductie- en opwerkingsfaciliteit. Het GBAE heeft over de nucleaire activiteiten vergaderingen gehouden en besprekingen gevoerd met de Internationale Organisatie voor Atoomenergie. Het GBAE is het belangrijkste overheidsorgaan van de DVK voor de nucleaire programma's, zoals de exploitatie van het nucleair onderzoekscentrum van Yongbyon.

8.

Korean Tangun Trading Corporation

 

Pyongyang, DVK

16.7.2009

De Korea Tangun Trading Corporation is ondergeschikt aan de Tweede Academie voor natuurwetenschappen van de DVK en is de hoofdverantwoordelijke voor de aankoop van producten en technologieën ten behoeve van onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma's op defensiegebied, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) de ontwikkeling en aankoop van massavernietigingswapens en overbrengingsmiddelen, ook van goederen die op grond van multilaterale regelingen gecontroleerd worden of verboden zijn.

9.

Korean Committee for Space Technology

DPRK Committee for Space Technology; Department of Space Technology of the DPRK; Committee for Space Technology; KCST

Pyongyang, DVK

22.1.2013

Het Korean Committee for Space Technology (KCST) regelde de lanceringen op 13 april en 12 december 2012 door de DVK via het satellietcontrolecentrum en het lanceergebied Sohae.

10.

Bank of East Land

Dongbang Bank; Tongbang U'Nhaeng; Tongbang Bank

PO Box 32,

BEL Building,

Jonseung-Dung,

Moranbong District, Pyongyang, DVK.

22.1.2013

De financiële instelling Bank of East Land van de DVK faciliteert wapengerelateerde transacties en andere steun voor de wapenfabrikant en -exporteur Green Pine Associated Corporation (Green Pine). Bank of East Land heeft actief met Green Pine samengewerkt om geld zodanig over te dragen dat sancties worden omzeild. In 2007 en 2008 faciliteerde Bank of East Land transacties waarbij Green Pine en Iraanse financiële instellingen, waaronder de banken Bank Melli en Bank Sepah, betrokken waren. De Veiligheidsraad stelde in Resolutie 1747 (2007) dat Bank Sepah het Iraanse programma voor ballistische raketten ondersteunt. Green Pine is in april 2012 door het Sanctiecomité aangewezen.

11.

Korea Kumryong Trading Corporation

 

 

22.1.2013

Gebruikt als alias door de Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) om aanbestedingsactiviteiten uit te voeren. KOMID is in april 2009 door het Sanctiecomité aangewezen en is de grootste wapenhandelaar en exporteur vangoederen en uitrusting voor ballistische raketten en conventionele wapens van de DVK.

12.

Tosong Technology Trading Corporation

 

Pyongyang, DVK

22.1.2013

De Korea Mining Development Corporation (KOMID) is de moedermaatschappij van Tosong Technology Trading Corporation. KOMID is in april 2009 door het Sanctiecomité aangewezen en is de grootste wapenhandelaar en exporteur van goederen en uitrusting voor ballistische raketten en conventionele wapens van de DVK.

13.

Korea Ryonha Machinery Joint Venture Corporation

Chosun Yunha Machinery Joint Operation Company; Korea Ryenha Machinery J/V Corporation; Ryonha Machinery Joint Venture Corporation

Central District, Pyongyang, DVK. Mangungdae-gu, Pyongyang, DVK; Mangyongdae District, Pyongyang, DVK.

22.1.2013

Korea Ryonbong General Corporation is de moedermaatschappij van Korea Ryonha Machinery Joint Venture Corporation. Korea Ryonbong General Corporation is in april 2009 door het Sanctiecomité aangewezen en is een defensieconglomeraat, gespecialiseerd in aankopen voor de defensie-industrie van de DVK en in de ondersteuning van de verkoop van militaire goederen van het land.

14.

Leader (Hong Kong) International

Leader International Trading Limited

Room 1610 Nan Fung Tower,

173 Des Voeux Road,

Hongkong

22.1.2013

Faciliteert zendingen namens de Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). KOMID is in april 2009 door het Sanctiecomité aangewezen en is de grootste wapenhandelaar en exporteur van goederen en uitrusting voor ballistische raketten en conventionele wapens van de DVK.

15.

Green Pine Associated Corporation

Cho'ngsong United Trading Company; Chongsong Yonhap; Ch'o'ngsong Yo'nhap; Chosun Chawo'n Kaebal T'uja Hoesa; Jindallae; Ku'mhaeryong Company LTD; Natural Resources Development and Investment Corporation; Saeingp'il Company

c/o Reconnaissance General Bureau Headquarters, Hyongjesan-Guyok, Pyongyang, DVK;

Nungrado, Pyongyang, DVK

2.5.2012

Green Pine Associated Corporation ("Green Pine") heeft veel van de activiteiten van de Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) overgenomen. KOMID is in april 2009 door het Sanctiecomité aangewezen en is de grootste wapenhandelaar en exporteur van goederen en uitrusting voor ballistische raketten en conventionele wapens van de DVK.

Green Pine is ook verantwoordelijk voor ongeveer de helftvan de door de DVK uitgevoerde wapens en bijbehorend materieel.

Green Pine is aangewezen voor sancties voor de uitvoer van wapens of aanverwant materieel vanuit Noord-Korea. Green Pine is gespecialiseerd in de productie van militaire zeevaartuigen en wapensystemen, zoals onderzeeërs, militaire vaartuigen en raketsystemen, en heeft torpedo's geëxporteerd en technische bijstand verstrekt aan Iraanse defensiegerelateerde bedrijven.

16.

Amroggang Development Banking Corporation

Amroggang Development Bank; Amnokkang Development Bank

Tongan-dong, Pyongyang, DVK

2.5.2012

Amroggang is in 2006 opgericht. De bank is gelieerd aan Tanchon Commercial Bank en wordt door mensen van Tanchon beheerd. Tanchon is betrokken bij de financiering van de verkoop van ballistische raketten door KOMID en was ook betrokken bij transacties met ballistische raketten tussen KOMID en de Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG) in Iran. Tanchon Commercial Bank is in april 2009 door het Sanctiecomité aangewezen en is de voornaamste financiële entiteit van de DVK voor de verkoop van conventionele wapens, ballistische raketten en goederen voor de assemblage en vervaardiging van dergelijke wapens. KOMID is in april 2009 door het Sanctiecomité aangewezen en is de grootste wapenhandelaar en exporteur van goederen en uitrusting voor ballistische raketten en conventionele wapens van de DVK. De Veiligheidsraad heeft SHIG in Resolutie 1737 (2006) aangewezen als entiteit die betrokken is bij het ballistischeraketprogramma van Iran.

17.

Korea Heungjin Trading Company

Hunjin Trading Co.; Korea Henjin Trading Co.; Korea Hengjin Trading Company

Pyongyang, DVK

2.5.2012

Korea Heungjin Trading Company wordt door KOMID gebruikt voor handelsdoeleinden en wordt ervan verdacht betrokken te zijn geweest bij het leveren van goederen voor raketten aan de Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG) in Iran. Heungjin is in verband gebracht met KOMID en meer in het bijzonder met het inkoopbureau van KOMID. Heungjin is gebruikt voor de aankoop van een geavanceerde digitale regelaar met toepassingen in raketontwerpen. KOMID is in april 2009 door het Sanctiecomité aangewezen en is de grootste wapenhandelaar en exporteur vangoederen en uitrusting voor ballistische raketten en conventionele wapens van de DVK. De Veiligheidsraad heeft SHIG in Resolutie 1737 (2006) aangewezen als entiteit die betrokken is bij het ballistischeraketprogramma van Iran.

18.

Tweede Academie voor natuurwetenschappen

Tweede Academie voor natuurwetenschappen; Che 2 Chayon Kwahakwon; Academie voor natuurwetenschappen; Chayon Kwahak-Won; Nationale Defensie-academie; Kukpang Kwahak-Won; Onderzoeksinstituut van de Tweede Academie voor natuurwetenschappen; Sansri

Pyongyang, DVK

7.3.2013

De Tweede Academie voor natuurwetenschappen is een organisatie op nationaal niveau die verantwoordelijk is voor onderzoek en ontwikkeling van de geavanceerde wapensystemen van de DVK, waaronder raketten en waarschijnlijk kernwapens. Zij gebruikt een aantal ondergeschikte organisaties (onder meer Tangun Trading Corporation) voor het verkrijgen van technologie, uitrusting en informatie uit het buitenland, die wordt gebruikt in de Noord-Koreaanse programma's voor raketten en waarschijnlijk kernwapens. De Tangun Trading Corporation is in juli 2009 door het Sanctiecomité aangewezen en is de hoofdverantwoordelijke voor de aankoop van producten en technologieën ten behoeve van onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma's van de DVK op defensiegebied, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) de ontwikkeling en aankoop van massavernietigingswapens en overbrengingsmiddelen, ook van goederen die op grond van multilaterale regelingen gecontroleerd worden of verboden zijn.

19.

Korea Complex Equipment Import Corporation

 

Rakwondong, Potonggang District, Pyongyang, DVK

7.3.2013

Korea Ryonbong General Corporation is de moedermaatschappij van Korea Complex Equipment Import Corporation. Korea Ryonbong General Corporation is in april 2009 door het Sanctiecomité aangewezen en is een defensieconglomeraat, gespecialiseerd in aankopen voor de defensie-industrie van de DVK en in de ondersteuning van de verkoop van militaire goederen van het land.


BIJLAGE II

Lijst van personen bedoeld in artikel 13, lid 1, onder b), en van personen en entiteiten bedoeld in artikel 15, lid 1, onder b)

I.   Personen en entiteiten die verantwoordelijk zijn voor de programma's van de DVK inzake kernwapens, ballistische raketten of andere massavernietigingswapens en personen en entiteiten die namens hen of op hun aanwijzing handelen, en entiteiten waarvan de eigendom of de zeggenschap bij hen berust.

A.   Personen

 

Naam (en eventuele aliassen)

Identificatiegegevens

Motivering

1.

CHANG Song-taek (alias JANG Song-Taek)

Geboortedatum: 2.2.1946 of 6.2.1946 of 23.2.1946 (provincie Noord-Hamgyong)

Paspoortnummer (vanaf 2006): PS 736420617

Lid van de Nationale Defensiecommissie. Directeur van de Afdeling administratie van de Koreaanse Arbeiderspartij.

2.

CHON Chi Bu

 

Lid van het Algemeen bureau voor kernenergie, voormalig technisch directeur van Yongbyon

3.

CHU Kyu-Chang (alias JU Kyu-Chang)

Geboortedatum: tussen 1928 en 1933

Eerste vicedirecteur van de Afdeling defensie-industrie (ballistisch programma), Koreaanse Arbeiderspartij, lid van de Nationale Defensiecommissie

4.

HYON Chol-hae

Geboortejaar: 1934 (Mantsjoerije, China)

Vicedirecteur van de Afdeling algemeen beleid van de Volksstrijdkrachten (militair adviseur van wijlen Kim Jong-il).

5.

JON Pyong-ho

Geboortejaar: 1926

Secretaris van het Centraal Comité van de Koreaanse Arbeiderspartij, hoofd van de Afdeling leveranties voor de militaire industrie van het Centraal Comité, dat toeziet op de Tweede Economische Commissie van het Centraal Comité, lid van de Nationale Defensiecommissie.

6.

KIM Yong-chun (alias Young-chun)

Geboortedatum: 4.3.1935

Paspoortnummer: 554410660

Vicevoorzitter van de Nationale Defensiecommissie, minister van Volksstrijdkrachten, speciaal adviseur van wijlen Kim Jong-il voor nucleaire strategie.

7.

O Kuk-Ryol

Geboortejaar: 1931 (Provincie Jilin, China)

Vicevoorzitter van de Nationale Defensiecommissie, ziet toe op de aankoop in het buitenland van geavanceerde technologie voor het ballistische en het nucleaire programma.

8.

PAEK Se-bong

Geboortejaar: 1946

Voorzitter van de Tweede Economische Commissie (verantwoordelijk voor het ballistisch programma) van het Centraal Comité van de Koreaanse Arbeiderspartij. Lid van de Nationale Defensiecommissie.

9.

PAK Jae-gyong (alias Chae-Kyong)

Geboortejaar: 1933

Paspoortnummer: 554410661

Vicedirecteur van de Afdeling algemeen beleid van de Volksstrijdkrachten en vicedirecteur van het Bureau logistiek van de Volksstrijdkrachten (militair adviseur van wijlen Kim Jong-il).

10.

PYON Yong Rip (alias Yong-Nip)

Geboortedatum: 20.9.1929

Paspoortnummer: 645310121 (afgegeven op 13.9.2005)

Voorzitter van de Academie van Wetenschappen, betrokken bij biologisch onderzoek in verband met MVW's

11.

RYOM Yong

 

Directeur van het General Bureau of Atomic Energy (door de Verenigde Naties aangewezen entiteit), belast met internationale betrekkingen.

12.

SO Sang-kuk

Geboortedatum: tussen 1932 en 1938

Hoofd van de Afdeling kernfysica, Kim Il-sung-universiteit.

13.

Luitenant-generaal Kim Yong Chol (alias: Kim Yong-Chol; Kim Young-Chol; Kim Young-Cheol; Kim Young-Chul)

Geboortedatum: 1946

Plaats: Pyongan-Pukto, Noord-Korea

Kim Yong Chol is bevelhebber van het algemeen verkenningsbureau (RGB).

14.

Pak To-Chun

Geboortedatum: 9 maart 1944

Geboorteplaats: Jagang, Rangrim

Lid van de nationale veiligheidsraad. Verantwoordelijk voor de wapenindustrie. Volgens sommige bronnen voert hij het bevel over het bureau voor kernenergie, dat een cruciale rol vervult in het programma van de DVK voor kernenergie en lanceerinrichtingen.

B.   Entiteiten

 

Naam (en eventuele aliassen)

Identificatiegegevens

Motivering

1.

Korea Pugang mining and Machinery Corporation ltd

 

Filiaal van Korea Ryongbong General Corporation (door de Verenigde Naties aangewezen entiteit, 24.4.2009) zorgt voor het beheer van fabrieken waar aluminiumpoeder wordt gemaakt, dat voor raketten kan worden gebruikt.

2.

Korea Taesong Trading Company

Locatie: Pyongyang

In Pyongyang gevestigde entiteit die door de Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) wordt gebruikt voor handelsdoeleinden (KOMID is aangewezen door de Verenigde Naties, 24.4.2009). Korea Taesong Trading Company is namens KOMID opgetreden in transacties met Syrië.

3.

Korean Ryengwang Trading Corporation

Rakwon-dong, Potonggang District, Pyongyang, DVK.

Filiaal van Korea Ryongbong General Corporation (door de Verenigde Naties aangewezen entiteit, 24.4.2009).

4.

Tweede Economische Commissie

 

De Tweede Economische Commissie is betrokken bij cruciale aspecten van het raketprogramma van Noord-Korea. De Tweede Economische Commissie is verantwoordelijk voor het toezicht op de productie van ballistische raketten van Noord-Korea. Zij stuurt tevens de activiteiten aan van KOMID (KOMID is aangewezen door de Verenigde Naties, 24.4.2009). Het gaat om een organisatie op nationaal niveau die verantwoordelijk is voor onderzoek en ontwikkeling van de geavanceerde wapensystemen van Noord-Korea, waaronder raketten en waarschijnlijk kernwapens. Zij gebruikt een aantal ondergeschikte organisaties (onder meer Korea Tangun Trading Corporation) voor het verkrijgen van technologie, uitrusting en informatie uit het buitenland, die wordt gebruikt in de Noord-Koreaanse programma's voor raketten en waarschijnlijk kernwapens.

5.

Sobaeku United Corp. (alias Sobaeksu United Corp.)

 

Staatsbedrijf dat zich bezighoudt met het onderzoek naar en de aanschaf van gevoelige producten en uitrusting. Het bezit verscheidene afzettingen van natuurlijk grafiet, die de grondstoffen leveren voor twee verwerkingseenheden; deze produceren onder meer grafietblokken die in raketten kunnen worden gebruikt.

6.

Yongbyon Nuclear Research Centre

 

Onderzoekscentrum dat heeft deelgenomen aan de productie van plutonium voor militaire toepassingen. Het centrum wordt beheerd door het General Bureau of Atomic Energy (door de Verenigde Naties aangewezen entiteit, 16.7.2009).

7.

Hesong Trading Corporation

Pyongyang, DVK

Onder controle van de Korea Mining Development Corporation (KOMID) (aangewezen door het Sanctiecomité van UNSCR 1718 in april 2009): belangrijkste wapenhandelaar en voornaamste uitvoerder van goederen en uitrusting voor ballistische raketten en conventionele wapens. Betrokken bij leveringen die kunnen worden gebruikt in het programma voor ballistische raketten.

8.

Korea Complex Equipment Import Corporation

Rakwondong, Potonggang District, Pyongyang, DVK.

Onder controle van de Korea Ryonbong General Corporation (aangewezen door het Sanctiecomité van UNSCR 1718 in april 2009): defensieconglomeraat gespecialiseerd in aankopen voor de defensie-industrie van de DVK en in ondersteuning van de verkoop van militaire goederen van het land.

9.

Korea International Chemical Joint Venture Company (alias Choson International Chemicals Joint Operation Company; Chosun International Chemicals Joint Operation Company; International Chemical Joint Venture Corporation)

Hamhung, provincie Zuid-Hamgyong, DVK;

Man gyongdae-kuyok, Pyongyang, DVK;

Mangungdae-gu, Pyongyang, DVK

Onder controle van de Korea Ryonbong General Corporation (aangewezen door het Sanctiecomité van UNSCR 1718 in april 2009): defensieconglomeraat gespecialiseerd in aankopen voor de defensie-industrie van de DVK en in ondersteuning van de verkoop van militaire goederen van het land.

10.

Korea Kwangsong Trading Corporation

Rakwondong, Potonggang District, Pyongyang, DVK.

Onder controle van de Korea Ryonbong General Corporation (aangewezen door het Sanctiecomité van UNSCR 1718 in april 2009): defensieconglomeraat gespecialiseerd in aankopen voor de defensie-industrie van de DVK en in ondersteuning van de verkoop van militaire goederen van het land.

11.

Munitions Industry Department (ook bekend als: Military Supplies Industry Department)

Pyongyang, DVK

Houdt toezicht op de militaire industrie van Noord-Korea, waaronder het Tweede Economisch Comité (SEC) en de KOMID. Hieronder valt ook het toezicht op de ontwikkeling van het programma voor ballistische raketten en van het nucleaire programma van Noord-Korea.

Stond tot voor kort onder leiding van Jon Pyong Ho. Volgens sommige bronnen is Chu Kyu-ch'ang (Ju Gyu-chang), voormalig eerste vicedirecteur van de afdeling wapenindustrie (MID), thans directeur van de MID, dat in het openbaar bekend staat als Afdeling machinebouwindustrie. Chu was belast met het algemene toezicht op het rakettenontwikkelingsprogramma van Noord-Korea, waaronder de lancering van de Taepo Dong-2-raket (TD-2) op 5 april 2009 en de mislukte lancering van een TD-2 in juli 2006.

12.

Reconnaissance General Bureau (RGB) (ook bekend als: Chongch'al Ch'ongguk; RGB; KPA Unit 586)

Hyongjesan-Guyok, Pyongyang, Noord-Korea;

Nungrado, Pyongyang, Noord-Korea

Het algemeen verkenningsbureau (RGB) is de belangrijkste inlichtingenorganisatie van Noord-Korea. Het is begin 2009 opgericht, en is het resultaat van het samengaan van de inlichtingenorganisaties van de Koreaanse Arbeiderspartij, de dienst operaties en Bureau 35, en het verkenningsbureau van het Koreaanse volksleger. Het RGB staat onder het directe gezag van het ministerie van Defensie en is voornamelijk belast met het vergaren van militaire inlichtingen. Het RGB handelt in conventionele wapens en controleert de Green Pine Associated Corporation (Green Pine), een door de EU aangewezen Noord-Koreaanse firma die handel drijft in conventionele wapens.

II.   Personen en entiteiten die financiële diensten verlenen die zouden kunnen bijdragen aan programma's van de DVK in verband met kernwapens, ballistische raketten of andere massavernietigingswapens

A.   Personen

 

Naam (en eventuele aliassen)

Identificatiegegevens

Motivering

1.

JON Il-chun

Geboortedatum: 24.8.1941

In februari 2010 werd KIM Tong-un ontslagen uit zijn ambt van directeur van Bureau 39, dat onder meer belast is met de aankoop van goederen via de diplomatieke missies van de DVK, waardoor de sancties worden ontweken. Hij werd vervangen door JON Il-chun. JON Il-chun is naar verluidt ook een van de leidende figuren in de State Development Bank.

2.

KIM Tong-un

 

Voormalig directeur van Bureau 39 van het Centraal Comité van de Arbeiderspartij, betrokken bij de financiering van proliferatie.

3.

Kim Tong-Myo'ng (alias: Kim Chin-so'k)

Geboortejaar: 1964,

Nationaliteit: Noord-Koreaans.

Kim Tong-Myo'ng treedt op namens de Tanchon Commercial Bank (in april 2009 aangewezen door het Sanctiecomité van UNSCR 1718). Sinds (ten minste) 2002 heeft Kim Dong Myong diverse functies bekleed binnen Tanchon; momenteel is hij president van de bank. Onder het alias Kim Chin-so'k heeft hij tevens een rol vervuld in het beheer van de belangen van Amroggang (eigendom of onder zeggenschap van de Tanchon Commercial Bank).

B.   Entiteiten

 

Naam (en eventuele aliassen)

Identificatiegegevens

Motivering

1.

Korea Daesong Bank (alias: Choson Taesong Unhaeng; Taesong Bank)

Adres: Segori-dong, Gyongheung St., Potonggang District, Pyongyang

Telefoon: 850 2 381 8221

Telefoon: 850 2 18111 toestel 8221

Fax: 850 2 381 4576

Noord-Koreaanse financiële instelling die rechtstreeks ondergeschikt is aan Bureau 39 en die betrokken is bij het faciliteren van de proliferatiefinancieringsprojecten van Noord-Korea.

2.

Korea Daesong General Trading Corporation (alias: Daesong Trading; Daesong Trading Company; Korea Daesong Trading Company; Korea Daesong Trading Corporation)

Adres: Pulgan Gori Dong 1, Potonggang District, Pyongyang

Telefoon: 850 2 18111 toestel 8204/8208

Telefoon: 850 2 381 8208/4188

Fax: 850 2 381 4431/4432

Onderneming die ondergeschikt is aan Bureau 39 en die wordt gebruikt voor het faciliteren van buitenlandse transacties namens Bureau 39.

De directeur van Bureau 39, KIM Tong-un, is opgenomen in bijlage V van Verordening (EU) nr. 329/2007 van de Raad.

3.

Korea Kwangson Banking Corp. (KKBC) (ook bekend als: Korea Kwangson Banking Corp; KKBC)

Jungson-dong, Sungri Street, Centraal District, Pyongyang, DVK

Dochtermaatschappij die handelt namens of onder leiding van, eigendom is van of wordt gecontroleerd door de Korea Ryonbong General Corporation (in april 2009 aangewezen door het Sanctiecomité van UNSCR 1718). Verleent financiële diensten ten behoeve van de Tanchon Commercial Bank (in april 2009 aangewezen door het Sanctiecomité van UNSCR 1718) en de Korea Hyoksin Trading Corporation (in april 2009 aangewezen door het Sanctiecomité van UNSCR 1718). Sinds 2008 gebruikt Tanchon KKBC als vehikel om fondsen over te maken, vermoedelijk ten belope van miljoenen dollars. Het betreft onder meer overmakingen, in 2009, van fondsen van Birma naar China die in verband worden gebracht met de Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) (in april 2009 aangewezen door het Sanctiecomité van UNSCR 1718). Hyoksin, door de VN bestempeld als een van de actoren die betrokken zijn bij de ontwikkeling van massavernietigingswapens, heeft in 2008 geprobeerd de KKBC te gebruiken in verband met de aanschaf van uitrusting voor tweeërlei gebruik. KKBC heeft ten minste één dochtermaatschappij in het buitenland (in Dandong, China).

4.

Office 39 of The Korean Workers4 Party (ook bekend als: Office #39; Office No. 39; Bureau 39; Central Committee; Third Floor Division 39.)

Second KWP Government Building (Koreaans: Ch'o'ngsa), Chungso'ng, Urban Tower (Korean'Dong), Chung Ward, Pyongyang, Noord-Korea;

Chung-Guyok (Central District), Sosong Street, Kyongrim-Dong, Pyongyang, Noord-Korea;

Changgwang Street, Pyongyang, Noord-Korea.

Bureau 39 van de Koreaanse Arbeiderspartij is betrokken bij illegale economische activiteit ten behoeve van de Noord-Koreaanse regering. Het heeft overal in het land onderafdelingen die fondsen verzamelen en beheren, en is verantwoordelijk voor het verwerven van vreemde valuta voor het partijkader van de Noord-Koreaanse Arbeiderspartij door middel van illegale activiteiten, bijvoorbeeld drugshandel. Bureau 39 controleert een aantal entiteiten in Noord-Korea en in het buitenland met behulp waarvan het tal van illegale activiteiten verricht, zoals de productie, smokkel en distributie van narcotica. Bureau 39 is ook betrokken bij pogingen tot aanschaf van luxegoederen en de overbrenging ervan naar Noord-Korea. Bureau 39 is een van de belangrijkste organisaties die tot taak hebben valuta en handelswaar te verwerven. Naar verluidt stond het onder gezag van wijlen Kim Jong-il. Het heeft zeggenschap over verscheidene handelsmaatschappijen, waarvan sommige betrokken zijn bij illegale activiteiten, zoals het Daesong General Bureau, dat deel uitmaakt van de Daesong Group, de grootste bedrijvengroep van het land. Volgens sommige bronnen heeft Bureau 39 vertegenwoordigingen in Rome, Peking, Bangkok, Singapore, Hongkong en Dubai.

Naar buiten toe verandert Bureau 39 vaak van naam en voorkomen. De directeur van Bureau 39, JON il-chun, staat reeds op de EU-sanctielijst.

Bureau 39 produceerde methamfetamine in Sangwon (provincie Zuid-Pyongan) en was ook betrokken bij de distributie van methamfetamine onder op kleine schaal opererende Noord-Koreaanse smokkelaars, met het oog op de distributie ervan in China en Zuid-Korea. Bureau 39 heeft tevens papaverboerderijen in de provincies Noord-Hamkyo'ng en Noord-Pyongan, en produceert opium en heroïne in Hamhu'ng en Nachin. In 2009 was Bureau 39 betrokken bij een mislukte poging om twee in Italië vervaardigde luxejachten, ter waarde van meer dan 15 miljoen dollar, aan te kopen en - via China - naar Noord-Korea uit te voeren. De poging tot uitvoer van de jachten, die bestemd waren voor wijlen Kim Jong-il, werd verijdeld door de Italiaanse autoriteiten en vormde een inbreuk op de VN-sancties tegen Noord-Korea op grond van UNSCR 1718, waarin uitdrukkelijk wordt bepaald dat de lidstaten de levering, verkoop of overbrenging van luxegoederen naar Noord-Korea moeten voorkomen. Bureau 39 heeft in het verleden de Banco Delta Asia gebruikt om opbrengsten van illegale activiteiten wit te wassen. De Banco Delta Asia is in september 2005 door het Amerikaanse ministerie van Financiën bestempeld als "primair zorgpunt in verband met witwaspraktijken" op grond van sectie 311 van de Amerikaanse Patriot Act, omdat zij een onaanvaardbaar risico op witwassen en andere financiële misdrijven vertegenwoordigde.

III.   Personen en entiteiten die betrokken zijn bij de levering, aan of vanuit de DVK, van wapens en aanverwant materieel van enigerlei aard, of van voorwerpen, materieel, uitrusting, goederen en technologie die zouden kunnen bijdragen aan programma's van de DVK in verband met kernwapens, ballistische raketten of andere massavernietigingswapens

A.   Personen

B.   Entiteiten


BIJLAGE III

Lijst van personen bedoeld in artikel 13, lid 1, onder c), en in artikel 15, lid 1, onder c)


BIJLAGE IV

Lijst van bijkantoren en dochtermaatschappijen bedoeld in artikel 7, lid 1, onder b)


BIJLAGE V

Lijst van bijkantoren, dochtermaatschappijen en financiële entiteiten bedoeld in artikel 7, lid 1, onder c) en d)