28.3.2013   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 90/106


BESLUIT VAN DE COMMISSIE

van 26 maart 2013

tot vaststelling van de jaarlijkse emissieruimte van de lidstaten voor de periode 2013 tot en met 2020 overeenkomstig Beschikking nr. 406/2009/EG van het Europees Parlement en de Raad

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2013) 1708)

(2013/162/EU)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Beschikking nr. 406/2009/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 inzake de inspanningen van de lidstaten om hun broeikasgasemissies te verminderen om aan de verbintenissen van de Gemeenschap op het gebied van het verminderen van broeikasgassen tot 2020 te voldoen (1), en met name artikel 3, lid 2, vierde alinea,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De op basis van het EU-register, besluiten van de Commissie, nationale toewijzingsplannen en de officiële briefwisseling tussen de Commissie en de verschillende lidstaten gekwantificeerde broeikasgasemissies van installaties die onder Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 oktober 2003 tot vaststelling van een regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap en tot wijziging van Richtlijn 96/61/EG van de Raad (2) vallen, zijn geverifieerde emissiegegevens als bedoeld in artikel 3, lid 2, vierde alinea, van Beschikking nr. 406/2009/EG.

(2)

De in 2012 op grond van Beschikking nr. 280/2004/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 februari 2004 betreffende een bewakingssysteem voor de uitstoot van broeikasgassen in de Gemeenschap en de uitvoering van het Protocol van Kyoto (3) gerapporteerde gegevens over de totale broeikasgasemissies uit gassen en activiteiten als gedefinieerd in artikel 2, lid 1, van Beschikking nr. 406/2009/EG, als gekwantificeerd na de eerste evaluatie van de Commissie in 2012 op basis van de „Technical Review of Greenhouse Gas Emission Inventories” (4) zijn herziene emissiegegevens voor de jaren 2005, 2008, 2009 en 2010 als bedoeld in artikel 3, lid 2, vierde alinea, van Beschikking nr. 406/2009/EG.

(3)

Om de samenhang te verzekeren tussen de bepaling van de jaarlijkse emissieruimte en de voor elk jaar gerapporteerde broeikasgasemissies, moet de jaarlijkse emissieruimte van de lidstaten eveneens worden berekend aan de hand van de GWP-waarden (Global Warming Potential, aardopwarmingsvermogen) van het bij Besluit 15/CP.17 aangenomen vierde evaluatierapport van de IPCC. De op die manier berekende jaarlijkse emissieruimte dient van toepassing te zijn vanaf het eerste jaar waarvoor de lidstaten op grond van artikel 3 van Beschikking nr. 208/2004/EG verplicht zijn een op basis van deze nieuwe GWP-waarden opgestelde nationale broeikasgasinventaris in te dienen.

(4)

De gegevens die momenteel in de nationale broeikasgasinventarissen en de nationale en Europese registers worden gerapporteerd, volstaan niet om op lidstaatniveau te bepalen hoeveel CO2 wordt uitgestoten door de burgerluchtvaart die niet onder Richtlijn 2003/87/EG valt. De CO2-emissies van vluchten die niet onder Richtlijn 2003/87/EG vallen, vertegenwoordigen slechts een fractie van de totale uitstoot van broeikasgassen en het verzamelen van extra informatie over deze emissies zou onevenredige administratieve lasten veroorzaken. Derhalve dient de hoeveelheid CO2-emissies van inventariscategorie „I.A.3.A burgerluchtvaart” voor de bepaling van de jaarlijkse emissieruimte als nihil te worden beschouwd.

(5)

De jaarlijkse emissieruimte voor een lidstaat voor het jaar 2020 moet worden berekend door de hoeveelheid geverifieerde broeikasgasemissies van de installaties die in 2005 bestonden in mindering te brengen van de herziene broeikasgasemissies voor het jaar 2005 en op het resultaat daarvan het in bijlage II van Beschikking nr. 406/2009/EG vastgestelde percentage toe te passen.

(6)

De hoeveelheid geverifieerde broeikasgassen van installaties moet als volgt worden bepaald:

voor lidstaten die sinds 2005 aan de regeling voor de emissiehandel deelnemen: de hoeveelheid emissies in 2005 van installaties die onder Richtlijn 20003/87/EG vallen, als bijgesteld op basis van de hoeveelheid broeikasgasemissies van die installaties die van 2008 tot en met 2012 onder de regeling voor emissiehandel vielen, dan wel daarvan waren uitgesloten, vanwege een door de lidstaten aangepaste werkingssfeer en de hoeveelheid broeikasgasemissies van installaties die in het jaar 2005 tijdelijk waren uitgesloten maar in de jaren 2008 tot en met 2012 wel onder die regeling vielen;

voor lidstaten die sinds 2007 aan de regeling voor de emissiehandel deelnemen: de hoeveelheid broeikasgasemissies van installaties die in 2007 onder Richtlijn 2003/87/EG vielen;

voor lidstaten die vanaf 2013 aan de regeling voor de emissiehandel deelnemen: de hoeveelheid broeikasgasemissies van installaties die in 2005 onder Richtlijn 2003/87/EG vielen (zoals door de betrokken lidstaten meegedeeld en door de Commissie beoordeeld).

(7)

Voor lidstaten waarvan de emissiegrenswaarde op grond van bijlage II van Beschikking nr. 406/2009/EG positief is, moet de gemiddelde hoeveelheid broeikasgasemissies voor het jaar 2009 worden berekend door de gemiddelde hoeveelheid geverifieerde broeikasgasemissies van installaties die in de jaren 2008, 2009 en 2010 in de betrokken lidstaten onder Richtlijn 2003/87/EG vielen in mindering te brengen van hun gemiddelde van de totale herziene hoeveelheid broeikasgasemissies voor de jaren 2008, 2009 en 2010.

(8)

Voor lidstaten waarvan de emissiegrenswaarde voor de jaren 2013 tot en met 2019 op grond van bijlage II van Beschikking nr. 406/2009/EG positief is, moet de jaarlijkse emissieruimte worden bepaald door een lineair traject beginnend met de gemiddelde jaarlijkse broeikasgasemissie van die lidstaat in het jaar 2009 en eindigend met zijn jaarlijkse emissieruimte voor het jaar 2020.

(9)

Voor lidstaten waarvan de emissiegrenswaarde voor het jaar 2013 op grond van bijlage II van Beschikking nr. 406/2009/EG negatief is, moet de jaarlijkse emissieruimte worden berekend door de gemiddelde hoeveelheid geverifieerde broeikasgasemissies van de installaties die in de jaren 2008, 2009 en 2010 in de betrokken lidstaten onder Richtlijn 2003/87/EG vielen in mindering te brengen van zijn gemiddelde van de totale herziene hoeveelheid broeikasgasemissies voor de jaren 2008, 2009 en 2010.

(10)

Voor lidstaten waarvan de emissiegrenswaarde voor de jaren 2014 tot en met 2019 op grond van bijlage II van Beschikking nr. 406/2009/EG negatief is, moet de jaarlijkse emissieruimte worden bepaald door een lineair traject beginnend met de jaarlijkse emissieruimte van die lidstaat voor het jaar 2013 en eindigend met zijn jaarlijkse emissieruimte voor het jaar 2020.

(11)

De geverifieerde broeikasgasemissies van installaties die tijdens de periode 2008 tot en met 2012 overeenkomstig artikel 24 van Richtlijn 2003/87/EG unilateraal in de regeling voor de emissiehandel zijn opgenomen, mogen niet worden meegenomen bij de berekening van de gemiddelde geverifieerde broeikasgasemissies van installaties die voor de jaren 2008, 2009 en 2010 onder Richtlijn 2003/87/EG vallen aangezien de broeikasgasemissies hierdoor bij toekomstige aanpassingen van de jaarlijkse emissieruimte overeenkomstig artikel 10 van Beschikking nr. 406/2009/EG dubbel zouden worden geteld.

(12)

Met het oog op de toetreding van Kroatië tot de Unie moet de jaarlijkse emissieruimte voor dat land voor elk jaar van de periode van 2013 tot en met 2020 aan de hand van dezelfde methode als voor de andere lidstaten worden bepaald. Deze waarden worden van toepassing vanaf de datum waarop Kroatië toetreedt.

(13)

Gelet op de vaststelling door de Europese Raad van Besluit 2012/419/EU van 11 juli 2012 tot wijziging van de status van Mayotte ten aanzien van de Europese Unie (5) vanaf 2014, wordt bij de berekening van de jaarlijkse emissieruimte voor Frankrijk vanaf 2014 rekening gehouden met de desbetreffende herziene broeikasgasemissies.

(14)

De in dit besluit vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité klimaatverandering,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

De jaarlijkse emissieruimte voor elke lidstaat en voor elk jaar van de periode 2013 tot en met 2020 is vastgesteld in bijlage I en is van toepassing onder voorbehoud van overeenkomstig artikel 10 van Beschikking nr. 406/2009/EG gepubliceerde aanpassingen.

Artikel 2

Wanneer in een krachtens artikel 3 van Beschikking nr. 280/2004/EG vastgesteld besluit is bepaald dat de lidstaten inventarissen van broeikasgasemissies dienen over te leggen op basis van de GWP-waarden van het bij Besluit 15/CP.17 aangenomen vierde IPCC-evaluatierapport van de Conferentie van de partijen bij het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering is, onverminderd artikel 1, de in bijlage II vastgestelde jaarlijkse emissieruimte van toepassing vanaf het eerste jaar waarvoor een inventaris van broeikasgasemissies moet worden ingediend.

Artikel 3

De in bijlage I vastgestelde jaarlijkse emissieruimte voor Kroatië geldt vanaf de inwerkingtreding van het Verdrag betreffende de toetreding van Kroatië.

Dit besluit is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 26 maart 2013.

Voor de Commissie

Connie HEDEGAARD

Lid van de Commissie


(1)  PB L 140 van 5.6.2009, blz. 136.

(2)  PB L 275 van 25.10.2003, blz. 32.

(3)  PB L 49 van 19.2.2004, blz. 1.

(4)  SWD(2012) 107 van 26.4.2012.

(5)  PB L 204 van 31.7.2012, blz. 131.


BIJLAGE I

Jaarlijkse emissieruimte van de lidstaten voor de jaren 2013 tot en met 2020, berekend aan de hand van de GWP-waarden (aardopwarmingsvermogen) als vermeld in het tweede IPCC-evaluatieverslag

Land

Jaarlijkse emissieruimte

(ton kooldioxide-equivalent)

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

België

81 206 753

79 635 010

78 063 267

76 491 523

74 919 780

73 348 037

71 776 293

70 204 550

Bulgarije

27 308 615

27 514 835

27 721 056

27 927 276

28 133 496

28 339 716

28 545 936

28 752 156

Tsjechië

63 569 006

64 248 654

64 928 302

65 607 950

66 287 597

66 967 245

67 646 893

68 326 541

Denemarken

35 873 692

34 996 609

34 119 525

33 242 442

32 365 359

31 488 276

30 611 193

29 734 110

Duitsland

487 095 510

480 020 642

472 945 774

465 870 905

458 796 037

451 721 169

444 646 301

437 571 432

Estland

6 111 145

6 133 644

6 156 143

6 178 641

6 201 140

6 223 639

6 246 137

6 268 636

Ierland

45 163 667

44 066 074

42 968 480

41 870 887

40 773 293

39 675 700

38 578 106

37 480 513

Griekenland

58 909 882

59 158 791

59 407 700

59 656 609

59 905 518

60 154 427

60 403 336

60 652 245

Spanje

228 883 459

226 977 713

225 071 967

223 166 221

221 260 475

219 354 728

217 448 982

215 543 236

Frankrijk

397 926 454

393 291 390

388 254 953

383 218 516

378 182 079

373 145 642

368 109 206

363 072 769

Kroatië

20 596 027

20 761 917

20 927 807

21 093 696

21 259 586

21 425 476

21 591 366

21 757 255

Italië

310 124 250

308 146 930

306 169 610

304 192 289

302 214 969

300 237 649

298 260 329

296 283 008

Cyprus

5 552 863

5 547 275

5 541 687

5 536 100

5 530 512

5 524 924

5 519 336

5 513 749

Letland

9 005 483

9 092 810

9 180 137

9 267 464

9 354 791

9 442 119

9 529 446

9 616 773

Litouwen

16 661 613

16 941 467

17 221 321

17 501 174

17 781 028

18 060 882

18 340 736

18 620 590

Luxemburg

9 737 871

9 535 962

9 334 053

9 132 144

8 930 235

8 728 326

8 526 417

8 324 508

Hongarije

49 291 591

50 388 303

51 485 014

52 581 726

53 678 437

54 775 149

55 871 861

56 968 572

Malta

1 113 574

1 112 781

1 111 988

1 111 195

1 110 402

1 109 609

1 108 816

1 108 023

Nederland

121 835 387

119 628 131

117 420 874

115 213 617

113 006 361

110 799 104

108 591 847

106 384 590

Oostenrijk

53 598 131

53 032 042

52 465 953

51 899 864

51 333 775

50 767 686

50 201 597

49 635 508

Polen

197 978 330

198 929 081

199 879 833

200 830 584

201 781 336

202 732 087

203 682 838

204 633 590

Portugal

47 653 190

47 920 641

48 188 091

48 455 541

48 722 992

48 990 442

49 257 893

49 525 343

Roemenië

79 108 341

80 681 687

82 255 034

83 828 380

85 401 727

86 975 074

88 548 420

90 121 767

Slovenië

11 890 136

11 916 713

11 943 289

11 969 866

11 996 442

12 023 018

12 049 595

12 076 171

Slowakije

25 095 979

25 413 609

25 731 240

26 048 870

26 366 500

26 684 130

27 001 761

27 319 391

Finland

32 732 387

32 232 553

31 732 719

31 232 885

30 733 051

30 233 217

29 733 383

29 233 549

Zweden

42 526 869

41 863 309

41 199 748

40 536 188

39 872 627

39 209 066

38 545 506

37 881 945

Verenigd Koninkrijk

350 411 692

346 031 648

341 651 604

337 271 559

332 891 515

328 511 471

324 131 426

319 751 382


BIJLAGE II

Jaarlijkse emissieruimte van de lidstaten voor de jaren 2013 tot en met 2020, berekend aan de hand van de GWP-waarden (aardopwarmingsvermogen) als vermeld in het vierde IPCC-evaluatieverslag

Land

Jaarlijkse emissieruimte

(ton kooldioxide-equivalent)

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

België

82 376 327

80 774 027

79 171 726

77 569 425

75 967 124

74 364 823

72 762 523

71 160 222

Bulgarije

28 661 817

28 897 235

29 132 652

29 368 070

29 603 488

29 838 906

30 074 324

30 309 742

Tsjechië

65 452 506

66 137 845

66 823 185

67 508 524

68 193 864

68 879 203

69 564 542

70 249 882

Denemarken

36 829 163

35 925 171

35 021 179

34 117 187

33 213 195

32 309 203

31 405 210

30 501 218

Duitsland

495 725 112

488 602 056

481 479 000

474 355 944

467 232 888

460 109 832

452 986 776

445 863 720

Estland

6 296 988

6 321 312

6 345 636

6 369 960

6 394 284

6 418 608

6 442 932

6 467 256

Ierland

47 226 256

46 089 109

44 951 963

43 814 816

42 677 670

41 540 523

40 403 377

39 266 230

Griekenland

61 003 810

61 293 018

61 582 226

61 871 434

62 160 642

62 449 850

62 739 057

63 028 265

Spanje

235 551 490

233 489 390

231 427 291

229 365 191

227 303 091

225 240 991

223 178 891

221 116 791

Frankrijk

408 762 813

403 877 606

398 580 044

393 282 481

387 984 919

382 687 356

377 389 794

372 092 231

Kroatië

21 196 005

21 358 410

21 520 815

21 683 221

21 845 626

22 008 031

22 170 436

22 332 841

Italië

317 768 849

315 628 134

313 487 419

311 346 703

309 205 988

307 065 273

304 924 558

302 783 843

Cyprus

5 919 071

5 922 555

5 926 039

5 929 524

5 933 008

5 936 493

5 939 977

5 943 461

Letland

9 279 248

9 370 072

9 460 897

9 551 721

9 642 546

9 733 370

9 824 194

9 915 019

Litouwen

17 153 997

17 437 556

17 721 116

18 004 675

18 288 235

18 571 794

18 855 354

19 138 913

Luxemburg

9 814 716

9 610 393

9 406 070

9 201 747

8 997 423

8 793 100

8 588 777

8 384 454

Hongarije

50 796 264

51 906 630

53 016 996

54 127 362

55 237 728

56 348 094

57 458 460

58 568 826

Malta

1 168 514

1 166 788

1 165 061

1 163 334

1 161 608

1 159 881

1 158 155

1 156 428

Nederland

125 086 859

122 775 394

120 463 928

118 152 462

115 840 997

113 529 531

111 218 065

108 906 600

Oostenrijk

54 643 228

54 060 177

53 477 125

52 894 074

52 311 023

51 727 971

51 144 920

50 561 869

Polen

204 579 390

205 621 337

206 663 283

207 705 229

208 747 175

209 789 121

210 831 068

211 873 014

Portugal

49 874 317

50 139 847

50 405 377

50 670 907

50 936 437

51 201 967

51 467 497

51 733 027

Roemenië

83 080 513

84 765 858

86 451 202

88 136 547

89 821 891

91 507 236

93 192 581

94 877 925

Slovenië

12 278 677

12 309 309

12 339 941

12 370 573

12 401 204

12 431 836

12 462 468

12 493 100

Slowakije

25 877 815

26 203 808

26 529 801

26 855 793

27 181 786

27 507 779

27 833 772

28 159 765

Finland

33 497 046

32 977 333

32 457 619

31 937 905

31 418 191

30 898 477

30 378 764

29 859 050

Zweden

43 386 459

42 715 001

42 043 544

41 372 087

40 700 630

40 029 172

39 357 715

38 686 258

Verenigd Koninkrijk

358 980 526

354 455 751

349 930 975

345 406 200

340 881 425

336 356 649

331 831 874

327 307 099