28.12.2012   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 357/10


UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 1271/2012 VAN DE COMMISSIE

van 21 december 2012

tot afwijking van een aantal bepalingen van Verordening (EG) nr. 1122/2009 wat betreft de mogelijkheden om voor 2012 steunaanvragen in het kader van de bedrijfstoeslagregeling in te dienen en om in 2012 aanvragen in te dienen tot toewijzing van toeslagrechten of verhoging van het eenheidsbedrag daarvan uit de nationale reserve en wat betreft de inhoud van de verzamelaanvraag, van Verordening (EG) nr. 1120/2009 wat betreft de aangifte van toeslagrechten in 2012 en van Verordening (EG) nr. 73/2009 van de Raad wat betreft de toetsing van de subsidiabiliteitsvoorwaarden voordat betalingen worden verricht en wat betreft de datum waarop de percelen ter beschikking van de landbouwers moeten staan

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 73/2009 van de Raad van 19 januari 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften voor regelingen inzake rechtstreekse steunverlening aan landbouwers in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers, tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 1290/2005, (EG) nr. 247/2006 en (EG) nr. 378/2007 en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1782/2003 (1), en met name artikel 142, onder c) en r),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

In artikel 41, lid 3, van Verordening (EG) nr. 73/2009 is bepaald dat lidstaten die artikel 68, lid 1, onder c), van die verordening niet toepassen, onder bepaalde voorwaarden de nationale reserve kunnen gebruiken. Als de lidstaten dat artikel toepassen, kunnen zij het eenheidsbedrag en/of het aantal van de aan landbouwers toegewezen toeslagrechten verhogen. Overeenkomstig artikel 15, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1122/2009 van de Commissie (2) moeten aanvragen tot toewijzing of verhoging van toeslagrechten in het kader van de bedrijfstoeslagregeling die zijn opgesteld met het oog op de toepassing van artikel 41 van Verordening (EG) nr. 73/2009, uiterlijk op een door de lidstaten vast te stellen datum worden ingediend. Die datum mag niet later zijn dan 15 mei of, in het geval van Estland, Letland, Litouwen, Finland en Zweden, niet later dan 15 juni.

(2)

Overeenkomstig artikel 11, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1122/2009 mag een landbouwer die steun aanvraagt in het kader van welke van de oppervlaktegebonden steunregelingen dan ook, slechts één verzamelaanvraag per jaar indienen.

(3)

Overeenkomstig artikel 11, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1122/2009 moet de verzamelaanvraag worden ingediend uiterlijk op een door de lidstaten vast te stellen datum, die niet later is dan 15 mei of, in het geval van Estland, Letland, Litouwen, Finland en Zweden, niet later dan 15 juni.

(4)

Door de voortdurende stijging van de voederprijzen als gevolg van de ongunstige weersomstandigheden waaronder een aantal van de belangrijkste graanleveranciers te lijden hebben, worden tal van lidstaten geconfronteerd met een verslechtering van de economische situatie van de landbouwbedrijven, die eind 2012 in ernstige financiële moeilijkheden verkeren. Aangezien de verslechtering van de economische situatie van de landbouwbedrijven ook ruimere langetermijngevolgen kan hebben, moet de lidstaten worden toegestaan voor het jaar 2012 artikel 41, lid 3, van Verordening (EG) nr. 73/2009 toe te passen.

(5)

Aangezien de termijn voor de toewijzing van de toeslagrechten of de verhoging van het eenheidsbedrag daarvan uit de nationale reserve op grond van artikel 15, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1122/2009 voor het jaar 2012 reeds is verstreken, is het dienstig de lidstaten die artikel 41, lid 3, van Verordening (EG) nr. 73/2009 voor het jaar 2012 wensen toe te passen, toe te staan een nieuwe termijn vast te stellen voor de indiening van een aanvraag tot toewijzing van toeslagrechten of verhoging van het eenheidsbedrag daarvan uit de nationale reserve.

(6)

Voorts is het dienstig voor de landbouwers van die lidstaten af te wijken van de bij artikel 11, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1122/2009 vastgestelde eis dat er slechts één verzamelaanvraag per jaar mag worden ingediend.

(7)

Verder is het met betrekking tot die landbouwers die wensen van artikel 41, lid 3, van Verordening (EG) nr. 73/2009 gebruik te maken, noodzakelijk af te wijken van de in artikel 11, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1122/2009 vastgestelde termijn.

(8)

Overeenkomstig artikel 12, lid 5, van Verordening (EG) nr. 1122/2009 kunnen de lidstaten voor het eerste jaar van toepassing van de bedrijfstoeslagregeling of voor het jaar waarin nieuwe sectoren aan de bedrijfstoeslagregeling zijn toegevoegd, van artikel 12 van Verordening (EG) nr. 1122/2009 afwijken met betrekking tot toeslagrechten die nog niet definitief zijn vastgesteld op de uiterste datum die voor de indiening van de verzamelaanvraag is bepaald. Er moet worden voorzien in een soortgelijke afwijking met betrekking tot toeslagrechten die zullen worden toegewezen of waarvan het eenheidsbedrag zal worden verhoogd op grond van artikel 41, lid 3, van Verordening (EG) nr. 73/2009 maar waarvan die toewijzing of verhoging nog niet definitief is vastgesteld.

(9)

Overeenkomstig artikel 8, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1120/2009 van de Commissie (3) mogen toeslagrechten slechts eenmaal per jaar ter verkrijging van de bedrijfstoeslag worden aangegeven door de landbouwer die over die toeslagrechten beschikt op de uiterste datum waarop de verzamelaanvraag moet worden ingediend. Het is dienstig van deze eis af te wijken.

(10)

Overeenkomstig artikel 35, lid 1, van Verordening (EG) nr. 73/2009 moeten de percelen die overeenstemmen met de subsidiabele hectaren welke volgens de aangifte met een toeslagrecht gepaard gaan, ter beschikking van de landbouwer staan op een door de lidstaat vastgesteld tijdstip. Deze datum mag niet later zijn dan de datum die in die lidstaat voor de wijziging van de steunaanvraag is vastgesteld.

(11)

Wat betreft de toeslagrechten die zullen worden toegewezen of waarvan het eenheidsbedrag zal worden verhoogd ingevolge de toepassing van artikel 41, lid 3, van Verordening (EG) nr. 73/2009, moet worden afgeweken van de voor de landbouwers geldende verplichting met betrekking tot de in artikel 35, lid 1, van die verordening bedoelde datum.

(12)

Overeenkomstig artikel 29, lid 3, van Verordening (EG) nr. 73/2009 mogen betalingen op grond van de in bijlage I bij die verordening genoemde steunregelingen pas worden verricht nadat de lidstaat op grond van artikel 20 van die verordening de subsidiabiliteitsvoorwaarden heeft getoetst.

(13)

De door de lidstaten te toetsen subsidiabiliteitsvoorwaarden met betrekking tot de toewijzing van toeslagrechten of de verhoging van het eenheidsbedrag daarvan op grond van artikel 41, lid 3, van Verordening (EG) nr. 73/2009, gebaseerd op een of meer van de in de onderhavige verordening vastgestelde afwijkingen, kunnen verschillen van de subsidiabiliteitsvoorwaarden voor de steun die momenteel in het kader van de bedrijfstoeslagregeling wordt verleend. In dat geval zou de toetsing van de nieuwe subsidiabiliteitsvoorwaarden op grond van artikel 29, lid 3, van Verordening (EG) nr. 73/2009 een hinderpaal vormen voor de betalingen in het kader van steunregelingen die geen verband houden met de toepassing van artikel 41, lid 3, van die verordening en normaal gezien moeten worden verricht voordat die nieuwe subsidiabiliteitsvoorwaarden zijn getoetst. Om een dergelijke toestand te voorkomen moet van artikel 29, lid 3, van Verordening (EG) nr. 73/2009 worden afgeweken voor wat betreft de toewijzing van toeslagrechten of de verhoging van het eenheidsbedrag daarvan op grond van artikel 41, lid 3, van die verordening.

(14)

Voorts moeten de betalingen overeenkomstig artikel 29, lid 2, van Verordening (EG) nr. 73/2009 binnen de periode van 1 december tot en met 30 juni van het volgende kalenderjaar worden verricht. In afwijking van die bepaling kan de Commissie voorzien in voorschotten die vóór 1 december worden uitbetaald. Een dergelijke afwijking is toegestaan bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 776/2012 van de Commissie (4), op grond waarvan de lidstaten vanaf 16 oktober 2012 voor aanvragen die in 2012 zijn gedaan, voorschotten mogen betalen tot een bepaalde limiet van de rechtstreekse betalingen. Bijgevolg moet de afwijking van artikel 29, lid 3, van Verordening (EG) nr. 73/2009 met terugwerkende kracht vanaf 16 oktober 2012 worden toegestaan om ervoor te zorgen dat de betalingen voor die steunregelingen die geen verband houden met de toepassing van artikel 41, lid 3, van die verordening, kunnen worden verricht, althans voor zover de toetsing van de subsidiabiliteitsvoorwaarden is afgerond.

(15)

De afwijkingen waarin deze verordening voorziet, hebben betrekking op het kalenderjaar 2012. Bijgevolg moet deze verordening in werking treden op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

(16)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer voor rechtstreekse betalingen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Afwijkingen van Verordening (EG) nr. 1122/2009

1.   In afwijking van artikel 15, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1122/2009 mogen de lidstaten de landbouwers voor het jaar 2012 toestaan om uiterlijk op 31 januari 2013 een aanvraag tot toewijzing van toeslagrechten of verhoging van het eenheidsbedrag daarvan op grond van artikel 41, lid 3, van Verordening (EG) nr. 73/2009 in te dienen.

2.   In afwijking van artikel 11, lid 1, eerste alinea, van Verordening (EG) nr. 1122/2009 mogen landbouwers die een verzamelaanvraag voor steun in het kader van welke van de oppervlaktegebonden steunregelingen dan ook overeenkomstig artikel 11, lid 2, van die verordening uiterlijk op een door de lidstaten vastgestelde datum hebben ingediend en die op grond van lid 1 van het onderhavige artikel een aanvraag tot toewijzing van toeslagrechten of verhoging van het eenheidsbedrag daarvan hebben ingediend, voor het jaar 2012 uiterlijk op 31 januari 2013 een afzonderlijke aanvraag voor steun op grond van artikel 41, lid 3, van Verordening (EG) nr. 73/2009 indienen.

3.   In afwijking van artikel 11, lid 2, eerste alinea, van Verordening (EG) nr. 1122/2009 mogen de lidstaten toestaan dat landbouwers die op grond van lid 1 van het onderhavige artikel een aanvraag tot toewijzing van toeslagrechten of verhoging van het eenheidbedrag daarvan hebben ingediend maar niet de in lid 2 van het onderhavige artikel bedoelde verzamelaanvraag hebben ingediend, voor het jaar 2012 uiterlijk op 31 januari 2013 een verzamelaanvraag voor steun op grond van artikel 41, lid 3, van Verordening (EG) nr. 73/2009 indienen.

4.   De op grond van lid 1 ingediende aanvraag tot toewijzing van toeslagrechten of verhoging van het eenheidsbedrag daarvan wordt beschouwd als een afzonderlijke steunaanvraag of een verzamelaanvraag voor steun op grond van de leden 2 en 3.

5.   Als lid 1 van dit artikel wordt toegepast, kunnen de lidstaten met betrekking tot de toeslagrechten van artikel 12 van Verordening (EG) nr. 1122/2009 afwijken als de toewijzing van die toeslagrechten of de verhoging van het eenheidsbedrag daarvan nog niet definitief is vastgesteld op de uiterste datum die in de leden 2 en 3 van het onderhavige artikel is bepaald.

Artikel 2

Afwijking van Verordening (EG) nr. 1120/2009

In afwijking van artikel 8, lid 1, eerste alinea, van Verordening (EG) nr. 1120/2009 mogen toeslagrechten waarvan het eenheidsbedrag op grond van artikel 1 van de onderhavige verordening wordt verhoogd, voor het jaar 2012 ter verkrijging van de bedrijfstoeslag voor de overeenkomstige verhoging van het eenheidsbedrag worden aangegeven door de landbouwer die op 31 januari 2013 over die toeslagrechten beschikt.

Toeslagrechten die op grond van artikel 1 van deze verordening recentelijk aan landbouwers zijn toegewezen en verhogingen, op grond van datzelfde artikel, van toeslagrechten waarvan het eenheidsbedrag kan worden verhoogd, worden geacht voor het kalenderjaar 2012 te zijn aangegeven.

Artikel 3

Afwijking van Verordening (EG) nr. 73/2009

1.   Als een beroep is gedaan op een of meer van de in de artikelen 1 en 2 van deze verordening vastgestelde afwijkingen, mogen geen betalingen die verband houden met de toewijzing van toeslagrechten of de verhoging van het eenheidsbedrag daarvan op grond van artikel 41, lid 3, van Verordening (EG) nr. 73/2009, voor het kalenderjaar 2012 worden verricht voordat de betrokken lidstaat de toetsing van de voor die steun geldende subsidiabiliteitsvoorwaarden heeft afgerond.

2.   In afwijking van artikel 29, lid 3, van Verordening (EG) nr. 73/2009 mogen betalingen op grond van de in bijlage I bij die verordening genoemde steunregelingen, andere dan de in lid 1 van het onderhavige artikel vermelde steun, voor het kalenderjaar 2012 worden verricht ongeacht of de toetsing van de voor de in lid 1 van het onderhavige artikel geldende subsidiabiliteitsvoorwaarden is afgerond.

3.   In afwijking van artikel 35, lid 1, van Verordening (EG) nr. 73/2009 staan de percelen die overeenstemmen met de subsidiabele hectaren welke gepaard gaan met toeslagrechten die recentelijk zijn toegewezen of waarvan het eenheidsbedrag is verhoogd op grond van artikel 41, lid 3, van die verordening, welke toewijzing of verhoging op een of meer van de in de artikelen 1 en 2 van de onderhavige verordening vastgestelde afwijkingen is gebaseerd, op 31 januari 2013 ter beschikking van de betrokken landbouwers.

Artikel 4

Inwerkingtreding en toepassing

Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

De leden 1 en 2 van artikel 3 zijn van toepassing met ingang van 16 oktober 2012.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 21 december 2012.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel BARROSO


(1)  PB L 30 van 31.1.2009, blz. 16.

(2)  PB L 316 van 2.12.2009, blz. 65.

(3)  PB L 316 van 2.12.2009, blz. 1.

(4)  PB L 231 van 28.8.2012, blz. 8.