20.12.2012   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 350/38


UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 1234/2012 VAN DE COMMISSIE

van 19 december 2012

houdende wijziging van Verordening (EU) nr. 468/2010 tot vaststelling van de EU-lijst van vaartuigen die illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij bedrijven

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 1005/2008 van de Raad van 29 september 2008 houdende de totstandbrenging van een communautair systeem om illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij te voorkomen, tegen te gaan en te beëindigen, tot wijziging van de Verordeningen (EEG) nr. 2847/93, (EG) nr. 1936/2001 en (EG) nr. 601/2004 en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 1093/94 en (EG) nr. 1447/1999 (1), en met name artikel 30,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

In hoofdstuk V van Verordening (EG) nr. 1005/2008 zijn de procedures vastgesteld voor de identificatie van de vissersvaartuigen die illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij bedrijven (IOO-vissersvaartuigen), alsook de procedures voor het vaststellen van een Unielijst van zulke vaartuigen. In artikel 37 van die verordening zijn de maatregelen vastgesteld die moeten worden genomen tegen vissersvaartuigen die in die lijst zijn opgenomen.

(2)

De eerste Unielijst van IOO-vissersvaartuigen is bij Verordening (EU) nr. 468/2010 van de Commissie (2) vastgesteld en vervolgens gewijzigd bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 724/2011 van de Commissie (3).

(3)

Overeenkomstig artikel 30, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1005/2008 moeten de vissersvaartuigen die op de door regionale visserijorganisaties vastgestelde lijsten van IOO-vaartuigen staan, ook in de Unielijst worden opgenomen.

(4)

Alle regionale visserijorganisaties hebben hun goedkeuring gehecht aan het beginsel van de bekendmaking van een lijst van IOO-vaartuigen en werken hun respectieve lijst tijdens hun jaarvergadering bij (4).

(5)

Overeenkomstig artikel 30 van Verordening (EG) nr. 1005/2008 werkt de Commissie de Unielijst bij zodra zij van de regionale visserijorganisaties de lijsten heeft ontvangen van de vissersvaartuigen waarvan wordt aangenomen dat zij bij IOO-visserij zijn betrokken, en van de vissersvaartuigen waarvoor een dergelijke betrokkenheid is bevestigd.

(6)

De Commissie heeft de bijgewerkte lijsten van de jaarvergaderingen van de regionale visserijorganisaties ontvangen.

(7)

Aangezien eenzelfde vaartuig onder verschillende namen en/of vlaggen kan zijn vermeld, afhankelijk van het tijdstip waarop het in de lijsten van de regionale visserijorganisaties is opgenomen, moeten in de bijgewerkte Unielijst de verschillende namen en/of vlaggen worden vermeld zoals die door de respectieve regionale visserijorganisaties zijn vastgesteld.

(8)

Verordening (EU) nr. 468/2010 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(9)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité voor de visserij en de aquacultuur,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Deel B van de bijlage bij Verordening (EU) nr. 468/2010 wordt vervangen door de tekst in de bijlage bij de onderhavige verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de zevende dag na die van bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 19 december 2012.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel BARROSO


(1)  PB L 286 van 29.10.2008, blz. 1.

(2)  PB L 131 van 29.5.2010, blz. 22.

(3)  PB L 194 van 26.7.2011, blz. 14.

(4)  Meest recente versies: CCAMLR: „2011 IUU list” als vastgesteld op de jaarvergadering CCAMLR-XXX 24 oktober-4 november 2011; SEAFO: SEAFO neemt in haar IOO-lijst de lijsten van CCAMLR, NEAFC-B en NAFO op; ICCAT: „2012 IUU List” als vastgesteld op de jaarvergadering van november 2011 (Aanbeveling 11-18); IATTC: „2012 list” als vastgesteld op de 83e vergadering van IATTC in juni 2012; NEAFC: „IUU B list AM 2011-18” als vastgesteld op de 30e jaarvergadering van november 2011; NAFO: „2012 list” als vastgesteld op de 33e jaarvergadering van 19 tot en met 23 september 2011; WCPFC: „WCPFC IUU vessel list for 2012” als vastgesteld op 30 maart 2012 (van kracht vanaf 30 mei 2012).


BIJLAGE

„DEEL B

Overeenkomstig artikel 30 van Verordening (EG) nr. 1005/2008 opgenomen vaartuigen

IMO (1)-scheepsidentificatienummer/referentie bij de regionale visserijorganisatie

Naam van het vaartuig (vorige naam) (2)

Vlaggenstaat of vlaggengebied (volgens een regionale visserijorganisatie) (2)

Opgenomen door de regionale visserijorganisatie (2)

20060010 (ICCAT)

ACROS NO. 2

Onbekend (laatst bekende vlag: Honduras)

ICCAT

20060009 (ICCAT)

ACROS NO. 3

Onbekend (laatst bekende vlag: Honduras)

ICCAT

7306570

ALBORAN II (WHITE ENTERPRISE)

Panama (vorige vlag: Saint Kitts en Nevis)

NEAFC, NAFO, SEAFO

7424891

ALDABRA (OMOA 1)

Tanzania (vorige vlaggen: Togo, Honduras)

CCAMLR, SEAFO

7036345

AMORINN (ICEBERG II, LOME [CCAMLR]/ICEBERG II, NOEMI [SEAFO])

Onbekend (vorige vlaggen: Togo, Belize)

CCAMLR, SEAFO

12290 (IATTC)/20110011 (ICCAT)

BHASKARA No10

Onbekend (laatst bekende vlag: Indonesië)

IATTC, ICCAT

12291 (IATTC)/20110012 (ICCAT)

BHASKARA No9

Onbekend (laatst bekende vlag: Indonesië)

IATTC, ICCAT

20060001 (ICCAT)

BIGEYE

Onbekend

ICCAT

20040005 (ICCAT)

BRAVO

Onbekend

ICCAT

9407 (IATTC)/20110013 (ICCAT)

CAMELOT

Onbekend

IATTC, ICCAT

6622642

CHALLENGE (MILA/PERSEVERANCE)

Panama (vorige vlaggen: Equatoriaal-Guinea, Verenigd Koninkrijk)

CCAMLR, SEAFO

125 (IATTC)/20110014 (ICCAT)

CHIA HAO No 66

Onbekend

IATTC, ICCAT

20080001(ICCAT)

DANIAA (CARLOS)

Guinee (Conakry)

ICCAT

8422852

DOLPHIN (OGNEVKA)

Onbekend (vorige vlaggen: Rusland, Georgië [NAFO])

NEAFC, NAFO, SEAFO

6163 (IATTC)

DRAGON III

Onbekend

IATTC

8604668

EROS DOS (FURABOLOS)

Panama (vorige vlag: Seychellen)

NEAFC, NAFO, SEAFO

7355662

FU LIEN No. 1

Georgië

WCPFC

200800005 (ICCAT)

GALA I (MANARA II/ROAGAN)

Onbekend (laatst bekende vlaggen: Libië, Eiland Man)

ICCAT

6591 (IATTC)

GOIDAU RUEY No 1

Onbekend

IATTC

7020126

GOOD HOPE (TOTO/SEA RANGER V)

Nigeria [CCAMLR]/Niger [SEAFO] (vorige vlag: Belize)

CCAMLR, SEAFO

6719419

GORILERO (GRAN SOL)

Onbekend (laatst bekende vlaggen: Sierra Leone, Panama [NAFO])

NEAFC, NAFO, SEAFO

2009003 (ICCAT)

GUNUAR MELYAN 21

Onbekend

IOTC, ICCAT

7322926

HEAVY SEA [CCAMLR]/HEAVY SEAS [SEAFO]

(DUERO/KETA)

Panama

CCAMLR, SEAFO

201000004 (ICCAT)

HOOM XIANG 11

Onbekend (vorige vlag: Maleisië)

IOTC, ICCAT

7322897

HUANG HE 22 [CCAMLR]/(SIMA QIAN BARU 22 [SEAFO] (SIMA QIAN BARU 22, CORVUS [CCAMLR]/CORVUS, GALAXY [SEAFO])

Tanzania (vorige vlaggen: Noord-Korea [Democratische Volksrepubliek Korea], Panama)

CCAMLR, SEAFO

7332218

IANNIS 1

Panama [NAFO, SEAFO]/Onbekend [NEAFC]

NEAFC, NAFO, SEAFO

 

JINN FENG TSAIR No 1

Taiwan

WCPFC

9505 (IATTC)

JYI LIH 88

Onbekend

IATTC

7905443

KOOSHA 4

Iran (vorige vlag: Spanje)

CCAMLR

6905408

KUKO (TYPHOON-1, RUBIN [CCAMLR]/TYPHOON-1, ARTIC RANGER [SEAFO])

Onbekend (vorige vlaggen: Mongolië, Togo)

CCAMLR, SEAFO

9037537

LANA (ZEUS/TRITON-1)

Onbekend (vorige vlaggen: Mongolië, Togo)

CCAMLR, SEAFO

20060007 (ICCAT)

LILA NO. 10

Onbekend (laatst bekende vlag: Panama)

ICCAT

7388267

LIMPOPO (ROSS/ALOS)

Onbekend (laatst bekende vlaggen: Togo, Ghana)

CCAMLR, SEAFO

20040007 (ICCAT)

MADURA 2

Onbekend

ICCAT

20040008 (ICCAT)

MADURA 3

Onbekend

ICCAT

7325746

MAINE (MAPOSA NOVENO, GUINESPA I [SEAFO])

Guinee (Conakry)

NEAFC, NAFO, SEAFO

20110001 (ICCAT)

MAR CANTABRICO

Bolivia

ICCAT

20060002 (ICCAT)

MARIA

Onbekend

ICCAT

9435 (IATTC)/20110002 (ICCAT)

MARTA LUCIA R

Colombia

IATTC, ICCAT

20060005 (ICCAT)

MELILLA NO. 101

Onbekend (laatst bekende vlag: Panama)

ICCAT

20060004 (ICCAT)

MELILLA NO. 103

Onbekend (laatst bekende vlag: Panama)

ICCAT

7385174

MURTOSA

Onbekend (laatst bekende vlag: Togo [NAFO]/Portugal [SEAFO])

NEAFC, NAFO, SEAFO

14613 (IATTC) 20110003 (ICCAT)

NEPTUNE

Georgië

IATTC, ICCAT, WCPFC

20060003 (ICCAT)

No. 101 GLORIA (GOLDEN LAKE)

Onbekend (laatst bekende vlag: Panama)

ICCAT

20060008 (ICCAT)

No. 2 CHOYU

Onbekend (laatst bekende vlag: Honduras)

ICCAT

20060011 (ICCAT)

No. 3 CHOYU

Onbekend (laatst bekende vlag: Honduras)

ICCAT

9230658

NORTH OCEAN (BOSTON/BOSTON-1)

China (vorige vlaggen: Georgië, Rusland)

SEAFO

20040006 (ICCAT)

OCEAN DIAMOND

Onbekend

ICCAT

7826233

OCEAN LION

Onbekend (laatst bekende vlag: Equatoriaal-Guinea)

IOTC, ICCAT

11369 (IATTC)/

ORCA

Onbekend (laatst bekende vlag: Belize)

IATTC

20060012 (ICCAT)

ORIENTE NO. 7

Onbekend (laatst bekende vlag: Honduras)

ICCAT

5062479

PERLON [CCAMLR)/CHERNE [SEAFO] (CHERNE, BIGARO, [CCAMLR]/BIGARO, LUGALPESCA [SEAFO])

Onbekend (laatst bekende vlaggen: Mongolië, Togo)

CCAMLR, SEAFO

8713392

PION [CCAMLR]/THE BIRD [SEAFO]

(THE BIRD, CHU LIN [CCAMLR]/(ULYSES, GALE [SEAFO])

Honduras [CCAMLR]/Onbekend [SEAFO] (laatst bekende vlaggen: Mongolië, Togo [CCAMLR]/Equatoriaal-Guinea, Uruguay [SEAFO])

CCAMLR, SEAFO

6607666

RAY [CCAMLR]/KILY [SEAFO] (KILY, CONSTANT [CCAMLR]/CONSTANT, ISLA GRACIOSA [SEAFO])

Belize (laatst bekende vlaggen: Mongolië, Equatoriaal-Guinea)

CCAMLR, SEAFO

6706084

RED (KABOU)

Panama (vorige vlag: Guinee (Conakry)

NEAFC, NAFO, SEAFO

95 (IATTC)/

REYMAR 6

Onbekend (laatst bekende vlag: Belize)

IATTC

6803961

SEABULL 22

(CARMELA/GOLD DRAGON)

Nigeria (laatst bekende vlaggen: Togo, Equatoriaal-Guinea)

CCAMLR, SEAFO

200800004 (ICCAT)

SHARON 1 (MANARA I/POSEIDON)

Onbekend (laatst bekende vlaggen: Libië, Verenigd Koninkrijk)

ICCAT

20050001 (ICCAT)

SOUTHERN STAR 136 (HSIANG CHANG)

Onbekend (laatst bekende vlag: Saint Vincent en de Grenadines)

ICCAT

9405 (IATTC)

TA FU 1

Onbekend

IATTC

6818930

TCHAW (INCA, VIKING [CCAMLR]/REX, AROSA CUARTO [SEAFO])

Onbekend (laatst bekende vlaggen: Togo, Seychellen)

CCAMLR, SEAFO

13568 (IATTC)

TCHING YE No. 6

Onbekend (laatst bekende vlaggen: Panama, Belize)

IATTC

129 (IATTC)

WEN TENG No. 688

Onbekend (laatst bekende vlag: Belize)

IATTC

9230672

WEST OCEAN (KIEV/DARVIN)

China (vorige vlaggen: Georgië, Rusland)

SEAFO

9319856

HUIQUAN (WUTAISHAN ANHUI 44) [CCAMLR]/YANGZI HUA 44 [SEAFO]

(YANGZI HUA 44, TROSKY [CCAMLR]/TROSKY, JIAN HUAN [SEAFO])

Tanzania [CCAMLR/Onbekend [SEAFO] (vorige vlaggen: Mongolië, Namibië)

CCAMLR, SEAFO

9042001

SHAANXI HENAN 33 (XIONG NU BARU 33 DRACO-1, LIBERTY [CCAMLR]/DRACO-1, CARRAN [SEAFO])

Tanzania (vorige vlaggen: Noord-Korea (Democratische Volksrepubliek Korea) Panama)

CCAMLR, SEAFO

 

YU FONG 168

Taiwan

WCPFC

2009002 (ICCAT)

YU MAAN WON

Onbekend (laatst bekende vlag: Georgië)

IOTC, ICCAT

7321374

YUCATAN BASIN [NEAFC, SEAFO]/YUCUTAN BASIN [NAFO] (ENXEMBRE/FONTE NOVA)

Panama (vorige vlag: Marokko)

NEAFC, NAFO, SEAFO


(1)  Internationale Maritieme Organisatie

(2)  Voor aanvullende informatie wordt verwezen naar de websites van de regionale visserijorganisaties.”