20.12.2012   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 351/36


VERORDENING (EU) Nr. 1218/2012 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

van 12 december 2012

betreffende de tenuitvoerlegging van de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en Brazilië uit hoofde van artikel XXVIII van de Algemene Overeenkomst betreffende Tarieven en Handel (GATT) 1994 inzake de wijziging van concessies ten aanzien van verwerkt pluimveevlees die zijn opgenomen in de aan de GATT 1994 gehechte EU-lijst, en van de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en Thailand uit hoofde van artikel XXVIII van de Algemene Overeenkomst betreffende Tarieven en Handel (GATT) 1994 inzake de wijziging van concessies ten aanzien van verwerkt pluimveevlees die zijn opgenomen in de aan de GATT 1994 gehechte EU-lijst, en tot wijziging en aanvulling van bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 207, lid 2,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Na toezending van het ontwerp van wetgevingshandeling aan de nationale parlementen,

Handelend volgens de gewone wetgevingsprocedure (1),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad (2) is een goederennomenclatuur ingesteld („gecombineerde nomenclatuur”), en zijn de conventionele rechten van het gemeenschappelijk douanetarief vastgesteld.

(2)

Bij Besluit 2012/792/EU van 6 december 2012 betreffende de sluiting van de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en Brazilië uit hoofde van artikel XXVIII van de Algemene Overeenkomst betreffende Tarieven en Handel (GATT) 1994 inzake de wijziging van concessies ten aanzien van verwerkt pluimveevlees die zijn opgenomen in de aan de GATT 1994 gehechte EU-lijst, en van de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en Thailand uit hoofde van artikel XXVIII van de Algemene Overeenkomst betreffende Tarieven en Handel (GATT) 1994 inzake de wijziging van concessies ten aanzien van verwerkt pluimveevlees die zijn opgenomen in de aan de GATT 1994 gehechte EU-lijst (3) („de overeenkomsten”), heeft de Raad, namens de Unie, de overeenkomsten goedgekeurd met het oog op het afronden van de onderhandelingen uit hoofde van artikel XXVIII van de GATT 1994.

(3)

Over de overeenkomsten is onderhandeld op basis van de destijds geldende codes van de gecombineerde nomenclatuur.

(4)

In de nieuwste versie van bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 2658/87, zoals vastgesteld bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1006/2011 van de Commissie (4), zijn de tarieflijnen 16 023 940 en 16 023 980 gefuseerd tot een nieuwe tarieflijn 16 023 985. In de bijlage bij deze verordening wordt rekening gehouden met deze nieuwe situatie.

(5)

De autonome douanerechten voor de tarieflijnen waarover is onderhandeld, zijn vastgesteld op een niveau dat onder de nieuwe, uit de wijziging van concessies overeenkomstig artikel XXVIII van GATT 1994 voortvloeiende conventionele rechten ligt. Overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 2658/87 zijn de autonome douanerechten evenwel van toepassing wanneer zij lager zijn dan de conventionele rechten.

(6)

Het in het gemeenschappelijk douanetarief vastgestelde autonome recht dient derhalve te worden verhoogd tot het niveau van het conventionele recht.

(7)

Bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd en aangevuld,

HEBBEN DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

In Verordening (EEG) nr. 2658/87 wordt deel twee van bijlage I („Tabel der rechten”) gewijzigd met de in de bijlage bij de onderhavige verordening vermelde rechten.

De autonome rechten worden vastgesteld op het niveau van de conventionele rechten.

Artikel 2

De tariefcontingenten, hoeveelheden en rechten als vermeld in bijlage I van Verordening (EEG) nr. 2658/87, derde deel, afdeling III, bijlage 7 („door de bevoegde communautaire autoriteiten te openen WTO-tariefcontingenten”) worden gewijzigd in overeenstemming met de bijlage bij deze verordening.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij wordt van toepassing op de dag waarop de overeenkomsten in werking treden.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Straatsburg, 12 december 2012.

Voor het Europees Parlement

De voorzitter

M. SCHULZ

Voor de Raad

De voorzitter

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  Standpunt van het Europees Parlement van 21 november 2012 (nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad) en besluit van de Raad van 12 december 2012.

(2)  PB L 256 van 7.9.1987, blz. 1.

(3)  Zie bladzijde 47 van dit Publicatieblad.

(4)  Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1006/2011 van de Commissie van 27 september 2011 tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief (PB L 282 van 28.10.2011, blz. 1).


BIJLAGE

Onverminderd de bepalingen voor de uitlegging van de gecombineerde nomenclatuur wordt de omschrijving van de goederen geacht slechts een indicatieve waarde te hebben, aangezien de concessies in het kader van deze bijlage worden bepaald door de GN-codes die van toepassing zijn op het ogenblik dat deze verordening wordt aangenomen.

Deel twee

Tabel der rechten

GN-code

Omschrijving

Recht (autonoom en conventioneel)

1602 32 11

Verwerkt vlees van hanen of van kippen, 57 of meer gewichtspercenten vlees of slachtafvallen, van pluimvee, bevattend

2 765 EUR/ton

1602 32 30

Verwerkt vlees van hanen of van kippen, 25 of meer doch minder dan 57 gewichtspercenten vlees of slachtafvallen, van pluimvee, bevattend

2 765 EUR/ton

1602 32 90

Verwerkt vlees van hanen of van kippen, minder dan 25 gewichtspercenten vlees of slachtafvallen, van pluimvee, bevattend

2 765 EUR/ton

1602 39 21

Verwerkt vlees van eenden, ganzen en parelhoenders, niet gekookt en niet gebakken, 57 of meer gewichtspercenten vlees of slachtafvallen, van pluimvee, bevattend

2 765 EUR/ton

1602 39 29

Verwerkt vlees van eenden, ganzen en parelhoenders, gekookt of gebakken, 57 of meer gewichtspercenten vlees of slachtafvallen, van pluimvee, bevattend

2 765 EUR/ton

1602 39 85

Verwerkt vlees van eenden, ganzen en parelhoenders, minder dan 57 gewichtspercenten vlees of slachtafvallen, van pluimvee, bevattend

2 765 EUR/ton


Deel drie

Bijlagen bij het tarief

GN-code

Omschrijving

Recht

1602 32 11

Verwerkt vlees van hanen of van kippen, niet gekookt en niet gebakken, 57 of meer gewichtspercenten vlees of slachtafvallen, van pluimvee, bevattend

Opening van een tariefcontingent van 16 140 ton, waarvan 15 800 ton aan Brazilië wordt toegewezen

Contingentrecht: 630 EUR/ton

1602 32 30

Verwerkt vlees van hanen of van kippen, 25 of meer doch minder dan 57 gewichtspercenten vlees of slachtafvallen, van pluimvee, bevattend

Opening van een tariefcontingent van 79 705 ton, waarvan 62 905 ton aan Brazilië en 14 000 ton aan Thailand wordt toegewezen

Contingentrecht: 10,9 %

1602 32 90

Verwerkt vlees van hanen of van kippen, minder dan 25 gewichtspercenten vlees of slachtafvallen, van pluimvee, bevattend

Opening van een tariefcontingent van 2 865 ton, waarvan 295 ton aan Brazilië en 2 100 ton aan Thailand wordt toegewezen

Contingentrecht: 10,9 %

1602 39 21

Verwerkt vlees van eenden, ganzen en parelhoenders, niet gekookt en niet gebakken, 57 of meer gewichtspercenten vlees of slachtafvallen, van pluimvee, bevattend

Opening van een tariefcontingent van 10 ton voor Thailand

Contingentrecht: 630 EUR/ton

1602 39 29

Verwerkt vlees van eenden, ganzen en parelhoenders, gekookt of gebakken, 57 of meer gewichtspercenten vlees of slachtafvallen, van pluimvee, bevattend

Opening van een tariefcontingent van 13 720 ton, waarvan 13 500 ton aan Thailand wordt toegewezen

Contingentrecht: 10,9 %

ex 1602 39 85

Verwerkt vlees van eenden, ganzen en parelhoenders, 25 of meer doch minder dan 57 gewichtspercenten vlees of slachtafvallen, van pluimvee, bevattend

Opening van een tariefcontingent van 748 ton, waarvan 600 ton aan Thailand wordt toegewezen

Contingentrecht: 10,9 %

ex 1602 39 85

Verwerkt vlees van eenden, ganzen en parelhoenders, minder dan 25 gewichtspercenten vlees of slachtafvallen, van pluimvee, bevattend

Opening van een tariefcontingent van 725 ton, waarvan 600 ton aan Thailand wordt toegewezen

Contingentrecht: 10,9 %

De exacte tariefbeschrijving van de WTO-lijst van de EU is van toepassing op alle hierboven vermelde tarieflijnen en contingenten.