18.9.2012   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 251/11


UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 827/2012 VAN DE COMMISSIE

van 29 juni 2012

tot vaststelling van technische uitvoeringsnormen met betrekking tot de manier waarop netto shortposities in aandelen openbaar mogen worden gemaakt, de vorm van de aan de Europese Autoriteit voor effecten en markten te verstrekken informatie over netto shortposities, de soorten overeenkomsten, regelingen en maatregelen die er adequaat voor zorgen dat aandelen of overheidsschuldinstrumenten voor afwikkeling beschikbaar zijn, alsmede de datum van en de in aanmerking te nemen periode bij de bepaling van het belangrijkste handelsplatform van een aandeel, als bedoeld in Verordening (EU) nr. 236/2012 van het Europees Parlement en de Raad betreffende short selling en bepaalde aspecten van kredietverzuimswaps

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 236/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 14 maart 2012 betreffende short selling en bepaalde aspecten van kredietverzuimswaps (1), en met name artikel 9, lid 6, artikel 11, lid 4, artikel 12, lid 2, artikel 13, lid 5, en artikel 16, lid 4,

Na raadpleging van de Europese toezichthouder voor gegevensbescherming,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Deze verordening beoogt de lijst van vrijgestelde aandelen vast te stellen als een noodzakelijke stap voor de openbaarmaking van shortposities in alle niet-vrijgestelde aandelen, alsook de voorwaarden voor de toezending van deze informatie aan de Europese Autoriteit voor effecten en markten (European Securities and Markets Authority, hierna "ESMA") ESMA. Het is daarom van essentieel belang, dat ook regels worden vastgesteld voor de regelingen en maatregelen die ten aanzien van deze niet-vrijgestelde aandelen dienen te worden getroffen. Om de samenhang te garanderen tussen deze bepalingen inzake short selling, die op hetzelfde moment in werking moeten treden, en om de aan deze verplichtingen onderworpen personen een volledig beeld van en een compacte toegang tot deze bepalingen te bieden, is het raadzaam alle bij Verordening (EU) nr. 236/2012 vereiste technische uitvoeringsnormen in een enkele verordening samen te brengen.

(2)

Om een eenvormige toepassing van Verordening (EU) nr. 236/2012 met betrekking tot de door de bevoegde autoriteiten aan de ESMAte verstrekken informatie te garanderen en om een efficiënte verwerking van deze informatie te waarborgen, dient de informatie op een veilige manier met behulp van een standaardmodel langs elektronische weg te worden uitgewisseld.

(3)

Het is van belang, dat gemakkelijke toegang en hergebruik worden toegestaan van aan de markt bekendgemaakte gegevens over netto shortposities via centrale websites die worden beheerd door een bevoegde autoriteit of onder haar toezicht staan. Hiertoe moeten deze gegevens worden verstrekt in een vorm die een flexibel gebruik ervan mogelijk maakt en die niet alleen de mogelijkheid biedt statische faxdocumenten te verstrekken. Waar dat technisch mogelijk is, dienen machineleesbare formats te worden gehanteerd om gebruikers in staat te stellen de informatie op gestructureerde en kostenefficiënte wijze te verwerken.

(4)

Om ervoor te zorgen dat deze informatie op de markt bekend is, dient het niet alleen mogelijk te zijn, de bijzonderheden over een netto shortpositie openbaar te maken op een centrale website die wordt beheerd door een bevoegde autoriteit of onder haar toezicht staat, maar moet het ook mogelijk zijn deze bijzonderheden op andere manieren aan het publiek ter beschikking te stellen.

(5)

Het is van essentieel belang dat gebruikers over twee basisdocumenten beschikken wanneer de individuele nettoposities in aandelen die de relevante openbaarmakingsdrempel overschrijden, openbaar worden gemaakt. Deze moeten bestaan uit een compacte lijst of tabel van de netto shortposities die de openbaarmakingsdrempel overschrijden en die open staan op het tijdstip van de raadpleging van de centrale website, alsook een lijst of tabel met historische gegevens over alle openbaargemaakte individuele netto shortposities.

(6)

Wanneer een netto shortpositie in aandelen een relevante openbaarmakingsdrempel onderschrijdt, dienen de bijzonderheden ervan, met inbegrip van de feitelijke omvang van de positie, openbaar te worden gemaakt. Om verwarring te vermijden bij gebruikers die de centrale websites raadplegen, mogen de gegevens over de posities die 0,5% van het geplaatste aandelenkapitaal van de betrokken onderneming onderschrijden, niet voor onbepaalde tijd samen met de gegevens over de actuele posities worden vermeld, maar moeten zij na gedurende 24 uur te zijn vermeld als historische gegevens beschikbaar zijn.

(7)

Teneinde een consistent en duidelijk, maar desondanks flexibel kader tot stand te brengen, is het van belang de soorten leenovereenkomsten en andere uitvoerbare vorderingen met vergelijkbare gevolgen te bepalen, alsook de soorten regelingen met een derde partij welke er adequaat voor zorgen dat de aandelen of overheidsschuldinstrumenten voor de afwikkeling beschikbaar zullen zijn. en tevens te bepalen aan welke criteria deze overeenkomsten en regelingen moeten voldoen.

(8)

Met betrekking tot een shorttransactie kan het gebruik van rechten om op nieuwe aandelen in te schrijven er slechts afdoende voor zorgen dat de aandelen voor afwikkeling beschikbaar zullen zijn, wanneer de regeling van zodanige aard is dat wordt gegarandeerd dat de afwikkeling van de shorttransactie op de hiervoor vastgestelde datum zal plaatsvinden. Het is daarom van essentieel belang, dat regels worden vastgesteld om te garanderen dat de uit de inschrijvingsrechten resulterende aandelen op of vóór de afwikkelingsdatum beschikbaar zijn en dat het aantal ervan ten minste gelijk is aan het aantal aandelen dat short zal worden verkocht.

(9)

Bij de bepaling van in de tijd beperkte bevestigingsregelingen is het van belang de termijn voor de afdekking van een shorttransactie via aankopen te omschrijven op een wijze die verenigbaar is met de verschillende afwikkelingscycli in de verschillende rechtsgebieden.

(10)

Om er adequaat voor te zorgen dat instrumenten voor de afwikkeling beschikbaar zijn wanneer een natuurlijke of rechtspersoon die een shorttransactie aangaat, een regeling met een derde partij heeft waarbij de betrokken derde partij heeft bevestigd dat het instrument beschikbaar is gevonden, is het van essentieel belang dat erop kan worden vertrouwd dat de derde partij, wanneer deze in een derde land is gevestigd, onder passend toezicht staat en dat er passende regelingen zijn getroffen voor de uitwisseling van informatie tussen toezichthouders. De ondertekening van een door de Internationale organisatie van effectentoezichthouders (International Organisation of Securities Commissions – IOSCO) opgesteld memorandum van overeenstemming kan als het treffen van een passende regeling worden aangemerkt.

(11)

Om de juiste toepassing te waarborgen van het vereiste dat moet worden bepaald of het belangrijkste handelsplatform van een aandeel buiten de Unie gelegen is; dient in overgangsregelingen te worden voorzien om voor de eerste maal de in artikel 16 van Verordening (EU) nr. 236/2012 bedoelde lijst van vrijgestelde aandelen vast te stellen. Hoewel de lijst van vrijgestelde aandelen gedurende een periode van twee jaar geldig is, is het tevens noodzakelijk dat enige flexibiliteit wordt geboden omdat het in bepaalde gevallen noodzakelijk kan blijken deze lijst in de loop van de geldigheidsperiode van twee jaar te herzien.

(12)

Ter verzekering van de consistentie dient de toepassingsdatum van deze verordening gelijk te zijn aan die van Verordening (EU) nr. 236/2012. Om natuurlijke en rechtspersonen evenwel voldoende tijd te gunnen voor de verwerking van de lijst van uit hoofde van Verordening (EU) nr. 236/312 vrijgestelde aandelen, dienen de opstelling van deze lijst en de daaropvolgende bekendmaking ervan op de website van de ESMA ver genoeg vóór de toepassingsdatum van Verordening (EU) nr. 236/2012 plaats te vinden. Daarom dienen de bepalingen betreffende de datum van en de in aanmerking te nemen periode bij de berekeningen tot bepaling van het belangrijkste handelsplatform, de datum van melding aan de ESMA van de aandelen waarvan het belangrijkste handelsplatform buiten de Unie gelegen is, en de geldigheid van de lijst van vrijgestelde aandelen van toepassing te zijn vanaf de datum waarop deze verordening in werking treedt.

(13)

Daar in Verordening (EU) nr. 236/2012 wordt erkend dat bindende technische normen moeten worden vastgesteld voordat die verordening daadwerkelijk kan worden toegepast en aangezien het van essentieel belang is om vóór 1 november 2012 de vereiste niet-essentiële elementen vast te stellen die de naleving van de genoemde verordening door marktdeelnemers en de handhaving daarvan door de bevoegde autoriteiten moeten vergemakkelijken, is het noodzakelijk dat deze verordening in werking treedt op de dag nade bekendmaking ervan.

(14)

Deze verordening is gebaseerd op de ontwerpen van technische uitvoeringsnormen die de ESMA aan de Commissie heeft voorgelegd.

(15)

De ESMA heeft openbare raadplegingen gehouden over de ontwerpen van technische uitvoeringsnormen waarop deze verordening is gebaseerd, heeft de mogelijke daaraan verbonden kosten en baten geanalyseerd en heeft de bij artikel 37 van Verordening (EU) nr. 1095/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot oprichting van de Europese toezichthoudende autoriteit (Europese autoriteit voor effecten en markten) (2) opgerichte Stakeholdergroep effecten en markten om advies verzocht,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

HOOFDSTUK I

ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1

Onderwerp

Bij deze verordening worden technische uitvoeringsnormen vastgesteld met het oog op de specificatie van het volgende:

a)

zowel de manier waarop informatie over netto shortposities door natuurlijke of rechtspersonen openbaar mag worden gemaakt, als de vorm van de informatie die door de bevoegde autoriteiten aan de Europese Autoriteit voor effecten en markten (hierna "ESMA") moet worden verstrekt, als bedoeld in respectievelijk artikel 9, lid 6, en artikel 11, lid 4, van Verordening (EU) nr. 236/2013;

b)

de soorten overeenkomsten, regelingen en maatregelen die er adequaat voor zorgen dat de aandelen voor afwikkeling beschikbaar zijn, alsook de soorten overeenkomsten of regelingen die er adequaat voor zorgen dat het overheidsschuldinstrument voor afwikkeling beschikbaar is, als bedoeld in respectievelijk artikel 12, lid 2, en artikel 13, lid 5, van Verordening (EU) nr. 236/2012;

c)

op welke datum en met betrekking tot welke periode de berekeningen tot bepaling van het belangrijkste handelsplatform worden gemaakt, alsook vanaf welke datum de desbetreffende lijst geldig is, als bedoeld in artikel 16, lid 4, Verordening (EU) nr. 236/2012.

HOOFDSTUK II

MANIER WAAROP AANMERKELIJKE NETTO SHORTPOSITIES IN AANDELEN OPENBAAR MOGEN WORDEN GEMAAKT

[ARTIKEL 9 VAN VERORDENING (EU) Nr. 236/2012]

Artikel 2

Manier waarop informatie openbaar mag worden gemaakt

Informatie over netto shortposities in aandelen wordt openbaar gemaakt door deze te plaatsen op een centrale website die wordt beheerd door de relevante bevoegde autoriteit of onder haar toezicht staat, zoals bij artikel 9, lid 4, van Verordening (EU) nr. 236/2012 is voorgeschreven. De informatie wordt op een zodanige manier openbaar gemaakt dat:

a)

zij wordt gepubliceerd in de in bijlage I vermelde vorm en op zodanige wijze dat het publiek dat de website raadpleegt, toegang heeft tot een of meer tabellen met alle relevante informatie over de posities per aandelenemittent;

b)

gebruikers in staat zijn op te zoeken of te filteren op basis van de vraag of de netto shortposities jegens een aandelenemittent op het tijdstip waarop zij de website raadplegen, de relevante openbaarmakingsdrempel hebben bereikt of overschreden;

c)

historische gegevens over de openbaargemaakte netto shortposities jegens een aandelenemittent beschikbaar zijn;

d)

zij, wanneer dat technisch mogelijk is, onder meer downloadbare bestanden inhoudt met de openbaargemaakte en historische netto shortposities in een machineleesbare vorm, wat betekent dat de bestanden voldoende gestructureerd moeten zijn zodat softwaretoepassingen op betrouwbare wijze afzonderlijke feitelijke mededelingen en de interne structuur ervan kunnen vaststellen;

e)

voor één dag, samen met de onder b) bedoelde informatie, de netto shortposities worden getoond die openbaar worden gemaakt, omdat zij de openbaarmakingsdrempel van 0,5% van het geplaatste aandelenkapitaal hebben onderschreden, voordat de informatie naar de historische gegevens wordt overgeheveld.

HOOFDSTUK III

VORM VAN DOOR DE BEVOEGDE AUTORITEITEN TE VERSTREKKEN INFORMATIE OVER NETTO SHORTPOSITIES

[ARTIKEL 11 VAN VERORDENING (EU) Nr. 236/2012]

Artikel 3

Vorm van de periodieke informatie

1.   De uit hoofde van artikel 11, lid 1, van Verordening (EU) nr. 236/2012 op kwartaalbasis aan de ESMA te verstrekken informatie over netto shortposities in aandelen, overheidsschuld en kredietverzuimswaps wordt door de relevante bevoegde autoriteiten medegedeeld in de vorm die in bijlage II bij deze verordening is vermeld.

2.   De in lid 1 bedoelde informatie wordt langs elektronische weg aan de ESMA toegezonden via een door de ESMA opgezet systeem dat garandeert dat de volledigheid, integriteit en vertrouwelijkheid van de informatie tijdens de verzending ervan bewaard blijven.

Artikel 4

Vorm van de op verzoek te verstrekken informatie

1.   Een relevante bevoegde autoriteit verstrekt de uit hoofde van artikel 11, lid 2, van Verordening (EU) nr. 236/2012 te verstrekken informatie over netto shortposities in aandelen en overheidsschuld of over ongedekte posities in kredietverzuimswaps op overheidsschuld in de door ESMA in haar verzoek vermelde vorm.

2.   Wanneer de verlangde informatie betrekking heeft op informatie die in de uit hoofde van de artikelen 5, 7 en 8 van Verordening (EU) nr. 236/2010 door de bevoegde autoriteit ontvangen melding is vervat, wordt deze informatie verstrekt in overeenstemming met de vereisten van artikel 2 van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 826/2012 van de Commissie (3).

3.   De bevoegde autoriteit verzendt de verlangde informatie in elektronische vorm met behulp van een door de ESMA opgezet systeem voor de uitwisseling van informatie dat garandeert dat de volledigheid, integriteit en vertrouwelijkheid van de informatie tijdens de verzending ervan bewaard blijven.

HOOFDSTUK IV

OVEREENKOMSTEN, REGELINGEN EN MAATREGELEN DIE ADEQUAAT DE BESCHIKBAARHEID VOOR AFWIKKELING WAARBORGEN

[ARTIKELEN 12 EN 13 VAN VERORDENING (EU) Nr. 236/2012]

Artikel 5

Leenovereenkomsten en andere uitvoerbare vorderingen met vergelijkbare gevolgen

1.   Een leenovereenkomst of andere uitvoerbare vordering, als bedoeld in artikel 12, lid 1, onder b), en artikel 13, lid 1, onder b), van Verordening (EU) nr. 236/2012, wordt aangegaan door middel van de volgende soorten overeenkomsten, contracten of vorderingen die rechtens bindend zijn voor de duur van de shorttransactie:

a)

futures en swaps: futures- en swapcontracten die tot een materiële afwikkeling van de relevante aandelen of overheidsschuldinstrumenten leiden, die ten minste op het aantal aandelen of het bedrag aan overheidsschuldinstrumenten betrekking hebben dat de natuurlijke of rechtspersoon voornemens is short te verkopen, die vóór of op het zelfde moment als de shorttransactie zijn gesloten en waarin een leverings- of vervaldatum is aangegeven die garandeert dat de afwikkeling van de shorttransactie op de gestelde datum kan plaatsvinden;

b)

opties: optiecontracten die tot een materiële afwikkeling van de relevante aandelen of overheidsschuldinstrumenten leiden, die ten minste op het aantal aandelen of het bedrag aan overheidsschuldinstrumenten betrekking hebben dat de natuurlijke of rechtspersoon voornemens is short te verkopen, die vóór of op het zelfde moment als de shorttransactie zijn gesloten en waarin een vervaldatum is aangegeven die garandeert dat de afwikkeling van de shorttransactie op de gestelde datum kan plaatsvinden;

c)

retrocessieovereenkomsten: retrocessieovereenkomsten die ten minste op het aantal aandelen of het bedrag aan overheidsschuldinstrumenten betrekking hebben dat de natuurlijke of rechtspersoon voornemens is short te verkopen, die vóór of op het zelfde moment als de shorttransactie zijn gesloten en waarin een terugkoopdatum is aangegeven die garandeert dat de afwikkeling van de shorttransactie op de gestelde datum kan plaatsvinden;

d)

permanente overeenkomsten of doorrolfaciliteiten: een vóór of op het zelfde moment als de shorttransactie aangegane overeenkomst of faciliteit betreffende een vooraf vastgesteld bedrag aan bepaalde aandelen of overheidsschuldinstrumenten die tijdens de duur van de shorttransactie ten minste op het aantal aandelen of het bedrag aan overheidsschuldinstrumenten betrekking heeft dat de natuurlijke of rechtspersoon voornemens is short te verkopen en waarin een leverings- of uitvoeringsdatum is aangegeven die garandeert dat de afwikkeling van de shorttransactie op de gestelde datum kan plaatsvinden;

e)

overeenkomsten betreffende inschrijvingsrechten: overeenkomsten betreffende inschrijvingsrechten waarbij de natuurlijke of rechtspersoon in het bezit is van rechten om op nieuwe aandelen van dezelfde emittent en van dezelfde klasse in te schrijven en die ten minste op het aantal aandelen betrekking heeft dat short zal worden verkocht, op voorwaarde dat de natuurlijke of rechtspersoon gerechtigd is de aandelen te ontvangen op of vóór het moment van de afwikkeling van de shorttransactie;

f)

andere vorderingen of overeenkomsten die tot levering van de aandelen of overheidsschuldinstrumenten leiden: overeenkomsten of vorderingen die ten minste op het aantal aandelen of het bedrag aan overheidsschuldinstrumenten betrekking hebben dat de natuurlijke of rechtspersoon voornemens is short te verkopen, die vóór of op het zelfde moment als de shorttransactie zijn gesloten en waarin een leverings- of uitvoeringsdatum is aangegeven die garandeert dat de afwikkeling op de gestelde datum kan plaatsvinden.

2.   De overeenkomst, het contract of de vordering wordt door de tegenpartij op een duurzame drager aan de natuurlijke of rechtspersoon verstrekt als bewijs van het bestaan van de leenovereenkomst of andere uitvoerbare vordering.

Artikel 6

Te treffen regelingen en maatregelen met betrekking tot shorttransacties in een tot de handel op een handelsplatform toegelaten aandeel

[Artikel 12, lid 1, onder c), van Verordening (EU) nr. 236/2012]

1.   In de leden 2, 3 en 4 wordt vastgesteld welke regelingen en maatregelen uit hoofde van artikel 12, lid 1, onder c), van Verordening (EU) nr. 236/2012 moeten worden getroffen met betrekking tot shorttransacties in een tot de handel op een handelsplatform toegelaten aandeel.

2.   Standaardregelingen en –maatregelen ter verzekering van de beschikbaarheid zijn regelingen, bevestigingen en maatregelen met elk van de volgende elementen:

a)

voor bevestigingen van beschikbaarheid: een bevestiging door de derde partij, vóór het aangaan door een natuurlijke of rechtspersoon van de shorttransactie, dat zij het voor mogelijk houdt dat zij de aandelen tijdig voor afwikkeling beschikbaar kan stellen, rekening houdend met het bedrag van de mogelijke transactie en de marktvoorwaarden, waarbij ook de periode is aangegeven waarvoor het aandeel beschikbaar is gevonden;

b)

voor bevestigingen van reservering: een bevestiging door de derde partij, vóór het aangaan van de shorttransactie, dat zij het gevraagde aantal aandelen voor die persoon ten minste heeft gereserveerd.

3.   Standaardregelingen en –maatregelen ter verzekering van de beschikbaarheid op dezelfde dag zijn regelingen, bevestigingen en maatregelen met elk van de volgende elementen:

a)

voor verzoeken om bevestiging: een door de natuurlijke of rechtspersoon tot de derde partij gericht verzoek om bevestiging waarin wordt verklaard dat de shorttransactie zal worden afgedekt door aankopen in de loop van de dag waarop de shorttransactie plaatsvindt;

b)

voor bevestigingen van beschikbaarheid: een bevestiging door de derde partij, vóór het aangaan van de shorttransactie, dat zij het voor mogelijk houdt dat zij de aandelen tijdig voor afwikkeling beschikbaar kan stellen, rekening houdend met het bedrag van de mogelijke transactie en de marktvoorwaarden, waarbij ook de periode is aangegeven waarvoor de aandelen beschikbaar zijn gevonden;

c)

voor bevestigingen dat het aandeel gemakkelijk te lenen of te kopen is: een bevestiging door de derde partij, vóór het aangaan van de shorttransactie, dat de benodigde hoeveelheid aandelen gemakkelijk te lenen of te kopen is, rekening houdend met de marktvoorwaarden en andere aan de betrokken derde partij ter beschikking staande informatie over het aanbod aan dergelijke aandelen, dan wel, bij gebreke van deze bevestiging door de derde partij, dat zij het gevraagde aantal aandelen voor de natuurlijke of rechtspersoon ten minste heeft gereserveerd;

d)

voor toezicht: een toezegging door de natuurlijke of rechtspersoon om op het niet door aankopen afgedekte bedrag van de shorttransactie toe te zien;

e)

voor instructies in geval van niet-afdekking: een toezegging van de natuurlijke of rechtspersoon dat ingeval uitgevoerde shorttransacties niet door aankopen in de loop van dezelfde dag worden afgedekt, de natuurlijke of rechtspersoon de derde partij terstond de instructie zal geven de aandelen aan te schaffen om de shorttransactie af te dekken, zodat ervoor wordt gezorgd dat de afwikkeling op de hiervoor vastgestelde datum kan plaatsvinden.

4.   Regelingen en maatregelen om gemakkelijk aandelen te lenen of te kopen zijn regelingen, bevestigingen en maatregelen bij het aangaan door de natuurlijke of rechtspersoon van een shorttransactie in aandelen die aan de in artikel 22 van Verordening (EG) nr. 1287/2006 van de Commissie (4) vastgelegde liquiditeitsvereisten voldoen, dan wel in andere aandelen die in de voornaamste nationale aandelenindex als bepaald door de relevante bevoegde autoriteit van elke lidstaat zijn opgenomen en het onderliggende financiële instrument van een derivatencontract vormen dat tot de handel op een handelsplatform is toegelaten, met elk van de volgende elementen:

a)

voor bevestigingen van beschikbaarheid: een bevestiging door de derde partij, vóór het aangaan van de shorttransactie, dat zij het voor mogelijk houdt dat zij de aandelen tijdig voor afwikkeling beschikbaar kan stellen, rekening houdend met het bedrag van de mogelijke transactie en de marktvoorwaarden, waarbij ook de periode is aangegeven waarvoor de aandelen beschikbaar zijn gevonden;

b)

voor bevestigingen dat het aandeel gemakkelijk te lenen of te kopen is: een bevestiging door de derde partij, vóór het aangaan van de shorttransactie, dat de benodigde hoeveelheid aandelen gemakkelijk te lenen of te kopen is, rekening houdend met de marktvoorwaarden en andere aan de betrokken derde partij ter beschikking staande informatie over het aanbod aan dergelijke aandelen, dan wel, bij gebreke van deze bevestiging door de derde partij, dat zij het gevraagde aantal aandelen voor de natuurlijke of rechtspersoon ten minste heeft gereserveerd; en

c)

voor instructies tot afdekking: wanneer uitgevoerde shorttransacties niet door het aankopen of lenen van aandelen zullen worden afgedekt, een toezegging dat de natuurlijke of rechtspersoon de derde partij terstond de instructie zal geven de aandelen aan te schaffen om de shorttransactie af te dekken zodat ervoor wordt gezorgd dat de afwikkeling op de hiervoor vastgestelde datum kan plaatsvinden.

5.   De in de leden 2, 3 en 4 bedoelde regelingen, bevestigingen en instructies worden door de derde partij op een duurzame drager aan de natuurlijke of rechtspersoon verstrekt als bewijs van het bestaan van deze regelingen, bevestigingen en instructies.

Artikel 7

Met derde partijen te treffen regelingen met betrekking tot overheidsschuldinstrumenten

[Artikel 13, lid 1, onder c), van Verordening (EU) nr. 236/2012]

1.   In de leden 2 tot en met 5 wordt vastgesteld welke regelingen uit hoofde van artikel 13, lid 1, onder c), van Verordening (EU) nr. 236/2012 met derde partijen moeten worden getroffen met betrekking tot overheidsschuldinstrumenten.

2.   Een standaardregeling inzake de beschikbaarheid van overheidsschuldinstrumenten is een bevestiging door de derde partij, vóór het aangaan van de shorttransactie, dat zij het voor mogelijk houdt dat zij het door de natuurlijke of rechtspersoon gevraagde bedrag aan overheidsschuldinstrumenten tijdig voor afwikkeling beschikbaar kan stellen, rekening houdend met de marktvoorwaarden, waarbij ook de periode is aangegeven waarvoor de overheidsschuldinstrumenten beschikbaar zijn gevonden.

3.   Een in de tijd beperkte bevestigingsregeling is een regeling waarbij de natuurlijke of rechtspersoon aan de derde partij verklaart, dat de shorttransactie zal worden afgedekt door aankopen die in de loop van dezelfde dag als de shorttransactie plaatsvinden en de derde partij vóór het aangaan van de shorttransactie bevestigt dat zij de redelijke verwachting heeft dat de benodigde hoeveelheid overheidsschuldinstrumenten kan worden gekocht, rekening houdende met de marktvoorwaarden en andere aan de betrokken derde partij ter beschikking staande informatie over het aanbod aan dergelijke overheidsschuldinstrumenten op de dag dat de shorttransactie is aangegaan.

4.   Een onvoorwaardelijke repo-bevestiging is een bevestiging door de derde partij, vóór het aangaan van de shorttransactie, dat zij de redelijke verwachting heeft dat de afwikkeling op de gestelde datum kan worden uitgevoerd als gevolg van haar deelname aan een gestructureerde regeling die wordt georganiseerd of beheerd door een centrale bank, een bureau voor schuldbeheer of een effectenafwikkelingssysteem, en die onvoorwaardelijke toegang biedt tot de betrokken overheidsschuldinstrumenten, en dat voor een hoeveelheid die in overeenstemming is met de omvang van de shorttransactie.

5.   Een bevestiging dat het overheidsschuldinstrument gemakkelijk te kopen is, is een bevestiging door de derde partij, vóór het aangaan van de shorttransactie, dat zij de redelijke verwachting heeft dat de afwikkeling op de gestelde datum kan worden uitgevoerd op grond van het feit dat de benodigde hoeveelheid overheidsschuldinstrumenten in kwestie gemakkelijk te kopen of te lenen is, rekening houdende met de marktvoorwaarden en alle andere aan de betrokken derde partij ter beschikking staande informatie over het aanbod aan dergelijke overheidsschuldinstrumenten.

6.   De in de leden 2 tot en met 5 bedoelde regelingen, bevestigingen en instructies worden door de derde partij op een duurzame drager aan de natuurlijke of rechtspersoon verstrekt als bewijs van het bestaan van deze regelingen, bevestigingen en instructies.

Artikel 8

Derde partijen met wie regelingen worden aangegaan

1.   Wanneer met een derde partij een in de artikelen 6 en 7 bedoelde regeling wordt aangegaan, betreft het een van de volgende soorten derde partijen:

a)

in geval van een beleggingsonderneming: een beleggingsonderneming die aan de vereisten van lid 2 voldoet;

b)

in geval van een centrale tegenpartij: een centrale tegenpartij die de clearing van de betrokken aandelen of overheidsschuldinstrumenten verzorgt;

c)

in geval van een effectenafwikkelingssysteem: een effectenafwikkelingssysteem, als omschreven in Richtlijn 98/26/EG van het Europees Parlement en de Raad (5), dat betalingen met betrekking tot de betrokken aandelen of overheidsschuldinstrumenten afwikkelt;

d)

in geval van een centrale bank: een centrale bank die de betrokken aandelen of overheidsschuldinstrumenten als zekerheid aanvaardt, dan wel openmarkt- of repo-transacties met betrekking tot de betrokken aandelen of overheidsschuldinstrumenten uitvoert;

e)

in geval van een nationale entiteit voor schuldbeheer: de nationale entiteit voor het beheer van de schuld van de betrokken overheidsemittent;

f)

iedere andere persoon die overeenkomstig het Unierecht een vergunning moet hebben van of zich moet laten registreren bij een lid van het Europees Systeem voor financieel toezicht en die aan de vereisten van lid 2 voldoet;

g)

een in een derde land gevestigde persoon die een vergunning heeft of geregistreerd is en in dat derde land onder toezicht staat van een autoriteit, en die tevens aan de vereisten van lid 2 voldoet, mits de autoriteit van dat derde land deelneemt aan een passende samenwerkingsregeling voor de uitwisseling van informatie met de relevante bevoegde autoriteit.

2.   Voor de toepassing van lid 1, onder a), f) en g), voldoet de derde partij aan de volgende vereisten:

a)

zij neemt deel aan het beheer van leningen of aankopen van betrokken aandelen of overheidsschuldinstrumenten;

b)

zij levert het bewijs van deze deelneming; en

c)

zij is, op verzoek, in staat het bewijs te leveren, onder meer door het verstrekken van statistische gegevens, dat zij in staat is over te gaan tot de levering of de verwerking van de levering van aandelen of overheidsschuldinstrumenten aan haar tegenpartijen op de data waarvoor zij heeft toegezegd dat te zullen doen.

HOOFDSTUK V

BEPALING VAN HET BELANGRIJKSTE HANDELSPLATFORM VOOR VRIJSTELLINGSDOELEINDEN

[ARTIKEL 16 VAN VERORDENING (EU) Nr. 236/2012]

Artikel 9

Datum van en in aanmerking te nemen periode bij de berekeningen tot bepaling van het belangrijkste handelsplatform

1.   Uiterlijk 35 kalenderdagen vóór de toepassingsdatum van Verordening (EU) nr. 236/2012 maken de relevante bevoegde autoriteiten berekeningen voor het bepalen van het belangrijkste handelsplatform van een aandeel met betrekking tot de periode 1 januari 2010 – 31 december 2011.

2.   De volgende berekeningen worden uitgevoerd vóór 22 februari 2014 en hebben betrekking op de periode 1 januari 2012 – 31 december 2013 en daarna vinden de berekeningen om de twee jaar plaats en hebben zij betrekking op de na de vorige periode volgende periode van twee jaar.

3.   Wanneer het betrokken aandeel niet gedurende de gehele periode van twee jaar tot de handel op het handelsplatform in de Unie en op het handelsplatform van het derde land was toegelaten, is de berekeningsperiode gelijk aan de periode waarin het aandeel gelijktijdig op beide handelsplatforms was toegelaten.

Artikel 10

Datum van melding aan de ESMA

Uiterlijk 35 kalenderdagen vóór de toepassingsdatum van Verordening (EU) nr. 236/2012, en daarna om de twee jaar op de dag vóór de eerste handelsdag in maart, te beginnen vanaf maart 2014, melden de relevante bevoegde autoriteiten de ESMA voor welke aandelen het belangrijkste handelsplatform buiten de Unie gelegen is.

Artikel 11

Geldigheid van de lijst van vrijgestelde aandelen

De lijst van aandelen waarvan het belangrijkste handelsplatform buiten de Unie gelegen is, is geldig vanaf 1 april na de bekendmaking ervan door de ESMA, met dien verstande dat de eerste door de ESMA bekendgemaakte lijst geldig is vanaf de toepassingsdatum van Verordening (EU) nr. 236/2012.

Artikel 12

Specifieke gevallen waarin de lijst van vrijgestelde aandelen wordt herzien

1.   Een relevante bevoegde autoriteit die bepaalt of het belangrijkste handelsplatform van een aandeel buiten de Unie gelegen is nadat zich een van de in lid 2 bedoelde omstandigheden heeft voorgedaan, zorgt ervoor dat:

a)

alle berekeningen tot bepaling van het belangrijkste handelsplatform zo spoedig mogelijk plaatsvinden nadat de desbetreffende omstandigheden zich hebben voorgedaan en betrekking hebben op de periode van twee jaar die aan de berekeningsdatum voorafgaat;

b)

zij haar beslissing zo spoedig mogelijk en, in voorkomend geval, vóór de datum waarop het betrokken aandeel tot de handel op een handelsplatform in de Unie wordt toegelaten, aan de ESMA meldt.

Een herziene lijst is geldig vanaf de dag na de bekendmaking ervan door de ESMA.

2.   Het bepaalde in lid 1 is van toepassing wanneer:

a)

de aandelen van een onderneming permanent uit de handel worden genomen op het belangrijkste handelsplatform dat buiten de Unie gelegen is;

b)

de aandelen van een onderneming permanent uit de handel worden genomen op een handelsplatform dat binnen de Unie gelegen is;

c)

de aandelen van een onderneming die eerder waren toegelaten tot de handel op een handelsplatform dat buiten de Unie gelegen is, tot de handel op een handelsplatform in de Unie worden toegelaten.

HOOFDSTUK VI

SLOTBEPALINGEN

Artikel 13

Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing vanaf 1 november 2012, behalve de artikelen 9, 10 en 11, die van toepassing zijn vanaf de in de eerste alinea bedoelde datum.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 29 juni 2012.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel BARROSO


(1)  PB L 86 van 24.3.2012, blz. 1.

(2)  PB L 331 van 15.12.2010, blz. 84.

(3)  Zie bladzijde 1 van dit Publicatieblad.

(4)  PB L 241 van 2.9.2006, blz. 1.

(5)  PB L 166 van 11.6.1998, blz. 45.


BIJLAGE I

Openbaarmaking van aanmerkelijke nettoshortposities (artikel 2)

Positiehouder

Naam van de emittent

ISIN

Netto shortpositie

(%)

Datum waarop de positie tot stand is gekomen, is veranderd of heeft opgehouden te bestaan

(jjjj-mm-dd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


BIJLAGE II

Vorm van de op kwartaalbasis aan de ESMA te verstrekken informatie (artikel 3)

Informatie

Vorm

1.

Identificatie van de emittent

 

Voor aandelen: volledige naam van de onderneming waarvan aandelen tot de handel op een handelsplatform zijn toegelaten

 

Voor overheidsschuld: volledige naam van de emittent

 

Voor ongedekte kredietverzuimswaps op overheidsschuld: volledige naam van de onderliggende overheidsemittent

2.

ISIN

Alleen voor aandelen: het ISIN van de hoofdklasse van gewone aandelen van de emittent. Indien er geen gewone aandelen tot de handel zijn toegelaten, het ISIN van de klasse van preferente aandelen (of van de hoofdklasse van preferente aandelen die tot de handel zijn toegelaten ingeval er meerdere klassen van dergelijke aandelen zijn)

3.

Landcode

Tweelettercode voor het land van de overheidsemittent in overeenstemming met ISO-norm 3166-1

4.

Positiedatum

Datum waarvoor de positie wordt gemeld. Vorm in overeenstemming met ISO-norm 8601:2004 (jjjj-mm-dd)

5.

Dagelijks geaggregeerde nettoshortpositie in aandelen van denationale hoofdindex

Percentage afgerond tot op twee decimalen

6.

Aan het kwartaaleinde geaggregeerde netto shortpositie in andere aandelen

Percentage afgerond tot op twee decimalen

7.

Dagelijks geaggregeerde netto shortpositie in overheidsschuld

Equivalent nominaal bedrag in euro

8.

Dagelijks geaggregeerde ongedekte posities in kredietverzuimswaps van eenoverheidsemittent

Equivalent nominaal bedrag in euro