7.7.2012   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 177/16


UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 607/2012 VAN DE COMMISSIE

van 6 juli 2012

houdende gedetailleerde voorschriften betreffende het stelsel van zorgvuldigheidseisen en de frequentie en de aard van de controles op de toezichthoudende organisaties overeenkomstig Verordening (EU) nr. 995/2010 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de verplichtingen van marktdeelnemers die hout en houtproducten op de markt brengen

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 995/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 20 oktober 2010 tot vaststelling van de verplichtingen van marktdeelnemers die hout en houtproducten op de markt brengen (1), en met name artikel 6, lid 2, en artikel 8, lid 8,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Verordening (EU) nr. 995/2010 verplicht marktdeelnemers een geheel van procedures en maatregelen toe te passen (hierna „een stelsel van zorgvuldigheidseisen” genoemd) om het risico te minimaliseren dat zij illegaal gekapt hout of van illegaal gekapt hout afkomstige houtproducten op de interne markt brengen.

(2)

Er moet duidelijkheid komen over de gevallen waarin informatie moet worden verschaft over de volledige wetenschappelijke benaming van boomsoorten, het subnationale gebied waar het hout is gekapt en de kapconcessie.

(3)

De frequentie en de aard van de controles van de bevoegde autoriteiten op de toezichthoudende organisaties moeten worden gespecificeerd.

(4)

Voor de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van hun persoonsgegevens in het kader van deze verordening, in het bijzonder met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens die in verband met controles zijn verkregen, gelden de voorschriften van Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (2) en Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2000 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de communautaire instellingen en organen en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (3).

(5)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité voor wetshandhaving, governance en handel in de bosbouw,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Onderwerp

Bij deze verordening worden uitvoeringsvoorschriften vastgesteld voor het stelsel van zorgvuldigheidseisen en de frequentie en de aard van de controles op toezichthoudende organisaties.

Artikel 2

Toepassing van het stelsel van zorgvuldigheidseisen

1.   De marktdeelnemers passen het stelsel van zorgvuldigheidseisen toe op elke afzonderlijke door een bepaalde leverancier binnen een periode van maximaal 12 maanden geleverde soort hout of houtproduct, op voorwaarde dat de boomsoort, het land of de landen van oorsprong, of in voorkomend geval de subnationale regio('s) en de kapconcessie(s) ongewijzigd zijn gebleven.

2.   Het bepaalde in de eerste alinea van dit artikel doet geen afbreuk aan de verplichting van de marktdeelnemer om maatregelen en procedures toe te passen om toegang te bieden tot de in artikel 6, lid 1, onder a), van Verordening (EU) nr. 995/2010 bedoelde informatie over elke afzonderlijke partij hout en houtproducten van de marktdeelnemer die op de markt worden gebracht.

Artikel 3

Informatie over de partijen van de marktdeelnemer

1.   De in artikel 6, lid 1, onder a), van Verordening (EU) nr. 995/2010 bedoelde informatie over de partij hout of houtproducten wordt verstrekt overeenkomstig de leden 2, 3 en 4.

2.   Indien er onduidelijkheid bestaat over de gebruikelijke benaming van de boomsoort als bedoeld in artikel 6, lid 1, onder a), eerste streepje, van Verordening (EU) nr. 995/2010, wordt de volledige wetenschappelijke benaming vermeld.

3.   Informatie over de subnationale regio als bedoeld in artikel 6, lid 1, onder a), tweede streepje, van Verordening (EU) nr. 995/2010 wordt verstrekt wanneer het risico op illegale kap tussen de subnationale regio's verschilt.

4.   Informatie over de kapconcessie als bedoeld in artikel 6, lid 1, onder a), tweede streepje, van Verordening (EU) nr. 995/2010 wordt verstrekt wanneer het risico op illegale kap tussen kapconcessies van eenzelfde land of subnationale regio verschilt.

Voor de toepassing van de eerste alinea geldt als een kapconcessie iedere regeling die het recht verleent in een bepaald gebied hout te kappen.

Artikel 4

Risicobeoordeling en -beperking

Bij de risicobeoordelings- en risicobeperkingsprocedures kan rekening worden gehouden met certificaties of andere door derde partijen gecontroleerde regelingen als bedoeld in artikel 6, lid 1, onder b), tweede alinea, eerste streepje, en artikel 6, lid 1, onder c), van Verordening (EU) nr. 995/2010, indien deze regelingen cumulatief aan de volgende voorwaarden voldoen:

a)

zij voorzien in een publiek toegankelijk systeem van vereisten dat door derden kan worden gebruikt en dat ten minste alle relevante voorschriften van de geldende wetgeving omvat;

b)

zij bepalen dat een derde partij regelmatig en ten minste om de 12 maanden controles uitvoert, met inbegrip van bezoeken ter plaatse, om na te gaan of de toepasselijke wetgeving wordt nageleefd;

c)

zij omvatten door een derde partij geverifieerde middelen om overeenkomstig de toepasselijke wetgeving gekapt hout en van dat hout afkomstige houtproducten in ieder stadium van de toeleveringsketen te traceren, voordat dat hout of die houtproducten op de markt worden gebracht;

d)

zij omvatten door een derde partij geverifieerde controles om te waarborgen dat hout of houtproducten van onbekende oorsprong, of hout of houtproducten die niet overeenkomstig de toepasselijke wetgeving zijn gekapt, de toeleveringsketen niet binnenkomen.

Artikel 5

Registratie door de marktdeelnemers

1.   Informatie over de partijen van marktdeelnemers als bedoeld in artikel 6, lid 1, onder a), van Verordening (EU) nr. 995/2010 en de toepassing van risicobeperkende procedures moet in adequate registers worden bijgehouden. Deze documentatie moet vijf jaar worden bewaard en voor controle aan de bevoegde autoriteit ter beschikking worden gesteld.

2.   Bij de toepassing van hun stelsel van zorgvuldigheidseisen moeten de marktdeelnemers kunnen bewijzen hoe de verzamelde informatie aan de hand van de risicocriteria van artikel 6, lid 1, onder b), van Verordening (EU) nr. 995/2010 gecontroleerd is, hoe een besluit betreffende risicobeperkende maatregelen werd genomen en hoe zij de risicograad hebben vastgesteld.

Artikel 6

Frequentie en aard van de controles op de toezichthoudende organisaties

1.   De bevoegde autoriteiten waarborgen dat de controles op gezette tijden als bedoeld in artikel 8, lid 4, van Verordening (EU) nr. 995/2010 ten minste om de twee jaar worden uitgevoerd.

2.   De in artikel 8, lid 4, van Verordening (EU) nr. 995/2010 bedoelde controles worden met name uitgevoerd wanneer:

a)

een bevoegde autoriteit bij de controles van marktdeelnemers tekortkomingen heeft gedetecteerd ten aanzien van de doeltreffendheid of de toepassing van het stelsel van de door een toezichthoudende organisatie vastgestelde zorgvuldigheids-eisen;

b)

de Commissie de bevoegde autoriteiten heeft geïnformeerd dat bij een toezichthoudende organisatie latere veranderingen hebben plaatsgevonden overeenkomstig artikel 9, lid 2, van de Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 363/2012 van de Commissie van 23 februari 2012 inzake de procedures voor de erkenning en de intrekking van de erkenning van de toezichthoudende organisaties die zijn ingesteld bij Verordening (EU) nr. 995/2010 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de verplichtingen van marktdeelnemers die hout en houtproducten op de markt brengen (4).

3.   De controles worden onaangekondigd uitgevoerd, behalve in gevallen waarin een voorafgaande kennisgeving van de toezichthoudende organisatie noodzakelijk is om de doeltreffendheid van de controles te waarborgen.

4.   De bevoegde autoriteiten voeren de controles uit volgens schriftelijk vastgelegde procedures.

5.   De controles die de bevoegde autoriteiten uitvoeren om te voldoen aan Verordening (EU) nr. 995/2010 omvatten in voorkomend geval in het bijzonder:

a)

controles ter plaatse;

b)

onderzoek van de documentatie en registers van toezichthoudende organisaties;

c)

gesprekken met het management en het personeel van de toezichthoudende organisaties;

d)

gesprekken met marktdeelnemers en handelaars of andere relevante personen;

e)

onderzoek van de documentatie en registers van marktdeelnemers;

f)

onderzoek van monsters van de leveringen van marktdeelnemers die gebruikmaken van het stelsel van zorgvuldigheidseisen van de betreffende toezichthoudende organisatie.

Artikel 7

Verslagen over de controles op toezichthoudende organisaties

1.   De bevoegde autoriteiten stellen verslagen op van de door hen uitgevoerde individuele controles. Deze verslagen bevatten een beschrijving van de gebruikte procedés en technieken alsmede hun resultaten en conclusies.

2.   De bevoegde autoriteiten stellen de toezichthoudende organisatie die een controle heeft ondergaan, in kennis van de resultaten en conclusies van het ontwerpverslag. De toezichthoudende organisatie kan binnen de door de bevoegde autoriteiten vastgestelde termijn opmerkingen maken.

3.   De bevoegde autoriteiten stellen op basis van de verslagen over de individuele controles verslagen op overeenkomstig artikel 8, lid 4, van Verordening (EU) nr. 995/2010.

Artikel 8

Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 6 juli 2012.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel BARROSO


(1)  PB L 295 van 12.11.2010, blz. 23.

(2)  PB L 281 van 23.11.1995, blz. 31.

(3)  PB L 8 van 12.1.2001, blz. 1.

(4)  PB L 115 van 27.4.2012, blz. 12.