30.6.2012   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 171/4


UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 579/2012 VAN DE COMMISSIE

van 29 juni 2012

houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 607/2009 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EG) nr. 479/2008 van de Raad wat betreft beschermde oorsprongsbenamingen en geografische aanduidingen, traditionele aanduidingen, etikettering en presentatie van bepaalde wijnbouwproducten

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad van 22 oktober 2007 houdende een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een aantal landbouwproducten („integrale-GMO-verordening”) (1), en met name artikel 121, eerste alinea, onder m), in samenhang met artikel 4,

Gezien Richtlijn 2000/13/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 maart 2000 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgeving der lidstaten inzake de etikettering en presentatie van levensmiddelen alsmede inzake de daarvoor gemaakte reclame (2), en met name artikel 6, lid 3 bis, tweede alinea, onder a),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

In artikel 6, lid 3 bis, eerste alinea, van Richtlijn 2000/13/EG is voorzien in de verplichting om op het etiket van dranken met een alcoholvolumegehalte van meer dan 1,2 % alle in lid 4, onder a), van dat artikel omschreven en in bijlage III bis bij die richtlijn genoemde ingrediënten te vermelden.

(2)

De in Richtlijn 2007/68/EG van de Commissie (3), zoals gewijzigd bij Verordening (EU) nr. 1266/2010 (4), vastgestelde afwijking van die verplichting voor wijn, in de zin van bijlage XI ter van Verordening (EG) nr. 1234/2007, die vóór 30 juni 2012 in de handel is gebracht of geëtiketteerd zolang de voorraad strekt, is met ingang van 30 juni 2012 niet meer van toepassing.

(3)

Daarom is het passend etiketteringsvoorschriften voor de genoemde dranken vast te stellen waarin wordt bepaald dat de bij de vervaardiging gebruikte stoffen die in bijlage III bis bij Richtlijn 2000/13/EG zijn opgenomen en waarvan de aanwezigheid overeenkomstig de in artikel 120 octies van Verordening (EG) nr. 1234/2007 bedoelde analysemethoden in het eindproduct kan worden vastgesteld, op het etiket moeten worden vermeld en dat deze ingrediënten bijgevolg als ingrediënten in de zin van artikel 6, lid 4, onder a), van Richtlijn 2000/13/EG dienen te worden beschouwd.

(4)

In een meertalige context kan het gebruik van pictogrammen bij de etikettering van een product de leesbaarheid van de aan de consument verschafte informatie verbeteren en de consument betere garanties bieden. Het is daarom passend marktdeelnemers de mogelijkheid te bieden hun vermeldingen aan te vullen met pictogrammen.

(5)

Verordening (EG) nr. 607/2009 van de Commissie (5) moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(6)

Om te voorkomen dat de vermarkting van reeds geëtiketteerde producten onder de nieuwe voorschriften valt, moet worden bepaald dat deze uitsluitend van toepassing zijn op wijn die geheel of gedeeltelijk is bereid op basis van druiven van de oogst van de jaren 2012 en volgende, en is geëtiketteerd na 30 juni 2012.

(7)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Beheerscomité voor de gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EG) nr. 607/2009 wordt als volgt gewijzigd:

1)

Artikel 51 wordt vervangen door:

„Artikel 51

Toepassing van bepaalde horizontale voorschriften

1.   De vermeldingen die voor de vermelding van de in artikel 6, lid 3 bis, van Richtlijn 2000/13/EG bedoelde ingrediënten moeten worden gebruikt voor sulfieten, voor melk en van melk afgeleide stoffen, en voor eieren en van eieren afgeleide stoffen, zijn opgenomen in bijlage X, deel A.

2.   De in lid 1 bedoelde vermeldingen kunnen, naargelang van het geval, worden gecombineerd met een van de in bijlage X, deel B, afgebeelde pictogrammen.”.

2)

Bijlage X wordt vervangen door de tekst in de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is, wat betreft de vermeldingen voor melk en van melk afgeleide stoffen, en voor eieren en van eieren afgeleide stoffen, als bedoeld in artikel 51, lid 1, van Verordening (EG) nr. 607/2009, zoals gewijzigd bij deze verordening, van toepassing op de in bijlage XI ter van Verordening (EG) nr. 1234/2007 bedoelde wijn die geheel of gedeeltelijk is bereid op basis van druiven van de oogst van de jaren 2012 en volgende, en is geëtiketteerd na 30 juni 2012.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 29 juni 2012.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel BARROSO


(1)  PB L 299 van 16.11.2007, blz. 1.

(2)  PB L 109 van 6.5.2000, blz. 29.

(3)  PB L 310 van 28.11.2007, blz. 11.

(4)  PB L 347 van 31.12.2010, blz. 27.

(5)  PB L 193 van 24.7.2009, blz. 60.


BIJLAGE

„BIJLAGE X

DEEL A

In artikel 51, lid 1, bedoelde vermeldingen

Taal

Vermeldingen voor sulfieten

Vermeldingen voor eieren en van eieren afgeleide stoffen

Vermeldingen voor melk en van melk afgeleide stoffen

Bulgaars

„сулфити“ of „серен диоксид“

„яйце“, „яйчен протеин“, „яйчен продукт“, „яйчен лизозим“ of „яйчен албумин“

„мляко“, „млечни продукти“, „млечен казеин“ of „млечен протеин“

Spaans

«sulfitos» of «dióxido de azufre»

«huevo», «proteína de huevo», «ovoproducto», «lisozima de huevo» of «ovoalbúmina»

«leche», «productos lácteos», «caseína de leche» of «proteína de leche»

Tsjechisch

„siřičitany“ of „oxid siřičitý“

„vejce“, „vaječná bílkovina“, „výrobky z vajec“, „vaječný lysozym“ of „vaječný albumin“

„mléko“, „výrobky z mléka“, „mléčný kasein“ of „mléčná bílkovina“

Deens

»sulfitter« of »svovldioxid«

»æg«, »ægprotein«, »ægproduct«, »æglysozym« of »ægalbumin«

»mælk«, »mælkeproduct«, »mælkecasein« of »mælkeprotein«

Duits

„Sulfite“ of „Schwefeldioxid“

„Ei“, „Eiprotein“, „Eiproduct“, „Lysozym aus Ei“ of „Albumin aus Ei“

„Milch“, „Milcherzeugnis“, „Kasein aus Milch“ of „Milchprotein“

Ests

„sulfitid” of „vääveldioksiid”

„muna”, „munaproteiin”, „munatooted”, „munalüsosüüm” of „munaalbumiin”…

„piim”, „piimatooted”, „piimakaseiin” of „piimaproteiin”

Grieks

«θειώδη», «διοξείδιο του θείου» of «ανυδρίτης του θειώδους οξέος»

«αυγό», «πρωτεΐνη αυγού», «προϊόν αυγού», «λυσοζύμη αυγού» of «αλβουμίνη αυγού»

«γάλα», «προϊόντα γάλακτος», «καζεΐνη γάλακτος» of «πρωτεΐνη γάλακτος»

Engels

‘sulphites’, ‘sulfites’, ‘sulphur dioxide’ of ‘sulfur dioxide’

‘egg’, ‘egg protein’, ‘egg product’, ‘egg lysozyme’ of ‘egg albumin’

‘milk’, ‘milk products’, ‘milk casein’ of ‘milk protein’

Frans

«sulfites» of «anhydride sulfureux»

«œuf», «protéine de l’œuf», «produit de l’œuf», «lysozyme de l’œuf» of «albumine de l’œuf»

«lait», «produits du lait», «caséine du lait» of «protéine du lait»

Italiaans

«solfiti», «sulfiti» of «anidride solforosa»

«uovo», «proteina dell’uovo», «derivati dell’uovo», «lisozima da uovo» of «ovoalbumina»

«latte», «derivati del latte», «caseina del latte» of «proteina del latte»

Lets

“sulfīti” of “sēra dioksīds”

“olas”, “olu olbaltumviela”, “olu products”, “olu lizocīms” of “olu albumīns”

“piens”, “piena products”, “piena kazeīns” of “piena olbaltumviela”

Litouws

„sulfitai“ of „sieros dioksidas“

„kiaušiniai“, „kiaušinių baltymai“, „kiaušinių productai“, „kiaušinių lizocimas“ of „kiaušinių albuminas“

„pienas“, „pieno productai“, „pieno kazeinas“ of „pieno baltymai“

Hongaars

„szulfitok” of „kén-dioxid”

„tojás”, „tojásból származó fehérje”, „tojástermék”, „tojásból származó lizozim” of „tojásból származó albumin”

„tej”, „tejtermékek”, „tejkazein” of „tejfehérje”

Maltees

“sulfiti”, of “diossidu tal-kubrit”

“bajd”, “proteina tal-bajd”, “prodott tal-bajd”, “liżożima tal-bajd” of “albumina tal-bajd”

“ħalib”, “prodotti tal-ħalib”, “kaseina tal-ħalib” of “proteina tal-ħalib”

Nederlands

„sulfieten” of „zwaveldioxide”

„ei”, „eiproteïne”, „eiderivaat”, „eilysozym” of „eialbumine”

„melk”, „melkderivaat”, „melkcaseïne” of „melkproteïnen”

Pools

„siarczyny”, „dwutlenek siarki” of „ditlenek siarki”

„jajo”, „białko jaja”, „producty z jaj”, „lizozym z jaja” of „albuminę z jaja”

„mleko”, „producty mleczne”, „kazeinę z mleka” of „białko mleka”

Portugees

«sulfitos» of «dióxido de enxofre»

«ovo», «proteína de ovo», «produto de ovo», «lisozima de ovo» of «albumina de ovo»

«leite», «produtos de leite», «caseína de leite» of «proteína de leite»

Roemeens

„sulfiți” of „dioxid de sulf”

„ouă”, „proteine din ouă”, „produse din ouă”, „lizozimă din ouă” of „albumină din ouă”

„lapte”, „produse din lapte”, „cazeină din lapte” of „proteine din lapte”

Slowaaks

„siričitany“ of „oxid siričitý“

„vajce“, „vaječná bielkovina“, „výrobok z vajec“, „vaječný lyzozým“ of „vaječný albumín“

„mlieko“, „výrobky z mlieka“, „mliečne výrobky“, „mliečny kazeín“ of „mliečna bielkovina“

Sloveens

„sulfiti“ of „žveplov dioksid“

„jajce“, „jajčne beljakovine“, „proizvod iz jajc“, „jajčni lizocim“ of „jajčni albumin“

„mleko“, „proizvod iz mleka“, „mlečni kazein“ of „mlečne beljakovine“

Fins

”sulfiitteja” of ”rikkidioksidia”

”munaa”, ”munaproteiinia”, ”munatuotetta”, ”kananmunasta peräisin olevaa lysotsyymiä” of ”muna-albumiinia”

”maitoa”, ”maitotuotteita”, ”maitokaseiinia” of ”maitoproteiinia”

Zweeds

”sulfiter” of ”svaveldioxid”

”ägg”, ”äggprotein”, ”äggproduct”, ”ägglysozym” of ”äggalbumin”

”mjölk”, ”mjölkproducter”, ”kasein” of ”mjölkprotein”

DEEL B

In artikel 51, lid 2, bedoelde pictogrammen

Image

Image

Image

Image