8.6.2012   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 148/1


UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 480/2012 VAN DE COMMISSIE

van 7 juni 2012

houdende opening en vaststelling van de wijze van beheer van een tariefcontingent voor breukrijst van GN-code 1006 40 00, voor de productie van voor voeding bestemde bereidingen van GN-code 1901 10 00

(codificatie)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 1095/96 van de Raad van 18 juni 1996 betreffende de tenuitvoerlegging van de concessies in de lijst CXL die is opgesteld naar aanleiding van de voltooiing van de onderhandelingen in het kader van artikel XXIV, lid 6, van de GATT (1), en met name artikel 1,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Verordening (EG) nr. 2058/96 van de Commissie van 28 oktober 1996 houdende opening en vaststelling van de wijze van beheer van een tariefcontingent voor breukrijst van GN-code 1006 40 00, voor de productie van voor voeding bestemde bereidingen van GN-code 1901 10 (2) is herhaaldelijk en ingrijpend gewijzigd (3). Ter wille van de duidelijkheid en een rationele ordening van de tekst dient tot codificatie van die verordening te worden overgegaan.

(2)

De bovenbedoelde concessies hebben met name betrekking op een tariefcontingent van 1 000 ton breukrijst van GN-code 1006 40 00, voor de productie van voor voeding bestemde bereidingen van GN-code 1901 10 00, dat jaarlijks mag worden ingevoerd met nulrecht.

(3)

Er moet worden bepaald dat Verordening (EG) nr. 1342/2003 van de Commissie van 28 juli 2003 houdende bijzondere uitvoeringsbepalingen inzake het stelsel van invoer- en uitvoercertificaten in de sector granen en rijst (4) van toepassing is in het kader van deze verordening.

(4)

Bij Verordening (EG) nr. 1301/2006 van de Commissie van 31 augustus 2006 houdende gemeenschappelijke voorschriften voor het beheer van door middel van een stelsel van invoercertificaten beheerde invoertariefcontingenten voor landbouwproducten (5) zijn met name de uitvoeringsbepalingen met betrekking tot de aanvragen, de hoedanigheid van de aanvrager en de afgifte van de certificaten vastgesteld. Bij die verordening is de geldigheidsduur van de certificaten beperkt tot de laatste dag van de tariefcontingentperiode en zij geldt onverminderd de bij de sectoriële verordeningen vastgestelde aanvullende voorwaarden of afwijkingen.

(5)

Ter wille van een beter beheer van het tariefcontingent dat bij deze verordening is geopend, is het noodzakelijk om de marktdeelnemers blijvend toe te staan meer dan een certificaataanvraag per contingentperiode in te dienen en dus af te wijken van artikel 6, lid 1 van Verordening (EG) nr. 1301/2006. Bovendien dient te worden bepaald, teneinde de controle van dit contingent te verbeteren en het beheer ervan te harmoniseren en te vereenvoudigen, dat het indienen van de aanvragen voor invoercertificaten wekelijks gebeurt.

(6)

Met het oog op een deugdelijk administratief beheer van de hierboven genoemde invoerregeling moeten bijzondere bepalingen inzake de indiening van de aanvragen en de afgifte van de certificaten worden vastgesteld. Die bepalingen vormen een aanvulling op of wijken af van het bepaalde in Verordening (EG) nr. 376/2008 van de Commissie van 23 april 2008 houdende gemeenschappelijke uitvoeringsbepalingen inzake het stelsel van invoer-, uitvoer- en voorfixatiecertificaten voor landbouwproducten (6).

(7)

Bijzondere bepalingen moeten worden vastgesteld om te garanderen dat de ingevoerde breukrijst niet voor andere dan de vastgestelde doeleinden wordt gebruikt. Daartoe moet worden bepaald dat de vrijstelling van douanerechten slechts wordt verleend als de importeur een verbintenis aangaat waarin de geplande bestemming van het product wordt bevestigd en als een zekerheid wordt gesteld die even hoog is als het niet geïnde douanerecht. Met het oog op een zorgvuldig beheer van de betrokken regeling, dient een redelijke termijn voor de verwerking te worden vastgesteld. Bij verzending van een product moet in de lidstaat waar het product in het vrije verkeer is gebracht, een controleexemplaar T5 worden opgesteld overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 2454/93 van de Commissie van 2 juli 1993 houdende vaststelling van enkele bepalingen ter uitvoering van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad tot vaststelling van het communautaire douanewetboek (7), dat het meest adequate bewijs van verwerking vormt. Wanneer de verwerking plaatsvindt in de lidstaat waar het product in het vrije verkeer is gebracht, kan het bewijs van verwerking worden geleverd aan de hand van een gelijkwaardig nationaal document.

(8)

Hoewel de zekerheid wordt gesteld als garantie voor de betaling van een douaneschuld die kan ontstaan bij de invoer van goederen, moet bij het vrijgeven van deze zekerheid enige flexibiliteit mogelijk zijn.

(9)

Om een efficiënt beheer van de vastgestelde regeling te garanderen, moet worden bepaald dat de zekerheid voor de invoercertificaten in het kader van bovengenoemde regeling wordt vastgesteld op 25 EUR per ton.

(10)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Beheerscomité voor de gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Overeenkomstig deze verordening wordt een jaarlijks tariefcontingent geopend van 1 000 ton breukrijst van GN-code 1006 40 00, voor de productie van voor voeding bestemde bereidingen van GN-code 1901 10 00, met nulrecht.

Het contingent draagt het volgnummer 09.4079.

Behoudens andersluidende bepalingen in deze verordening is het bepaalde in de Verordeningen (EG) nr. 1342/2003, (EG) nr. 1301/2006 en (EG) nr. 376/2008 van toepassing.

Artikel 2

1.   Een invoercertificaataanvraag heeft betrekking op een hoeveelheid van ten minste 5 en ten hoogste 500 ton.

In elke certificaataanvraag wordt een hoeveelheid in kilogram, zonder decimalen, vermeld.

De aanvragen voor een invoercertificaat worden elke week uiterlijk op vrijdag om 13.00 uur Brusselse tijd bij de bevoegde autoriteiten van de lidstaten ingediend.

2.   In afwijking van artikel 6, lid 1 van Verordening (EG) nr. 1301/2006 kan de aanvrager meer dan een certificaataanvraag per contingentperiode indienen. De aanvrager kan echter slechts een certificaataanvraag per week indienen.

3.   In vak 7 van de certificaataanvraag en van het invoercertificaat wordt het land van herkomst vermeld en wordt de vermelding „ja” aangekruist.

4.   De certifaataanvraag en het invoercertificaat bevatten:

a)

in vak 20 één van de in bijlage I opgenomen vermeldingen;

b)

in vak 24 één van de in bijlage II opgenomen vermeldingen.

5.   In afwijking van artikel 12 van Verordening (EG) nr. 1342/2003 wordt het bedrag van de zekerheid voor de in deze verordening bedoelde invoercertificaten vastgesteld op 25 EUR per ton.

Artikel 3

1.   Als de in een week aangevraagde hoeveelheden ertoe leiden dat de in het kader van het contingent beschikbare hoeveelheid wordt overschreden, stelt de Commissie overeenkomstig artikel 7, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1301/2006 uiterlijk op de vierde werkdag volgende op de in artikel 2, lid 1, derde alinea, van de onderhavige verordening bedoelde uiterste datum voor de indiening van aanvragen de toewijzingscoëfficiënt voor de in de afgelopen week aangevraagde hoeveelheden vast en schorst zij de indiening van nieuwe invoercertificaataanvragen tot het einde van de contingentperiode.

De in de lopende week ingediende aanvragen worden als onontvankelijk beschouwd.

De lidstaten accepteren dat aanvragen waarbij de hoeveelheid waarvoor het certificaat moet worden afgegeven, kleiner is dan 20 ton, door de marktdeelnemers worden ingetrokken binnen twee werkdagen na de datum van bekendmaking van de uitvoeringsverordening waarin de toewijzingscoëfficiënt is vastgesteld.

2.   Het invoercertificaat wordt afgegeven op de achtste werkdag volgende op de uiterste datum voor de indiening van de aanvragen.

Artikel 4

De lidstaten delen de Commissie elektronisch de volgende gegevens mee:

a)

uiterlijk op de eerste maandag volgende op de week waarin de certificaataanvragen zijn ingediend, vóór 18.00 uur Brusselse tijd: de in artikel 11, lid 1, onder a), van Verordening (EG) nr. 1301/2006 bedoelde gegevens betreffende de invoercertificaataanvragen, met vermelding van de totale hoeveelheden waarop deze aanvragen betrekking hebben;

b)

uiterlijk op de tweede werkdag volgende op de afgifte van de invoercertificaten: de in artikel 11, lid 1, onder b), van Verordening (EG) nr. 1301/2006 bedoelde gegevens betreffende de afgegeven certificaten, met vermelding van de totale hoeveelheden waarvoor invoercertificaten zijn afgegeven, alsmede de hoeveelheden waarvoor de certificaataanvragen zijn ingetrokken overeenkomstig artikel 3, lid 1, derde alinea, van de onderhavige verordening;

c)

uiterlijk op de laatste dag van elke maand: de totale hoeveelheden die in het kader van het betrokken contingent in de loop van de tweede daaraan voorafgaande maand daadwerkelijk in het vrije verkeer zijn gebracht. Indien in een van deze maanden geen goederen in het vrije verkeer zijn gebracht, wordt een mededeling met de vermelding „geen” toegezonden. In de derde maand die volgt op de uiterste geldigheidsdatum van de certificaten, is deze mededeling evenwel niet langer vereist.

Artikel 5

1.   De vrijstelling van het douanerecht wordt slechts toegepast indien:

a)

de importeur bij het in het vrije verkeer brengen schriftelijk de verbintenis aangaat dat de volledige aangegeven hoeveelheid binnen zes maanden na de datum waarop de aangifte voor het vrije verkeer is aanvaard, zal worden verwerkt overeenkomstig de in vak 20 van het certificaat vermelde gegevens;

b)

de importeur bij het in het vrije verkeer brengen van de goederen een zekerheid stelt waarvan het bedrag gelijk is aan het in artikel 140 van Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad (8) vastgestelde douanerecht voor breukrijst.

2.   Wanneer de goederen in het vrije verkeer worden gebracht, vermeldt de importeur als plaats van verwerking hetzij de naam van een verwerkingsbedrijf en een lidstaat, hetzij ten hoogste vijf verschillende verwerkingsinrichtingen. Bij verzending van de goederen wordt in de lidstaat van vertrek een controle-exemplaar T5 opgesteld dat overeenkomstig het bepaalde in Verordening (EEG) nr. 2454/93, eveneens als bewijs van verwerking geldt.

Wanneer de verwerking evenwel plaatsvindt in de lidstaat waar het product in het vrije verkeer is gebracht, kan het bewijs van verwerking worden geleverd aan de hand van een gelijkwaardig nationaal document.

3.   Het controle-exemplaar T5 bevat:

a)

in vak 104 één van de in bijlage III opgenomen vermeldingen;

b)

in vak 107 één van de in bijlage IV opgenomen vermeldingen.

4.   Behoudens overmacht wordt de in lid 1, onder b), bedoelde zekerheid vrijgegeven als de importeur aan de bevoegde autoriteiten van de lidstaat waar de goederen in het vrije verkeer zijn gebracht, het bewijs voorlegt dat alle in het vrije verkeer gebrachte hoeveelheden tot het op het invoercertificaat aangegeven product zijn verwerkt. Deze verwerking wordt geacht te hebben plaatsgevonden wanneer het product binnen de in lid 1, onder a), bedoelde termijn is vervaardigd, hetzij in een of meer verwerkingsinrichtingen die behoren tot het in lid 2 bedoelde bedrijf en die gelegen zijn in de op grond van dat lid vermelde lidstaat, hetzij in een van de in dat zelfde lid bedoelde verwerkingsinrichtingen.

Voor in het vrije verkeer gebrachte goederen die niet binnen bovengenoemde termijn zijn verwerkt, wordt de vrij te geven zekerheid verminderd met 2 procentpunten voor iedere dag waarmee de termijn wordt overschreden.

5.   Het bewijs van verwerking wordt binnen zes maanden na het verstrijken van de termijn voor de verwerking aan de bevoegde autoriteiten voorgelegd.

Als het bewijs niet binnen de hierboven vastgestelde termijn wordt overgelegd, wordt de in lid 1, onder b), bedoelde zekerheid, eventueel na vermindering met het in lid 4, tweede alinea, vastgesteld percentage, verminderd met 2 procentpunten voor iedere dag waarmee de termijn wordt overschreden.

Het bedrag van de zekerheid dat niet wordt vrijgegeven, wordt verbeurd als douanerecht.

Artikel 6

In afwijking van artikel 7, lid 4, van Verordening (EG) nr. 376/2008 mag de in het vrije verkeer gebrachte hoeveelheid niet groter zijn dan die welke is aangegeven in de vakken 17 en 18 van het invoercertificaat. In vak 19 van het certificaat wordt daartoe het cijfer „0” ingevuld.

Artikel 7

Verordening (EG) nr. 2058/96 wordt ingetrokken.

Verwijzingen naar de ingetrokken verordening gelden als verwijzingen naar de onderhavige verordening en worden gelezen volgens de concordantietabel in bijlage VI.

Artikel 8

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 7 juni 2012.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel BARROSO


(1)  PB L 146 van 20.6.1996, blz. 1.

(2)  PB L 276 van 29.10.1996, blz. 7.

(3)  Zie bijlage V.

(4)  PB L 189 van 29.7.2003, blz. 12.

(5)  PB L 238 van 1.9.2006, blz. 13.

(6)  PB L 114 van 26.4.2008, blz. 3.

(7)  PB L 253 van 11.10.1993, blz. 1.

(8)  PB L 299 van 16.11.2007, blz. 1.


BIJLAGE I

In artikel 2, lid 4, onder a), bedoelde vermeldingen

:

in het Bulgaars

:

Натрошен ориз с код по КН 1006 40 00, предназначен за производство на хранителни заготовки с код по КН 1901 10 00

:

in het Spaans

:

Partidos de arroz, del código NC 1006 40 00, destinados a la producción de preparaciones alimenticias del código NC 1901 10 00

:

in het Tsjechisch

:

Zlomková rýže kódu KN 1006 40 00 pro výrobu potravinových přípravků kódu KN 1901 10 00

:

in het Deens

:

Brudris, henhørende under KN-kode 1006 40 00, bestemt til fremstilling af tilberedte næringsmidler, henhørende under KN-kode 1901 10 00

:

in het Duits

:

Bruchreis des KN-Codes 1006 40 00, bestimmt zur Herstellung von Lebensmittelzubereitungen des KN-Codes 1901 10 00

:

in het Ests

:

CN-koodi 1006 40 00 alla kuuluv purustatud riis CN-koodi 1901 10 00 alla kuuluvate toiduainete tootmiseks

:

in het Grieks

:

Θραύσματα ρυζιού υπαγόμενα στον κωδικό ΣΟ 1006 40 00, που προορίζονται για την παραγωγή παρασκευασμάτων διατροφής του κωδικού ΣΟ 1901 10 00

:

in het Engels

:

Broken rice of CN code 1006 40 00 for production of food preparations of CN code 1901 10 00

:

in het Frans

:

Brisures de riz, relevant du code NC 1006 40 00, destinées à la production de préparations alimentaires du code NC 1901 10 00

:

in het Italiaans

:

Rotture di riso, di cui al codice NC 1006 40 00, destinate alla produzione di preparazioni alimentari del codice NC 1901 10 00

:

in het Lets

:

Šķeltie rīsi, uz kuriem attiecas KN kods 1006 40 00, kas paredzēti to pārtikas produktu ražošanai, uz kuriem attiecas KN kods 1901 10 00

:

in het Litouws

:

KN kodu 1006 40 00 klasifikuojami skaldyti ryžiai, skirti KN kodu 1901 10 00 klasifikuojamų maisto produktų gamybai

:

in het Hongaars

:

A 1901 10 00 KN-kód alá tartozó élelmiszer-készítmények előállítására szánt, a 1006 40 00 KN-kód alá tartozó törmelékrizs

:

in het Maltees

:

Ross miksur tal-kodiċi NK 1006 40 00 għall-produzzjoni ta’ preparazzjonijiet alimentari tal-kodiċi NK 1901 10 00

:

in het Nederlands

:

Breukrijst van GN-code 1006 40 00, voor de productie van voor voeding bestemde bereidingen van GN-code 1901 10 00

:

in het Pools

:

Ryż łamany objęty kodem CN 1006 40 00 do produkcji przetworów spożywczych objętych kodem CN 1901 10 00

:

in het Portugees

:

Trincas de arroz do código NC 1006 40 00, destinadas à produção de preparações alimentares do código NC 1901 10 00

:

in het Roemeens

:

brizuri de orez având codul NC 1006 40 00 destinate producției de preparate alimentare având codul NC 1901 10 00

:

in het Slowaaks

:

Zlomková ryža spadajúca pod číselný znak KN 1006 40 00 na výrobu potravinových prípravkov spadajúcich pod číselný znak KN 1901 10 00

:

in het Sloveens

:

Lomljen riž z oznako KN 1006 40 00 za proizvodnjo živilskih izdelkov z oznako KN 1901 10 00

:

in het Fins

:

CN-koodiin 1006 40 00 kuuluvat rikkoutuneet riisinjyvät CN-koodiin 1901 10 00 kuuluvien elintarvikevalmisteiden valmistamiseksi

:

in het Zweeds

:

Brutet ris som omfattas av KN-nummer 1006 40 00, avsett för produktion av livsmedelsberedningar som omfattas av KN-nummer 1901 10 00.


BIJLAGE II

In artikel 2, lid 4, onder b), bedoelde vermeldingen

:

in het Bulgaars

:

Освободено от мито (Регламент за изпълнение (ЕC) № 480/2012)

:

in het Spaans

:

Exención del derecho de aduana [Reglamento de Ejecución (UE) no 480/2012]

:

in het Tsjechisch

:

Osvobozeno od cla (prováděcí nařízení (EU) č. 480/2012)

:

in het Deens

:

Toldfri (gennemførelsesforordning (EU) nr. 480/2012)

:

in het Duits

:

Zollfrei (Durchführungsverordnung (EU) Nr. 480/2012)

:

in het Ests

:

Tollimaksuvaba (rakendusmäärus (EL) nr 480/2012)

:

in het Grieks

:

Απαλλαγή του δασμού [εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 480/2012]

:

in het Engels

:

Free of customs duty (Implementing Regulation (EU) No 480/2012)

:

in het Frans

:

Exemption du droit de douane [règlement d’exécution (UE) no 480/2012]

:

in het Italiaans

:

Esenzione dal dazio doganale [regolamento di esecuzione (UE) n. 480/2012]

:

in het Lets

:

Atbrīvots no muitas nodokļa (Īstenošanas regula (ES) Nr. 480/2012)

:

in het Litouws

:

Muitas netaikomas (įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 480/2012)

:

in het Hongaars

:

Vámmentes (480/2012/EU végrehajtási rendelet)

:

in het Maltees

:

Eżenti mid-dazju doganali (Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 480/2012)

:

in het Nederlands

:

Vrijgesteld van douanerecht (Uitvoeringsverordening (EU) nr. 480/2012)

:

in het Pools

:

Wolne od opłat celnych (rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 480/2012)

:

in het Portugees

:

Isenção de direito aduaneiro (Regulamento de Execução (UE) n.o 480/2012)

:

in het Roemeens

:

Scutit de drepturi vamale [Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 480/2012]

:

in het Slowaaks

:

Oslobodené od cla (vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 480/2012)

:

in het Sloveens

:

Carine prosto (Izvedbena uredba (EU) št. 480/2012)

:

in het Fins

:

Tullivapaa (täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 480/2012)

:

in het Zweeds

:

Tullfri (genomförandeförordning (EU) nr 480/2012).


BIJLAGE III

In artikel 5, lid 3, onder a), bedoelde vermeldingen

:

in het Bulgaars

:

Предназначени за производство на хранителни заготовки с код по КН 1901 10 00

:

in het Spaans

:

Destinadas a la producción de preparaciones alimenticias del código NC 1901 10 00

:

in het Tsjechisch

:

Pro výrobu potravinových přípravků kódu KN 1901 10 00

:

in het Deens

:

Bestemt til fremstilling af tilberedte næringsmidler, henhørende under KN-kode 1901 10 00

:

in het Duits

:

Bestimmt zur Herstellung von Lebensmittelzubereitungen des KN-Codes 1901 10 00

:

in het Ests

:

CN-koodi 1901 10 00 alla kuuluvate toiduainete tootmiseks

:

in het Grieks

:

Προορίζονται για την παραγωγή παρασκευασμάτων διατροφής του κωδικού ΣΟ 1901 10 00

:

in het Engels

:

For production of food preparations of CN code 1901 10 00

:

in het Frans

:

Destinées à la production de préparations alimentaires du code NC 1901 10 00

:

in het Italiaans

:

Destinate alla produzione di preparazioni alimentari del codice NC 1901 10 00

:

in het Lets

:

Paredzēti to pārtikas produktu ražošanai, uz kuriem attiecas KN kods 1901 10 00

:

in het Litouws

:

Skirti KN kodu 1901 10 00 klasifikuojamų maisto produktų gamybai

:

in het Hongaars

:

A 1901 10 00 KN-kód alá tartozó élelmiszer-készítmények előállítására szánt

:

in het Maltees

:

Għall-produzzjoni ta’ preparazzjonijiet alimentari tal-kodiċi KN 1901 10 00

:

in het Nederlands

:

Bestemd voor de productie van voor voeding bestemde bereidingen van GN-code 1901 10 00

:

in het Pools

:

Do produkcji przetworów spożywczych objętych kodem CN 1901 10 00

:

in het Portugees

:

Destinadas à produção de preparações alimentares do código NC 1901 10 00

:

in het Roemeens

:

Destinate producției de preparate alimentare având codul NC 1901 10 00

:

in het Slowaaks

:

Na výrobu potravinových prípravkov spadajúcich pod číselný znak KN 1901 10 00

:

in het Sloveens

:

Za proizvodnjo živilskih izdelkov z oznako KN 1901 10 00

:

in het Fins

:

Tarkoitettu CN-koodiin 1901 10 00 kuuluvien elintarvikevalmisteiden valmistukseen

:

in het Zweeds

:

Avsett för produktion av livsmedelsberedningar som omfattas av KN-nummer 1901 10 00.


BIJLAGE IV

In artikel 5, lid 3, onder b), bedoelde vermeldingen

:

in het Bulgaars

:

Член 4 от Регламент за изпълнение (ЕC) № 480/2012

:

in het Spaans

:

Reglamento de Ejecución (UE) no 480/2012 — artículo 4

:

in het Tsjechisch

:

Článek 4 prováděcího nařízení (EU) č. 480/2012

:

in het Deens

:

Gennemførelsesforordning (EU) nr. 480/2012 — artikel 4

:

in het Duits

:

Durchführungsverordnung (EU) Nr. 480/2012 — Artikel 4

:

in het Ests

:

Rakendusmääruse (EL) nr 480/2012 artikkel 4

:

in het Grieks

:

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 480/2012 — άρθρο 4

:

in het Engels

:

Article 4 of Implementing Regulation (EU) No 480/2012

:

in het Frans

:

Règlement d’exécution (UE) no 480/2012 — article 4

:

in het Italiaans

:

Regolamento di esecuzione (UE) n. 480/2012 — articolo 4

:

in het Lets

:

Īstenošanas regulas (ES) Nr. 480/2012 4. pants

:

in het Litouws

:

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 480/2012 4 straipsnis

:

in het Hongaars

:

A 480/2012/EU végrehajtási rendelet – 4. cikk

:

in het Maltees

:

Artikolu 4 tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 480/2012

:

in het Nederlands

:

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 480/2012, artikel 4

:

in het Pools

:

Art. 4 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 480/2012

:

in het Portugees

:

Regulamento de Execução (UE) n.o 480/2012 — artigo 4.o

:

in het Roemeens

:

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 480/2012, articolul 4

:

in het Slowaaks

:

Článok 4 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 480/2012

:

in het Sloveens

:

Člen 4 Izvedbene uredbe (EU) št. 480/2012

:

in het Fins

:

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 480/2012 4 artikla

:

in het Zweeds

:

Genomförandeförordning (EU) nr 480/2012 – artikel 4.


BIJLAGE V

Ingetrokken verordening met overzicht van de achtereenvolgende wijzigingen ervan

Verordening (EG) nr 2058/96 van de Commissie

(PB L 276 van 29.10.1996, blz. 7)

 

Verordening (EG) nr 1950/2005 van de Commissie

(PB L 312 van 29.11.2005, blz. 18)

Uitsluitend artikel 5 en bijlage IV

Verordening (EG) nr 1996/2006 van de Commissie

(PB L 398 van 30.12.2006, blz. 1)

Uitsluitend artikel 7 en bijlage VI

Verordening (EG) nr 2019/2006 van de Commissie

(PB L 384 van 29.12.2006, blz. 48)

Uitsluitend artikel 1

Verordening (EG) nr 1456/2007 van de Commissie

(PB L 325 van 11.12.2007, blz. 76)

Uitsluitend artikel 1


BIJLAGE VI

Concordantietabel

Verordening (EG) nr. 2058/96

De onderhavige verordening

Artikelen 1 t/m 5

Artikelen 1 t/m 5

Artikel 6, lid 1

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 7

Artikel 8

Bijlagen I t/m IV

Bijlagen I t/m IV

Bijlage V

Bijlage VI