24.4.2012   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 110/17


UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 350/2012 VAN DE RAAD

van 23 april 2012

tot uitvoering van Verordening (EU) nr. 267/2012 betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van Iran

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 267/2012 van de Raad van 23 maart 2012 betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van Iran (1), en met name artikel 46, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De Raad heeft op 23 maart 2012 Verordening (EU) nr. 267/2012 vastgesteld.

(2)

De Raad is van oordeel dat er niet langer redenen zijn om één persoon en twee entiteiten te handhaven op de lijst van aan beperkende maatregelen onderworpen natuurlijke en rechtspersonen, entiteiten en lichamen in bijlage IX bij Verordening (EU) nr. 267/2012.

(3)

De lijst in bijlage IX bij Verordening (EU) nr. 267/2012 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De persoon en de entiteiten genoemd in de bijlage bij deze verordening worden geschrapt van de lijst in bijlage IX bij Verordening (EU) nr. 267/2012.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Luxemburg, 23 april 2012.

Voor de Raad

De voorzitter

C. ASHTON


(1)  PB L 88 van 24.3.2012, blz. 1.


BIJLAGE

PERSOON EN ENTITEITEN BEDOELD IN ARTIKEL 1

A Sedghi

Walship SA

Morison Menon Chartered Accountant