17.3.2012   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 78/1


VERORDENING (EU) Nr. 232/2012 VAN DE COMMISSIE

van 16 maart 2012

tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de gebruiksvoorwaarden en gebruiksniveaus voor chinolinegeel (E 104), zonnegeel FCF/oranjegeel S (E 110) en ponceau 4R, cochenillerood A (E 124)

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 1333/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 inzake levensmiddelenadditieven (1), en met name artikel 10, lid 3,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 is een EU-lijst vastgesteld van voor gebruik in levensmiddelen goedgekeurde levensmiddelenadditieven en gebruiksvoorwaarden.

(2)

Chinolinegeel, (E 104), zonnegeel FCF/oranjegeel S (E 110) en ponceau 4R, cochenillerood A (E 124) zijn levensmiddelenkleurstoffen die momenteel zijn goedgekeurd voor gebruik en vermeld in bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1333/2008. Bij de huidige goedkeuring wordt rekening gehouden met de door het Wetenschappelijk Comité voor de menselijke voeding (SCF) in 1983 vastgestelde aanvaardbare dagelijkse inname (ADI) (2).

(3)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) heeft op 23 september 2009 een advies (3) uitgebracht in verband met de herbeoordeling van de veiligheid van chinolinegeel (E 104) als levensmiddelenadditief. In dat advies beveelt de EFSA aan om de ADI van die levensmiddelenkleurstof te verlagen van 10 mg/kg lichaamsgewicht/dag tot 0,5 mg/kg lichaamsgewicht/dag. Voorts is de EFSA van oordeel dat de verfijnde blootstellingsschattingen (niveau 2 en niveau 3) in het algemeen ruim boven de herziene ADI van 0,5 mg/kg lichaamsgewicht/dag liggen. Daarom is het wenselijk om de gebruiksvoorwaarden en gebruiksniveaus voor chinolinegeel (E 104) te wijzigen, zodat de door de EFSA aanbevolen nieuwe ADI niet wordt overschreden.

(4)

De EFSA heeft op 27 september 2009 een advies (4) uitgebracht in verband met de herbeoordeling van de veiligheid van zonnegeel FCF/oranjegeel S (E 110) als levensmiddelenadditief. In dat advies beveelt de EFSA aan om de ADI voor zonnegeel FCF/oranjegeel S (E 110) te verlagen van 2,5 mg/kg lichaamsgewicht/dag tot 1 mg/kg lichaamsgewicht/dag. Voorts is de EFSA van oordeel dat de verfijnde blootstellingsschattingen (niveau 3) in het algemeen ruim boven de herziene ADI van 1 mg/kg lichaamsgewicht/dag liggen voor kinderen met een hoge inname. Daarom is het wenselijk om de gebruiksvoorwaarden en gebruiksniveaus voor zonnegeel FCF/oranjegeel S (E 110) te wijzigen, zodat de door de EFSA aanbevolen nieuwe ADI niet wordt overschreden.

(5)

De EFSA heeft op 23 september 2009 een advies (5) uitgebracht in verband met de herbeoordeling van de veiligheid van ponceau 4R, cochenillerood A (E 124) als levensmiddelenadditief. In dat advies beveelt de EFSA aan om de ADI van die levensmiddelenkleurstof te verlagen van 4 mg/kg lichaamsgewicht/dag tot 0,7 mg/kg lichaamsgewicht/dag. Voorts is de EFSA van oordeel dat de verfijnde blootstellingsschattingen (niveau 3) in het algemeen ruim boven de herziene ADI van 0,7 mg/kg lichaamsgewicht/dag liggen voor kinderen met een hoge inname. Daarom is het wenselijk om de gebruiksvoorwaarden en gebruiksniveaus voor ponceau 4R, cochenillerood A (E 124) te wijzigen, zodat de door de EFSA aanbevolen nieuwe ADI niet wordt overschreden.

(6)

Daarom is het noodzakelijk om deze stoffen uit de in deel C, punt 3, van bijlage II vermelde groep III te verwijderen. Wanneer de stoffen echter samen met de resterende tot groep III behorende stoffen worden gebruikt, moet het gecombineerde maximum worden gehandhaafd.

(7)

Om de blootstelling tot onder de aanbevolen ADI te verminderen, moeten de maxima worden herzien. Zij zouden met name met dezelfde factor worden verminderd als de beoogde beperking van de dagelijkse inname. Bepaalde uitzonderingen met hogere niveaus moeten worden toegestaan voor sommige traditionele producten die niet in significante mate bijdragen aan de blootstelling. Ook zijn sommige bepalingen geschrapt.

(8)

Bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(9)

Om de levensmiddelenindustrie de nodige tijd te bieden om hun productie aan de in deze verordening neergelegde nieuwe gebruiksvoorwaarden en -niveaus aan te passen, moeten er overgangsregelingen worden vastgesteld.

(10)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid en het Europees Parlement noch de Raad hebben zich daartegen verzet,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening is van toepassing met ingang van 1 juni 2013.

Levenmiddelen die chinolinegeel (E 104), zonnegeel FCF/oranjegeel S (E 110) en ponceau 4R, cochenillerood A (E 124) bevatten die op legale wijze op de markt zijn gebracht vóór 1 juni 2013, maar die niet voldoen aan de bepalingen van deze verordening, mogen na die datum verder in de handel worden gebracht totdat de voorraden zijn uitgeput.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 16 maart 2012.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel BARROSO


(1)  PB L 354 van 31.12.2008, blz. 16.

(2)  Verslagen van het Wetenschappelijk Comité voor de menselijke voeding, veertiende reeks, 1983.

(3)  Scientific opinion of the Panel on Food Additives and Nutrient sources added to Food (ANS) on a request from the Commission related to the re-evaluation on the safety of Quinoline Yellow (E 104) when used as a food additive, EFSA Journal 2009; 7(11):1329.

(4)  Scientific opinion of the Panel on Food Additives and Nutrient sources added to Food (ANS) on a request from the Commission related to the re-evaluation on the safety of Sunset Yellow (E 110) as a food additive, EFSA Journal 2009; 7(11):1330.

(5)  Scientific opinion of the Panel on Food Additives and Nutrient sources added to Food (ANS) on a request from the Commission related to the re-evaluation on the safety of Ponceau 4R as a food additive, EFSA Journal 2009; 7(11):1328.


BIJLAGE

Bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 wordt als volgt gewijzigd:

1)

In deel C, punt 3, worden de volgende gegevens geschrapt:

„E 104

Chinolinegeel”

„E 110

Zonnegeel FCF/oranjegeel S”

„E 124

Ponceau 4R, cochenillerood A”

2)

Deel E wordt als volgt gewijzigd:

a)

in de categorieën 03, 05.2, 05.3, 05.4, 07.2 en 14.1.4 wordt voetnoot 25 vervangen door:

„(25):

De hoeveelheid van elk van de kleurstoffen E 122 en E 155 mag niet meer bedragen dan 50 mg/kg of 50 mg/ml.”;

b)

in de categorie 1.7.5 wordt voetnoot 33 vervangen door:

„(33):

Maximumgehalte voor E 100, E 102, E 120, E 122, E 160e en E 161b, afzonderlijk of in combinatie.”;

c)

in de categorieën 04.2.1, 04.2.2, 04.2.3 en 04.2.4.1 wordt voetnoot 34 vervangen door:

„(34):

Maximum voor E 120, E 122, E 129, E 131 en E 133, afzonderlijk of in combinatie.”;

d)

in de categorieën 04.2.5.2 en 04.2.5.3 wordt voetnoot 31 vervangen door:

„(31):

Maximum voor E 120, E 142, E 160d en E 161b, afzonderlijk of in combinatie.”;

e)

in de categorie 9.2 worden voetnoten 35, 36 en 37 vervangen door:

„(35):

Maximumgehalte voor E 102, E 120, E 122, E 142, E 151, E 160e en E 161b, afzonderlijk of in combinatie.”

‘(36):

Maximumgehalte voor E 102, E 120, E 122, E 129, E 142, E 151, E 160e en E 161b, afzonderlijk of in combinatie.’

‘(37):

Maximumgehalte voor E 102, E 120, E 151 en E 160e, afzonderlijk of in combinatie.’;

f)

de volgende gegevens voor E 104, E 110 en E 124 worden in numerieke volgorde ingevoegd in de vermelde levensmiddelencategorieën:

Categorienummer

E-nummer

Naam

Maximum

(mg/kg of mg/l)

Voetnoten

Beperkingen/uitzonderingen

01.4

Gearomatiseerde, gefermenteerde melkproducten, met inbegrip van producten die een warmtebehandeling hebben ondergaan

E 104

Chinolinegeel

10

(61)

 

E 110

Zonnegeel FCF/oranjegeel S

5

(61)

 

E 124

Ponceau 4R, cochenillerood A

5

(61)

 

(61):

De totale hoeveelheid van E 104, E 110, E 124 en de kleuren in groep III mogen niet het voor groep III vermelde maximum overschrijden

01.6.3

Andere room

E 104

Chinolinegeel

10

(61)

alleen gearomatiseerde room

E 110

Zonnegeel FCF/oranjegeel S

5

(61)

alleen gearomatiseerde room

E 124

Ponceau 4R, cochenillerood A

5

(61)

alleen gearomatiseerde room

(61):

De totale hoeveelheid van E 104, E 110, E 124 en de kleuren in groep III mogen niet het voor groep III vermelde maximum overschrijden

01.7.3

Eetbare kaaskorsten

E 104

Chinolinegeel

10

(62)

 

(62):

De totale hoeveelheid van E 104 en de kleuren in groep III mogen niet het voor groep III vermelde maximum overschrijden

04.2.4.1

Groente- en vruchtenbereidingen, met uitzondering van compote

E 104

Chinolinegeel

30

(61)

alleen „mostarda di frutta”

E 110

Zonnegeel FCF/oranjegeel S

35

(61)

alleen „mostarda di frutta”

E 124

Ponceau 4R, cochenillerood A

20

(61)

alleen „mostarda di frutta”

(61):

De totale hoeveelheid van E 104, E 110, E 124 en de kleuren in groep III mogen niet het voor groep III vermelde maximum overschrijden

05.2

Ander snoepgoed, inclusief microproducten ter verfrissing van de adem

E 104

Chinolinegeel

30

(61)

behalve gekonfijte groenten en vruchten; traditioneel amandel- of hostievormig snoepgoed met een suikerlaag op noten- of cacaobasis, doorgaans langer dan 2 cm en doorgaans geconsumeerd bij feestelijke gelegenheden, zoals bruiloften, communiefeesten enz.

E 110

Zonnegeel FCF/oranjegeel S

35

(61)

behalve gekonfijte groenten en vruchten; traditioneel amandel- of hostievormig snoepgoed met een suikerlaag op noten- of cacaobasis, doorgaans langer dan 2 cm en doorgaans geconsumeerd bij feestelijke gelegenheden, zoals bruiloften, communiefeesten enz.

E 124

Ponceau 4R, cochenillerood A

20

(61)

behalve gekonfijte groenten en vruchten; traditioneel amandel- of hostievormig snoepgoed met een suikerlaag op noten- of cacaobasis, doorgaans langer dan 2 cm en doorgaans geconsumeerd bij feestelijke gelegenheden, zoals bruiloften, communiefeesten enz.

E 104

Chinolinegeel

30

(61)

alleen gekonfijte groenten en vruchten

E 110

Zonnegeel FCF/oranjegeel S

10

(61)

alleen gekonfijte groenten en vruchten

E 124

Ponceau 4R, cochenillerood A

10

(61)

alleen gekonfijte groenten en vruchten

E 104

Chinolinegeel

300

(61)

traditioneel amandel- of hostievormig snoepgoed met een suikerlaag op noten- of cacaobasis, doorgaans langer dan 2 cm en doorgaans geconsumeerd bij feestelijke gelegenheden, zoals bruiloften, communiefeesten enz.

E 110

Zonnegeel FCF/oranjegeel S

50

(61)

traditioneel amandel- of hostievormig snoepgoed met een suikerlaag op noten- of cacaobasis, doorgaans langer dan 2 cm en doorgaans geconsumeerd bij feestelijke gelegenheden, zoals bruiloften, communiefeesten enz.

E 124

Ponceau 4R, cochenillerood A

50

(61)

traditioneel amandel- of hostievormig snoepgoed met een suikerlaag op noten- of cacaobasis, doorgaans langer dan 2 cm en doorgaans geconsumeerd bij feestelijke gelegenheden, zoals bruiloften, communiefeesten enz.

(61):

De totale hoeveelheid van E 104, E 110, E 124 en de kleuren in groep III mogen niet het voor groep III vermelde maximum overschrijden

05.3

Kauwgom

E 104

Chinolinegeel

30

(61)

 

E 110

Zonnegeel FCF/oranjegeel S

10

(61)

 

E 124

Ponceau 4R, cochenillerood A

10

(61)

 

(61):

De totale hoeveelheid van E 104, E 110, E 124 en de kleuren in groep III mogen niet het voor groep III vermelde maximum overschrijden

05.4

Versieringen, afdeklagen en vullingen, met uitzondering van onder categorie 4.2.4 vallende vullingen op basis van vruchten

E 104

Chinolinegeel

50

(61)

alleen versieringen, afdeklagen en sauzen, met uitzondering van vullingen

E 110

Zonnegeel FCF/oranjegeel S

35

(61)

alleen versieringen, afdeklagen en sauzen, met uitzondering van vullingen

E 124

Ponceau 4R, cochenillerood A

55

(61)

alleen versieringen, afdeklagen en sauzen, met uitzondering van vullingen

E 104

Chinolinegeel

50

(61)

alleen vullingen

E 110

Zonnegeel FCF/oranjegeel S

35

(61)

alleen vullingen

E 124

Ponceau 4R, cochenillerood A

55

(61)

alleen vullingen

(61):

De totale hoeveelheid van E 104, E 110, E 124 en de kleuren in groep III mogen niet het voor groep III vermelde maximum overschrijden

06.6

Beslag

E 104

Chinolinegeel

50

(61)

 

E 110

Zonnegeel FCF/oranjegeel S

35

(61)

 

E 124

Ponceau 4R, cochenillerood A

55

(61)

 

(61):

De totale hoeveelheid van E 104, E 110, E 124 en de kleuren in groep III mogen niet het voor groep III vermelde maximum overschrijden

08.2.3

Darmen, afdeklagen en versieringen voor vlees

E 104

Chinolinegeel

50

(61)

alleen versieringen en afdeklagen, behalve de eetbare oppervlaktelaag van „pasturmas

E 110

Zonnegeel FCF/oranjegeel S

35

(61)

alleen versieringen en afdeklagen, behalve de eetbare oppervlaktelaag van „pasturmas

E 124

Ponceau 4R, cochenillerood A

55

(61)

alleen versieringen en afdeklagen, behalve de eetbare oppervlaktelaag van „pasturmas

E 104

Chinolinegeel

10

(62)

alleen eetbare darmen

(61):

De totale hoeveelheid van E 104, E 110, E 124 en de kleuren in groep III mogen niet het voor groep III vermelde maximum overschrijden

(62):

De totale hoeveelheid van E 104 en de kleuren in groep III mogen niet het voor groep III vermelde maximum overschrijden

09.2

Verwerkte vis en visserijproducten, inclusief schaal- en weekdieren

E 110

Zonnegeel FCF/oranjegeel S

200

(63)

alleen in zalmimitaties op basis van Theragra chalcogramma en Pollachius virens

E 124

Ponceau 4R, cochenillerood A

200

(63)

alleen in zalmimitaties op basis van Theragra chalcogramma en Pollachius virens

(63):

De totale hoeveelheid van E 110, E 124 en de kleuren in groep III mogen niet het voor groep III vermelde maximum overschrijden

09.3

Viskuit

E 104

Chinolinegeel

200

(61)

behalve steureieren (kaviaar)

E 110

Zonnegeel FCF/oranjegeel S

200

(61)

behalve steureieren (kaviaar)

E 124

Ponceau 4R, cochenillerood A

200

(61)

behalve steureieren (kaviaar)

(61):

De totale hoeveelheid van E 104, E 110, E 124 en de kleuren in groep III mogen niet het voor groep III vermelde maximum overschrijden

12.2.2

Kruiderijen en kruidenmixen

E 104

Chinolinegeel

10

(62)

alleen kruiderijen, bijvoorbeeld kerriepoeder, tandoori

(62):

De totale hoeveelheid van E 104 en de kleuren in groep III mogen niet het voor groep III vermelde maximum overschrijden

12.4

Mosterd

E 104

Chinolinegeel

10

(61)

 

E 110

Zonnegeel FCF/oranjegeel S

50

(61)

 

E 124

Ponceau 4R, cochenillerood A

35

(61)

 

(61):

De totale hoeveelheid van E 104, E 110, E 124 en de kleuren in groep III mogen niet het voor groep III vermelde maximum overschrijden

12.6

Sauzen

E 104

Chinolinegeel

20

(64)

inclusief pickles, pikante sauzen, chutney en piccalilly, behalve sauzen op basis van tomaten

E 110

Zonnegeel FCF/oranjegeel S

30

(64)

alleen in pickels en piccalilly

(64):

De totale hoeveelheid van E 104 en E 110 en de kleuren in groep III mogen niet het voor groep III vermelde maximum overschrijden

12.9

Eiwitproducten, met uitzondering van producten die onder categorie 1.8 vallen

E 104

Chinolinegeel

10

(61)

alleen analogen voor vlees en vis op basis van plantaardige eiwitten

E 110

Zonnegeel FCF/oranjegeel S

20

(61)

alleen analogen voor vlees en vis op basis van plantaardige eiwitten

E 124

Ponceau 4R, cochenillerood A

10

(61)

alleen analogen voor vlees en vis op basis van plantaardige eiwitten

(61):

De totale hoeveelheid van E 104, E 110, E 124 en de kleuren in groep III mogen niet het voor groep III vermelde maximum overschrijden

13.2

Dieetvoeding voor medisch gebruik als omschreven in Richtlijn 1999/21/EG (met uitzondering van producten die onder categorie 13.1.5 vallen)

E 104

Chinolinegeel

10

(61)

 

E 110

Zonnegeel FCF/oranjegeel S

10

(61)

 

E 124

Ponceau 4R, cochenillerood A

10

(61)

 

(61):

De totale hoeveelheid van E 104, E 110, E 124 en de kleuren in groep III mogen niet het voor groep III vermelde maximum overschrijden

13.3

Dieetvoeding voor gewichtsbeperking ter vervanging van de totale dagelijkse voedselinname of van een maaltijd (gehele of gedeeltelijke vervanging van de volledige dagelijkse voeding)

E 104

Chinolinegeel

10

(61)

 

E 110

Zonnegeel FCF/oranjegeel S

10

(61)

 

E 124

Ponceau 4R, cochenillerood A

10

(61)

 

(61):

De totale hoeveelheid van E 104, E 110, E 124 en de kleuren in groep III mogen niet het voor groep III vermelde maximum overschrijden

14.1.4

Gearomatiseerde dranken

E 104

Chinolinegeel

10

(61)

behalve chocolademelk en moutproducten

E 110

Zonnegeel FCF/oranjegeel S

20

(61)

behalve chocolademelk en moutproducten

E 124

Ponceau 4R, cochenillerood A

10

(61)

behalve chocolademelk en moutproducten

(61):

De totale hoeveelheid van E 104, E 110, E 124 en de kleuren in groep III mogen niet het voor groep III vermelde maximum overschrijden

14.2.3

Cider en perencider

E 104

Chinolinegeel

25

(64)

behalve „cidre bouché”

E 110

Zonnegeel FCF/oranjegeel S

10

(64)

behalve „cidre bouché”

(64):

De totale hoeveelheid van E 104, E 110 en de kleuren in groep III mogen niet het voor groep III vermelde maximum overschrijden

14.2.4

Vruchtenwijn en „made wine”

E 104

Chinolinegeel

20

(61)

 

E 110

Zonnegeel FCF/oranjegeel S

10

(61)

 

E 124

Ponceau 4R, cochenillerood A

1

(61)

 

(61):

De totale hoeveelheid van E 104, E 110, E 124 en de kleuren in groep III mogen niet het voor groep III vermelde maximum overschrijden

14.2.7.1

Gearomatiseerde wijnen

E 104

Chinolinegeel

50

(61)

behalve americano, bitter vino

E 110

Zonnegeel FCF/oranjegeel S

50

(61)

behalve americano, bitter vino

E 124

Ponceau 4R, cochenillerood A

50

(61)

behalve americano, bitter vino

(61):

De totale hoeveelheid van E 104, E 110, E 124 en de kleuren in groep III mogen niet het voor groep III vermelde maximum overschrijden

14.2.7.2

Gearomatiseerde dranken op basis van wijn

E 104

Chinolinegeel

50

(61)

behalve bitter soda, sangria, claria, zurra

E 110

Zonnegeel FCF/oranjegeel S

50

(61)

behalve bitter soda, sangria, claria, zurra

E 124

Ponceau 4R, cochenillerood A

50

(61)

behalve bitter soda, sangria, claria, zurra

(61):

De totale hoeveelheid van E 104, E 110, E 124 en de kleuren in groep III mogen niet het voor groep III vermelde maximum overschrijden

14.2.7.3

Gearomatiseerde cocktails van wijnbouwproducten

E 104

Chinolinegeel

50

(61)

 

E 110

Zonnegeel FCF/oranjegeel S

50

(61)

 

E 124

Ponceau 4R, cochenillerood A

50

(61)

 

(61):

De totale hoeveelheid van E 104, E 110, E 124 en de kleuren in groep III mogen niet het voor groep III vermelde maximum overschrijden

14.2.8

Andere alcoholhoudende dranken, inclusief mengsels van alcoholhoudende dranken met niet-alcoholhoudende dranken, en gedistilleerde dranken met een alcoholgehalte van minder dan 15 %

E 104

Chinolinegeel

180

(61)

alleen alcoholhoudende dranken met een alcoholgehalte van minder dan 15 %

E 110

Zonnegeel FCF/oranjegeel S

100

(61)

alleen alcoholhoudende dranken met een alcoholgehalte van minder dan 15 %

E 124

Ponceau 4R, cochenillerood A

170

(61)

alleen alcoholhoudende dranken met een alcoholgehalte van minder dan 15 %

(61):

De totale hoeveelheid van E 104, E 110, E 124 en de kleuren in groep III mogen niet het voor groep III vermelde maximum overschrijden

16.

Desserts, met uitzondering van producten die onder de categorieën 1, 3 en 4 vallen

E 104

Chinolinegeel

10

(61)

 

E 110

Zonnegeel FCF/oranjegeel S

5

(61)

 

E 124

Ponceau 4R, cochenillerood A

10

(61)

 

(61):

De totale hoeveelheid van E 104, E 110, E 124 en de kleuren in groep III mogen niet het voor groep III vermelde maximum overschrijden

17.1

Voedingssupplementen in vaste vorm, waaronder capsules, tabletten en soortgelijke vormen, met uitzondering van kauwtabletten

E 104

Chinolinegeel

35

(61)

 

E 110

Zonnegeel FCF/oranjegeel S

10

(61)

 

E 124

Ponceau 4R, cochenillerood A

35

(61)

 

(61):

De totale hoeveelheid van E 104, E 110, E 124 en de kleuren in groep III mogen niet het voor groep III vermelde maximum overschrijden

17.2

Voedingssupplementen in vloeibare vorm

E 104

Chinolinegeel

10

(61)

 

E 110

Zonnegeel FCF/oranjegeel S

10

(61)

 

E 124

Ponceau 4R, cochenillerood A

10

(61)

 

(61):

De totale hoeveelheid van E 104, E 110, E 124 en de kleuren in groep III mogen niet het voor groep III vermelde maximum overschrijden

17.3

Voedingssupplementen in de vorm van siroop of kauwtabletten

E 104

Chinolinegeel

10

(61)

 

E 110

Zonnegeel FCF/oranjegeel S

10

(61)

 

E 124

Ponceau 4R, cochenillerood A

10

(61)

 

(61):

De totale hoeveelheid van E 104, E 110, E 124 en de kleuren in groep III mogen niet het voor groep III vermelde maximum overschrijden”;

g)

categorie 08.2.1 wordt als volgt gewijzigd:

i)

de gegevens voor E 110 worden vervangen door:

 

„E 110

Zonnegeel FCF/oranjegeel S

15

 

alleen „sobrasada””;

ii)

de gegevens voor E 124 worden vervangen door:

 

„E 124

Ponceau 4R, cochenillerood A

50

 

alleen „chorizo”/„salchichón””;

h)

categorie 14.2.7.1 wordt als volgt gewijzigd:

i)

de gegevens voor E 104 en E 110 worden vervangen door:

 

„E 104

Chinolinegeel

50

(26) (27)

alleen americano, bitter vino

 

E 110

Zonnegeel FCF/oranjegeel S

50

(27)

alleen bitter vino”;

ii)

de gegevens voor E 124 worden vervangen door:

 

„E 124

Ponceau 4R, cochenillerood A

50

(26) (27)

alleen americano, bitter vino”;

i)

categorie 14.2.7.2 wordt als volgt gewijzigd:

i)

de gegevens voor E 104 en E 110 worden vervangen door:

 

„E 104

Chinolinegeel

50

(28)

alleen bitter soda

 

E 110

Zonnegeel FCF/oranjegeel S

50

(28)

alleen bitter soda”;

ii)

de gegevens voor E 124 worden vervangen door:

 

„E 124

Ponceau 4R, cochenillerood A

50

(28)

alleen bitter soda”;

j)

de volgende gegevens voor E 104, E 110, E 124 worden in de vermelde levensmiddelencategorieën geschrapt:

01.7.5

Smeltkaas

E 104

Chinolinegeel

100

(33)

alleen gearomatiseerde smeltkaas

E 110

Zonnegeel FCF/oranjegeel S

100

(33)

alleen gearomatiseerde smeltkaas

E 124

Ponceau 4R, cochenillerood A

100

(33)

alleen gearomatiseerde smeltkaas

04.2.1

Gedroogde groenten en vruchten

E 124

Ponceau 4R, cochenillerood A

200

(34)

alleen conserven van rode vruchten

04.2.2

Groenten en vruchten in azijn, olie of pekel

E 124

Ponceau 4R, cochenillerood A

200

(34)

alleen conserven van rode vruchten

04.2.3

Groente- en vruchtenconserven in blik of in glas

E 124

Ponceau 4R, cochenillerood A

200

(34)

alleen conserven van rode vruchten

04.2.4.1

Groente- en vruchtenbereidingen, met uitzondering van compote

E 124

Ponceau 4R, cochenillerood A

200

(34)

alleen conserven van rode vruchten

04.2.5.2

Jam of confituur, gelei en marmelade alsmede kastanjepasta, als omschreven in Richtlijn 2001/113/EG

E 104

Chinolinegeel

100

(31)

behalve kastanjepasta

E 110

Zonnegeel FCF/oranjegeel S

100

(31)

behalve kastanjepasta

E 124

Ponceau 4R, cochenillerood A

100

(31)

behalve kastanjepasta

04.2.5.3

Andere soortgelijke smeerbare groente- en vruchtenproducten

E 104

Chinolinegeel

100

(31)

behalve crème de pruneaux

E 110

Zonnegeel FCF/oranjegeel S

100

(31)

behalve crème de pruneaux

E 124

Ponceau 4R, cochenillerood A

100

(31)

behalve crème de pruneaux

08.2.1

Niet-warmtebehandeld verwerkt vlees

E 124

Ponceau 4R, cochenillerood A

200

 

alleen „sobrasada”

09.2

Verwerkte vis en visserijproducten, inclusief schaal- en weekdieren

E 104

Chinolinegeel

100

(35)

alleen vis- en schaaldierenpasta

E 110

Zonnegeel FCF/oranjegeel S

100

(35)

alleen vis- en schaaldierenpasta

E 124

Ponceau 4R, cochenillerood A

100

(35)

alleen vis- en schaaldierenpasta

E 110

Zonnegeel FCF/oranjegeel S

250

(36)

alleen voorgekookte schaaldieren

E 124

Ponceau 4R, cochenillerood A

250

(36)

alleen voorgekookte schaaldieren

E 110

Zonnegeel FCF/oranjegeel S

100

(37)

alleen gerookte vis

E 124

Ponceau 4R, cochenillerood A

100

(37)

alleen gerookte vis”.