10.2.2012   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 37/1


VERORDENING (EU) Nr. 109/2012 VAN DE COMMISSIE

van 9 februari 2012

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH), wat betreft bijlage XVII (CMR-stoffen)

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH), tot oprichting van een Europees Agentschap voor chemische stoffen, houdende wijziging van Richtlijn 1999/45/EG en houdende intrekking van Verordening (EEG) nr. 793/93 van de Raad en Verordening (EG) nr. 1488/94 van de Commissie alsmede Richtlijn 76/769/EEG van de Raad en de Richtlijnen 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG en 2000/21/EG van de Commissie (1), en met name artikel 68, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Ingevolge de punten 28, 29 en 30 van bijlage XVII bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 is de verkoop aan het grote publiek van stoffen die als kankerverwekkende, mutagene of voor de voortplanting giftige stof (CMR) van categorie 1A of 1B zijn ingedeeld, en van mengsels die dergelijke stoffen bevatten in een concentratie die bepaalde concentratiegrenzen overschrijdt, verboden. De desbetreffende stoffen staan vermeld in de aanhangsels 1 tot en met 6 van die bijlage XVII.

(2)

Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, tot wijziging en intrekking van de Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006 (2) is op 5 september 2009 bij Verordening (EG) nr. 790/2009 van de Commissie (3) gewijzigd om een aantal nieuw ingedeelde CMR-stoffen in die verordening op te nemen. De aanhangsels 1 tot en met 6 van bijlage XVII bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 moeten worden gewijzigd om deze in overeenstemming te brengen met de vermeldingen betreffende CMR-stoffen in Verordening (EG) nr. 790/2009.

(3)

Krachtens artikel 68, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1907/2006 kunnen beperkingen worden voorgesteld voor het gebruik van CMR-stoffen van de categorieën 1A en 1B, als zodanig of in een mengsel of voorwerp, door consumenten.

(4)

Een aantal boorverbindingen blijkt bij inname giftig voor de voortplanting te zijn en deze stoffen zijn bij Verordening (EG) nr. 790/2009 ingedeeld als giftig voor de voortplanting, gevarenklasse en categorie Repr. 1B, gevarenaanduiding H360FD. Uit een voor de Commissie uitgevoerd marktonderzoek naar het gebruik van boraten in mengsels die aan het grote publiek worden verkocht (4), is gebleken dat alleen natriumperboraat-tetrahydraat en -monohydraat gebruikt worden in een concentratie die de specifieke concentratiegrenzen van Verordening (EG) nr. 790/2009 in huishoudelijke detergentia en reinigingsmiddelen overschrijdt.

(5)

Op 29 april 2010 heeft het Comité risicobeoordeling van het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) een advies uitgebracht over het gebruik van boorverbindingen in fotografische toepassingen (5). In dat advies stelt het Comité risicobeoordeling dat er meer bronnen zijn die aan de totale blootstelling van consumenten aan boor kunnen bijdragen en dat ook deze bronnen bij de risicobeoordeling van boorverbindingen in aanmerking moeten worden genomen. In eerdere risicobeoordelingen was geen rekening gehouden met de mogelijkheid dat consumenten uit meerdere bronnen aan boor kunnen worden blootgesteld, maar inmiddels is er in het algemeen meer aandacht voor blootstelling uit uiteenlopende bronnen.

(6)

Natriumperboraat-tetrahydraat en -monohydraat worden hoofdzakelijk gebruikt als bleekmiddel in wasmiddelen en machinevaatwasmiddelen. De als rapporteur aangewezen lidstaat die de risicobeoordeling van natriumperboraat moest uitvoeren ingevolge Verordening (EEG) nr. 793/93 van de Raad van 23 maart 1993 inzake de beoordeling en de beperking van de risico’s van bestaande stoffen (6) heeft krachtens artikel 136 van Verordening (EG) nr. 1907/2006 bij het Europees Agentschap voor chemische stoffen een dossier ingediend overeenkomstig bijlage XV bij die verordening. In die risicobeoordeling, die in 2007 is gepubliceerd, werd geconcludeerd dat het gebruik van natriumperboraat in wasmiddelen en huishoudelijke reinigingsmiddelen, indien dat de enige bron van blootstelling aan boor zou zijn, geen onaanvaardbaar risico voor het grote publiek inhoudt. Aangezien het grote publiek echter via tal van bronnen aan boor wordt blootgesteld, zoals het Comité risicobeoordeling in zijn advies van 2010 heeft aangegeven, en er sprake is van voortplantingstoxiciteit, is het wenselijk de blootstelling van het grote publiek aan boor te beperken. Bovendien is de blootstelling van de consumenten aan boor uit huishoudelijke detergentia en reinigingsmiddelen aanzienlijk en zijn er alternatieven voor perboraten in deze toepassingen beschikbaar, zodat het gebruik van perboraten in huishoudelijke detergentia en reinigingsmiddelen moet worden beperkt. Om echter bepaalde fabrikanten in de gelegenheid te stellen om aanpassingen te doen en boorverbindingen bij deze toepassingen zo nodig door alternatieven te vervangen, moet een tijdelijke afwijking worden toegestaan.

(7)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het bij artikel 133 van Verordening (EG) nr. 1907/2006 ingestelde comité,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage XVII bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 1 juni 2012.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 9 februari 2012.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel BARROSO


(1)  PB L 396 van 30.12.2006, blz. 1.

(2)  PB L 353 van 31.12.2008, blz. 1.

(3)  PB L 235 van 5.9.2009, blz. 1.

(4)  http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/files/docs_studies/final_report_borates_en.pdf

(5)  http://echa.europa.eu/home_en.asp

(6)  PB L 84 van 5.4.1993, blz. 1.


BIJLAGE

Bijlage XVII bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 wordt als volgt gewijzigd:

1)

In de tabel met de benaming van de stoffen, groepen van stoffen en mengsels en de beperkingsvoorwaarden wordt in kolom 2 van de vermeldingen 28, 29 en 30, aan punt 2 het volgende subpunt e) toegevoegd:

„e)

de in aanhangsel 11, kolom 1, vermelde stoffen voor de in kolom 2 van dat aanhangsel vermelde toepassingen. Indien in kolom 2 van aanhangsel 11 een datum wordt vermeld, geldt de afwijking tot en met die datum.”.

2)

In de aanhangsels 1 tot en met 6 wordt in het voorwoord tussen noot A en noot C de volgende noot B ingevoegd:

Noot B:

Sommige stoffen (zoals zuren en basen) worden als waterige oplossingen met uiteenlopende concentraties op de markt gebracht en deze oplossingen moeten derhalve, al naar het aan iedere concentratie verbonden gevaar, anders worden ingedeeld en geëtiketteerd.”.

3)

In aanhangsel 1 wordt de tabel als volgt gewijzigd:

a)

de volgende vermeldingen worden ingevoegd volgens de in die tabel gehanteerde volgorde:

„Nikkeldihydroxide; [1]

028-008-00-X

235-008-5 [1]

12054-48-7 [1]

 

Nikkelhydroxide; [2]

234-348-1 [2]

11113-74-9 [2]

Nikkelsulfaat

028-009-00-5

232-104-9

7786-81-4

 

Nikkelcarbonaat;

028-010-00-0

 

 

 

Basisch nikkelcarbonaat;

 

 

Koolzuur, nikkel(2+)zout; [1]

222-068-2 [1]

3333-67-3 [1]

Koolzuur, nikkelzout; [2]

240-408-8 [2]

16337-84-1 [2]

[μ-[Carbonato(2-)-O:O′]]dihydroxytrinikkel; [3]

265-748-4 [3]

65405-96-1 [3]

[Carbonato(2-)]tetrahydroxytrinikkel; [4]

235-715-9 [4]

12607-70-4 [4]

Nikkeldichloride

028-011-00-6

231-743-0

7718-54-9

 

Nikkeldinitraat; [1]

028-012-00-1

236-068-5 [1]

13138-45-9 [1]

 

Salpeterzuur, nikkelzout; [2]

238-076-4 [2]

14216-75-2 [2]

Nikkelmatte

028-013-00-7

273-749-6

69012-50-6

 

Afvalslik en bezinksel, elektrolytische koperzuivering, ontkoperd, nikkelsulfaat

028-014-00-2

295-859-3

92129-57-2

 

Afvalslik en bezinksel, elektrolytische koperzuivering, ontkoperd

028-015-00-8

305-433-1

94551-87-8

 

Nikkeldiperchloraat;

Perchloorzuur, nikkel(II)zout

028-016-00-3

237-124-1

13637-71-3

 

Dikaliumnikkelbis(sulfaat); [1]

028-017-00-9

237-563-9 [1]

13842-46-1 [1]

 

Diammoniumnikkelbis(sulfaat); [2]

239-793-2 [2]

15699-18-0 [2]

Nikkelbis(sulfamidaat);

Nikkelsulfamaat

028-018-00-4

237-396-1

13770-89-3

 

Nikkelbis(tetrafluoroboraat)

028-019-00-X

238-753-4

14708-14-6

 

Nikkeldiformiaat; [1]

028-021-00-0

222-101-0 [1]

3349-06-2 [1]

 

Mierenzuur, nikkelzout; [2]

239-946-6 [2]

15843-02-4 [2]

Mierenzuur, kopernikkelzout; [3]

268-755-0 [3]

68134-59-8 [3]

Nikkeldi(acetaat); [1]

028-022-00-6

206-761-7 [1]

373-02-4 [1]

 

Nikkelacetaat; [2]

239-086-1 [2]

14998-37-9 [2]

Nikkeldibenzoaat

028-024-00-7

209-046-8

553-71-9

 

Nikkelbis(4-cyclohexylbutyraat)

028-025-00-2

223-463-2

3906-55-6

 

Nikkel(II)stearaat;

Nikkel(II)octadecanoaat

028-026-00-8

218-744-1

2223-95-2

 

Nikkeldilactaat

028-027-00-3

16039-61-5

 

Nikkel(II)octanoaat

028-028-00-9

225-656-7

4995-91-9

 

Nikkeldifluoride; [1]

028-029-00-4

233-071-3 [1]

10028-18-9 [1]

 

Nikkeldibromide; [2]

236-665-0 [2]

13462-88-9 [2]

Nikkeldijodide; [3]

236-666-6 [3]

13462-90-3 [3]

Kaliumnikkelfluoride; [4]

- [4]

11132-10-8 [4]

Nikkelhexafluorosilicaat

028-030-00-X

247-430-7

26043-11-8

 

Nikkelselenaat

028-031-00-5

239-125-2

15060-62-5

 

Nikkelwaterstoffosfaat; [1]

028-032-00-0

238-278-2 [1]

14332-34-4 [1]

 

Nikkelbis(diwaterstoffosfaat); [2]

242-522-3 [2]

18718-11-1 [2]

Trinikkelbis(orthofosfaat); [3]

233-844-5 [3]

10381-36-9 [3]

Dinikkeldifosfaat; [4]

238-426-6 [4]

14448-18-1 [4]

Nikkelbis(fosfinaat); [5]

238-511-8 [5]

14507-36-9 [5]

Nikkelfosfinaat; [6]

252-840-4 [6]

36026-88-7 [6]

Fosforzuur, calciumnikkelzout; [7]

- [7]

17169-61-8 [7]

Difosforzuur, nikkel(II)zout; [8]

- [8]

19372-20-4 [8]

Diammoniumnikkelhexacyanoferraat

028-033-00-6

74195-78-1

 

Nikkeldicyanide

028-034-00-1

209-160-8

557-19-7

 

Nikkelchromaat

028-035-00-7

238-766-5

14721-18-7

 

Nikkel(II)silicaat; [1]

028-036-00-2

244-578-4 [1]

21784-78-1 [1]

 

Dinikkelorthosilicaat; [2]

237-411-1 [2]

13775-54-7 [2]

Nikkelsilicaat (3:4); [3]

250-788-7 [3]

31748-25-1 [3]

Kiezelzuur, nikkelzout [4]

253-461-7 [4]

37321-15-6 [4]

Trihydrogeenhydroxybis[orthosilicato(4-)]trinikkelaat(3-); [5]

235-688-3 [5]

12519-85-6 [5]

Dinikkelhexacyanoferraat

028-037-00-8

238-946-3

14874-78-3

 

Trinikkelbis(arsenaat);

Nikkel(II)arsenaat

028-038-00-3

236-771-7

13477-70-8

 

Nikkeloxalaat; [1]

028-039-00-9

208-933-7 [1]

547-67-1 [1]

 

Oxaalzuur, nikkelzout; [2]

243-867-2 [2]

20543-06-0 [2]

Nikkeltelluride

028-040-00-4

235-260-6

12142-88-0

 

Trinikkeltetrasulfide

028-041-00-X

12137-12-1

 

Trinikkelbis(arseniet)

028-042-00-5

74646-29-0

 

Kobaltnikkel grijze periklaas;

028-043-00-0

 

 

 

C.I. Pigment Black 25;

 

 

C.I. 77332; [1]

269-051-6 [1]

68186-89-0 [1]

Kobaltnikkeldioxide; [2]

261-346-8 [2]

58591-45-0 [2]

Kobaltnikkeloxide; [3]

- [3]

12737-30-3 [3]

Nikkeltintrioxide;

Nikkelstannaat

028-044-00-6

234-824-9

12035-38-0

 

Nikkeltriuraandecaoxide

028-045-00-1

239-876-6

15780-33-3

 

Nikkeldithiocyanaat

028-046-00-7

237-205-1

13689-92-4

 

Nikkeldichromaat

028-047-00-2

239-646-5

15586-38-6

 

Nikkel(II)seleniet

028-048-00-8

233-263-7

10101-96-9

 

Nikkelselenide

028-049-00-3

215-216-2

1314-05-2

 

Kiezelzuur, loodnikkelzout

028-050-00-9

68130-19-8

 

Nikkeldiarsenide; [1]

028-051-00-4

235-103-1 [1]

12068-61-0 [1]

 

Nikkelarsenide; [2]

248-169-1 [2]

27016-75-7 [2]

Nikkelbariumtitaan lichtgeel prideriet;

028-052-00-X

271-853-6

68610-24-2

 

C.I. Pigment Yellow 157;

 

 

C.I. 77900

 

 

Nikkeldichloraat; [1]

028-053-00-5

267-897-0 [1]

67952-43-6 [1]

 

Nikkeldibromaat; [2]

238-596-1 [2]

14550-87-9 [2]

Ethylhydrogeensulfaat, nikkel(II)zout; [3]

275-897-7 [3]

71720-48-4 [3]

Nikkel(II)trifluoracetaat; [1]

028-054-00-0

240-235-8 [1]

16083-14-0 [1]

 

Nikkel(II)propionaat; [2]

222-102-6 [2]

3349-08-4 [2]

Nikkelbis(benzeensulfonaat); [3]

254-642-3 [3]

39819-65-3 [3]

Nikkel(II)hydrogeencitraat; [4]

242-533-3 [4]

18721-51-2 [4]

Citroenzuur, ammoniumnikkelzout; [5]

242-161-1 [5]

18283-82-4 [5]

Citroenzuur, nikkelzout; [6]

245-119-0 [6]

22605-92-1 [6]

Nikkelbis(2-ethylhexanoaat); [7]

224-699-9 [7]

4454-16-4 [7]

2-Ethylhexaanzuur, nikkelzout; [8]

231-480-1 [8]

7580-31-6 [8]

Dimethylhexaanzuur, nikkelzout; [9]

301-323-2 [9]

93983-68-7 [9]

Nikkel(II)isooctanoaat; [10]

249-555-2 [10]

29317-63-3 [10]

Nikkelisooctanoaat; [11]

248-585-3 [11]

27637-46-3 [11]

Nikkelbis(isononanoaat); [12]

284-349-6 [12]

84852-37-9 [12]

Nikkel(II)neononanoaat; [13]

300-094-6 [13]

93920-10-6 [13]

Nikkel(II)isodecanoaat; [14]

287-468-1 [14]

85508-43-6 [14]

Nikkel(II)neodecanoaat; [15]

287-469-7 [15]

85508-44-7 [15]

Neodecaanzuur, nikkelzout; [16]

257-447-1 [16]

51818-56-5 [16]

Nikkel(II)neoündecanoaat; [17]

300-093-0 [17]

93920-09-3 [17]

Bis(D-gluconato-O 1,O 2)nikkel; [18]

276-205-6 [18]

71957-07-8 [18]

Nikkel-3,5-bis(tert-butyl)-4-hydroxybenzoaat (1:2); [19]

258-051-1 [19]

52625-25-9 [19]

Nikkel(II)palmitaat; [20]

237-138-8 [20]

13654-40-5 [20]

(2-Ethylhexanoato-O)(isononanoato-O)nikkel; [21]

287-470-2 [21]

85508-45-8 [21]

(Isononanoato-O)(isooctanoato-O)nikkel; [22]

287-471-8 [22]

85508-46-9 [22]

(Isooctanoato-O)(neodecanoato-O)nikkel; [23]

284-347-5 [23]

84852-35-7 [23]

(2-Ethylhexanoato-O)(isodecanoato-O)nikkel; [24]

284-351-7 [24]

84852-39-1 [24]

(2-Ethylhexanoato-O)(neodecanoato-O)nikkel; [25]

285-698-7 [25]

85135-77-9 [25]

(Isodecanoato-O)(isooctanoato-O)nikkel; [26]

285-909-2 [26]

85166-19-4 [26]

(Isodecanoato-O)(isononanoato-O)nikkel; [27]

284-348-0 [27]

84852-36-8 [27]

(Isononanoato-O)(neodecanoato-O)nikkel; [28]

287-592-6 [28]

85551-28-6 [28]

Vetzuren, C6-19-vertakt, nikkelzouten; [29]

294-302-1 [29]

91697-41-5 [29]

Vetzuren, C8-18- en C18-onverzadigd, nikkelzouten; [30]

283-972-0 [30]

84776-45-4 [30]

2,7-Naftaleendisulfonzuur, nikkel(II)zout; [31]

- [31]

72319-19-8 [31]

Nikkel(II)sulfiet; [1]

028-055-00-6

231-827-7 [1]

7757-95-1 [1]

 

Nikkeltelluurtrioxide; [2]

239-967-0 [2]

15851-52-2 [2]

Nikkeltelluurtetraoxide; [3]

239-974-9 [3]

15852-21-8 [3]

Molybdeennikkelhydroxideoxidefosfaat; [4]

268-585-7 [4]

68130-36-9 [4]

Nikkelboride (NiB); [1]

028-056-00-1

234-493-0 [1]

12007-00-0 [1]

 

Dinikkelboride; [2]

234-494-6 [2]

12007-01-1 [2]

Trinikkelboride; [3]

234-495-1 [3]

12007-02-2 [3]

Nikkelboride; [4]

235-723-2 [4]

12619-90-8 [4]

Dinikkelsilicide; [5]

235-033-1 [5]

12059-14-2 [5]

Nikkeldisilicide; [6]

235-379-3 [6]

12201-89-7 [6]

Dinikkelfosfide; [7]

234-828-0 [7]

12035-64-2 [7]

Nikkelboorfosfide; [8]

- [8]

65229-23-4 [8]

Dialuminiumnikkeltetraoxide; [1]

028-057-00-7

234-454-8 [1]

12004-35-2 [1]

 

Nikkeltitaantrioxide; [2]

234-825-4 [2]

12035-39-1 [2]

Nikkeltitaanoxide [3]

235-752-0 [3]

12653-76-8 [3]

Nikkeldivanadiumhexaoxide; [4]

257-970-5 [4]

52502-12-2 [4]

Kobaltdimolybdeennikkeloctaoxide; [5]

268-169-5 [5]

68016-03-5 [5]

Nikkelzirkoniumtrioxide; [6]

274-755-1 [6]

70692-93-2 [6]

Molybdeennikkeltetraoxide; [7]

238-034-5 [7]

14177-55-0 [7]

Nikkelwolfraamtetraoxide; [8]

238-032-4 [8]

14177-51-6 [8]

Olivijn, groene nikkel- [9]

271-112-7 [9]

68515-84-4 [9]

Lithiumnikkeldioxide; [10]

- [10]

12031-65-1 [10]

Molybdeennikkeloxide; [11]

- [11]

12673-58-4 [11]

Kobaltlithiumnikkeloxide

028-058-00-2

442-750-5

 

Koolwaterstoffen, C4-, 1,3-butadieen- en isobuteenvrij;

Petroleumgas

649-118-00-X

306-004-1

95465-89-7

K”

b)

de vermeldingen 028-003-00-2, 028-004-00-8, 028-005-00-3, 028-006-00-9, 028-007-00-4, 033-005-00-1 en 603-046-00-5 komen als volgt te luiden:

„Nikkelmonoxide; [1]

028-003-00-2

215-215-7 [1]

1313-99-1 [1]

 

Nikkeloxide; [2]

234-323-5 [2]

11099-02-8 [2]

Bunseniet; [3]

- [3]

34492-97-2 [3]

Nikkeldioxide

028-004-00-8

234-823-3

12035-36-8

 

Dinikkeltrioxide

028-005-00-3

215-217-8

1314-06-3

 

Nikkel(II)sulfide; [1]

028-006-00-9

240-841-2 [1]

16812-54-7 [1]

 

Nikkelsulfide; [2]

234-349-7 [2]

11113-75-0 [2]

Milleriet; [3]

- [3]

1314-04-1 [3]

Trinikkeldisulfide;

028-007-00-4

 

 

 

Nikkelsubsulfide; [1]

234-829-6 [1]

12035-72-2 [1]

Heazlewoodiet; [2]

- [2]

12035-71-1 [2]

Arseenzuur en zouten daarvan, met uitzondering van de in deze bijlage met name genoemde

033-005-00-1

A”

Bis(chloormethyl)ether;

Oxybis(chloormethaan)

603-046-00-5

208-832-8

542-88-1

 

4)

In aanhangsel 2 wordt de tabel als volgt gewijzigd:

a)

de volgende vermeldingen worden geschrapt: 024-004-01-4 en 649-118-00-X;

b)

de volgende vermeldingen worden ingevoegd volgens de in die tabel gehanteerde volgorde:

O-Isobutyl-N-ethoxycarbonylthiocarbamaat

006-094-00-X

434-350-4

103122-66-3

 

O-hexyl-N-ethoxycarbonylthiocarbamaat

006-102-00-1

432-750-3

 

Mengsel van: dimethyl-(2-(hydroxymethylcarbamoyl)ethyl)fosfonaat;

diëthyl-(2-(hydroxymethylcarbamoyl)ethyl)fosfonaat;

ethylmethyl-(2-(hydroxymethylcarbamoyl)ethyl)fosfonaat

015-196-00-3

435-960-3

 

Kobaltacetaat

027-006-00-6

200-755-8

71-48-7

 

Kobaltnitraat

027-009-00-2

233-402-1

10141-05-6

 

Kobaltcarbonaat

027-010-00-8

208-169-4

513-79-1

 

Loodchromaat

082-004-00-2

231-846-0

7758-97-6

 

Loodsulfochromaat geel;

C.I. Pigment Yellow 34;

[Deze stof staat beschreven in de Colour Index onder het Colour Index Constitution Number, C.I. 77603.]

082-009-00-X

215-693-7

1344-37-2

 

Loodchromaatmolybdaatsulfaat rood

C.I. Pigment Red 104;

[Deze stof staat beschreven in de Colour Index onder het Colour Index Constitution Number, C.I. 77605.]

082-010-00-5

235-759-9

12656-85-8

 

2,3-Epoxypropyltrimethylammoniumchloride …%;

Glycidyltrimethylammoniumchloride …%

603-211-00-1

221-221-0

3033-77-0

B

1-(2-Amino-5-chloorfenyl)-2,2,2-trifluor-1,1-ethaandiolhydrochloride;

[met < 0,1 % 4-chlooraniline (EG-nr. 203-401-0)]

603-221-01-3

433-580-2

214353-17-0

 

Fenolftaleïne

604-076-00-1

201-004-7

77-09-8

 

Ethyl-1-(2,4-dichloorfenyl)-5-(trichloormethyl)-1H-1,2,4-triazool-3-carboxylaat

607-626-00-9

401-290-5

103112-35-2

 

N,N′-Diacetylbenzidine

612-044-00-3

210-338-2

613-35-4

 

Bifenyl-3,3′,4,4′-tetrayltetraamine;

Diaminobenzidine

612-239-00-3

202-110-6

91-95-2

 

(2-Chloorethyl)(3-hydroxypropyl)ammoniumchloride

612-246-00-1

429-740-6

40722-80-3

 

3-Amino-9-ethylcarbazool;

9-Ethylcarbazool-3-ylamine

612-280-00-7

205-057-7

132-32-1

 

Chinoline

613-281-00-5

202-051-6

91-22-5

 

N-[6,9-Dihydro-9-[[2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)ethoxy]methyl]-6-oxo-1H-purine-2-yl]aceetamide

616-148-00-X

424-550-1

84245-12-5

 

Destillaten (koolteer), naftaleenoliën;

Naftaleenolie;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen door de destillatie van koolteer. Bestaat voornamelijk uit aromatische en andere koolwaterstoffen, fenolverbindingen en aromatische stikstofverbindingen en heeft een destillatietraject van ongeveer 200 °C tot 250 °C (392 °F tot 482 °F).]

648-085-00-9

283-484-8

84650-04-4

J, M

Extractieresiduen (kool), lagetemperatuurkoolteer-alkalische

[Het residu van lagetemperatuurkoolteeroliën na wassen met alkali, bijvoorbeeld met natronloog, om ruwe koolteerzuren te verwijderen. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen en aromatische stikstofbasen.]

648-110-00-3

310-191-5

122384-78-5

J, M

Teerzuren, kool, ruw;

Ruwe fenolen;

[Het reactieproduct verkregen door het neutraliseren van een alkalisch extract van koolteerolie met een zure oplossing, zoals verdund zwavelzuur of gasvormig koolstofdioxide, om vrije zuren te verkrijgen. Bestaat voornamelijk uit teerzuren, zoals fenol, kresol en xylenolen.]

648-116-00-6

266-019-3

65996-85-2

J, M”

c)

de vermeldingen 024-004-00-7, 609-007-00-9, 612-099-00-3, 612-151-00-5, 648-043-00-X, 648-080-00-1, 648-098-00-X, 648-099-00-5, 648-100-00-9, 648-102-00-X, 648-138-00-6 en 650-017-00-8 komen als volgt te luiden:

„Natriumdichromaat

024-004-00-7

234-190-3

10588-01-9

 

2,4-Dinitrotolueen; [1]

609-007-00-9

204-450-0 [1]

121-14-2 [1]

 

Dinitrotolueen; [2]

246-836-1 [2]

25321-14-6 [2]

4-Methyl-m-fenyleendiamine;

2,4-Tolueendiamine

612-099-00-3

202-453-1

95-80-7

 

Methylfenyleendiamine;

Diaminotolueen;

[technisch product – reactiemassa van 4-methyl-m-fenyleendiamine (EG-nr. 202-453-1) en 2-methyl-m-fenyleendiamine (EG-nr. 212-513-9)]

612-151-00-5

 

Creosootolie, acenafteenfractie, acenafteenvrij;

Wasolie, herdestillaat;

[De olie die resteert na verwijdering door een kristallisatieproces van acenafteen uit acenafteenolie afkomstig uit koolteer. Bestaat voornamelijk uit naftaleen en alkylnaftalenen.]

648-043-00-X

292-606-9

90640-85-0

M

Residuen (koolteer), creosootolie destillatie-;

Wasolie, herdestillaat;

[Het residu van de fractionele destillatie van wasolie, met een kooktraject van ongeveer 270 °C tot 330 °C (518 °F tot 626 °F). Bestaat voornamelijk uit bicyclische aromatische en heterocyclische koolwaterstoffen.]

648-080-00-1

295-506-3

92061-93-3

M

Creosootolie, acenafteenfractie;

Wasolie;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door de destillatie van koolteer, met een kooktraject van ongeveer 240 °C tot 280 °C (464 °F tot 536 °F). Bestaat voornamelijk uit acenafteen, naftaleen en alkylnaftaleen.]

648-098-00-X

292-605-3

90640-84-9

M

Creosootolie;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen door de destillatie van koolteer. Bestaat voornamelijk uit aromatische koolwaterstoffen en kan aanzienlijke hoeveelheden teerzuren en teerbasen bevatten. Het destillatietraject ligt ongeveer tussen 200 °C en 325 °C (392 °F tot 617 °F).]

648-099-00-5

263-047-8

61789-28-4

M

Creosootolie, hoogkokend destillaat;

Wasolie;

[De hoogkokende destillatiefractie die wordt verkregen door bitumineuze kool bij hoge temperatuur te verkooksen, en die verder wordt gezuiverd om een overmaat kristallijne zouten te verwijderen. Bestaat voornamelijk uit creosootolie waaruit enkele normale polycyclische aromatische zouten, bestanddelen van koolteerdestillaten, zijn verwijderd. Kristalvrij bij ongeveer 5 °C (41 °F).]

648-100-00-9

274-565-9

70321-79-8

M

Extractieresiduen (kool), creosootolie zure;

Wasolie, extractieresidu;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen uit de van basen ontdane destillatiefractie van koolteer, met een kooktraject van ongeveer 250 °C tot 280 °C (482 °F tot 536 °F). Bestaat voornamelijk uit bifenyl en isomere difenylnaftalenen.]

648-102-00-X

310-189-4

122384-77-4

M

Creosootolie, laagkokend destillaat;

Wasolie;

[De laagkokende destillatiefractie die wordt verkregen door bitumineuze kool bij hoge temperatuur te verkooksen, en die verder wordt gezuiverd om een overmaat kristallijne zouten te verwijderen. Bestaat voornamelijk uit creosootolie waaruit enkele normale polycyclische aromatische zouten, bestanddelen van koolteerdestillaten, zijn verwijderd. Kristalvrij bij ongeveer 38 °C (100 °F).]

648-138-00-6

274-566-4

70321-80-1

M

Vuurvaste keramische vezels, Vezels voor speciale toepassingen, met uitzondering van de elders in deze bijlage met name genoemde;

[kunstmatige (silicaat) glasvezels met een willekeurige oriëntatie en een gehalte aan alkali- en aardalkalioxiden (Na2O + K2O + CaO + MgO + BaO) van ten hoogste 18 gewichtsprocent]

650-017-00-8

A, R”

5)

In aanhangsel 4 wordt de tabel als volgt gewijzigd:

a)

de volgende vermelding wordt geschrapt: 024-004-01-4;

b)

de volgende vermeldingen worden ingevoegd volgens de in die tabel gehanteerde volgorde:

O-Isobutyl-N-ethoxycarbonylthiocarbamaat

006-094-00-X

434-350-4

103122-66-3

 

O-hexyl-N-ethoxycarbonylthiocarbamaat

006-102-00-1

432-750-3

 

Mengsel van: dimethyl-(2-(hydroxymethylcarbamoyl)ethyl)fosfonaat;

diëthyl-(2-(hydroxymethylcarbamoyl)ethyl)fosfonaat;

ethylmethyl-(2-(hydroxymethylcarbamoyl)ethyl)fosfonaat

015-196-00-3

435-960-3

 

2-Chloor-6-fluorfenol

604-082-00-4

433-890-8

2040-90-6

 

(2-Chloorethyl)(3-hydroxypropyl)ammoniumchloride

612-246-00-1

429-740-6

40722-80-3

 

Colchicine

614-005-00-6

200-598-5

64-86-8

 

N-[6,9-Dihydro-9-[[2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)ethoxy]methyl]-6-oxo-1H-purine-2-yl]aceetamide

616-148-00-X

424-550-1

84245-12-5

 

Teeroliën, bruinkool;

Lichte olie;

[Het destillaat van bruinkoolteer, met een kooktraject van ongeveer 80 °C tot 250 °C (176 °F tot 482 °F). Bestaat voornamelijk uit alifatische en aromatische koolwaterstoffen en monobasische fenolen.]

648-002-00-6

302-674-4

94114-40-6

J

Benzolvoorloop (kool);

Lichte olie, herdestillaat, laagkokende fractie;

[Het destillaat van lichte olie uit de cokesoven met een destillatietraject beneden ongeveer 100 °C (212 °F). Bestaat voornamelijk uit C4- tot C6-alifatische koolwaterstoffen.]

648-003-00-1

266-023-5

65996-88-5

J

Destillaten (koolteer), benzolfractie, rijk aan benzeen, tolueen en xyleen;

Lichte olie, herdestillaat, laagkokende fractie;

[Een residu dat afkomstig is uit de destillatie van ruwe benzol om benzolvoorfracties te verwijderen. Bestaat voornamelijk uit benzeen, tolueen en xylenen, met een kooktraject van ongeveer 75 °C tot 200 °C (167 °F tot 392 °F).]

648-004-00-7

309-984-9

101896-26-8

J

Aromatische koolwaterstoffen, C6-10-, C8-rijk;

Lichte olie, herdestillaat, laagkokende fractie

648-005-00-2

292-697-5

90989-41-6

J

Teerolie (kool), licht;

Lichte olie, herdestillaat, laagkokende fractie

648-006-00-8

287-498-5

85536-17-0

J

Lichte teerolie (kool), xyleen-styreengedeelte;

Lichte olie, herdestillaat, middenfractie

648-007-00-3

287-502-5

85536-20-5

J

Oplosmiddelnafta (kool), cumaron-styreen bevattend;

Lichte olie, herdestillaat, middenfractie

648-008-00-9

287-500-4

85536-19-2

J

Nafta (kool), destillatieresiduen;

Lichte olie, herdestillaat, hoogkokende fractie;

[Het residu dat resteert uit de destillatie van herwonnen nafta. Bestaat voornamelijk uit naftaleen en condensatieproducten van indeen en styreen.]

648-009-00-4

292-636-2

90641-12-6

J

Aromatische koolwaterstoffen, C8-;

Lichte olie, herdestillaat, hoogkokende fractie

648-010-00-X

292-694-9

90989-38-1

J

Aromatische koolwaterstoffen, C8-9, bijproduct koolwaterstofharspolymerisatie;

Lichte olie, herdestillaat, hoogkokende fractie;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door de verdamping onder vacuüm van oplosmiddel uit gepolymeriseerde koolwaterstofhars. Bestaat voornamelijk uit aromatische koolwaterstoffen, overwegend C8 en C9, met een kooktraject van ongeveer 120 °C tot 215 °C (248 °F tot 419 °F).]

648-012-00-0

295-281-1

91995-20-9

J

Aromatische koolwaterstoffen, C9-12-, benzeendestillatie;

Lichte olie, herdestillaat, hoogkokende fractie

648-013-00-6

295-551-9

92062-36-7

J

Extractresiduen (kool), benzolfractie alkalisch, zuurextract;

Lichte olie, extractieresidu, laagkokende fractie;

[Het herdestillaat dat afkomstig is uit het destillaat, ontdaan van teerzuren en teerbasen, uit bitumineuze hogetemperatuurkoolteer en dat een kooktraject heeft van ongeveer 90 °C tot 160 °C (194 °F tot 320 °F). Bestaat voornamelijk uit benzeen, tolueen en xylenen.]

648-014-00-1

295-323-9

91995-61-8

J

Extractieresiduen (koolteer), benzolfractie alkalisch, zuurextract;

Lichte olie, extractieresidu, laagkokende fractie;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door de herdestillatie van het destillaat van hogetemperatuurkoolteer (teerzuur- en teerbasevrij). Bestaat voornamelijk uit ongesubstitueerde en gesubstitueerde monocyclische aromatische koolwaterstoffen met een kooktraject van 85 °C tot 195 °C (185 °F tot 383 °F).]

648-015-00-7

309-868-8

101316-63-6

J

Extractieresiduen (kool), benzolfractie zuur;

Lichte olie, extractieresidu, laagkokende fractie;

[Een zuur bezinksel dat als bijproduct gevormd wordt bij de zuivering met zwavelzuur van ruwe hogetemperatuurkool. Bestaat voornamelijk uit zwavelzuur en organische verbindingen.]

648-016-00-2

298-725-2

93821-38-6

J

Extractieresiduen (kool), lichte olie alkalisch, destillatietopproducten;

Lichte olie, extractieresidu, laagkokende fractie;

[De eerste fractie uit de destillatie van voorfractioneringsbodemfracties, rijk aan aromatische koolwaterstoffen, cumaron, naftaleen en indeen, of gewassen fenololie. Kookt grotendeels beneden 145 °C (293 °F). Bestaat voornamelijk uit alifatische en aromatische C7- en C8-koolwaterstoffen.]

648-017-00-8

292-625-2

90641-02-4

J

Extractieresiduen (kool), lichte olie alkalisch, zuurextract, indeenfractie;

Lichte olie, extractieresidu, middenfractie

648-018-00-3

309-867-2

101316-62-5

J

Extractieresiduen (kool), lichte olie alkalisch, indeennaftafractie;

Lichte olie, extractieresidu, hoogkokende fractie;

[Het destillaat van voorfractioneringsbodemfracties, rijk aan aromatische koolwaterstoffen, cumaron, naftaleen en indeen, of gespoelde carbolhoudende oliën met een kooktraject van ongeveer 155 °C tot 180 °C (311 °F tot 356 °F). Bestaat voornamelijk uit indeen, indan en trimethylbenzenen.]

648-019-00-9

292-626-8

90641-03-5

J

Oplosmiddelnafta (kool);

[Het destillaat dat wordt verkregen uit het alkalische extractieresidu van hogetemperatuurkoolteer, lichte olie uit de cokesoven of koolteerolie, met een destillatietraject van ongeveer 130 °C tot 210 °C (266 °F tot 410 °F). Bestaat voornamelijk uit indeen en andere polycyclische ringsystemen die één aromatische ring bevatten. Kan fenolverbindingen en aromatische stikstofbasen bevatten.]

Lichte teerolie, extractieresidu, hoogkokende fractie

648-020-00-4

266-013-0

65996-79-4

J

Destillaten (koolteer), lichte oliën, neutrale fractie;

Lichte olie, extractieresidu, hoogkokende fractie;

[Een destillaat dat afkomstig is uit de fractionele destillatie van hogetemperatuurkoolteer. Bestaat voornamelijk uit alkylgesubstitueerde monocyclische aromatische koolwaterstoffen met een kooktraject van ongeveer 135 °C tot 210 °C (275 °F tot 410 °F). Kan bovendien onverzadigde koolwaterstoffen zoals indeen en cumaron bevatten.]

648-021-00-X

309-971-8

101794-90-5

J

Destillaten (koolteer), lichte oliën, zuurextracten;

Lichte olie, extractieresidu, hoogkokende fractie;

[Deze olie is een complex mengsel van aromatische koolwaterstoffen, voornamelijk indeen, naftaleen, cumaron, fenol en o-, m- en p-kresol, met een kooktraject van 140 °C tot 215 °C (284 °F tot 419 °F).]

648-022-00-5

292-609-5

90640-87-2

J

Destillaten (koolteer), lichte oliën;

Fenololie;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door destillatie van koolteer. Bestaat uit aromatische en andere koolwaterstoffen, fenolverbindingen en aromatische stikstofverbindingen en heeft een destillatietraject van ongeveer 150 °C tot 210 °C (302 °F tot 410 °F).]

648-023-00-0

283-483-2

84650-03-3

J

Teeroliën, kool;

Fenololie;

[Het destillaat van hogetemperatuurkoolteer, met een destillatietraject van ongeveer 130 °C tot 250 °C (266 °F tot 410 °F). Bestaat voornamelijk uit naftaleen, alkylnaftalenen, fenolverbindingen en aromatische stikstofbasen.]

648-024-00-6

266-016-7

65996-82-9

J

Extractieresiduen (kool), lichte olie alkalisch, zuurextract;

Fenololie, extractieresidu;

[De olie die wordt verkregen door alkalisch gewassen fenololie met zuur te wassen om de geringe hoeveelheden basische verbindingen (teerbasen) te verwijderen. Bestaat voornamelijk uit indeen, indan en alkylbenzenen.]

648-026-00-7

292-624-7

90641-01-3

J

Extractieresiduen (kool), teerolie alkalisch;

Fenololie, extractieresidu;

[Het residu dat wordt verkregen uit koolteerolie door alkalisch te wassen, bijvoorbeeld met natronloog, na de verwijdering van ruwe koolteerzuren. Bestaat voornamelijk uit naftalenen en aromatische stikstofbasen.]

648-027-00-2

266-021-4

65996-87-4

J

Extractieoliën (kool), lichte olie;

Zuur extract;

[Het waterige extract dat wordt verkregen door alkalisch gewassen fenololie met zuur te wassen. Bestaat voornamelijk uit zure zouten van uiteenlopende aromatische stikstofbasen, met inbegrip van pyridine, chinoline en alkylderivaten daarvan.]

648-028-00-8

292-622-6

90640-99-6

J

Pyridine, alkylderivaten;

Ruwe teerbasen;

[De complexe verzameling polygealkyleerde pyridinen, verkregen uit de destillatie van koolteer of als hoogkokend destillaat (boven ongeveer 150 °C (302 °F)) uit de reactie van ammoniak met aceetaldehyd, formaldehyd of paraformaldehyd.]

648-029-00-3

269-929-9

68391-11-7

J

Teerbasen, kool, picolinefractie;

Gedestilleerde teerbasen;

[Pyridinebasen met een kooktraject van ongeveer 125 °C tot 160 °C (257 °F tot 320 °F) die worden verkregen door destillatie van geneutraliseerd zuurextract van de basebevattende teerfractie die wordt verkregen door de destillatie van bitumineuze koolteer. Bestaat voornamelijk uit lutidinen en picolinen.]

648-030-00-9

295-548-2

92062-33-4

J

Teerbasen, kool, lutidinefractie;

Gedestilleerde teerbasen

648-031-00-4

293-766-2

91082-52-9

J

Extractieoliën (kool), teerbase, collidinefractie;

Gedestilleerde teerbasen;

[Het extract dat wordt gevormd door de zure extractie van basen uit aromatische oliën die afkomstig zijn uit ruwe koolteer, neutralisatie alsmede destillatie van de basen. Bestaat voornamelijk uit collidinen, aniline, toluïdinen, lutidinen en xylidinen.]

648-032-00-X

273-077-3

68937-63-3

J

Teerbasen, kool, collidinefractie;

Gedestilleerde teerbasen;

[De destillatiefractie met een kooktraject van ongeveer 181 °C tot 186 °C (356 °F tot 367 °F) die afkomstig is uit de ruwe basen die worden verkregen uit de geneutraliseerde zuurgeëxtraheerde basebevattende teerfracties die worden gevormd door de destillatie van bitumineuze koolteer. Bevat voornamelijk aniline en collidinen.]

648-033-00-5

295-543-5

92062-28-7

J

Teerbasen, kool, anilinefractie;

Gedestilleerde teerbasen;

[De destillatiefractie met een kooktraject van ongeveer 180 °C tot 200 °C (356 °F tot 392 °F) die afkomstig is uit de ruwe basen die worden verkregen door de verwijdering van fenolen en basen uit de gefenoliseerde olie die afkomstig is uit de destillatie van koolteer. Bevat voornamelijk aniline, collidinen, lutidinen en toluïdinen.]

648-034-00-0

295-541-4

92062-27-6

J

Teerbasen, kool, toluïdinefractie;

Gedestilleerde teerbasen

648-035-00-6

293-767-8

91082-53-0

J

Destillaten (aardolie), pyrolyseolie uit de alkeenalkynproductie, gemengd met hogetemperatuurkoolteer, indeenfractie;

Geherdestilleerde fracties;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen als een herdestillaat uit de fractionele destillatie van bitumineuze hogetemperatuurkoolteer en residuoliën die zijn verkregen bij de pyrolytische productie van alkenen en alkynen uit aardolieproducten of aardgas. Bestaat voornamelijk uit indeen en heeft een kooktraject van ongeveer 160 °C tot 190 °C (320 °F tot 374 °F).]

648-036-00-1

295-292-1

91995-31-2

J

Destillaten (kool), residuele pyrolyseoliën uit koolteer, naftaleenoliën;

Geherdestilleerde fracties;

[Het herdestillaat dat wordt verkregen uit de fractionele destillatie van bitumineuze hogetemperatuurkoolteer en residuele pyrolyseoliën, met een kooktraject van ongeveer 190 °C tot 270 °C (374 °F tot 518 °F). Bestaat voornamelijk uit gesubstitueerde bicyclische aromaten.]

648-037-00-7

295-295-8

91995-35-6

J

Extractoliën (kool), residuele pyrolyseoliën uit koolteer, naftaleenolie, herdestillaat;

Geherdestilleerde fracties;

[Het herdestillaat dat afkomstig is uit de fractionele destillatie van, van basen en fenolen ontdane, methylnaftaleenolie die wordt verkregen uit bitumineuze hogetemperatuurkoolteer en residuele pyrolyseoliën, met een kooktraject van ongeveer 220 °C tot 230 °C (428 °F tot 446 °F). Bestaat voornamelijk uit ongesubstitueerde en gesubstitueerde bicyclische aromatische koolwaterstoffen.]

648-038-00-2

295-329-1

91995-66-3

J

Extractieoliën (kool), koolteer en pyrolyseresiduoliën, naftaleenoliën;

Geherdestilleerde fracties;

[Een neutrale olie, die wordt verkregen door het van basen en fenolen ontdoen van de olie afkomstig uit de destillatie van hogetemperatuurteer en pyrolyseresiduoliën, met een kooktraject van 225 °C tot 255 °C (437 °F tot 491 °F). Bestaat voornamelijk uit gesubstitueerde bicyclische aromatische koolwaterstoffen.]

648-039-00-8

310-170-0

122070-79-5

J

Extractieoliën (kool), koolteer en pyrolyseresiduoliën, naftaleenolie, destillatieresiduen;

Geherdestilleerde fracties;

[Residu van de destillatie van, van fenolen en basen ontdane, methylnaftaleenolie (afkomstig uit bitumineuze koolteer en pyrolyse-residuoliën) met een kooktraject van 240 °C tot 260 °C (464 °F tot 500 °F). Bestaat voornamelijk uit gesubstitueerde bicyclische aromatische en heterocyclische koolwaterstoffen.]

648-040-00-3

310-171-6

122070-80-8

J

Destillaten (kool), lichte olie uit de cokesoven, naftaleenfractie;

Naftaleenolie;

[De complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen uit voorfractionering (continue destillatie) van lichte olie uit de cokesoven. Bestaat voornamelijk uit naftaleen, cumaron en indeen en kookt boven 148 °C (298 °F).]

648-084-00-3

285-076-5

85029-51-2

J, M

Destillaten (koolteer), naftaleenoliën;

Naftaleenolie;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen door de destillatie van koolteer. Bestaat voornamelijk uit aromatische en andere koolwaterstoffen, fenolverbindingen en aromatische stikstofverbindingen en heeft een destillatietraject van ongeveer 200 °C tot 250 °C (392 °F tot 482 °F).]

648-085-00-9

283-484-8

84650-04-4

J, M

Destillaten (koolteer), naftaleenoliën, naftaleenarm;

Naftaleenolie, herdestillaat;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door kristallisatie van naftaleenolie. Bestaat voornamelijk uit naftaleen, alkylnaftalenen en fenolverbindingen.]

648-086-00-4

284-898-1

84989-09-3

J, M

Destillatie (koolteer), moederloog uit naftaleenoliekristallisatie;

Naftaleenolie, herdestillaat;

[Een complexe verzameling organische verbindingen die wordt verkregen als een filtraat uit de kristallisatie van de naftaleenfractie uit koolteer, met een kooktraject van ongeveer 200 °C tot 230 °C (392 °F tot 446 °F). Bevat voornamelijk naftaleen, thionafteen en alkylnaftalenen.]

648-087-00-X

295-310-8

91995-49-2

J, M

Extractieresiduen (kool), naftaleenolie, alkalisch;

Naftaleenolie, extractieresidu;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen bij het alkalisch wassen van naftaleenolie om fenolverbindingen (teerzuren) te verwijderen. Bestaat voornamelijk uit naftaleen en alkylnaftalenen.]

648-088-00-5

310-166-9

121620-47-1

J, M

Extractieresiduen (kool), naftaleenolie, alkalisch, naftaleenarm;

Naftaleenolie, extractieresidu;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen die resteert na de verwijdering van naftaleen, door middel van een kristallisatieproces, uit met alkali gewassen naftaleenolie. Bestaat voornamelijk uit naftaleen en alkylnaftalenen.]

648-089-00-0

310-167-4

121620-48-2

J, M

Destillaten (koolteer), naftaleenoliën, naftaleenvrij, alkalische extracten;

Naftaleenolie, extractieresidu;

[De olie die resteert na de verwijdering van fenolverbindingen (teerzuren) uit afgegoten naftaleenolie door met alkali te wassen. Bestaat voornamelijk uit naftaleen en alkylnaftalenen.]

648-090-00-6

292-612-1

90640-90-7

J, M

Extractieresiduen (kool), naftaleenolie, alkalisch, destillatietopproducten;

Naftaleenolie, extractieresidu;

[Het destillaat van met alkali gewassen naftaleenolie met een kooktraject van ongeveer 180 °C tot 220 °C (356 °F tot 428 °F). Bestaat voornamelijk uit naftaleen, alkylbenzenen, indeen en indan.]

648-091-00-1

292-627-3

90641-04-6

J, M

Destillaten (koolteer), naftaleenoliën, methylnaftaleenfractie;

Methylnaftaleenolie;

[Een destillaat dat afkomstig is uit de fractionele destillatie van hogetemperatuurkoolteer. Bestaat voornamelijk uit gesubstitueerde bicyclische aromatische koolwaterstoffen en aromatische stikstofbasen, met een kooktraject van ongeveer 225 °C tot 255 °C (437 °F tot 491 °F).]

648-092-00-7

309-985-4

101896-27-9

J, M

Destillaten (koolteer), naftaleenoliën, indoolmethylnaftaleenfractie;

Methylnaftaleenolie;

[Een destillaat dat afkomstig is uit de fractionele destillatie van hogetemperatuurkoolteer. Bestaat voornamelijk uit indool en methylnaftaleen en heeft een kooktraject van ongeveer 235 °C tot 255 °C (455 °F tot 491 °F).]

648-093-00-2

309-972-3

101794-91-6

J, M

Destillaten (koolteer), naftaleenoliën, zuurextracten;

Methylnaftaleenolie, extractieresidu;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door het van basen ontdoen van de methylnaftaleenfractie die wordt verkregen uit de destillatie van koolteer en die een kooktraject heeft van ongeveer 230 °C tot 255 °C (446 °F tot 491 °F). Bevat voornamelijk 1(2)-methylnaftaleen, naftaleen, dimethylnaftaleen en bifenyl.]

648-094-00-8

295-309-2

91995-48-1

J, M

Extractieresiduen (kool), naftaleenolie alkalisch, destillatieresiduen;

Methylnaftaleenolie, extractieresidu;

[Het residu dat afkomstig is uit de destillatie van met alkali gespoelde naftaleenolie, met een destillatietraject van ongeveer 220 °C tot 300 °C (428 °F tot 572 °F). Bestaat voornamelijk uit naftaleen, alkylnaftalenen en aromatische stikstofbasen.]

648-095-00-3

292-628-9

90641-05-7

J, M

Extractieoliën (kool), zuur, vrij van teerbasen;

Methylnaftaleenolie, extractieresidu;

[De extractieolie met een kooktraject van ongeveer 220 °C tot 265 °C (428 °F tot 509 °F) uit alkalisch koolteerextractieresidu, geproduceerd door na destillatie te wassen met zuur, zoals verdund zwavelzuur, om teerbasen te verwijderen. Bestaat voornamelijk uit alkylnaftalenen.]

648-096-00-9

284-901-6

84989-12-8

J, M

Destillaten (koolteer), benzolfractie, destillatieresiduen;

Wasolie;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen uit de destillatie van ruwe benzol (hogetemperatuurkoolteer). Kan een vloeistof zijn, met een destillatietraject van ongeveer 150 °C tot 300 °C (302 °F tot 572 °F), of een vaste of halfvaste stof met een smeltpunt tot 70 °C (158 °F). Bestaat voornamelijk uit naftaleen en alkylnaftalenen.]

648-097-00-4

310-165-3

121620-46-0

J, M

Antraceenolie, antraceenpasta;

Antraceenolie, fractie;

[De antraceenrijke vaste stof die wordt verkregen door de kristallisatie en centrifugatie van antraceenolie. Bestaat voornamelijk uit antraceen, carbazool en fenantreen.]

648-103-00-5

292-603-2

90640-81-6

J, M

Antraceenolie, antraceenarm;

Antraceenolie, fractie;

[De olie die resteert na de verwijdering, door middel van een kristallisatieproces, van een antraceenrijke vaste stof (antraceenpasta) uit antraceenolie. Bestaat voornamelijk uit aromatische verbindingen met twee, drie of vier ringen.]

648-104-00-0

292-604-8

90640-82-7

J, M

Residuen (koolteer), antraceenolie, destillatie-;

Antraceenolie, fractie;

[Het residu van de fractionele destillatie van ongezuiverd antraceen, met een kooktraject van ongeveer 340 °C tot 400 °C (644 °F tot 752 °F). Bestaat voornamelijk uit tri- en polycyclische aromatische en heterocyclische koolwaterstoffen.]

648-105-00-6

295-505-8

92061-92-2

J, M

Antraceenolie, antraceenpasta, antraceenfractie;

Antraceenolie, fractie;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen uit de destillatie van antraceen die wordt verkregen door de kristallisatie van antraceenolie uit bitumineuze hogetemperatuurteer, met een kooktraject van ongeveer 330 °C tot 350 °C (626 °F tot 662 °F). Bevat hoofdzakelijk antraceen, carbazool en fenantreen.]

648-106-00-1

295-275-9

91995-15-2

J, M

Antraceenolie, antraceenpasta, carbazoolfractie;

Antraceenolie, fractie;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen uit de destillatie van antraceen die wordt verkregen door de kristallisatie van antraceenolie uit bitumineuze hogetemperatuurteer, met een kooktraject van ongeveer 350 °C tot 360 °C (662 °F tot 680 °F). Bevat hoofdzakelijk antraceen, carbazool en fenantreen.]

648-107-00-7

295-276-4

91995-16-3

J, M

Antraceenolie, antraceenpasta, lichte destillatiefracties;

Antraceenolie, fractie;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen uit de destillatie van antraceen die wordt verkregen door de kristallisatie van antraceenolie uit bitumineuze hogetemperatuurteer, met een kooktraject van ongeveer 290 °C tot 340 °C (554 °F tot 644 °F). Bevat hoofdzakelijk tricyclische aromaten en dihydroderivaten daarvan.]

648-108-00-2

295-278-5

91995-17-4

J, M

Teeroliën, kool, lage temperatuur;

Teerolie, hoogkokend;

[Een destillaat uit lagetemperatuurkoolteer. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen, fenolverbindingen en aromatische stikstofbasen, met een kooktraject van ongeveer 160 °C tot 340 °C (320 °F tot 644 °F).]

648-109-00-8

309-889-2

101316-87-4

J, M

Extractieresiduen (kool), lagetemperatuurkoolteer-alkalische

[Het residu van lagetemperatuurkoolteeroliën na wassen met alkali, bijvoorbeeld met natronloog, om ruwe koolteerzuren te verwijderen. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen en aromatische stikstofbasen.]

648-110-00-3

310-191-5

122384-78-5

J, M

Fenolen, ammoniakprocesvochtextract;

Alkalisch extract;

[De verzameling fenolen die met isobutylacetaat worden geëxtraheerd uit het ammoniakprocesvocht dat wordt gecondenseerd uit het gas dat ontstaat bij de destructieve lagetemperatuurdestillatie (minder dan 700 °C (1 292 °F)) van kool. Bestaat voornamelijk uit een mengsel van een- en tweewaardige fenolen.]

648-111-00-9

284-881-9

84988-93-2

J, M

Destillaten (koolteer), lichte oliën, alkalische extracten;

Alkalisch extract;

[Het waterige extract uit fenololie dat wordt verkregen door te wassen met alkali, zoals natronloog. Bestaat voornamelijk uit de alkalizouten van verschillende fenolverbindingen.]

648-112-00-4

292-610-0

90640-88-3

J, M

Extracten, koolteerolie, alkalische;

Alkalisch extract;

[Het extract van koolteerolie dat wordt verkregen door te wassen met alkali, zoals natronloog. Bestaat voornamelijk uit de alkalizouten van verschillende fenolverbindingen.]

648-113-00-X

266-017-2

65996-83-0

J, M

Destillaten (koolteer), naftaleenoliën, alkalische extracten;

Alkalisch extract;

[Het waterige extract uit naftaleenolie dat wordt verkregen door te wassen met alkali, zoals natronloog. Bestaat voornamelijk uit de alkalizouten van verschillende fenolverbindingen.]

648-114-00-5

292-611-6

90640-89-4

J, M

Extractieresiduen (kool), teerolie alkalisch, gecarboneerd, met ongebluste kalk behandeld;

Ruwe fenolen;

[Het product dat wordt verkregen door de behandeling van een alkalisch extract van koolteerolie met CO2 en CaO. Bestaat voornamelijk uit CaCO3, Ca(OH)2, Na2CO3 en andere organische en anorganische verontreinigingen.]

648-115-00-0

292-629-4

90641-06-8

J, M

Teerzuren, kool, ruw;

Ruwe fenolen;

[Het reactieproduct verkregen door het neutraliseren van een alkalisch extract van koolteerolie met een zure oplossing, zoals verdund zwavelzuur of gasvormig koolstofdioxide, om vrije zuren te verkrijgen. Bestaat voornamelijk uit teerzuren, zoals fenol, kresol en xylenolen.]

648-116-00-6

266-019-3

65996-85-2

J, M

Teerzuren, bruinkool, ruw;

Ruwe fenolen;

[Een aangezuurd alkalisch extract van bruinkoolteerdestillaat. Bestaat voornamelijk uit fenol en fenolhomologen.]

648-117-00-1

309-888-7

101316-86-3

J, M

Teerzuren, bruinkoolvergassing;

Ruwe fenolen;

[Een complexe verzameling organische verbindingen die wordt verkregen uit de bruinkoolvergassing. Bestaat voornamelijk uit C6-10-hydroxyaromaatfenolen en homologen daarvan.]

648-118-00-7

295-536-7

92062-22-1

J, M

Teerzuren, destillatieresiduen;

Gedestilleerde fenolen;

[Het residu van de destillatie van ruwe fenol uit kool. Bestaat voornamelijk uit fenolen, overwegend C8 tot en met C10, met een verwekingstraject van 60 °C tot 80 °C (140 °F tot 176 °F).]

648-119-00-2

306-251-5

96690-55-0

J, M

Teerzuren, methylfenolfractie;

Gedestilleerde fenolen;

[De teerzuurfractie, rijk aan 3- en 4-methylfenol, die wordt verkregen door destillatie van ongezuiverde teerzuren uit lagetemperatuurkoolteer.]

648-120-00-8

284-892-9

84989-04-8

J, M

Teerzuren, polyalkylfenolfractie;

Gedestilleerde fenolen;

[De teerzuurfractie die wordt verkregen door destillatie van ongezuiverde teerzuren uit lagetemperatuurkoolteer, met een kooktraject van ongeveer 225 °C tot 320 °C (437 °F tot 608 °F). Bestaat voornamelijk uit polyalkylfenolen.]

648-121-00-3

284-893-4

84989-05-9

J, M

Teerzuren, xylenolfractie;

Gedestilleerde fenolen;

[De teerzuurfractie, rijk aan 2,4- en 2,5-dimethylfenol, die wordt verkregen door destillatie van ongezuiverde teerzuren uit lagetemperatuurkoolteer.]

648-122-00-9

284-895-5

84989-06-0

J, M

Teerzuren, ethylfenolfractie;

Gedestilleerde fenolen;

[De teerzuurfractie, rijk aan 3- en 4-ethylfenol, die wordt verkregen door destillatie van ongezuiverde teerzuren uit lagetemperatuurkoolteer.]

648-123-00-4

284-891-3

84989-03-7

J, M

Teerzuren, 3,5-xylenolfractie;

Gedestilleerde fenolen;

[De teerzuurfractie, rijk aan 3,5-dimethylfenol, die wordt verkregen door destillatie van teerzuren uit lagetemperatuurkoolteer.]

648-124-00-X

284-896-0

84989-07-1

J, M

Teerzuren, residuen, destillaten, voorloop;

Gedestilleerde fenolen;

[Het residu van de destillatie van lichte fenololie op het kooktraject van 235 °C tot 355 °C (481 °F tot 697 °F).]

648-125-00-5

270-713-1

68477-23-6

J, M

Teerzuren, kresylhoudend, residuen;

Gedestilleerde fenolen;

[Het residu van teerzuren, afkomstig uit ruwe kool, na verwijdering van fenol, kresolen en xylenolen en fenolen met een hoger kookpunt. Een zwarte vaste stof met een smeltpunt van ongeveer 80 °C (176 °F). Bestaat voornamelijk uit polyalkylfenolen, harsgommen en anorganische zouten.]

648-126-00-0

271-418-0

68555-24-8

J, M

Fenolen, C9-11-;

Gedestilleerde fenolen

648-127-00-6

293-435-2

91079-47-9

J, M

Teerzuren, kresylhoudend;

Gedestilleerde fenolen;

[Een complexe verzameling organische verbindingen die wordt verkregen uit bruinkool, met een kooktraject van ongeveer 200 °C tot 230 °C (392 °F tot 446 °F). Bestaat voornamelijk uit fenolen en pyridinebasen.]

648-128-00-1

295-540-9

92062-26-5

J, M

Teerzuren, bruinkool, C2-alkylfenolfractie;

Gedestilleerde fenolen;

[Het destillaat van de verzuring van alkalisch gewassen bruinkoolteerdestillaat, met een kooktraject van ongeveer 200 °C tot 230 °C (392 °F tot 446 °F). Bestaat voornamelijk uit m- en p-ethylfenol, alsmede kresolen en xylenolen.]

648-129-00-7

302-662-9

94114-29-1

J, M

Extractieoliën (kool), naftaleenoliën;

Zuur extract;

[Het waterige extract dat wordt verkregen door wassen met zuur van alkalisch gewassen naftaleenolie. Bestaat voornamelijk uit zure zouten van uiteenlopende aromatische stikstofbasen, met inbegrip van pyridine, chinoline en alkylderivaten daarvan.]

648-130-00-2

292-623-1

90641-00-2

J, M

Teerbasen, chinolinederivaten;

Gedestilleerde teerbasen

648-131-00-8

271-020-7

68513-87-1

J, M

Teerbasen, kool, fractie van chinolinederivaten;

Gedestilleerde teerbasen

648-132-00-3

274-560-1

70321-67-4

J, M

Teerbasen, kool, destillatieresiduen;

Gedestilleerde teerbasen;

[Het destillatieresidu dat achterblijft na de destillatie van de geneutraliseerde met zuur geëxtraheerde basehoudende teerfracties die worden verkregen door de destillatie van koolteer. Bevat voornamelijk aniline, collidinen, chinoline, chinolinederivaten en toluïdinen.]

648-133-00-9

295-544-0

92062-29-8

J, M

Koolwaterstofoliën, aromatisch, gemengd met polyethyleen en polypropyleen, gepyrolyseerd, lichte oliefractie;

Thermisch behandelde producten;

[De olie die wordt verkregen uit de thermische behandeling van een mengsel van polyethyleen en polypropyleen met koolteerpek of aromatische oliën. Bestaat voornamelijk uit benzeen en homologen daarvan en heeft een kooktraject van ongeveer 70 °C tot 120 °C (158 °F tot 248 °F).]

648-134-00-4

309-745-9

100801-63-6

J, M

Koolwaterstofoliën, aromatisch, gemengd met polyethyleen, gepyrolyseerd, lichte oliefractie;

Thermisch behandelde producten;

[De olie die wordt verkregen uit de thermische behandeling van polyethyleen met koolteerpek of aromatische oliën. Bestaat voornamelijk uit benzeen en homologen daarvan en heeft een kooktraject van ongeveer 70 °C tot 120 °C (158 °F tot 248 °F).]

648-135-00-X

309-748-5

100801-65-8

J, M

Koolwaterstofoliën, aromatisch, gemengd met polystyreen, gepyrolyseerd, lichte oliefractie;

Thermisch behandelde producten;

[De olie die wordt verkregen uit de thermische behandeling van polystyreen met koolteerpek of aromatische oliën. Bestaat voornamelijk uit benzeen en homologen daarvan en heeft een kooktraject van ongeveer 70 °C tot 210 °C (158 °F tot 410 °F).]

648-136-00-5

309-749-0

100801-66-9

J, M

Extractieresiduen (kool), teerolie, alkalische, naftaleendestillatieresiduen;

Naftaleenolie, extractieresidu;

[Het residu dat wordt verkregen uit chemische olie die is geëxtraheerd na verwijdering van naftaleen door destillatie. Bestaat voornamelijk uit aromatische koolwaterstoffen met twee tot vier gecondenseerde ringen en aromatische stikstofbasen.]

648-137-00-0

277-567-8

73665-18-6

J, M

Teerzuren, kresyl-, natriumzouten, loogoplossingen;

Alkalisch extract

648-139-00-1

272-361-4

68815-21-4

J, M

Extractieoliën (kool), teerbase;

Zuur extract;

[Het extract uit het alkalisch extractieresidu van koolteerolie dat wordt verkregen door te wassen met zuur, zoals verdund zwavelzuur, na destillatie om naftaleen te verwijderen. Bestaat voornamelijk uit de zure zouten van verschillende aromatische stikstofbasen zoals pyridine en chinoline en alkylderivaten daarvan.]

648-140-00-7

266-020-9

65996-86-3

J, M

Teerbasen, kool, ruw;

Ruwe teerbasen;

[Het reactieproduct dat wordt verkregen door extractieolie uit koolteerbase met een alkalische oplossing, zoals natronloog, te neutraliseren om de vrije basen te verkrijgen. Bestaat voornamelijk uit organische basen zoals acridine, fenantridine, pyridine, chinoline en hun alkylderivaten.]

648-141-00-2

266-018-8

65996-84-1

J, M

Lichte olie (kool), cokesoven;

Ruwe benzol;

[De vluchtige organische vloeistof die wordt geëxtraheerd uit het gas dat vrijkomt bij de destructieve destillatie van kool bij hoge temperatuur (hoger dan 700 °C (1 292 °F)). Bestaat voornamelijk uit benzeen, tolueen en xylenen. Kan kleinere hoeveelheden andere koolwaterstoffen bevatten.]

648-147-00-5

266-012-5

65996-78-3

J

Destillaten (kool), primaire, vloeibaar-oplosmiddelextractie;

[Het vloeibare product uit de condensatie van de damp die vrijkomt bij het ontsluiten van kool in een vloeibaar oplosmiddel, met een kooktraject van ongeveer 30 °C tot 300 °C (86 °F tot 572 °F). Bestaat voornamelijk uit gedeeltelijk gehydrogeneerde aromatische koolwaterstoffen met gecondenseerde ringsystemen, aromatische verbindingen met stikstof, zuurstof en zwavel en de alkylderivaten daarvan, overwegend C4 tot en met C14.]

648-148-00-0

302-688-0

94114-52-0

J

Destillaten (kool), oplosmiddelextractie, waterstofgekraakt;

[Het destillaat dat wordt verkregen door het met waterstof kraken van koolextract of de oplossing die wordt verkregen door extractie met vloeibaar oplosmiddel of met superkritisch gas, met een kooktraject van ongeveer 30 °C tot 300 °C (86 °F tot 572 °F). Bestaat voornamelijk uit aromatische, gehydrogeneerde aromatische en nafteenverbindingen, alkylderivaten daarvan en alkanen, overwegend C4 tot en met C14. Bevat eveneens stikstof-, zwavel- en zuurstofhoudende aromatische en gehydrogeneerde aromatische verbindingen.]

648-149-00-6

302-689-6

94114-53-1

J

Nafta (kool), oplosmiddelextractie, waterstofgekraakt;

[Fractie van het destillaat dat wordt verkregen door het met waterstof kraken van koolextract of de oplossing die wordt verkregen door extractie met vloeibaar oplosmiddel of met superkritisch gas, met een kooktraject van ongeveer 30 °C tot 180 °C (86 °F tot 356 °F). Bestaat voornamelijk uit aromatische, gehydrogeneerde aromatische en nafteenverbindingen, alkylderivaten daarvan en alkanen, overwegend C4 tot en met C9. Bevat eveneens stikstof-, zwavel- en zuurstofhoudende aromatische en gehydrogeneerde aromatische verbindingen.]

648-150-00-1

302-690-1

94114-54-2

J

Destillaten (kool), oplosmiddelextractie, waterstofgekraakte middenfractie;

[Het destillaat dat wordt verkregen door het met waterstof kraken van koolextract of de oplossing die wordt verkregen door extractie met vloeibaar oplosmiddel of met superkritisch gas, met een kooktraject van ongeveer 180 °C tot 300 °C (356 °F tot 572 °F). Bestaat voornamelijk uit bicyclische aromatische, gehydrogeneerde aromatische en nafteenverbindingen, alkylderivaten daarvan en alkanen, overwegend C9 tot en met C14. Bevat eveneens stikstof-, zwavel- en zuurstofhoudende verbindingen.]

648-152-00-2

302-692-2

94114-56-4

J

Destillaten (kool), oplosmiddelextractie, waterstofgekraakte gehydrogeneerde middenfractie;

[Destillaat dat wordt verkregen door de hydrogenering van de met waterstof gekraakte middenfractie van koolextract of de oplossing die wordt verkregen door extractie met vloeibaar oplosmiddel of superkritisch gas, met een kooktraject van ongeveer 180 °C tot 280 °C (356 °F tot 536 °F). Bestaat voornamelijk uit gehydrogeneerde bicyclische koolstofverbindingen en alkylderivaten daarvan, overwegend C9 tot en met C14.]

648-153-00-8

302-693-8

94114-57-5

J

Lichte olie (kool), semi-verkooksingsproces;

Lichte olie;

[De vluchtige organische vloeistof die wordt gecondenseerd uit het gas dat vrijkomt bij de destructieve destillatie van kool bij lage temperatuur (minder dan 700 °C (1 292 °F)). Bestaat voornamelijk uit C6-10-koolwaterstoffen.]

648-156-00-4

292-635-7

90641-11-5

J

Koolwaterstoffen, C4-, 1,3-butadieen- en isobuteenvrij;

Petroleumgas

649-118-00-X

306-004-1

95465-89-7

K

Benzine, natuurlijke;

Nafta met laag kookpunt;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, afgescheiden van aardgas door processen als afkoeling en absorptie. Bestaat voornamelijk uit verzadigde alifatische koolwaterstoffen, overwegend C4 tot en met C8, met een kooktraject van ongeveer – 20 °C tot 120 °C (– 4 °F tot 248 °F).]

649-261-00-8

232-349-1

8006-61-9

P

Nafta;

Nafta met laag kookpunt;

[Geraffineerde, deels geraffineerde of ongeraffineerde aardolieproducten verkregen door destillatie van aardgas. Bestaat uit koolwaterstoffen, overwegend C5 tot en met C6, met een kooktraject van ongeveer 100 °C tot 200 °C (212 °F tot 392 °F).]

649-262-00-3

232-443-2

8030-30-6

P

Ligroïne;

Nafta met laag kookpunt;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door fractionele destillatie van aardolie. Deze fractie heeft een kooktraject van ongeveer 20 °C tot 135 °C (58 °F tot 275 °F.]

649-263-00-9

232-453-7

8032-32-4

P

Nafta (aardolie), zware direct uit fractionering verkregen;

Nafta met laag kookpunt;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door destillatie van ruwe olie. Bestaat uit koolwaterstoffen, overwegend C6 tot en met C12, met een kooktraject van ongeveer 65 °C tot 230 °C (149 °F tot 446 °F).]

649-264-00-4

265-041-0

64741-41-9

P

Nafta (aardolie), totale fractie direct uit fractionering verkregen;

Nafta met laag kookpunt;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door destillatie van ruwe olie. Bestaat uit koolwaterstoffen, overwegend C4 tot en met C11, met een kooktraject van ongeveer – 20 °C tot 220 °C (– 4 °F tot 428 °F).]

649-265-00-X

265-042-6

64741-42-0

P

Nafta (aardolie), lichte direct uit fractionering verkregen;

Nafta met laag kookpunt;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door destillatie van ruwe olie. Bestaat voornamelijk uit alifatische koolwaterstoffen, overwegend C4 tot en met C10, met een kooktraject van ongeveer – 20 °C tot 180 °C (– 4 °F tot 356 °F).]

649-266-00-5

265-046-8

64741-46-4

P

Oplosmiddelnafta (aardolie), lichte alifatische;

Nafta met laag kookpunt;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door destillatie van ruwe olie of natuurlijke benzine. Bestaat voornamelijk uit verzadigde koolwaterstoffen, overwegend C5 tot en met C10, met een kooktraject van ongeveer 35 °C tot 160 °C (95 °F tot 320 °F).]

649-267-00-0

265-192-2

64742-89-8

P

Destillaten (aardolie), lichte direct uit fractionering verkregen;

Nafta met laag kookpunt;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door destillatie van ruwe olie. Bestaat uit koolwaterstoffen, overwegend C2 tot en met C7, met een kooktraject van ongeveer – 88 °C tot 99 °C (– 127 °F tot 210 °F).]

649-268-00-6

270-077-5

68410-05-9

P

Benzine, dampterugwinning;

Nafta met laag kookpunt;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, door afkoeling afgescheiden van de gassen uit dampterugwinningssystemen. Bestaat uit koolwaterstoffen, overwegend C4 tot en met C11, met een kooktraject van ongeveer – 20 °C tot 196 °C (– 4 °F tot 384 °F).]

649-269-00-1

271-025-4

68514-15-8

P

Benzine, direct door fractionering verkregen, aftopinrichting;

Nafta met laag kookpunt;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, afkomstig uit de aftopinrichting bij de destillatie van ruwe olie. Heeft een kooktraject van ongeveer 36,1 °C tot 193,3 °C (97 °F tot 380 °F).]

649-270-00-7

271-727-0

68606-11-1

P

Nafta (aardolie), niet stankvrij gemaakt;

Nafta met laag kookpunt;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door destillatie van naftastromen uit verscheidene raffinageprocessen. Bestaat uit koolwaterstoffen, overwegend C5 tot en met C12, met een kooktraject van ongeveer 0 °C tot 230 °C (25 °F tot 446 °F).]

649-271-00-2

272-186-3

68783-12-0

P

Destillaten (aardolie), lichte direct door fractionering verkregen benzine, topproducten uit fractioneringsstabilisator;

Nafta met laag kookpunt;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door de fractionering van direct door fractionering verkregen lichte benzine. Bestaat uit verzadigde alifatische koolwaterstoffen, overwegend C3 tot en met C6.]

649-272-00-8

272-931-2

68921-08-4

P

Nafta (aardolie), zware direct door fractionering verkregen, aromaathoudend;

Nafta met laag kookpunt;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen uit een destillatieproces van ruwe aardolie. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen, overwegend C8 tot en met C12, met een kooktraject van ongeveer 130 °C tot 210 °C (266 °F tot 410 °F).]

649-273-00-3

309-945-6

101631-20-3

P

Nafta (aardolie), totaalfractie, gealkyleerd;

Gemodificeerde nafta met laag kookpunt;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door destillatie van de reactieproducten van isobutaan met enkelvoudig onverzadigde koolwaterstoffen, overwegend C3 tot en met C5. Bestaat voornamelijk uit verzadigde koolwaterstoffen met vertakte keten, overwegend C7 tot en met C12, met een kooktraject van ongeveer 90 °C tot 220 °C (194 °F tot 428 °F).]

649-274-00-9

265-066-7

64741-64-6

P

Nafta (aardolie), zwaar, gealkyleerd;

Gemodificeerde nafta met laag kookpunt;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door destillatie van de reactieproducten van isobutaan met enkelvoudig onverzadigde koolwaterstoffen, overwegend C3 tot en met C5. Bestaat voornamelijk uit verzadigde koolwaterstoffen met vertakte keten, overwegend C9 tot en met C12, met een kooktraject van ongeveer 90 °C tot 220 °C (302 °F tot 428 °F).]

649-275-00-4

265-067-2

64741-65-7

P

Nafta (aardolie), licht, gealkyleerd;

Gemodificeerde nafta met laag kookpunt;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door destillatie van de reactieproducten van isobutaan met enkelvoudig onverzadigde koolwaterstoffen, overwegend C3 tot en met C5. Bestaat voornamelijk uit verzadigde koolwaterstoffen met vertakte keten, overwegend C7 tot en met C10, met een kooktraject van ongeveer 90 °C tot 160 °C (194 °F tot 320 °F).]

649-276-00-X

265-068-8

64741-66-8

P

Nafta (aardolie), isomerisatie-;

Gemodificeerde nafta met laag kookpunt;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door katalytische isomerisatie van onvertakte paraffinekoolwaterstoffen, C4 tot en met C6. Bestaat voornamelijk uit verzadigde koolwaterstoffen als isobutaan, isopentaan, 2,2-dimethylbutaan, 2-methylpentaan en 3-methylpentaan.]

649-277-00-5

265-073-5

64741-70-4

P

Nafta (aardolie), oplosmiddelgeraffineerde lichte;

Gemodificeerde nafta met laag kookpunt;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen als raffinaat van een oplosmiddelextractieproces. Bestaat voornamelijk uit alifatische koolwaterstoffen, overwegend C5 tot en met C11, met een kooktraject van ongeveer 35 °C tot 190 °C (95 °F tot 374 °F).]

649-278-00-0

265-086-6

64741-84-0

P

Nafta (petroleum), oplosmiddelgeraffineerde zware;

Gemodificeerde nafta met laag kookpunt;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen als raffinaat van een oplosmiddelextractieproces. Bestaat voornamelijk uit alifatische koolwaterstoffen, overwegend C7 tot en met C12, met een kooktraject van ongeveer 90 °C tot 230 °C (194 °F tot 446 °F).]

649-279-00-6

265-095-5

64741-92-0

P

Raffinaten (aardolie), katalytische reformer ethyleenglycol-water-tegenstroomextracten;

Gemodificeerde nafta met laag kookpunt;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen als raffinaat van een Udex-extractie van de stroom uit de katalytische reformer. Bestaat uit verzadigde koolwaterstoffen, overwegend C6 tot en met C9.]

649-280-00-1

270-088-5

68410-71-9

P

Raffinaten (aardolie), reformer, Lurgi-afscheider;

Gemodificeerde nafta met laag kookpunt;

[De complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen als raffinaat uit een Lurgi-afscheider. Bestaat voornamelijk uit niet-aromatische koolwaterstoffen, met uiteenlopende kleine hoeveelheden aromatische koolwaterstoffen, overwegend C6 tot en met C8.]

649-281-00-7

270-349-3

68425-35-4

P

Nafta (aardolie), totaalfractie gealkyleerd, butaan bevattend;

Gemodificeerde nafta met laag kookpunt;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door destillatie van de reactieproducten van isobutaan met enkelvoudig onverzadigde koolwaterstoffen, overwegend C3 tot en met C5. Bestaat voornamelijk uit verzadigde koolwaterstoffen met vertakte keten, overwegend C7 tot en met C12, en enkele butanen. Heeft een kooktraject van ongeveer 35 °C tot 200 °C (95 °F tot 428 °F).]

649-282-00-2

271-267-0

68527-27-5

P

Destillaten (aardolie), afkomstig van naftastoomkraken, oplosmiddelgeraffineerde lichte waterstofbehandelde;

Gemodificeerde nafta met laag kookpunt;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen als raffinaten uit de oplosmiddelextractie van waterstofbehandeld licht destillaat uit stoomgekraakte nafta.]

649-283-00-8

295-315-5

91995-53-8

P

Nafta (aardolie), C4-12-butaanalkylaat, rijk aan isooctaan;

Gemodificeerde nafta met laag kookpunt;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door alkylering van butanen. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen, overwegend C4 tot en met C12, rijk aan isooctaan, met een kooktraject van ongeveer 35 °C tot 210 °C (95 °F tot 410 °F).]

649-284-00-3

295-430-0

92045-49-3

P

Koolwaterstoffen, waterstofbehandelde lichte naftadestillaten, oplosmiddelgeraffineerd;

Gemodificeerde nafta met laag kookpunt;

[Een verzameling koolwaterstoffen, verkregen door destillatie van waterstofbehandelde nafta, gevolgd door een oplosmiddelextractie- en destillatieproces. Bestaat voornamelijk uit verzadigde koolwaterstoffen, met een kooktraject van ongeveer 94 °C tot 99 °C (201 °F tot 210 °F).]

649-285-00-9

295-436-3

92045-55-1

P

Nafta (aardolie), isomerisatie-, C6-fractie;

Gemodificeerde nafta met laag kookpunt;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door destillatie van een katalytisch geïsomeriseerde benzine. Bestaat voornamelijk uit hexaanisomeren met een kooktraject van ongeveer 60 °C tot 66 °C (140 °F tot 151 °F).]

649-286-00-4

295-440-5

92045-58-4

P

Koolwaterstoffen, C6-7, naftakraken, oplosmiddelgeraffineerd;

Gemodificeerde nafta met laag kookpunt;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door sorptie van benzeen uit een katalytisch volledig gehydrogeneerde benzeenrijke koolwaterstoffractie die door destillatie is verkregen uit voorgehydrogeneerde gekraakte nafta. Bestaat voornamelijk uit paraffine- en nafteenkoolwaterstoffen, overwegend C6 en C7, met een kooktraject van ongeveer 70 °C tot 100 °C (158 °F tot 212 °F).]

649-287-00-X

295-446-8

92045-64-2

P

Koolwaterstoffen, rijk aan C6, waterstofbehandelde lichte naftadestillaten, oplosmiddelgeraffinieerd;

Gemodificeerde nafta met laag kookpunt;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door destillatie van met waterstof behandelde nafta, gevolgd door oplosmiddelextractie. Bestaat voornamelijk uit verzadigde koolwaterstoffen, met een kooktraject van ongeveer 65 °C tot 70 °C (149 °F tot 158 °F).]

649-288-00-5

309-871-4

101316-67-0

P

Nafta (aardolie), zware katalytisch gekraakte;

Katalytisch gekraakte nafta met laag kookpunt;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door destillatie van producten van een katalytisch kraakproces. Bestaat uit koolwaterstoffen, overwegend C6 tot en met C12, met een kooktraject van ongeveer 65 °C tot 230 °C (148 °F tot 446 °F). Bevat een relatief grote hoeveelheid onverzadigde koolwaterstoffen.]

649-289-00-0

265-055-7

64741-54-4

P

Nafta (aardolie), lichte katalytisch gekraakte;

Katalytisch gekraakte nafta met laag kookpunt;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door destillatie van producten van een katalytisch kraakproces. Bestaat uit koolwaterstoffen, overwegend C4 tot en met C11, met een kooktraject van ongeveer – 20 °C tot 190 °C (– 4 °F tot 374 °F). Bevat een relatief grote hoeveelheid onverzadigde koolwaterstoffen.]

649-290-00-6

265-056-2

64741-55-5

P

Koolwaterstoffen, C3-11-, destillaten uit katalytische kraker;

Katalytisch gekraakte nafta met laag kookpunt;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door destillatie van producten uit een katalytisch kraakproces. Bestaat uit koolwaterstoffen, overwegend C3 tot en met C11, met een kooktraject tot ongeveer 204 °C (400 °F).]

649-291-00-1

270-686-6

68476-46-0

P

Nafta (aardolie), katalytisch gekraakte lichte destillaten;

Katalytisch gekraakte nafta met laag kookpunt;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door destillatie van producten van een katalytisch kraakproces. Bestaat uit koolwaterstoffen, overwegend C1 tot en met C5.]

649-292-00-7

272-185-8

68783-09-5

P

Destillaten (aardolie), waterstofbehandelde aromatische lichte, afkomstig van het stoomkraken van nafta;

Katalytisch gekraakte nafta met laag kookpunt;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door het behandelen met waterstof van een licht destillaat uit stoomgekraakte nafta. Bestaat voornamelijk uit aromatische koolwaterstoffen.]

649-293-00-2

295-311-3

91995-50-5

P

Nafta (aardolie), zware katalytisch gekraakte, stankvrij gemaakt;

Katalytisch gekraakte nafta met laag kookpunt;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door het onderwerpen van een katalytisch gekraakt aardoliedestillaat aan een stankverwijderingsproces om mercaptanen om te zetten of zure verontreinigingen te verwijderen. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen, overwegend C6 tot en met C12, met een kooktraject van ongeveer 60 °C tot 200 °C (140 °F tot 392 °F).]

649-294-00-8

295-431-6

92045-50-6

P

Nafta (aardolie), lichte katalytisch gekraakte, stankvrij gemaakt;

Katalytisch gekraakte nafta met laag kookpunt;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door het onderwerpen van katalytisch gekraakte nafta aan een stankverwijderingsproces om mercaptanen om te zetten of zure verontreinigingen te verwijderen. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen, met een kooktraject van ongeveer 35 °C tot 210 °C (95 °F tot 410 °F).]

649-295-00-3

295-441-0

92045-59-5

P

Koolwaterstoffen, C8-12-, katalytisch gekraakte, chemisch geneutraliseerde;

Katalytisch gekraakte nafta met laag kookpunt;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door destillatie van een fractie uit een katalytisch kraakproces, die alkalisch gewassen is. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen, overwegend C8 tot en met C12, met een kooktraject van ongeveer 130 °C tot 210 °C (266 °F tot 410 °F).]

649-296-00-9

295-794-0

92128-94-4

P

Koolwaterstoffen, C8-12-, destillaten uit katalytische kraker;

Katalytisch gekraakte nafta met laag kookpunt;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door destillatie van producten uit een katalytisch kraakproces. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen, overwegend C8 tot en met C12, met een kooktraject van ongeveer 140 °C tot 210 °C (284 °F tot 410 °F).]

649-297-00-4

309-974-4

101794-97-2

P

Koolwaterstoffen, C8-12-, katalytisch gekraakte, chemisch geneutraliseerde, stankvrij gemaakte;

Katalytisch gekraakte nafta met laag kookpunt

649-298-00-X

309-987-5

101896-28-0

P

Nafta (aardolie), licht katalytisch gereformeerd;

Katalytisch gereformde nafta met laag kookpunt;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door destillatie van producten van een katalytisch reformingproces. Bestaat uit koolwaterstoffen, overwegend C5 tot en met C11, met een kooktraject van ongeveer 35 °C tot 190 °C (95 °F tot 374 °F). Bevat een relatief grote hoeveelheid aromatische en vertakte koolwaterstoffen. Deze stroom kan 10 of meer volumeprocent benzeen bevatten.]

649-299-00-5

265-065-1

64741-63-5

P

Nafta (aardolie), zware katalytisch gereformde;

Katalytisch gereformde nafta met laag kookpunt;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door destillatie van producten van een katalytisch reformingproces. Bestaat voornamelijk uit aromatische koolwaterstoffen, overwegend C7 tot en met C12, met een kooktraject van ongeveer 90 °C tot 230 °C (194 °F tot 446 °F).]

649-300-00-9

265-070-9

64741-68-0

P

Destillaten (aardolie), katalytisch gereformde pentaanverwijdering-;

Katalytisch gereformde nafta met laag kookpunt;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, afkomstig uit de destillatie van producten van een katalytisch reformingproces. Bestaat voornamelijk uit alifatische koolwaterstoffen, overwegend C3 tot en met C6, met een kooktraject van ongeveer – 49 °C tot 63 °C (– 57 °F tot 145 °F).]

649-301-00-4

270-660-4

68475-79-6

P

Koolwaterstoffen, C2-6-, katalytische reformer C6-8;

Katalytisch gereformde nafta met laag kookpunt;

649-302-00-X

270-687-1

68476-47-1

P

Residuen (aardolie), katalytische reformer C6-8;

Katalytisch gereformde nafta met laag kookpunt;

[Een complex residu, afkomstig uit de katalytische reforming van C6-8-toevoer. Bestaat uit koolwaterstoffen, overwegend C2 tot en met C6.]

649-303-00-5

270-794-3

68478-15-9

P

Nafta (aardolie), lichte katalytisch gereformde, vrij van aromaten;

Katalytisch gereformde nafta met laag kookpunt;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door destillatie van producten uit een katalytisch reformingproces. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen, overwegend C5 tot en met C8, met een kooktraject van ongeveer 35 °C tot 120 °C (95 °F tot 248 °F). Bevat een relatief grote hoeveelheid vertakte koolwaterstoffen en de aromatische bestanddelen zijn verwijderd.]

649-304-00-0

270-993-5

68513-03-1

P

Destillaten (aardolie), topproducten van katalytisch gereformde, door directe fractionering verkregen nafta;

Katalytisch gereformde nafta met laag kookpunt;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door katalytische reforming van door directe fractionering verkregen nafta, gevolgd door fractionering van de totale uitstroom. Bestaat uit verzadigde alifatische koolwaterstoffen, overwegend C2 tot en met C6.]

649-305-00-6

271-008-1

68513-63-3

P

Aardolieproducten, hydrofiner-powerformer-reformaten;

Katalytisch gereformde nafta met laag kookpunt;

[De complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door een hydrofiner-powerformer-proces, met een kooktraject van ongeveer 27 °C tot 210 °C (80 °F tot 410 °F).]

649-306-00-1

271-058-4

68514-79-4

P

Nafta (aardolie), totaalfractie gereformde;

Katalytisch gereformde nafta met laag kookpunt;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door destillatie van producten uit een katalytisch reformingproces. Bestaat uit koolwaterstoffen, overwegend C5 tot en met C12, met een kooktraject van ongeveer 35 °C tot 230 °C (95 °F tot 446 °F).]

649-307-00-7

272-895-8

68919-37-9

P

Nafta (aardolie), katalytisch gereformde;

Katalytisch gereformde nafta met laag kookpunt;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door destillatie van producten van een katalytisch reformingproces. Bestaat uit koolwaterstoffen, overwegend C4 tot en met C12, met een kooktraject van ongeveer 30 °C tot 220 °C (90 °F tot 430 °F). Bevat een relatief grote hoeveelheid aromatische en vertakte koolwaterstoffen. Deze stroom kan 10 of meer volumeprocent benzeen bevatten.]

649-308-00-2

273-271-8

68955-35-1

P

Destillaten (aardolie), katalytisch gereformde, waterstofbehandelde, lichte fractie, C8-12- aromatische fractie;

Katalytisch gereformde nafta met laag kookpunt;

[Een complexe verzameling alkylbenzenen, verkregen door katalytische reforming van aardolienafta. Bestaat voornamelijk uit alkylbenzenen, overwegend C8 tot en met C10, met een kooktraject van ongeveer 160 °C tot 180 °C (320 °F tot 356 °F).]

649-309-00-8

285-509-8

85116-58-1

P

Aromatische koolwaterstoffen, C8-, afkomstig uit katalytische reforming;

Katalytisch gereformde nafta met laag kookpunt;

649-310-00-3

295-279-0

91995-18-5

P

Aromatische koolwaterstoffen, C7-12-, C8-rijk;

Katalytisch gereformde nafta met laag kookpunt;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door afscheiding uit de platformate-houdende fractie. Bestaat voornamelijk uit aromatische koolwaterstoffen, overwegend C7 tot en met C12 (hoofdzakelijk C8) en kan niet-aromatische koolwaterstoffen bevatten, beide met een kooktraject van ongeveer 130 °C tot 200 °C (266 °F tot 392 °F).]

649-311-00-9

297-401-8

93571-75-6

P

Benzine, C5-11-, gestabiliseerde, gereformde, met hoog octaangehalte;

Katalytisch gereformde nafta met laag kookpunt;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen met hoog octaangehalte, verkregen door katalytische dehydrogenering van een overwegend nafteenhoudende nafta. Bestaat voornamelijk uit aromaten en niet-aromaten, overwegend C5 tot en met C11, met een kooktraject van ongeveer 45 °C tot 185 °C (113 °F tot 365 °F).]

649-312-00-4

297-458-9

93572-29-3

P

Koolwaterstoffen, C7-12-, rijk aan C>9-aromaten, zware fractie uit reforming;

Katalytisch gereformde nafta met laag kookpunt;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door afscheiding uit de platformate-houdende fractie. Bestaat voornamelijk uit niet-aromatische koolwaterstoffen, overwegend C7 tot en met C12, met een kooktraject van ongeveer 120 °C tot 210 °C (248 °F tot 380 °F), en uit aromatische koolwaterstoffen, C9 en hoger.]

649-313-00-X

297-465-7

93572-35-1

P

Koolwaterstoffen, C5-11-, rijk aan niet-aromaten, lichte fractie uit reforming;

Katalytisch gereformde nafta met laag kookpunt;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door afscheiding uit de platformate-houdende fractie. Bestaat voornamelijk uit niet-aromatische koolwaterstoffen, overwegend C5 tot en met C11, met een kooktraject van ongeveer 35 °C tot 125 °C (94 °F tot 257 °F), benzeen en tolueen.]

649-314-00-5

297-466-2

93572-36-2

P

Nafta (aardolie), lichte thermisch gekraakte;

Thermisch gekraakte nafta met laag kookpunt;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door destillatie van producten van een thermisch kraakproces. Bestaat voornamelijk uit onverzadigde koolwaterstoffen, overwegend C4 tot en met C8, met een kooktraject van ongeveer – 10 °C tot 130 °C (14 °F tot 266 °F).]

649-316-00-6

265-075-6

64741-74-8

P

Nafta (aardolie), zware thermisch gekraakte;

Thermisch gekraakte nafta met laag kookpunt;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door destillatie van de producten van een thermisch kraakproces. Bestaat voornamelijk uit onverzadigde koolwaterstoffen, overwegend C6 tot en met C12, met een kooktraject van ongeveer 65 °C tot 220 °C (148 °F tot 428 °F).]

649-317-00-1

265-085-0

64741-83-9

P

Destillaten (aardolie), zware aromatische fractie;

Thermisch gekraakte nafta met laag kookpunt;

[De complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door destillatie van de producten van het thermisch kraken van ethaan en propaan. Deze bij hogere temperaturen kokende fractie bestaat voornamelijk uit C5-7-aromatische koolwaterstoffen met enkele onverzadigde alifatische koolwaterstoffen, overwegend C5. Deze stroom kan benzeen bevatten.]

649-318-00-7

267-563-4

67891-79-6

P

Destillaten (aardolie), lichte aromatische fractie;

Thermisch gekraakte nafta met laag kookpunt;

[De complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door destillatie van de producten van het thermisch kraken van ethaan en propaan. Deze bij lagere temperaturen kokende fractie bestaat voornamelijk uit C5-7-aromatische koolwaterstoffen met enkele onverzadigde alifatische koolwaterstoffen, overwegend C5. Deze stroom kan benzeen bevatten.]

649-319-00-2

267-565-5

67891-80-9

P

Destillaten (aardolie), afkomstig van pyrolysaat van naftaraffinaat, benzinemenging;

Thermisch gekraakte nafta met laag kookpunt;

[De complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door pyrolysefractionering bij 816 °C (1 500 °F) van nafta en raffinaat. Bestaat voornamelijk uit C9-koolwaterstoffen die koken bij ongeveer 204 °C (400 °F).]

649-320-00-8

270-344-6

68425-29-6

P

Aromatische koolwaterstoffen, C6-8-, afkomstig van pyrolysaat van naftaraffinaat;

Thermisch gekraakte nafta met laag kookpunt;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door pyrolysefractionering bij 816 °C (1 500 °F) van nafta en raffinaat. Bestaat voornamelijk uit aromatische koolwaterstoffen, overwegend C6 tot en met C8, inclusief benzeen.]

649-321-00-3

270-658-3

68475-70-7

P

Destillaten (aardolie), thermisch gekraakte nafta en gasolie;

Thermisch gekraakte nafta met laag kookpunt;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door destillatie van thermisch gekraakte nafta en/of gasolie. Bestaat voornamelijk uit olefinekoolwaterstoffen (C5), met een kooktraject van ongeveer 33 °C tot 60 °C (91 °F tot 140 °F).]

649-322-00-9

271-631-9

68603-00-9

P

Destillaten (aardolie), thermisch gekraakte nafta en gasolie, C5-dimeer bevattend;

Thermisch gekraakte nafta met laag kookpunt;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door extractieve destillatie van thermisch gekraakte nafta en/of gasolie. Bestaat voornamelijk uit C5-koolwaterstoffen, met enkele gedimeriseerde C5-olefinen, met een kooktraject van ongeveer 33 °C tot 184 °C (91 °F tot 363 °F).]

649-323-00-4

271-632-4

68603-01-0

P

Destillaten (aardolie), thermisch gekraakte nafta en gasolie, extractieve;

Thermisch gekraakte nafta met laag kookpunt;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door extractieve destillatie van thermisch gekraakte nafta en/of gasolie. Bestaat uit paraffine- en olefinekoolwaterstoffen, overwegend isoamylenen zoals 2-methyl-1-buteen en 2-methyl-2-buteen, met een kooktraject van ongeveer 31 °C tot 40 °C (88 °F tot 104 °F).]

649-324-00-X

271-634-5

68603-03-2

P

Destillaten (aardolie), lichte thermisch gekraakte, gedebutaniseerde aromatische;

Thermisch gekraakte nafta met laag kookpunt;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door destillatie van producten van een thermisch kraakproces. Bestaat voornamelijk uit aromatische koolwaterstoffen, overwegend benzeen.]

649-325-00-5

273-266-0

68955-29-3

P

Nafta (aardolie), lichte thermisch gekraakte, stankvrij gemaakt;

Thermisch gekraakte nafta met laag kookpunt;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door het onderwerpen van een aardoliedestillaat, afkomstig uit het thermisch kraken bij hoge temperatuur van zware oliefracties, aan een stankverwijderingsproces om mercaptanen om te zetten. Bestaat voornamelijk uit aromaten, olefinen en verzadigde koolwaterstoffen en heeft een kooktraject van ongeveer 20 °C tot 100 °C (68 °F tot 212 °F).]

649-326-00-0

295-447-3

92045-65-3

P

Nafta (aardolie), waterstofbehandelde zware;

Gehydrogeneerde nafta met laag kookpunt;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door het behandelen van een aardoliefractie met waterstof in aanwezigheid van een katalysator. Bestaat uit koolwaterstoffen, overwegend C6 tot en met C13, met een kooktraject van ongeveer 65 °C tot 230 °C (149 °F tot 446 °F).]

649-327-00-6

265-150-3

64742-48-9

P

Nafta (aardolie), waterstofbehandelde lichte;

Gehydrogeneerde nafta met laag kookpunt;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door het behandelen van een aardoliefractie met waterstof in aanwezigheid van een katalysator. Bestaat uit koolwaterstoffen, overwegend C4 tot en met C11, met een kooktraject van ongeveer – 20 °C tot 190 °C (– 4 °F tot 374 °F).]

649-328-00-1

265-151-9

64742-49-0

P

Nafta (aardolie), waterstofontzwavelde lichte;

Gehydrogeneerde nafta met laag kookpunt;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door katalytische waterstofontzwaveling. Bestaat uit koolwaterstoffen, overwegend C4 tot en met C11, met een kooktraject van ongeveer – 20 °C tot 190 °C (– 4 °F tot 374 °F).]

649-329-00-7

265-178-6

64742-73-0

P

Nafta (aardolie), waterstofontzwavelde zware;

Gehydrogeneerde nafta met laag kookpunt;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door katalytische waterstofontzwaveling. Bestaat uit koolwaterstoffen, overwegend C7 tot en met C12, met een kooktraject van ongeveer 90 °C tot 230 °C (194 °F tot 446 °F).]

649-330-00-2

265-185-4

64742-82-1

P

Destillaten (aardolie), waterstofbehandelde middenfracties, tussenfracties;

Gehydrogeneerde nafta met laag kookpunt;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door destillatie van producten uit de waterstofbehandeling van middendestillaat. Bestaat uit koolwaterstoffen, overwegend C5 tot en met C10, met een kooktraject van ongeveer 127 °C tot 188 °C (262 °F tot 370 °F).]

649-331-00-8

270-092-7

68410-96-8

P

Destillaten (aardolie), waterstofbehandelde lichte fracties, laagkokend;

Gehydrogeneerde nafta met laag kookpunt;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door destillatie van producten uit de waterstofbehandeling van licht destillaat. Bestaat uit koolwaterstoffen, overwegend C6 tot en met C9, met een kooktraject van ongeveer 3 °C tot 194 °C (37 °F tot 382 °F).]

649-332-00-3

270-093-2

68410-97-9

P

Destillaten (aardolie), waterstofbehandelde zware nafta, topproducten isohexaanverwijdering;

Gehydrogeneerde nafta met laag kookpunt;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door destillatie van producten uit de waterstofbehandeling van zware nafta. Bestaat uit koolwaterstoffen, overwegend C3 tot en met C6, met een kooktraject van ongeveer – 49 °C tot 68 °C (– 57 °F tot 155 °F).]

649-333-00-9

270-094-8

68410-98-0

P

Oplosmiddelnafta (aardolie), lichte aromatische, waterstofbehandeld;

Gehydrogeneerde nafta met laag kookpunt;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door het behandelen van een aardoliefractie met waterstof in aanwezigheid van een katalysator. Bestaat voornamelijk uit aromatische koolwaterstoffen, overwegend C8 tot en met C10, met een kooktraject van ongeveer 135 °C tot 210 °C (275 °F tot 410 °F).]

649-334-00-4

270-988-8

68512-78-7

P

Nafta (aardolie), waterstofontzwavelde thermisch gekraakte lichte fractie;

Gehydrogeneerde nafta met laag kookpunt;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door fractionering van met waterstof ontzwaveld thermisch gekraakt destillaat. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen, overwegend C5 tot C11, met een kooktraject van ongeveer 23 °C tot 195 °C (73 °F tot 383 °F).]

649-335-00-X

285-511-9

85116-60-5

P

Nafta (aardolie), waterstofbehandelde lichte fractie, cycloalkaan bevattend;

Gehydrogeneerde nafta met laag kookpunt;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door destillatie van een aardoliefractie. Bestaat voornamelijk uit alkanen en cycloalkanen, met een kooktraject van ongeveer – 20 °C tot 190 °C (– 4 °F tot 374 °F).]

649-336-00-5

285-512-4

85116-61-6

P

Nafta (aardolie), met stoom gekraakte zware fractie, gehydrogeneerd;

Gehydrogeneerde nafta met laag kookpunt;

649-337-00-0

295-432-1

92045-51-7

P

Nafta (aardolie), waterstofontzwaveld, totaalfractie;

Gehydrogeneerde nafta met laag kookpunt;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door katalytische waterstofontzwaveling. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen, overwegend C4 tot en met C11, met een kooktraject van ongeveer 30 °C tot 250 °C (86 °F tot 482 °F).]

649-338-00-6

295-433-7

92045-52-8

P

Nafta (aardolie), met stoom gekraakte lichte fractie, waterstofbehandeld;

Gehydrogeneerde nafta met laag kookpunt;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door waterstofbehandeling van een aardoliefractie, afkomstig uit een pyrolyseproces, in aanwezigheid van een katalysator. Bestaat voornamelijk uit onverzadigde koolwaterstoffen, overwegend C5 tot en met C11, met een kooktraject van ongeveer 35 °C tot 190 °C (95 °F tot 374 °F).]

649-339-00-1

295-438-4

92045-57-3

P

Koolwaterstoffen, C4-12-, naftakraken, waterstofbehandeld;

Gehydrogeneerde nafta met laag kookpunt;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door destillatie van het product uit een nafta-stoomkraakproces, gevolgd door katalytische selectieve hydrogenering van gomvormers. Bestaat uit koolwaterstoffen, overwegend C4 tot en met C12, met een kooktraject van ongeveer 30 °C tot 230 °C (86 °F tot 446 °F).]

649-340-00-7

295-443-1

92045-61-9

P

Oplosmiddelnafta (aardolie), waterstofbehandelde lichte, nafteenhoudend;

Gehydrogeneerde nafta met laag kookpunt;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door het behandelen van een aardoliefractie met waterstof in aanwezigheid van een katalysator. Bestaat voornamelijk uit cycloparaffinekoolwaterstoffen, overwegend C6 tot en met C7, met een kooktraject van ongeveer 73 °C tot 85 °C (163 °F tot 185 °F).]

649-341-00-2

295-529-9

92062-15-2

P

Nafta (aardolie), met stoom gekraakte lichte, gehydrogeneerd;

Gehydrogeneerde nafta met laag kookpunt;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door scheiding en daaropvolgende hydrogenering van de producten van een stoomkraakproces om ethyleen te produceren. Bestaat voornamelijk uit verzadigde en onverzadigde paraffinen, cyclische paraffinen en cyclische aromatische koolwaterstoffen, overwegend C4 tot en met C10, met een kooktraject van ongeveer 50 °C tot 200 °C (122 °F tot 392 °F). Het aandeel van benzeenkoolwaterstoffen kan oplopen tot 30 gewichtsprocent en de stroom kan ook kleine hoeveelheden zwavel- en zuurstofverbindingen bevatten.]

649-342-00-8

296-942-7

93165-55-0

P

Koolwaterstoffen, C6-11-, met waterstof behandeld, gedearomatiseerd;

Gehydrogeneerde nafta met laag kookpunt;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen als oplosmiddelen die zijn onderworpen aan een waterstofbehandeling teneinde aromaten door katalytische hydrogenering om te zetten in naftenen.]

649-343-00-3

297-852-0

93763-33-8

P

Koolwaterstoffen, C9-12-, met waterstof behandeld, gedearomatiseerd;

Gehydrogeneerde nafta met laag kookpunt;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen als oplosmiddelen die zijn onderworpen aan een waterstofbehandeling teneinde aromaten door katalytische hydrogenering om te zetten in naftenen.]

649-344-00-9

297-853-6

93763-34-9

P

Stoddard-oplosmiddel;

Nafta met laag kookpunt – niet gespecificeerd;

[Een kleurloos, geraffineerd aardoliedestillaat, vrij van ranzige of onaangename geuren, met een kooktraject van ongeveer 148,8 °C tot 204,4 °C (300 °F tot 400 °F).]

649-345-00-4

232-489-3

8052-41-3

P

Aardgascondensaten (aardolie);

Nafta met laag kookpunt – niet gespecificeerd;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, in een oppervlakteseparator door middel van retrograde condensatie als vloeistof afgescheiden van aardgas. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen, overwegend C2 tot en met C20. Vloeibaar bij atmosferische temperatuur en druk.]

649-346-00-X

265-047-3

64741-47-5

P

Aardgas (aardolie), ruw vloeibaar mengsel;

Nafta met laag kookpunt – niet gespecificeerd;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, in een gasrecyclinginstallatie door processen als afkoeling en absorptie als vloeistof afgescheiden van aardgas. Bestaat hoofdzakelijk uit verzadigde alifatische koolwaterstoffen, overwegend C2 tot en met C8.]

649-347-00-5

265-048-9

64741-48-6

P

Nafta (aardolie), lichte waterstofgekraakte;

Nafta met laag kookpunt – niet gespecifieerd;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door destillatie van de producten van een waterstofkraakproces. Bestaat voornamelijk uit verzadigde koolwaterstoffen, overwegend C4 tot en met C10, met een kooktraject van ongeveer – 20 °C tot 180 °C (– 4 °F tot 356 °F).]

649-348-00-0

265-071-4

64741-69-1

P

Nafta (aardolie), zware waterstofgekraakte;

Nafta met laag kookpunt – niet gespecificeerd;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door destillatie van de producten van een waterstofkraakproces. Bestaat voornamelijk uit verzadigde koolwaterstoffen, overwegend C6 tot en met C12, met een kooktraject van ongeveer 65 °C tot 230 °C (148 °F tot 446 °F).]

649-349-00-6

265-079-8

64741-78-2

P

Nafta (aardolie), stankvrij gemaakt;

Nafta met laag kookpunt – niet gespecificeerd;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door het onderwerpen van een aardolienafta aan een stankverwijderingsproces om mercaptanen om te zetten of zure verontreinigingen te verwijderen. Bestaat uit koolwaterstoffen, overwegend C4 tot en met C12, met een kooktraject van ongeveer – 10 °C tot 230 °C (14 °F tot 446 °F).]

649-350-00-1

265-089-2

64741-87-3

P

Nafta (aardolie), met zuur behandeld;

Nafta met laag kookpunt – niet gespecificeerd;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen als raffinaat uit een zwavelzuurbehandeling. Bestaat uit koolwaterstoffen, overwegend C7 tot en met C12, met een kooktraject van ongeveer 90 °C tot 230 °C (194 °F tot 446 °F).]

649-351-00-7

265-115-2

64742-15-0

P

Nafta (aardolie), chemisch geneutraliseerde zware;

Nafta met laag kookpunt – niet gespecificeerd;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door een behandeling om zure materialen te verwijderen. Bestaat uit koolwaterstoffen, overwegend C6 tot en met C12, met een kooktraject van ongeveer 65 °C tot 230 °C (149 °F tot 446 °F).]

649-352-00-2

265-122-0

64742-22-9

P

Nafta (aardolie), chemisch geneutraliseerde lichte;

Nafta met laag kookpunt – niet gespecificeerd;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door een behandeling om zure materialen te verwijderen. Bestaat uit koolwaterstoffen, overwegend C4 tot en met C11, met een kooktraject van ongeveer – 20 °C tot 190 °C (– 4 °F tot 374 °F).]

649-353-00-8

265-123-6

64742-23-0

P

Nafta (aardolie), katalytisch van was ontdaan;

Nafta met laag kookpunt – niet gespecificeerd;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door het katalytisch verwijderen van was uit een aardoliefractie. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen, overwegend C5 tot en met C12, met een kooktraject van ongeveer 35 °C tot 230 °C (95 °F tot 446 °F).]

649-354-00-3

265-170-2

64742-66-1

P

Nafta (aardolie), licht stoomgekraakt;

Nafta met laag kookpunt – niet gespecificeerd;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door destillatie van de producten van een stoomkraakproces. Bestaat voornamelijk uit onverzadigde koolwaterstoffen, overwegend C4 tot en met C11, met een kooktraject van ongeveer – 20 °C tot 190 °C (– 4 °F tot 374 °F). Deze stroom bevat waarschijnlijk 10 of meer volumeprocent benzeen.]

649-355-00-9

265-187-5

64742-83-2

P

Oplosmiddelnafta (aardolie), lichte aromatische;

Nafta met laag kookpunt – niet gespecificeerd;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door destillatie van aromatische stromen. Bestaat voornamelijk uit aromatische koolwaterstoffen, overwegend C8 tot en met C10, met een kooktraject van ongeveer 135 °C tot 210 °C (275 °F tot 410 °F).]

649-356-00-4

265-199-0

64742-95-6

P

Aromatische koolwaterstoffen, C6-10-, met zuur behandeld, geneutraliseerd;

Nafta met laag kookpunt – niet gespecificeerd

649-357-00-X

268-618-5

68131-49-7

P

Destillaten (aardolie), C3-5-, rijk aan 2-methyl-2-buteen;

Nafta met laag kookpunt – niet gespecificeerd;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door destillatie van koolwaterstoffen, meestal C3 tot en met C5, overwegend isopentaan en 3-methyl-1-buteen. Bestaat uit verzadigde en onverzadigde koolwaterstoffen, C3 tot en met C5, overwegend 2-methyl-2-buteen.]

649-358-00-5

270-725-7

68477-34-9

P

Destillaten (aardolie), gepolymeriseerde stoomgekraakte aardoliedestillaten, C5-12-fractie;

Nafta met laag kookpunt – niet gespecificeerd;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door destillatie van gepolymeriseerd stoomgekraakt aardoliedestillaat. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen, overwegend C5 tot en met C12.]

649-359-00-0

270-735-1

68477-50-9

P

Destillaten (aardolie), stoomgekraakt, C5-12-fractie;

Nafta met laag kookpunt – niet gespecificeerd;

[Een complexe verzameling organische verbindingen, verkregen door destillatie van producten uit een stoomkraakproces. Bestaat uit onverzadigde koolwaterstoffen, overwegend C5 tot en met C12.]

649-360-00-6

270-736-7

68477-53-2

P

Destillaten (aardolie), stoomgekraakt, C5-10-fractie, gemengd met lichte stoomgekraakte aardolienafta-C5-fractie;

Nafta met laag kookpunt – niet gespecificeerd

649-361-00-1

270-738-8

68477-55-4

P

Extracten (aardolie), koud zuur, C4-6;

Nafta met laag kookpunt – niet gespecificeerd;

[Een complexe verzameling organische verbindingen, gevormd door de extractie met koud zuur van verzadigde en onverzadigde alifatische koolwaterstoffen, meestal C3 tot en met C6, overwegend pentanen en amylenen. Bestaat voornamelijk uit verzadigde en onverzadigde koolwaterstoffen, C4 tot en met C6, overwegend C5.]

649-362-00-7

270-741-4

68477-61-2

P

Destillaten (aardolie), pentaanverwijdering, topproducten;

Nafta met laag kookpunt – niet gespecificeerd;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen uit een katalytisch gekraakte gasstroom. Bestaat uit alifatische koolwaterstoffen, overwegend C4 tot en met C6.]

649-363-00-2

270-771-8

68477-89-4

P

Residuen (aardolie), butaansplitter-bodemfracties;

Nafta met laag kookpunt – niet gespecificeerd;

[Een complex residu, afkomstig uit de destillatie van een butaanstroom. Bestaat uit alifatische koolwaterstoffen, overwegend C4 tot en met C6.]

649-364-00-8

270-791-7

68478-12-6

P

Residuoliën (aardolie), butaanverwijderingstoren;

Nafta met laag kookpunt – niet gespecificeerd;

[Een complex residu, afkomstig uit de atmosferische destillatie van de butaan-butyleenstroom. Bestaat uit alifatische koolwaterstoffen, overwegend C4 tot en met C6.]

649-365-00-3

270-795-9

68478-16-0

P

Nafta (aardolie), totaalfractie verkookser;

Nafta met laag kookpunt – niet gespecificeerd;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door destillatie van producten uit een wervelbedverkookser. Bestaat voornamelijk uit onverzadigde koolwaterstoffen, overwegend C4 tot en met C15, met een kooktraject van ongeveer 43 °C tot 250 °C (110 °F tot 500 °F).]

649-366-00-9

270-991-4

68513-02-0

P

Nafta (aardolie), stoomgekraakte aromatische middenfracties;

Nafta met laag kookpunt – niet gespecificeerd;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door destillatie van producten uit een stoomkraakproces. Bestaat voornamelijk uit aromatische koolwaterstoffen, overwegend C7 tot en met C12, met een kooktraject van ongeveer 130 °C tot 220 °C (266 °F tot 428 °F).]

649-367-00-4

271-138-9

68516-20-1

P

Nafta (aardolie), met klei behandelde totaalfractie direct door fractionering verkregen;

Nafta met laag kookpunt – niet gespecificeerd;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen uit de behandeling van de totaalfractie van direct door fractionering verkregen nafta met natuurlijke of gemodificeerde klei, meestal in een percolatieproces, om de aanwezige sporen polaire verbindingen en verontreinigingen te verwijderen. Bestaat uit koolwaterstoffen, overwegend C4 tot en met C11, met een kooktraject van ongeveer – 20 °C tot 220 °C (– 4 °F tot 429 °F).]

649-368-00-X

271-262-3

68527-21-9

P

Nafta (aardolie), met klei behandelde lichte direct door fractionering verkregen;

Nafta met laag kookpunt – niet gespecificeerd;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door de behandeling van lichte direct door fractionering verkregen nafta met natuurlijke of gemodificeerde klei, meestal in een percolatieproces, om de aanwezige sporen polaire verbindingen en verontreinigingen te verwijderen. Bestaat uit koolwaterstoffen, overwegend C7 tot en met C10, met een kooktraject van ongeveer 93 °C tot 180 °C (200 °F tot 356 °F).]

649-369-00-5

271-263-9

68527-22-0

P

Nafta (aardolie), lichte stoomgekraakte aromatische;

Nafta met laag kookpunt – niet gespecificeerd;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door destillatie van producten uit een stoomkraakproces. Bestaat voornamelijk uit aromatische koolwaterstoffen, overwegend C7 tot en met C9, met een kooktraject van ongeveer 110 °C tot 165 °C (230 °F tot 329 °F).]

649-370-00-0

271-264-4

68527-23-1

P

Nafta (aardolie), lichte stoomgekraakte, van benzeen ontdaan;

Nafta met laag kookpunt – niet gespecificeerd;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door destillatie van producten uit een stoomkraakproces. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen, overwegend C4 tot en met C12, met een kooktraject van ongeveer 80 °C tot 218 °C (176 °F tot 424 °F).]

649-371-00-6

271-266-5

68527-26-4

P

Nafta (aardolie), aromaathoudend;

Nafta met laag kookpunt – niet gespecificeerd

649-372-00-1

271-635-0

68603-08-7

P

Benzine, pyrolyse, butaanverwijdering bodemfracties;

Nafta met laag kookpunt – niet gespecificeerd;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door fractionering van propaanverwijdering-bodemfracties. Bestaat uit koolwaterstoffen, overwegend groter dan C5.]

649-373-00-7

271-726-5

68606-10-0

P

Nafta (aardolie), lichte, stankvrij gemaakt;

Nafta met laag kookpunt – niet gespecificeerd;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door het onderwerpen van een aardoliedestillaat aan een stankverwijderingsproces om mercaptanen om te zetten of zure verontreinigingen te verwijderen. Bestaat voornamelijk uit verzadigde en onverzadigde koolwaterstoffen, overwegend C3 tot en met C6, met een kooktraject van ongeveer – 20 °C tot 100 °C (– 4 °F tot 212 °F).]

649-374-00-2

272-206-0

68783-66-4

P

Aardgascondensaten;

Nafta met laag kookpunt – niet gespecificeerd;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, afgescheiden en/of gecondenseerd uit aardgas tijdens het vervoer en verzameld bij de putmond en/of uit de productie-, verzamel-, transport- en distributiepijpleidingen in putten, gaswassers, enz. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen, overwegend C2 tot en met C8.]

649-375-00-8

272-896-3

68919-39-1

J

Destillaten (aardolie), nafta-unifiner-stripper;

Nafta met laag kookpunt – niet gespecificeerd;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door strippen van de producten uit de nafta-unifiner. Bestaat uit verzadigde alifatische koolwaterstoffen, overwegend C2 tot en met C6.]

649-376-00-3

272-932-8

68921-09-5

P

Nafta (aardolie), katalytisch gereformde lichte, aromaatvrije fractie;

Nafta met laag kookpunt – niet gespecificeerd;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, overblijvend na de verwijdering van aromatische verbindingen uit katalytisch gereformde lichte nafta bij een selectief absorptieproces. Bestaat voornamelijk uit paraffinische en cyclische verbindingen, overwegend C5 tot C8, met een kooktraject van ongeveer 66 °C tot 121 °C (151 °F tot 250 °F).]

649-377-00-9

285-510-3

85116-59-2

P

Benzine;

Nafta met laag kookpunt – niet gespecificeerd;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen die voornamelijk is samengesteld uit paraffinen, cycloparaffinen, aromaat- en olefinekoolwaterstoffen, overwegend groter dan C3 en met een kooktraject van 30 °C tot 260 °C (86 °F tot 500 °F).]

649-378-00-4

289-220-8

86290-81-5

P

Aromatische koolwaterstoffen, C7-8-, dealkyleringsproducten, destillatieresiduen;

Nafta met laag kookpunt – niet gespecificeerd

649-379-00-X

292-698-0

90989-42-7

P

Koolwaterstoffen, C4-6-, lichte fracties pentaanverwijdering, aromatische waterstofbehandelaar;

Nafta met laag kookpunt – niet gespecificeerd;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen als eerste fracties uit de pentaanverwijderingkolom, voorafgaand aan de waterstofbehandeling van de aromatische belading. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen, overwegend C4 tot en met C6, vooral pentanen en pentenen, met een kooktraject van ongeveer 25 °C tot 40 °C (77 °F tot 104 °F).]

649-380-00-5

295-298-4

91995-38-9

P

Destillaten (aardolie), hitteverzadigde stoomgekraakte nafta, rijk aan C5;

Nafta met laag kookpunt – niet gespecificeerd;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door destillatie van hitteverzadigde stoomgekraakte nafta. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen, overwegend C4 tot en met C6, hoofdzakelijk C5.]

649-381-00-0

295-302-4

91995-41-4

P

Extracten (aardolie), oplosmiddel-, katalytisch gereformde lichte nafta;

Nafta met laag kookpunt – niet gespecificeerd;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen als extract uit de oplosmiddelextractie van een katalytisch gereformde aardoliefractie. Bestaat voornamelijk uit aromatische koolwaterstoffen, overwegend C7 tot en met C8, met een kooktraject van ongeveer 100 °C tot 200 °C (212 °F tot 392 °F).]

649-382-00-6

295-331-2

91995-68-5

P

Nafta (aardolie), waterstofontzwavelde lichte, gedearomatiseerd;

Nafta met laag kookpunt – niet gespecificeerd;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door destillatie van waterstofontzwavelde en gedearomatiseerde lichte aardoliefracties. Bestaat voornamelijk uit C7-paraffinen en -cycloparaffinen met een kooktraject van ongeveer 90 °C tot 100 °C (194 °F tot 212 °F).]

649-383-00-1

295-434-2

92045-53-9

P

Nafta (aardolie), lichte, rijk aan C5, stankvrij gemaakt;

Nafta met laag kookpunt – niet gespecificeerd;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door het onderwerpen van een aardolienafta aan een stankverwijderingsproces om mercaptanen om te zetten of zure verontreinigingen te verwijderen. Bestaat uit koolwaterstoffen, overwegend C4 en C5, hoofdzakelijk C5, met een kooktraject van ongeveer –10 °C tot 35 °C (14 °F tot 95 °F).]

649-384-00-7

295-442-6

92045-60-8

P

Koolwaterstoffen, C8-11-, naftakraken, tolueenfractie;

Nafta met laag kookpunt – niet gespecificeerd;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door destillatie uit voorgehydrogeneerde gekraakte nafta. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen, overwegend C8 tot en met C11, met een kooktraject van ongeveer 130 °C tot 205 °C (266 °F tot 401 °F).]

649-385-00-2

295-444-7

92045-62-0

P

Koolwaterstoffen, C4-11-, naftakraken, aromaatvrij;

Nafta met laag kookpunt – niet gespecificeerd;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen uit voorgehydrogeneerde gekraakte nafta na destillatiescheiding van benzeen- en tolueenhoudende koolwaterstoffracties en een hoger kokende fractie. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen, overwegend C4 tot en met C11, met een kooktraject van ongeveer 30 °C tot 205 °C (86 °F tot 401 °F).]

649-386-00-8

295-445-2

92045-63-1

P

Nafta (aardolie), lichte hitteverzadigde, stoomgekraakt;

Nafta met laag kookpunt – niet gespecificeerd;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door fractionering van stoomgekraakte nafta na terugwinning uit een hitteverzadigingsproces. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen, overwegend C4 tot en met C6, met een kooktraject van ongeveer 0 °C tot 80 °C (32 °F tot 176 °F).]

649-387-00-3

296-028-8

92201-97-3

P

Destillaten (aardolie), rijk aan C6;

Nafta met laag kookpunt – niet gespecificeerd;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door destillatie van een aardoliegrondstof. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen, overwegend C5 tot en met C7, rijk aan C6, met een kooktraject van ongeveer 60 °C tot 70 °C (140 °F tot 158 °F).]

649-388-00-9

296-903-4

93165-19-6

P

Benzine, pyrolyse, gehydrogeneerd;

Nafta met laag kookpunt – niet gespecificeerd;

[Een destillatiefractie, verkregen door hydrogenering van pyrolysebenzine, met een kooktraject van ongeveer 20 °C tot 200 °C (68 °F tot 392 °F).]

649-389-00-4

302-639-3

94114-03-1

P

Destillaten (aardolie), stoomgekraakt, gepolymeriseerde C8-12-fractie, lichte destillatiefracties;

Nafta met laag kookpunt – niet gespecificeerd;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door destillatie van de gepolymeriseerde C8-12-fractie van stoomgekraakte aardoliedestillaten. Bestaat voornamelijk uit aromatische koolwaterstoffen, overwegend C8 tot en met C12.]

649-390-00-X

305-750-5

95009-23-7

P

Extracten (aardolie), zware naftaoplosmiddel-, met klei behandeld;

Nafta met laag kookpunt – niet gespecificeerd;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door de behandeling van een zwaar naftaoplosmiddelaardolie-extract met bleekaarde. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen, overwegend C6 tot en met C10, met een kooktraject van ongeveer 80 °C tot 180 °C (175 °F tot 356 °F).]

649-391-00-5

308-261-5

97926-43-7

P

Nafta (aardolie), lichte stoomgekraakte, van benzeen ontdaan, thermisch behandeld;

Nafta met laag kookpunt – niet gespecificeerd;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door behandeling en destillatie van lichte stoomgekraakte aardolienafta, ontdaan van benzeen. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen, overwegend C7 tot en met C12, met een kooktraject van ongeveer 95 °C tot 200 °C (203 °F tot 392 °F).]

649-392-00-0

308-713-1

98219-46-6

P

Nafta (aardolie), lichte stoomgekraakte, thermisch behandeld;

Nafta met laag kookpunt – niet gespecificeerd;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door behandeling en destillatie van lichte stoomgekraakte aardolienafta. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen, overwegend C5 en C6, met een kooktraject van ongeveer 35 °C tot 80 °C (95 °F tot 176 °F).]

649-393-00-6

308-714-7

98219-47-7

P

Destillaten (aardolie), C7-9-, rijk aan C8, waterstofontzwaveld, gedearomatiseerd;

Nafta met laag kookpunt – niet gespecificeerd;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door destillatie van een lichte aardoliefractie, met waterstof ontzwaveld en gedearomatiseerd. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen, overwegend C7 tot en met C9, overwegend C8-paraffinen en -cycloparaffinen, met een kooktraject van ongeveer 120 °C tot 130 °C (248 °F tot 266 °F).]

649-394-00-1

309-862-5

101316-56-7

P

Koolwaterstoffen, C6-8-, gehydrogeneerde, door sorptie gedearomatiseerde, tolueenraffinage;

Nafta met laag kookpunt – niet gespecificeerd;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen bij de sorptie van tolueen uit een koolwaterstoffractie van gekraakte benzine die in aanwezigheid van een katalysator met waterstof is behandeld. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen, overwegend C6 tot en met C8, met een kooktraject van ongeveer 80 °C tot 135 °C (176 °F tot 275 °F).]

649-395-00-7

309-870-9

101316-66-9

P

Nafta (aardolie), waterstofontzwaveld, totaalfractie uit verkookser;

Nafta met laag kookpunt – niet gespecificeerd;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door fractionering van met waterstof ontzwaveld verkookserdestillaat. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen, overwegend C5 tot C11, met een kooktraject van ongeveer 23 °C tot 196 °C (73 °F tot 385 °F).]

649-396-00-2

309-879-8

101316-76-1

P

Nafta (aardolie), lichte, stankvrij gemaakt;

Nafta met laag kookpunt – niet gespecificeerd;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door het onderwerpen van een aardolienafta aan een stankverwijderingsproces om mercaptanen om te zetten of zure verontreinigingen te verwijderen. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen, overwegend C5 tot en met C8, met een kooktraject van ongeveer 20 °C tot 130 °C (68 °F tot 266 °F).]

649-397-00-8

309-976-5

101795-01-1

P

Koolwaterstoffen, C3-6-, rijk aan C5, stoomgekraakte nafta;

Nafta met laag kookpunt – niet gespecificeerd;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door destillatie van stoomgekraakte nafta. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen, overwegend C3 tot en met C6, hoofdzakelijk C5.]

649-398-00-3

310-012-0

102110-14-5

P

Koolwaterstoffen, rijk aan C5, dicyclopentadieen bevattend;

Nafta met laag kookpunt – niet gespecificeerd;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door destillatie van de producten uit een stoomkraakproces. Bestaat voornamelijk uit C5-koolwaterstoffen en dicyclopentadieen en heeft een kooktraject van ongeveer 30 °C tot 170 °C (86 °F tot 338 °F).]

649-399-00-9

310-013-6

102110-15-6

P

Residuen (aardolie), stoomgekraakte lichte, aromatisch;

Nafta met laag kookpunt – niet gespecificeerd;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door destillatie van de producten uit stoomkraak- of vergelijkbare processen, na verwijdering van de zeer lichte producten, resulterend in een residu dat begint met koolwaterstoffen groter dan C5. Bestaat voornamelijk uit aromatische koolwaterstoffen groter dan C5 en kookt boven ongeveer 40 °C (104 °F).]

649-400-00-2

310-057-6

102110-55-4

P

Koolwaterstoffen, C≥5-, rijk aan C5-6;

Nafta met laag kookpunt – niet gespecificeerd

649-401-00-8

270-690-8

68476-50-6

P

Koolwaterstoffen, rijk aan C5;

Nafta met laag kookpunt – niet gespecificeerd

649-402-00-3

270-695-5

68476-55-1

P

Aromatische koolwaterstoffen, C8-10-;

Nafta met laag kookpunt – niet gespecificeerd

649-403-00-9

292-695-4

90989-39-2

P”

c)

de vermeldingen 024-004-00-7, 649-089-00-3, 649-119-00-5 en 649-151-00-X komen als volgt te luiden:

„Natriumdichromaat

024-004-00-7

234-190-3

10588-01-9

 

Koolwaterstoffen, C1-4-, stankvrij gemaakt;

Petroleumgas;

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door koolwaterstofgassen te onderwerpen aan een stankverwijderingsproces waarbij mercaptanen worden omgezet of zure verontreinigingen worden verwijderd. Bestaat uit koolwaterstoffen, overwegend C1 tot en met C4, met een kooktraject van ongeveer – 164 °C tot – 0,5 °C (– 263 °F tot 31 °F).]

649-089-00-3

271-038-5

68514-36-3

K

Raffinaten (aardolie), stoomgekraakte C4-fractie, cuproammoniumacetaatextractie, C3-5- en C3-5-onverzadigd, vrij van butadieen;

Petroleumgas

649-119-00-5

307-769-4

97722-19-5

K

Aardolieproducten, raffinaderijgassen;

Raffinaderijgas;

[Een complexe combinatie die voornamelijk bestaat uit waterstof, met uiteenlopende kleine hoeveelheden methaan, ethaan en propaan.]

649-151-00-X

271-750-6

68607-11-4

K”

6)

In aanhangsel 5 wordt de tabel als volgt gewijzigd:

de volgende vermeldingen worden ingevoegd volgens de in die tabel gehanteerde volgorde:

„Afvalslik en bezinksel, elektrolytische koperzuivering, ontkoperd

028-015-00-8

305-433-1

94551-87-8

 

Kiezelzuur, loodnikkelzout

028-050-00-9

68130-19-8”

 

7)

In aanhangsel 6 wordt de tabel als volgt gewijzigd:

a)

de volgende vermelding wordt geschrapt: 024-004-01-4;

b)

de volgende vermeldingen worden ingevoegd volgens de in die tabel gehanteerde volgorde:

„Dibutyltinhydrogeenboraat

005-006-00-7

401-040-5

75113-37-0

 

Boorzuur; [1]

005-007-00-2

233-139-2 [1]

10043-35-3 [1]

 

Boorzuur, ruw, natuurlijk, met een gehalte aan H3BO3 van niet meer dan 85 gewichtsprocent, berekend op de droge stof [2]

234-343-4 [2]

11113-50-1 [2]

Diboortrioxide;

Booroxide

005-008-00-8

215-125-8

1303-86-2

 

Dinatriumtetraboraat, watervrij;

005-011-00-4

 

 

 

Boorzuur, dinatriumzout; [1]

215-540-4 [1]

1330-43-4 [1]

Tetraboordinatriumheptaoxide, hydraat; [2]

235-541-3 [2]

12267-73-1 [2]

Orthoboorzuur, natriumzout; [3]

237-560-2 [3]

13840-56-7 [3]

Dinatriumtetraboraat-decahydraat;

Boraxdecahydraat

005-011-01-1

215-540-4

1303-96-4

 

Dinatriumtetraboraat-pentahydraat;

Boraxpentahydraat

005-011-02-9

215-540-4

12179-04-3

 

Natriumperboraat; [1]

005-017-00-7

239-172-9 [1]

15120-21-5 [1]

 

Natriumperoxometaboraat; [2]

231-556-4 [2]

7632-04-4 [2]

Natriumperoxoboraat;

[met < 0,1 % (m/m) deeltjes met een aerodynamische diameter van minder dan 50 μm]

 

 

Natriumperboraat; [1]

005-017-01-4

239-172-9 [1]

15120-21-5 [1]

 

Natriumperoxometaboraat; [2]

231-556-4 [2]

7632-04-4 [2]

Natriumperoxoboraat;

[met ≥ 0,1 % (m/m) deeltjes met een aerodynamische diameter van minder dan 50 μm]

 

 

Perboorzuur (H3BO2(O2)), mononatriumzout, trihydraat; [1]

005-018-00-2

239-172-9 [1]

13517-20-9 [1]

 

Perboorzuur, natriumzout, tetrahydraat; [2]

234-390-0 [2]

37244-98-7 [2]

Perboorzuur (HBO(O2)), natriumzout, tetrahydraat; [3]

231-556-4 [3]

10486-00-7 [3]

Natriumperoxoboraat-hexahydraat;

[met < 0,1 % (m/m) deeltjes met een aerodynamische diameter van minder dan 50 μm]

 

 

Perboorzuur (H3BO2(O2)), mononatriumzout, trihydraat; [1]

005-018-01-X

239-172-9 [1]

13517-20-9 [1]

 

Perboorzuur, natriumzout, tetrahydraat; [2]

234-390-0 [2]

37244-98-7 [2]

Perboorzuur (HBO(O2)), natriumzout, tetrahydraat; [3]

231-556-4 [3]

10486-00-7 [3]

Natriumperoxoboraat-hexahydraat;

[met ≥ 0,1 % (m/m) deeltjes met een aerodynamische diameter van minder dan 50 μm]

 

 

Perboorzuur, natriumzout; [1]

005-019-00-8

234-390-0 [1]

11138-47-9 [1]

 

Perboorzuur, natriumzout, monohydraat; [2]

234-390-0 [2]

12040-72-1 [2]

Perboorzuur (H3BO2(O2)), mononatriumzout, monohydraat; [3]

231-556-4 [3]

10332-33-9 [3]

Natriumperoxoboraat;

[met < 0,1 % (m/m) deeltjes met een aerodynamische diameter van minder dan 50 μm]

 

 

Perboorzuur, natriumzout; [1]

005-019-01-5

234-390-0 [1]

11138-47-9 [1]

 

Perboorzuur, natriumzout, monohydraat; [2]

234-390-0 [2]

12040-72-1 [2]

Perboorzuur (H3BO2(O2)), mononatriumzout, monohydraat; [3]

231-556-4 [3]

10332-33-9 [3]

Natriumperoxoboraat;

[met ≥ 0,1 % (m/m) deeltjes met een aerodynamische diameter van minder dan 50 μm]

 

 

(4-Ethoxyfenyl)[3-(3-fenoxy-4-fluorfenyl)propyl]dimethylsilaan

014-036-00-X

405-020-7

105024-66-6

 

Tris(2-chloorethyl)fosfaat

015-102-00-0

204-118-5

115-96-8

 

Glufosinaat-ammonium (ISO);

Ammonium-2-amino-4-(hydroxymethylfosfinyl)butyraat

015-155-00-X

278-636-5

77182-82-2

 

Kobaltdichloride

027-004-00-5

231-589-4

7646-79-9

 

Kobaltsulfaat

027-005-00-0

233-334-2

10124-43-3

 

Kobaltacetaat

027-006-00-6

200-755-8

71-48-7

 

Kobaltnitraat

027-009-00-2

233-402-1

10141-05-6

 

Kobaltcarbonaat

027-010-00-8

208-169-4

513-79-1

 

Nikkeldihydroxide; [1]

028-008-00-X

235-008-5 [1]

12054-48-7 [1]

 

Nikkelhydroxide; [2]

234-348-1 [2]

11113-74-9 [2]

Nikkelsulfaat

028-009-00-5

232-104-9

7786-81-4

 

Nikkelcarbonaat;

028-010-00-0

 

 

 

Basisch nikkelcarbonaat;

 

 

Koolzuur, nikkel(2+)zout; [1]

222-068-2 [1]

3333-67-3 [1]

Koolzuur, nikkelzout; [2]

240-408-8 [2]

16337-84-1 [2]

[μ-[Carbonato(2-)-O:O′]]dihydroxytrinikkel; [3]

265-748-4 [3]

65405-96-1 [3]

[Carbonato(2-)]tetrahydroxytrinikkel; [4]

235-715-9 [4]

12607-70-4 [4]

Nikkeldichloride

028-011-00-6

231-743-0

7718-54-9

 

Nikkeldinitraat; [1]

028-012-00-1

236-068-5 [1]

13138-45-9 [1]

 

Salpeterzuur, nikkelzout; [2]

238-076-4 [2]

14216-75-2 [2]

Afvalslik en bezinksel, elektrolytische koperzuivering, ontkoperd, nikkelsulfaat

028-014-00-2

295-859-3

92129-57-2

 

Nikkeldiperchloraat;

Perchloorzuur, nikkel(II)zout

028-016-00-3

237-124-1

13637-71-3

 

Dikaliumnikkelbis(sulfaat); [1]

028-017-00-9

237-563-9 [1]

13842-46-1 [1]

 

Diammoniumnikkelbis(sulfaat); [2]

239-793-2 [2]

15699-18-0 [2]

Nikkelbis(sulfamidaat);

Nikkelsulfamaat

028-018-00-4

237-396-1

13770-89-3

 

Nikkelbis(tetrafluoroboraat)

028-019-00-X

238-753-4

14708-14-6

 

Nikkeldiformiaat; [1]

028-021-00-0

222-101-0 [1]

3349-06-2 [1]

 

Mierenzuur, nikkelzout; [2]

239-946-6 [2]

15843-02-4 [2]

Mierenzuur, kopernikkelzout; [3]

268-755-0 [3]

68134-59-8 [3]

Nikkeldi(acetaat); [1]

028-022-00-6

206-761-7 [1]

373-02-4 [1]

 

Nikkelacetaat; [2]

239-086-1 [2]

14998-37-9 [2]

Nikkeldibenzoaat

028-024-00-7

209-046-8

553-71-9

 

Nikkelbis(4-cyclohexylbutyraat)

028-025-00-2

223-463-2

3906-55-6

 

Nikkel(II)stearaat;

Nikkel(II)octadecanoaat

028-026-00-8

218-744-1

2223-95-2

 

Nikkeldilactaat

028-027-00-3

16039-61-5

 

Nikkel(II)octanoaat

028-028-00-9

225-656-7

4995-91-9

 

Nikkeldifluoride; [1]

028-029-00-4

233-071-3 [1]

10028-18-9 [1]

 

Nikkeldibromide; [2]

236-665-0 [2]

13462-88-9 [2]

Nikkeldijodide; [3]

236-666-6 [3]

13462-90-3 [3]

Kaliumnikkelfluoride; [4]

- [4]

11132-10-8 [4]

Nikkelhexafluorosilicaat

028-030-00-X

247-430-7

26043-11-8

 

Nikkelselenaat

028-031-00-5

239-125-2

15060-62-5

 

Nikkeldithiocyanaat

028-046-00-7

237-205-1

13689-92-4

 

Nikkeldichromaat

028-047-00-2

239-646-5

15586-38-6

 

Nikkeldichloraat; [1]

028-053-00-5

267-897-0 [1]

67952-43-6 [1]

 

Nikkeldibromaat; [2]

238-596-1 [2]

14550-87-9 [2]

Ethylhydrogeensulfaat, nikkel(II)zout; [3]

275-897-7 [3]

71720-48-4 [3]

Nikkel(II)trifluoracetaat; [1]

028-054-00-0

240-235-8 [1]

16083-14-0 [1]

 

Nikkel(II)propionaat; [2]

222-102-6 [2]

3349-08-4 [2]

Nikkelbis(benzeensulfonaat); [3]

254-642-3 [3]

39819-65-3 [3]

Nikkel(II)hydrogeencitraat; [4]

242-533-3 [4]

18721-51-2 [4]

Citroenzuur, ammoniumnikkelzout; [5]

242-161-1 [5]

18283-82-4 [5]

Citroenzuur, nikkelzout; [6]

245-119-0 [6]

22605-92-1 [6]

Nikkelbis(2-ethylhexanoaat); [7]

224-699-9 [7]

4454-16-4 [7]

2-Ethylhexaanzuur, nikkelzout; [8]

231-480-1 [8]

7580-31-6 [8]

Dimethylhexaanzuur, nikkelzout; [9]

301-323-2 [9]

93983-68-7 [9]

Nikkel(II)isooctanoaat; [10]

249-555-2 [10]

29317-63-3 [10]

Nikkelisooctanoaat; [11]

248-585-3 [11]

27637-46-3 [11]

Nikkelbis(isononanoaat); [12]

284-349-6 [12]

84852-37-9 [12]

Nikkel(II)neononanoaat; [13]

300-094-6 [13]

93920-10-6 [13]

Nikkel(II)isodecanoaat; [14]

287-468-1 [14]

85508-43-6 [14]

Nikkel(II)neodecanoaat; [15]

287-469-7 [15]

85508-44-7 [15]

Neodecaanzuur, nikkelzout; [16]

257-447-1 [16]

51818-56-5 [16]

Nikkel(II)neoündecanoaat; [17]

300-093-0 [17]

93920-09-3 [17]

Bis(D-gluconato-O 1,O 2)nikkel; [18]

276-205-6 [18]

71957-07-8 [18]

Nikkel-3,5-bis(tert-butyl)-4-hydroxybenzoaat (1:2); [19]

258-051-1 [19]

52625-25-9 [19]

Nikkel(II)palmitaat; [20]

237-138-8 [20]

13654-40-5 [20]

(2-Ethylhexanoato-O)(isononanoato-O)nikkel; [21]

287-470-2 [21]

85508-45-8 [21]

(Isononanoato-O)(isooctanoato-O)nikkel; [22]

287-471-8 [22]

85508-46-9 [22]

(Isooctanoato-O)(neodecanoato-O)nikkel; [23]

284-347-5 [23]

84852-35-7 [23]

(2-Ethylhexanoato-O)(isodecanoato-O)nikkel; [24]

284-351-7 [24]

84852-39-1 [24]

(2-Ethylhexanoato-O)(neodecanoato-O)nikkel; [25]

285-698-7 [25]

85135-77-9 [25]

(Isodecanoato-O)(isooctanoato-O)nikkel; [26]

285-909-2 [26]

85166-19-4 [26]

(Isodecanoato-O)(isononanoato-O)nikkel; [27]

284-348-0 [27]

84852-36-8 [27]

(Isononanoato-O)(neodecanoato-O)nikkel; [28]

287-592-6 [28]

85551-28-6 [28]

Vetzuren, C6-19-vertakt, nikkelzouten; [29]

294-302-1 [29]

91697-41-5 [29]

Vetzuren, C8-18- en C18-onverzadigd, nikkelzouten; [30]

283-972-0 [30]

84776-45-4 [30]

2,7-Naftaleendisulfonzuur, nikkel(II)zout; [31]

- [31]

72319-19-8 [31]

Dibutyltindichloride;

(DBTC)

050-022-00-X

211-670-0

683-18-1

 

Kwik

080-001-00-0

231-106-7

7439-97-6

 

2-(2-Aminoëthylamino)ethanol

(AEEA)

603-194-00-0

203-867-5

111-41-1

 

1,2-Diëthoxyethaan

603-208-00-5

211-076-1

629-14-1

 

(E)-3-[1-[4-[2-(Dimethylamino)ethoxy]fenyl]-2-fenylbut-1-enyl]fenol

604-073-00-5

428-010-4

82413-20-5

 

N-Methyl-2-pyrrolidon;

1-Methyl-2-pyrrolidon;

606-021-00-7

212-828-1

872-50-4

 

2-Butyryl-3-hydroxy-5-thiocyclohexaan-3-ylcyclohex-2-een-1-on

606-100-00-6

425-150-8

94723-86-1

 

Cyclisch 3-(1,2-ethaandiylacetaal)-oestra-5(10),9(11)-dieen-3,17-dion

606-131-00-5

427-230-8

5571-36-8

 

1,2-Benzeendicarbonzuur;

Di-C6-8-vertakt-alkylesters, C7-rijk

607-483-00-2

276-158-1

71888-89-6

 

Diisobutylftalaat

607-623-00-2

201-553-2

84-69-5

 

Perfluoroctaansulfonzuur;

607-624-00-8

 

 

 

Heptadecafluoroctaan-1-sulfonzuur; [1]

217-179-8 [1]

1763-23-1 [1]

Kaliumperfluoroctaansulfonaat;

 

 

Kaliumheptadecafluoroctaan-1-sulfonaat; [2]

220-527-1 [2]

2795-39-3 [2]

Diëthanolamineperfluoroctaansulfonaat; [3]

274-460-8 [3]

70225-14-8 [3]

Ammoniumperfluoroctaansulfonaat;

 

 

Ammoniumheptadecafluoroctaansulfonaat; [4]

249-415-0 [4]

29081-56-9 [4]

Lithiumperfluoroctaansulfonaat;

 

 

Lithiumheptadecafluoroctaansulfonaat; [5]

249-644-6 [5]

29457-72-5 [5]

Chloor-N,N-dimethylformiminiumchloride

612-250-00-3

425-970-6

3724-43-4

 

7-Methoxy-6-(3-morfoline-4-ylpropoxy)-3H-chinazoline-4-on

[met ≥ 0,5 % 4-formamide (EG-nr. 200-842-0)]

612-253-01-7

429-400-7

199327-61-2

 

Ketoconazool;

1-[4-[4-[[(2SR,4RS)-2-(2,4-Dichloorfenyl)-2-(imidazool-1-ylmethyl)-1,3-dioxolaan-4-yl]methoxy]fenyl]piperazine-1-yl]ethanon

613-283-00-6

265-667-4

65277-42-1

 

Kalium-1-methyl-3-morfolinocarbonyl-4-[3-(1-methyl-3-morfolinocarbonyl-5-oxo-2-pyrazoline-4-ylideen)-1-propenyl]pyrazool-5-olaat;

[met ≥ 0,5 % N,N-dimethylformamide (EG-nr. 200-679-5)]

613-286-01-X

418-260-2

183196-57-8

 

N-[6,9-Dihydro-9-[[2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)ethoxy]methyl]-6-oxo-1H-purine-2-yl]aceetamide

616-148-00-X

424-550-1

84245-12-5

 

N,N-(Dimethylamino)thioaceetamidehydrochloride

616-180-00-4

435-470-1

27366-72-9”

 

c)

de vermeldingen 024-004-00-7 en 609-023-00-6 komen als volgt te luiden:

„Natriumdichromaat

024-004-00-7

234-190-3

10588-01-9

 

Dinocap (ISO);

(RS)-2,6-Dinitro-4-octylfenylcrotonaten en (RS)-2,4-dinitro-6-octylfenylcrotonaten waarbij „octyl” een reactiemassa van 1-methylheptyl-, 1-ethylhexyl- en 1-propylpentylgroepen is

609-023-00-6

254-408-0

39300-45-3”

 

8)

Het volgende aanhangsel 11 wordt ingevoegd:

„Aanhangsel 11

Vermeldingen 28 tot en met 30 — Afwijkingen voor bepaalde stoffen

Stoffen

Afwijkingen

1.

a)

Natriumperboraat; perboorzuur, natriumzout; perboorzuur, natriumzout, monohydraat; natriumperoxometaboraat; perboorzuur (HBO(O2)), natriumzout, monohydraat; natriumperoxoboraat

CAS-nr. 15120-21-5; 11138-47-9; 12040-72-1; 7632-04-4; 10332-33-9

EG-nr. 239-172-9; 234-390-0; 231-556-4

b)

Perboorzuur (H3BO2(O2)), mononatriumzout, trihydraat; perboorzuur, natriumzout, tetrahydraat; perboorzuur (HBO(O2)), natriumzout, tetrahydraat; natriumperoxoboraat-hexahydraat

CAS-nr. 13517-20-9; 37244-98-7; 10486-00-7

EG-nr. 239-172-9; 234-390-0; 231-556-4

Detergentia als gedefinieerd in Verordening (EG) nr. 648/2004 (1). Deze afwijking is van toepassing tot en met 1 juni 2013.


(1)  PB L 104 van 8.4.2004, blz. 1.”