24.1.2012   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 19/1


UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 54/2012 VAN DE RAAD

van 23 januari 2012

houdende uitvoering van Verordening (EU) nr. 961/2010 betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van Iran

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 961/2010 van de Raad van 25 oktober 2010 betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van Iran (1), en met name artikel 36, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De Raad heeft op 25 oktober 2010 Verordening (EU) nr. 961/2010 vastgesteld.

(2)

De Raad heeft op 1 december 2011 herhaald dat hij zich steeds ernstiger zorgen maakt over het karakter van het nucleaire programma van Iran, en in het bijzonder over de bevindingen betreffende de Iraanse activiteiten in verband met de ontwikkeling van nucleaire technologie voor militair gebruik, waarvan gewag wordt gemaakt in het jongste verslag van de Internationale Organisatie voor Atoomenergie (IAEA). In het licht van die bezorgdheid en in overeenstemming met de verklaring van de Europese Raad van 23 oktober 2011 is de Raad overeengekomen om bestaande sancties te verbreden.

(3)

De Europese Raad heeft op 9 december 2011 de conclusies van de Raad van 1 december 2011 onderschreven en de Raad verzocht om bij voorrang verder te werken aan het vergroten van de reikwijdte van de beperkende maatregelen van de EU tegen Iran.

(4)

Overeenkomstig Besluit 2012/35/GBVB van de Raad van 23 januari 2012 houdende wijziging van Besluit 2010/413/GBVB betreffende beperkende maatregelen tegen Iran (2) moeten bijkomende personen en entiteiten worden geplaatst op de lijst van personen en entiteiten waarop de beperkende maatregelen van bijlage VIII bij Verordening (EU) nr. 961/2010 van toepassing zijn. Voorts dienen de vermeldingen voor bepaalde personen en entiteiten in bijlage VIII bij Verordening (EU) nr. 961/2010 te worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

1.   De personen en entiteiten in bijlage I bij deze verordening worden opgenomen in de lijst in bijlage VIII bij Verordening (EU) nr. 961/2010.

2.   De entiteit genoemd in bijlage II bij deze verordening wordt geschrapt van de lijst in bijlage VIII bij Verordening (EU) nr. 961/2010.

3.   De vermeldingen in bijlage VIII bij Verordening (EU) nr. 961/2010 worden gewijzigd overeenkomstig bijlage III bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 23 januari 2012.

Voor de Raad

De voorzitster

C. ASHTON


(1)  PB L 281 van 27.10.2010, blz. 1.

(2)  Zie bladzijde 22 van dit Publicatieblad.


BIJLAGE I

Lijst van in artikel 1, lid 1, bedoelde personen en entiteiten

I.   Personen en entiteiten die betrokken zijn bij nucleaire activiteiten of activiteiten in verband met ballistische raketten

B.   Entiteiten

 

Naam

Identificatiegegevens

Redenen

Datum van plaatsing op de lijst

1.

Central Bank of Iran (ook bekend als Central Bank of the Islamic Republic of Iran)

Postal Address: Mirdamad Blvd., NO.144, Tehran, Islamic Republic of Iran

P.O. Box: 15875 / 7177

Switchboard: +98 21 299 51

Cable Address: MARKAZBANK

Telex: 216 219-22

MZBK IR SWIFT Address: BMJIIRTH

Web Site: http://www.cbi.ir

E-mail: G.SecDept@cbi.ir

Betrokkenheid bij activiteiten om sancties tegen Iran te ontwijken.

23.1.2012

2.

Bank Tejarat

Postal Address: Taleghani Br. 130, Taleghani Ave.

P.O.Box: 11365 - 5416, Tehran

Tel.: 88826690

Tlx.: 226641 TJTA IR.

Fax: 88893641

Website: http://www.tejaratbank.ir

De Bank Tejarat is een staatsbank. Zij heeft de nucleaire inspanningen van Iran rechtstreeks gefaciliteerd. Zo heeft de Bank Tejarat in 2011 het verkeer van tientallen miljoenen dollar gefaciliteerd om de op de VN-lijst geplaatste Atomic Energy Organisation of Iran bij te staan in haar inspanningen om uraniumconcentraat (gele koek) te verwerven. De AEOI is de belangrijkste Iraanse organisatie voor onderzoek en ontwikkeling op het gebied van nucleaire technologie, en beheert programma's voor de productie van splijtstof.

De Bank Tejarat heeft ook een verleden inzake het bijstaan van op de lijst geplaatste Iraanse banken om internationale sancties te ontwijken, bijvoorbeeld door tussenbeide te komen in zaken met dekmantelbedrijven van de door de VN op de lijst geplaatste Shahid Hemmat Industrial Group.

Via haar financiële dienstverlening aan door de EU op de lijst geplaatste Bank Mellat en de Export Development Bank of Iran (EDBI) in de voorbije jaren heeft de Bank Tejarat ook de activiteiten ondersteund van afdelingen en ondergeschikten van de Iraanse Revolutionaire Garde, de door de VN op de lijst geplaatste Defense Industries Organisation en het door de VN op de lijst geplaatste MODAFL.

23.1.2012

3.

Tidewater (ook bekend als Tidewater Middle East Co.)

Postal address: No. 80, Tidewater Building, Vozara Street, Next to Saie Park, Tehran, Iran

In eigendom of onder zeggenschap van de IRGC.

23.1.2012

4.

Turbine Engineering Manufacturing (TEM) (ook bekend als T.E.M. Co.)

Postal address: Shishesh Mina Street, Karaj Special Road, Tehran, Iran

Gebruikt als dekmantelbedrijf door het op de lijst geplaatste Iran Aircraft Industries (IACI) voor verholen aanbestedingswerkzaamheden.

23.1.2012

5.

Sad Export Import Company (ook bekend als SAD Import & Export Company)

Postal address: Haftom Tir Square, South Mofte Avernue, Tour Line No; 3/1, Tehran, Iran

P.O. Box 1584864813 Tehran, Iran

Gebruikt als dekmantelbedrijf door het op de lijst geplaatste Defence Industries Organization (DIO). Betrokken bij wapenoverdracht naar Syrië. Het bedrijf was ook betrokken bij illegale wapenoverdracht aan boord van de M/V Monchegorsk.

23.1.2012

6.

Rosmachin

Postal address: Haftom Tir Square, South Mofte Avenue, Tour Line No; 3/1, Tehran, Iran

P.O. Box 1584864813 Tehran, Iran

Dekmantelbedrijf van Sad Export Import Company. Betrokken bij illegale wapenoverdracht aan boord van de M/V Monchegorsk.

23.1.2012

II.   Islamitische Revolutionaire Garde (IRGC)

A.   Personen

 

Naam

Identificatiegegevens

Redenen

Datum van plaatsing op de lijst

1.

Ali Ashraf NOURI

 

Plaatsvervangend bevelhebber bij de IRGC. Hoofd Politiek bureau van de IRGC.

23.1.2012

2.

Hojatoleslam Ali SAIDI (alias Hojjat- al-Eslam Ali Saidi of Saeedi

 

Vertegenwoordiger van de opperste leider bij de IRGC.

23.1.2012

3.

Amir Ali Haji ZADEH (alias Amir Ali Hajizadeh)

 

Bevelhebber bij de luchtmacht van de IRGC, brigade-generaal.

23.1.2012


B.   Entiteiten

 

Naam

Identificatiegegevens

Redenen

Datum van plaatsing op de lijst

1.

Behnam Sahriyari Trading Company

Postal address: Ziba Buidling, 10th Floor, Northern Sohrevardi Street, Tehran, Iran

Heeft in mei 2007 twee containers met vuurwapens van verschillende types van Iran naar Syrië verscheept, hetgeen een schending betekent van punt 5 van Resolutie 1747 (2007) van de VN-Veiligheidsraad

23.1.2012

III.   Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL)

B.   Entiteiten

 

Naam

Identificatiegegevens

Redenen

Datum van plaatsing op de lijst

1.

BIIS Maritime Limited

Postal address: 147/1 St. Lucia, Valletta, Malta

In eigendom van of onder zeggenschap van het op de lijst geplaatste Irano Hind.

23.1.2012

2.

Darya Delalan Sefid Khazar Shipping Company (Iran) (alias Khazar Sea Shipping Lines of Darya-ye Khazar Shipping Company of Khazar Shipping Co. of KSSL of Daryaye Khazar (Caspian Sea) Co. of Darya-e-khazar shipping Co.

Postal address: M. Khomeini St., Ghazian, Bandar Anzil, Gilan, IranNo. 1, End of Shahid Mostafa Khomeini St., Tohid Square, Bandar Anzali, 1711-324, Iran

In eigendom van of onder zeggenschap van IRISL.

23.1.2012


BIJLAGE II

In artikel 1, lid 2, bedoelde entiteit

Syracuse S.L


BIJLAGE III

In artikel 1, lid 3, bedoelde vermeldingen

 

Naam

Identificatiegegevens

Redenen

Datum van plaatsing op de lijst

1.

Hanseatic Trade Trust & Shipping (HTTS) GmbH

Postal address: Schottweg 7, 22087 Hamburg, Duitsland; Opp 7th Alley, Zarafshan St, Eivanak St, Qods Township; HTTS GmbH

Onder zeggenschap van en/of handelend namens IRISL. HTTS staat geregistreerd op hetzelfde adres als IRISL Europe GmbH in Hamburg, waarvan de zaakvoerder, Naser Baseni, eerder in dienst was bij IRISL.

23.1.2012

2.

Oasis Freight Agency

Postal address: Al Meena Street, Opposite Dubai Ports & Customs, 2nd Floor, Sharaf Building, Dubai UAE; Sharaf Building, 1st Floor, Al Mankhool St., Bur Dubai, P.O. Box 5562, Dubai, United Arab Emirates; Sharaf Building, No. 4, 2nd Floor, Al Meena Road, Opposite Customs, Dubai, United Arab Emirates, Kayed Ahli Building, Jamal Abdul Nasser Road (Parallel to Al Wahda St.), P.O. Box 4840, Sharjah, United Arab Emirates

Handelde namens IRISL in de VAE. Is vervangen door Good Luck Shipping Company, die ook op de lijst is geplaats omdat die namens IRISL handelde.

23.1.2012