24.4.2012   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 110/1


RICHTLIJN 2012/11/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

van 19 april 2012

tot wijziging van Richtlijn 2004/40/EG betreffende de minimumvoorschriften inzake gezondheid en veiligheid met betrekking tot de blootstelling van werknemers aan de risico's van fysische agentia (elektromagnetische velden) (18e bijzondere richtlijn in de zin van artikel 16, lid 1, van Richtlijn 89/391/EEG)

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, met name artikel 153, lid 2,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Na toezending van het ontwerp van de wetgevingshandeling aan de nationale parlementen,

Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité (1),

Na raadpleging van het Comité van de Regio's,

Handelend volgens de gewone wetgevingsprocedure (2),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Na de inwerkingtreding van Richtlijn 2004/40/EG van het Europees Parlement en de Raad (3) hebben belanghebbenden, met name binnen de medische wereld, ernstige zorgen geuit over de mogelijke gevolgen van de tenuitvoerlegging van die richtlijn voor de toepassing van medische procedures op basis van medische beeldvorming, alsmede voor bepaalde industriële activiteiten.

(2)

De Commissie heeft de door de belanghebbenden aangedragen argumenten bestudeerd en zij heeft besloten sommige bepalingen van Richtlijn 2004/40/EG te heroverwegen op basis van nieuwe wetenschappelijke informatie.

(3)

De omzettingstermijn van Richtlijn 2004/40/EG is bij Richtlijn 2008/46/EG van het Europees Parlement en de Raad (4) verlengd tot 30 april 2012 zodat uiterlijk op die datum een nieuwe richtlijn kan worden vastgesteld op basis van de jongste wetenschappelijke informatie.

(4)

Op 14 juni 2011 heeft de Commissie een voorstel vastgesteld voor een nieuwe richtlijn ter vervanging van Richtlijn 2004/40/EG. De doelstelling van de nieuwe richtlijn is om zowel een hoog niveau van bescherming van de gezondheid en veiligheid van werknemers te garanderen als de huidige toepassing en verdere ontwikkeling van medische en andere industriële activiteiten waarbij elektromagnetische velden worden gebruikt, mogelijk te blijven maken. In afwachting van de vaststelling van de nieuwe richtlijn uiterlijk op 30 april 2012 heeft de meerderheid van de lidstaten Richtlijn 2004/40/EG niet omgezet.

(5)

Gezien de technische complexiteit van het onderwerp is het onwaarschijnlijk dat de nieuwe richtlijn tegen 30 april 2012 zal worden vastgesteld.

(6)

De termijn van 30 april 2012 moet derhalve worden verlengd. Deze richtlijn moet bijgevolg op de dag van haar bekendmaking in werking treden,

HEBBEN DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1

In artikel 13, lid 1, van Richtlijn 2004/40/EG, wordt de datum „30 april 2012” vervangen door „31 oktober 2013”.

Artikel 2

Deze richtlijn treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Artikel 3

Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Straatsburg, 19 april 2012.

Voor het Europees Parlement

De voorzitter

M. SCHULZ

Voor de Raad

De voorzitter

M. BØDSKOV


(1)  Advies van 22 februari 2012 (nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad).

(2)  Standpunt van het Europees Parlement van 29 maart 2012 (nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad) en besluit van de Raad van 11 april 2012.

(3)  PB L 159 van 30.4.2004, blz. 1.

(4)  PB L 114 van 26.4.2008, blz. 88.