11.12.2012   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 337/54


UITVOERINGSBESLUIT VAN DE COMMISSIE

van 7 december 2012

tot aanwijzing van het EU-referentielaboratorium voor mond-en-klauwzeer en tot intrekking van Beschikking 2006/393/EG

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2012) 8901)

(Voor de EER relevante tekst)

(2012/767/EU)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Richtlijn 2003/85/EG van de Raad van 29 september 2003 tot vaststelling van communautaire maatregelen voor de bestrijding van mond-en-klauwzeer, tot intrekking van Richtlijn 85/511/EEG en van de Beschikkingen 89/531/EEG en 91/665/EEG, en tot wijziging van Richtlijn 92/46/EEG (1), en met name artikel 69, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

In Richtlijn 2003/85/EG worden de minimumbestrijdingsmaatregelen vastgesteld die bij het uitbreken van mond-en-klauwzeer moeten worden toegepast, alsook bepaalde preventieve maatregelen om ervoor te zorgen dat de bevoegde autoriteiten en de landbouwgemeenschap zelf beter bedacht zijn op mond-en-klauwzeer.

(2)

Richtlijn 2003/85/EG bepaalt onder meer dat een EU-referentielaboratorium voor mond-en-klauwzeer moet worden aangewezen voor het vervullen van de taken en bevoegdheden in bijlage XVI bij de richtlijn.

(3)

De Commissie heeft, in nauwe samenwerking met de lidstaten, een aanbesteding voor de selectie van het EU-referentielaboratorium uitgeschreven en heeft daarbij rekening gehouden met de technische en wetenschappelijke competentie en de deskundigheid van het personeel.

(4)

Nadat de selectieprocedure was afgerond, is het geselecteerde laboratorium — het Institute for Animal Health, Pirbright Laboratory, dat door de Biotechnology and Biological Sciences Research Council (BBSRC) wordt gesteund — bij Beschikking 2006/393/EG van de Commissie (2) aangewezen als EU-referentielaboratorium voor mond-en-klauwzeer, voor een periode van vijf jaar die inging op 7 juni 2006.

(5)

Richtlijn 2003/85/EG bepaalt eveneens dat de Commissie de aanwijzing van het EU-referentielaboratorium voor mond-en-klauwzeer opnieuw moet bezien in het licht van de mate waarin dat laboratorium aan de in bijlage XVI bij de richtlijn vastgestelde taken en bevoegdheden heeft voldaan.

(6)

Uit de evaluatie op initiatief van de Commissie, die in april 2011 werd afgerond, bleek dat het Institute for Animal Health, Pirbright Laboratory met succes voldoet aan alle taken en bevoegdheden van het EU-referentielaboratorium voor mond-en-klauwzeer, zoals bepaald in bijlage XVI bij Richtlijn 2003/85/EG, en aan alle verantwoordelijkheden van de EU-referentielaboratoria, zoals bepaald in artikel 32, leden 2 en 4, van Verordening (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 inzake officiële controles op de naleving van de wetgeving inzake diervoeders en levensmiddelen en de voorschriften inzake diergezondheid en dierenwelzijn (3).

(7)

De aanwijzing van dat laboratorium als EU-referentielaboratorium voor mond-en-klauwzeer moet daarom voor onbepaalde tijd worden verlengd.

(8)

Bovendien heeft het Verenigd Koninkrijk de Commissie officieel meegedeeld dat het Institute for Animal Health, Pirbright Laboratory, inmiddels Pirbright Institute heet.

(9)

Om te voorkomen dat de activiteiten van het EU-referentielaboratorium voor mond-en-klauwzeer worden onderbroken, is het passend dat de in dit besluit vervatte maatregelen met terugwerkende kracht van toepassing zijn vanaf 7 juni 2011.

(10)

In het belang van de duidelijkheid en de vereenvoudiging van het recht van de Unie moet Beschikking 2006/393/EG bijgevolg worden ingetrokken en door dit besluit worden vervangen.

(11)

De in dit besluit vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

1.   Het Pirbright Institute, gesteund door de Biotechnology and Biological Sciences Research Council (BBSRC) in het Verenigd Koninkrijk, wordt aangewezen als EU-referentielaboratorium voor mond-en-klauwzeer.

2.   De taken en bevoegdheden van het in lid 1 bedoelde EU-referentielaboratorium zijn vastgesteld in bijlage XVI bij Richtlijn 2003/85/EG.

Artikel 2

Beschikking 2006/393/EG wordt ingetrokken.

Verwijzingen naar de ingetrokken beschikking worden gelezen als verwijzingen naar dit besluit.

Artikel 3

Dit besluit is van toepassing met ingang van 7 juni 2011.

Artikel 4

Dit besluit is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 7 december 2012.

Voor de Commissie

Tonio BORG

Lid van de Commissie


(1)  PB L 306 van 22.11.2003, blz. 1.

(2)  PB L 152 van 7.6.2006, blz. 31.

(3)  PB L 165 van 30.4.2004, blz. 1.