8.12.2012   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 336/80


BESLUIT VAN DE EUROPESE RAAD

van 22 november 2012

betreffende de benoeming van een lid van de directie van de Europese Centrale Bank

(2012/758/EU)

DE EUROPESE RAAD,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 283, lid 2,

Gezien het Protocol betreffende de statuten van het Europees Stelsel van centrale banken en van de Europese Centrale Bank, en met name artikel 11.2,

Gezien de aanbeveling van de Raad van de Europese Unie (1),

Gezien het advies van het Europees Parlement (2),

Gezien het advies van de Raad van bestuur van de Europese Centrale Bank (3),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Op 31 mei 2012 liep de ambtstermijn ten einde van de heer José Manuel GONZÁLEZ-PÁRAMO, lid van de directie van de Europese Centrale Bank. Er dient derhalve een nieuw lid van de directie van de Europese Centrale Bank te worden benoemd.

(2)

De Europese Raad wenst de heer Yves MERSCH te benoemen, die naar zijn oordeel voldoet aan alle eisen van artikel 283, lid 2, van het Verdrag,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

De heer Yves MERSCH wordt benoemd tot lid van de directie van de Europese Centrale Bank voor een ambtstermijn van acht jaar die ingaat op 15 december 2012.

Artikel 2

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op de datum waarop het wordt vastgesteld.

Gedaan te Brussel, 22 november 2012.

Voor de Europese Raad

De voorzitter

H. VAN ROMPUY


(1)  PB C 215 van 21.7.2012, blz. 4.

(2)  Advies uitgebracht op 25 oktober 2012 (nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad).

(3)  PB C 218 van 24.7.2012, blz. 3.