14.7.2012   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 186/32


UITVOERINGSBESLUIT VAN DE COMMISSIE

van 12 juli 2012

houdende wijziging van Beschikking 2009/11/EG tot toelating van methoden voor de indeling van geslachte varkens in Spanje

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2012) 4711)

(Slechts de tekst in de Spaanse taal is authentiek)

(2012/384/EU)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad van 22 oktober 2007 houdende een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een aantal landbouwproducten („integrale-GMO-verordening”) (1), en met name artikel 43, onder m), juncto artikel 4,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Beschikking 2009/11/EG van de Commissie (2) wordt het gebruik van vier methoden voor de indeling van geslachte varkens in Spanje toegestaan.

(2)

Spanje heeft verklaard dat het als gevolg van nieuwe technologische ontwikkelingen en de ontwikkeling van nieuwe versies van twee in Spanje toegestane toestellen noodzakelijk is deze nieuwe toestellen te ijken met het oog op nieuwe formules voor het gebruik ervan in Spanje.

(3)

In een aanzienlijk aantal slachthuizen in Spanje worden op jaarbasis gemiddeld niet meer dan 500 varkens per week geslacht. Derhalve is een methode voor de indeling van geslachte varkens nodig die is aangepast aan deze slachtcapaciteit.

(4)

Spanje heeft de Commissie verzocht om toestemming voor het gebruik van drie nieuwe methoden voor de indeling van geslachte varkens op zijn grondgebied, en heeft een protocol als bedoeld in artikel 23, lid 4, van Verordening (EG) nr. 1249/2008 van de Commissie van 10 december 2008 tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen voor de communautaire indelingsschema’s voor runder-, varkens- en schapenkarkassen en voor de mededeling van de prijzen daarvan (3) ingediend met daarin een gedetailleerde beschrijving van de versnijdingsproef, inclusief de basisbeginselen van die methoden, de resultaten van de versnijdingsproef en de vergelijkingen voor de beoordeling van het aandeel mager vlees.

(5)

Uit het onderzoek van dit verzoek is gebleken dat aan de voorwaarden voor het toestaan van deze indelingsmethoden is voldaan. Deze indelingsmethoden dienen derhalve te worden toegestaan in Spanje.

(6)

Beschikking 2009/11/EG moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(7)

Wijzigingen van het apparaat of van de indelingsmethoden zijn verboden, tenzij deze expliciet bij een uitvoeringsbesluit van de Commissie worden toegestaan.

(8)

De in dit besluit vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Beheerscomité voor de gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Beschikking 2009/11/EG wordt als volgt gewijzigd:

1)

Artikel 1 wordt vervangen door:

„Artikel 1

Voor de indeling van geslachte varkens overeenkomstig punt B.IV.1 van bijlage V bij Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad (4) mogen in Spanje de volgende methoden worden gebruikt:

a)

het „Fat-O-Meat’er (FOM)” genaamde apparaat en de bijbehorende schattingsmethoden, die nader zijn beschreven in deel 1 van de bijlage;

b)

het „Fully Automatic Ultrasonic Carcass Grading (Autofom)” genaamde apparaat en de bijbehorende schattingsmethoden, die nader zijn beschreven in deel 2 van de bijlage;

c)

het „UltraFOM 300” genaamde apparaat en de bijbehorende schattingsmethoden, die nader zijn beschreven in deel 3 van de bijlage;

d)

het „Automatic Vision System (VCS2000)” genaamde apparaat en de bijbehorende schattingsmethoden, die nader zijn beschreven in deel 4 van de bijlage;

e)

het „Fat-O-Meat’er II (FOM II)” genaamde apparaat en de bijbehorende schattingsmethoden, die nader zijn beschreven in deel 5 van de bijlage;

f)

het „AutoFOM III” genaamde apparaat en de bijbehorende schattingsmethoden, die nader zijn beschreven in deel 6 van de bijlage;

g)

de met behulp van een liniaal toe te passen „manuele methode (ZP)” en de bijbehorende schattingsmethoden, die nader zijn beschreven in deel 7 van de bijlage.

De in de eerste alinea, onder g), vermelde, met behulp van een liniaal toe te passen manuele methode ZP is alleen toegestaan voor slachthuizen:

a)

waar op jaarbasis gemiddeld niet meer dan 500 varkens per week worden geslacht, en

b)

die een slachtlijn met een verwerkingscapaciteit van ten hoogste 40 varkens per uur hebben.

2)

De bijlage wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij dit besluit.

Artikel 2

Dit besluit is gericht tot het Koninkrijk Spanje.

Gedaan te Brussel, 12 juli 2012.

Voor de Commissie

Dacian CIOLOȘ

Lid van de Commissie


(1)  PB L 299 van 16.11.2007, blz. 1.

(2)  PB L 6 van 10.1.2009, blz. 79.

(3)  PB L 337 van 16.12.2008, blz. 3.

(4)  PB L 299 van 16.11.2007, blz. 1.”.


BIJLAGE

Aan de bijlage bij Beschikking 2009/11/EG worden de volgende delen 5, 6 en 7 toegevoegd:

Deel 5

FAT-O-MEAT’ER (FOM II)

1.

De in dit deel vastgestelde voorschriften zijn van toepassing wanneer de geslachte varkens worden ingedeeld met behulp van het „Fat-O-Meat’er (FOM II)” genaamde apparaat.

2.

Het apparaat is een nieuwe versie van het Fat-O-Meat’er-meetsysteem. Het FOM II-apparaat bestaat uit een optische sonde met een mes, een instrument voor dieptemeting met een meetbereik van 0 tot 125 mm en een systeem voor de verzameling en analyse van gegevens — Carometec Touch Panel i15 computer (Ingress Protection IP69K). De meetwaarden worden door het FOM II-apparaat zelf omgerekend in een schatting van het aandeel mager vlees.

3.

Het aandeel mager vlees van een geslacht varken wordt berekend aan de hand van de volgende formule:

Ŷ = 64,53 – 0,876 × X1 + 0,181 × X2

waarbij:

Ŷ

=

het geschatte aandeel mager vlees van een geslacht varken,

X1

=

de rugspekdikte (met inbegrip van het zwoerd) in millimeter, gemeten op 6 cm van de scheiding tussen de derde- en de vierdelaatste rib, loodrecht op de wervelkolom van het geslachte varken,

X2

=

de rugspierdikte in millimeter, in één handeling en op dezelfde plaats en dezelfde manier gemeten als X1.

De formule is geldig voor geslachte varkens met een gewicht tussen 60 en 120 kg (warm geslacht gewicht).

Deel 6

AUTOFOM III

1.

De in dit deel vastgestelde voorschriften zijn van toepassing wanneer de geslachte varkens worden ingedeeld met behulp van het „AutoFOM III” genaamde apparaat.

2.

Het apparaat is uitgerust met zestien ultrasone transductoren van 2 MHz (Carometec A/S) met een meetbereik van 25 mm tussen de transductoren. De ultrasone gegevens omvatten de gemeten rugspek- en spierdikte en gerelateerde parameters. De meetwaarden worden door een computer omgezet in een schatting van het aandeel mager vlees.

3.

Het aandeel mager vlees van een geslacht varken wordt berekend aan de hand van de volgende formule:

Ŷ = 68,44293415 – (0,35254288 × R2P10) – (0,31514342 × R2P15) – (0,19383319 × R2P16) + (0,02067879 × R3P3) + (0,03303812 × R3P5) + (0,02479771 × R3P6) + (0,02710736 × R3P7) + (0,02310621 × R3P9) – (0,07075210 × R4P10)

waarbij:

Ŷ

=

het geschatte aandeel mager vlees van een geslacht varken,

R2P10, R2P15, R2P16, R3P3, R3P5, R3P6, R3P7, R3P9 en R4P10 = de door AutoFOM III gemeten variabelen.

4.

De meetpunten zijn beschreven in deel II van het protocol dat Spanje bij de Commissie heeft ingediend op grond van artikel 23, lid 4, van Verordening (EG) nr. 1249/2008 van de Commissie (1).

De formule is geldig voor geslachte varkens met een gewicht tussen 60 en 120 kg (warm geslacht gewicht).

Deel 7

MANUELE METHODE (ZP)

1.

De in dit deel vastgestelde voorschriften zijn van toepassing wanneer de geslachte varkens worden ingedeeld met behulp van de „manuele methode (ZP)”, waarbij wordt gemeten met behulp van een liniaal.

2.

Bij deze methode kan gebruik worden gemaakt van een liniaal met een maatverdeling op basis van de voorspellingsvergelijking. Het gaat om een manuele meting van de spekdikte en de spierdikte op de scheiding van het halve varken.

3.

Het aandeel mager vlees van het geslachte varken wordt berekend aan de hand van de onderstaande formule:

Ŷ = 59,89 – 0,821 × F + 0,157 × M

waarbij:

Ŷ

=

het geschatte aandeel mager vlees van het geslachte varken,

F

=

de minimale zichtbare spekdikte (met inbegrip van het zwoerd) op de M. glutaeus medius, gemeten op de scheiding van het halve varken (mm),

M

=

de op de scheiding van het halve varken zichtbare dikte van de lendenspier, gemeten op de kortste afstand tussen het voorste (craniale) uiteinde van de M. gluteus medius en de bovenste (dorsale) rand van het wervelkanaal (mm).

De formule is geldig voor geslachte varkens met een gewicht tussen 60 en 120 kg (warm geslacht gewicht).


(1)  PB L 337 van 16.12.2008, blz. 3.”.