9.3.2012   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 71/1


ADVIES VAN DE COMMISSIE

van 7 maart 2012

overeenkomstig artikel 37 van het Euratom-Verdrag betreffende het plan voor de lozing van radioactieve afvalstoffen uit de SPIRAL-2-faciliteit in Frankrijk

(Slechts de tekst in de Franse taal is authentiek)

2012/C 71/01

De hieronder gegeven evaluatie is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in het Euratom-Verdrag, ongeacht eventuele aanvullende evaluaties die moeten worden uitgevoerd krachtens het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en de verplichtingen die daaruit en de daarvan afgeleide wetgeving voortvloeien.

Op 15 september 2011 heeft de Europese Commissie overeenkomstig artikel 37 van het Euratom-Verdrag van de Franse regering algemene gegevens ontvangen betreffende het plan voor de lozing van radioactieve afvalstoffen uit de SPIRAL-2-faciliteit in Frankrijk.

Op basis van deze algemene gegevens brengt de Commissie, na raadpleging van de groep van deskundigen, het volgende advies uit:

1.

de afstand tussen de kerncentrale en het meest nabije punt in een andere lidstaat, in dit geval het Verenigd Koninkrijk, bedraagt 170 km;

2.

in normale bedrijfsomstandigheden veroorzaakt de geplande lozing van vloeibare en gasvormige effluenten voor inwoners van andere lidstaten geen voor de volksgezondheid significante blootstelling aan straling;

3.

vaste radioactieve afvalstoffen worden tijdelijk op de locatie opgeslagen alvorens te worden overgebracht naar een behandelings- of opslagfaciliteit binnen Frankrijk waarvoor door de regering vergunning is verleend;

4.

in het geval van een niet-geplande lozing van radioactieve effluenten ten gevolge van een ongeval van het type en de omvang als bedoeld in de algemene gegevens, resulteren de in een andere lidstaat ontvangen stralingsdoses naar verwachting niet in schadelijke effecten voor de volksgezondheid.

Concluderend is de Commissie van mening dat de uitvoering van het plan voor de verwijdering van radioactieve afvalstoffen, in welke vorm ook, uit de SPIRAL-2-faciliteit in Frankrijk zowel bij normaal bedrijf als bij een ongeval van het type en de omvang als bedoeld in de algemene gegevens, niet het risico doet ontstaan van voor de volksgezondheid significante radioactieve besmetting van het water, de bodem of het luchtruim van een andere lidstaat.

Gedaan te Brussel, 7 maart 2012.

Voor de Commissie

Günther OETTINGER

Lid van de Commissie