12.11.2011   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 295/205


VERORDENING (EU) Nr. 1131/2011 VAN DE COMMISSIE

van 11 november 2011

tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft steviolglycosiden

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 1333/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 inzake levensmiddelenadditieven (1), en met name artikel 10 en artikel 30, lid 5,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Verordening (EG) nr. 1333/2008 stelt een EU-lijst van voor gebruik in levensmiddelen goedgekeurde levensmiddelenadditieven en de gebruiksvoorwaarden daarvan vast.

(2)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) heeft de veiligheid van steviolglycosiden, geëxtraheerd uit de bladeren van de Stevia rebaudiana Bertoni-plant, als zoetstof geëvalueerd en haar advies op 10 maart 2010 uitgebracht (2). De EFSA heeft een aanvaardbare dagelijkse inname (ADI) voor steviolglycosiden, uitgedrukt als steviolequivalenten, van 4 mg/kg lichaamsgewicht/dag vastgesteld. Voorzichtige schattingen van de blootstelling aan steviolglycosiden, bij zowel volwassenen als kinderen, duiden erop dat het waarschijnlijk is dat de ADI bij de maximale voorgestelde gebruiksniveaus zal worden overschreden.

(3)

Rekening houdend met de conclusie van de EFSA hebben de aanvragers in september 2010 herziene toepassingen ingediend en de EFSA werd verzocht die toepassingen te onderzoeken. Een verklaring betreffende een nieuwe blootstellingsbeoordeling werd in januari 2011 gepubliceerd (3). Ondanks de herziene toepassingen was de conclusie grotendeels hetzelfde, namelijk dat de ADI voor grote consumenten bij zowel volwassenen als kinderen kan worden overschreden. Aan de totale verwachte blootstelling aan steviolglycosiden dragen vooral alcoholvrije gearomatiseerde dranken (frisdranken) bij.

(4)

Bij het onderzoek van de noodzaak om nieuwe producten met gereduceerde energiewaarde in de handel te brengen, moet het gebruik van steviolglycosiden als zoetstof op passende maximale gebruiksniveaus worden toegestaan. Rekening houdend met de potentiële significante bijdrage van frisdranken aan de inname van steviolglycosiden moet een verlaging van het gebruiksniveau voor gearomatiseerde dranken in vergelijking met de door de EFSA onderzochte, eerder voorgestelde gebruiksniveaus worden vastgesteld.

(5)

De Commissie zal van de producenten en gebruikers van steviolglycosiden informatie verlangen over het feitelijke gebruik van het levensmiddelenadditief na de toelating daarvan. De Commissie zal deze informatie ter beschikking stellen van de lidstaten. Zo nodig zal de Commissie de EFSA verzoeken een nieuwe verfijnde blootstellingsbeoordeling uit te voeren, rekening houdend met het daadwerkelijke gebruik van steviolglycosiden in de verschillende subcategorieën van levensmiddelen en de consumptie van normale levensmiddelen tegenover levensmiddelen met gereduceerde energiewaarde.

(6)

De EFSA heeft in haar advies de ADI voor steviolglycosiden uitgedrukt als steviolequivalenten. De voedingsblootstelling aan steviolglycosiden is ook als steviolequivalenten uitgedrukt. Daarom moeten de maximale toegestane gebruiksniveaus ook worden uitgedrukt als steviolequivalenten. De maximumniveaus van steviolglycosiden worden uitgedrukt als de som van alle in de specificaties genoemde steviolglycosiden en kunnen in steviolequivalenten worden omgezet aan de hand van de in de specificaties vermelde omzettingsfactoren.

(7)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid, en het Europees Parlement noch de Raad hebben zich daartegen verzet,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Wijziging van Verordening (EG) nr. 1333/2008

Bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Overgangsbepaling

In afwijking van artikel 2, lid 1, van Verordening (EU) nr. 1129/2011 van de Commissie van 11 november 2011 tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 van het Europees Parlement en de Raad door vaststelling van een EU-lijst van levensmiddelenadditieven (4), zijn de vermeldingen in deel B en deel E van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 betreffende steviolglycosiden (E 960) van toepassing vanaf de datum van inwerkingtreding van deze verordening.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 11 november 2011.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel BARROSO


(1)  PB L 354 van 31.12.2008, blz. 16.

(2)  Scientific Opinion of the Panel on Food Additives and Nutrient Sources added to food on the safety of steviol glycosides for the proposed uses as a food additive. The EFSA Journal (2010); 8(4):1537.

(3)  Verklaring van de EFSA: „Revised exposure assessment for steviol glycosides for the proposed uses as a food additive”. The EFSA Journal (2011); 9(01):1972.

(4)  Zie bladzijde 1 van dit Publicatieblad.


BIJLAGE

Bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 wordt als volgt gewijzigd:

1)

In deel B2 wordt de volgende vermelding voor E 960 ingevoegd na de vermelding voor E 959

„E 960

Steviolglycosiden”

2)

In deel E worden de volgende vermeldingen voor E 960 in numerieke volgorde in de vermelde levensmiddelencategorieën ingevoegd:

DEEL E:   TOEGELATEN LEVENSMIDDELENADDITIEVEN EN VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK IN LEVENSMIDDELENCATEGORIEËN

Categorienummer

E-nummer

Naam

Maximum (mg/kg of mg/l, naargelang het geval)

Voetnoten

Beperkingen/uitzonderingen

01.4.

Gearomatiseerde, gefermenteerde melkproducten, met inbegrip van producten die een warmtebehandeling hebben ondergaan

E 960

Steviolglycosiden

100

(60)

alleen producten met gereduceerde energiewaarde of zonder toegevoegde suikers

(60): uitgedrukt als steviolequivalenten

03.

Consumptie-ijs

E 960

Steviolglycosiden

200

(60)

alleen ijs met gereduceerde energiewaarde of zonder toegevoegde suikers

(60): uitgedrukt als steviolequivalenten

04.2.2.

Groenten en vruchten in azijn, olie of pekel

E 960

Steviolglycosiden

100

(60)

alleen zoetzure groente- en vruchtenconserven

(60): uitgedrukt als steviolequivalenten

04.2.4.1.

Groente- en vruchtenbereidingen, met uitzondering van compote

E 960

Steviolglycosiden

200

(60)

alleen bereidingen met gereduceerde energiewaarde

(60): uitgedrukt als steviolequivalenten

04.2.5.1.

Extra jam of extra confituur en extra gelei, als omschreven in Richtlijn 2001/113/EG

E 960

Steviolglycosiden

200

(60)

alleen jam of confituur, gelei en marmelade met gereduceerde energiewaarde

(60): uitgedrukt als steviolequivalenten

04.2.5.2.

Jam of confituur, gelei en marmelade alsmede kastanjepasta, als omschreven in Richtlijn 2001/113/EG

E 960

Steviolglycosiden

200

(60)

alleen jam of confituur, gelei en marmelade met gereduceerde energiewaarde

(60): uitgedrukt als steviolequivalenten

04.2.5.3

Andere soortgelijke smeerbare groente- en vruchtenproducten

E 960

Steviolglycosiden

200

(60)

alleen broodsmeersels op basis van gedroogde vruchten, met gereduceerde energiewaarde of zonder toegevoegde suikers

(60): uitgedrukt als steviolequivalenten

05.1.

Cacao- en chocoladeproducten, als omschreven in Richtlijn 2000/36/EG

E 960

Steviolglycosiden

270

(60)

alleen producten met gereduceerde energiewaarde of zonder toegevoegde suikers

(60): uitgedrukt als steviolequivalenten

05.2.

Ander snoepgoed, inclusief microproducten ter verfrissing van de adem

E 960

Steviolglycosiden

270

(60)

alleen snoepgoed op basis van cacao of gedroogde vruchten, met gereduceerde energiewaarde of zonder toegevoegde suikers

E 960

Steviolglycosiden

330

(60)

alleen boterhampasta op basis van cacao, melk, gedroogde vruchten of vet, met gereduceerde energiewaarde of zonder toegevoegde suikers

E 960

Steviolglycosiden

350

(60)

alleen snoepgoed zonder toegevoegde suikers

E 960

Steviolglycosiden

2 000

(60)

alleen microproducten ter verfrissing van de adem, zonder toegevoegde suikers

E 960

Steviolglycosiden

670

(60)

alleen verfrissende sterk gearomatiseerde keelpastilles zonder toegevoegde suikers

(60): uitgedrukt als steviolequivalenten

05.3.

Kauwgom

E 960

Steviolglycosiden

3 300

(60)

alleen zonder toegevoegde suikers

(60): uitgedrukt als steviolequivalenten

05.4.

Versieringen, afdeklagen en vullingen, met uitzondering van onder categorie 4.2.4 vallen vullingen op basis van vruchten

E 960

Steviolglycosiden

330

(60)

alleen snoepgoed zonder toegevoegde suikers

E 960

Steviolglycosiden

270

(60)

alleen snoepgoed op basis van cacao of gedroogde vruchten, met gereduceerde energiewaarde of zonder toegevoegde suikers

(60): uitgedrukt als steviolequivalenten

06.3.

Ontbijtgranen

E 960

Steviolglycosiden

330

(60)

alleen ontbijtgranen met een vezelgehalte van meer dan 15 % en ten minste 20 % zemelen, met gereduceerde energiewaarde of zonder toegevoegde suikers

(60): uitgedrukt als steviolequivalenten

07.2.

Banketbakkerswaren

E 960

Steviolglycosiden

330

(60)

alleen „Essoblaten” — eetpapier

(60): uitgedrukt als steviolequivalenten

09.2.

Verwerkte vis en visserijproducten, inclusief schaal- en weekdieren

E 960

Steviolglycosiden

200

(60)

alleen zoetzure conserven en halfconserven van vis, alsmede marinades van vis, schaal- en weekdieren

(60): uitgedrukt als steviolequivalenten

11.4.1.

Tafelzoetstoffen in vloeibare vorm

E 960

Steviolglycosiden

QS

(60)

 

(60): uitgedrukt als steviolequivalenten

11.4.2.

Tafelzoetstoffen in poedervorm

E 960

Steviolglycosiden

QS

(60)

 

(60): uitgedrukt als steviolequivalenten

11.4.3.

Tafelzoetstoffen in tabletvorm

E 960

Steviolglycosiden

QS

(60)

 

(60): uitgedrukt als steviolequivalenten

12.5.

Gebonden en heldere soepen

E 960

Steviolglycosiden

40

(60)

alleen soep met gereduceerde energiewaarde

(60): uitgedrukt als steviolequivalenten

12.6.

Sauzen

E 960

Steviolglycosiden

120

(60)

met uitzondering van sojasaus (gefermenteerd en niet-gefermenteerd)

E 960

Steviolglycosiden

175

(60)

alleen sojasaus (gefermenteerd en niet-gefermenteerd)

(60): uitgedrukt als steviolequivalenten

13.2.

Dieetvoeding voor medisch gebruik, als omschreven in Richtlijn 1999/21/EG (met uitzondering van producten die onder categorie 13.1.5 vallen)

E 960

Steviolglycosiden

330

(60)

 

(60): uitgedrukt als steviolequivalenten

13.3.

Dieetvoeding voor gewichtsbeperking ter vervanging van de totale dagelijkse voedselinname of van een maaltijd (gehele of gedeeltelijke vervanging van de volledige dagelijkse voeding)

E 960

Steviolglycosiden

270

(60)

 

(60): uitgedrukt als steviolequivalenten

14.1.3.

Vruchtennectars als omschreven in Richtlijn 2001/112/EG, groentedranken en soortgelijke producten

E 960

Steviolglycosiden

100

(60)

alleen met gereduceerde energiewaarde of zonder toegevoegde suikers

(60): uitgedrukt als steviolequivalenten

14.1.4.

Gearomatiseerde dranken

E 960

Steviolglycosiden

80

(60)

alleen producten met gereduceerde energiewaarde of zonder toegevoegde suikers

(60): uitgedrukt als steviolequivalenten

14.2.1.

Bier en moutdranken

E 960

Steviolglycosiden

70

(60)

alleen alcoholvrij bier of bier met een alcoholgehalte van ten hoogste 1,2 % vol, „Tafelbier/Bière de table/Table beer” (met een extractgehalte van de stamwort van minder dan 6 %) met uitzondering van „Obergäriges Einfachbier”, bier met een zuurgraad van ten minste 30 milli-equivalent NaOH, donker bier van het type „oud bruin”

(60): uitgedrukt als steviolequivalenten

14.2.8.

Andere alcoholhoudende dranken, inclusief gedistilleerde dranken met een alcoholgehalte van minder dan 15 % en mengsels van alcoholhoudende dranken met niet-alcoholhoudende dranken

E 960

Steviolglycosiden

150

(60)

 

(60): uitgedrukt als steviolequivalenten

15.1.

Snacks op basis van aardappelen, granen, meel of zetmeel

E 960

Steviolglycosiden

20

(60)

 

(60): uitgedrukt als steviolequivalenten

15.2.

Verwerkte noten

E 960

Steviolglycosiden

20

(60)

 

(60): uitgedrukt als steviolequivalenten

16.

Desserts, met uitzondering van producten die onder de categorieën 1, 3 en 4 vallen

E 960

Steviolglycosiden

100

(60)

alleen met gereduceerde energiewaarde of zonder toegevoegde suikers

(60): uitgedrukt als steviolequivalenten

17.1.

Voedingssupplementen in vaste vorm, waaronder capsules, tabletten en soortgelijke vormen

E 960

Steviolglycosiden

670

(60)

 

(60): uitgedrukt als steviolequivalenten

17.2.

Voedingssupplementen in vloeibare vorm

E 960

Steviolglycosiden

200

(60)

 

(60): uitgedrukt als steviolequivalenten

17.3.

Voedingssupplementen in de vorm van siroop of kauwtabletten

E 960

Steviolglycosiden

1 800

(60)

 

(60): uitgedrukt als steviolequivalenten