8.11.2011   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 289/24


UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 1126/2011 VAN DE COMMISSIE

van 7 november 2011

tot wijziging van bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1120/2009 wat betreft de bedragen voor de financiering van de specifieke steun die is vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 73/2009 van de Raad

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 73/2009 van de Raad van 19 januari 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften voor regelingen inzake rechtstreekse steunverlening aan landbouwers in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers, tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 1290/2005, (EG) nr. 247/2006, (EG) nr. 378/2007 en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1782/2003 (1), en met name artikel 69, lid 7, vierde alinea,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Overeenkomstig artikel 49, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1120/2009 van de Commissie van 29 oktober 2009 houdende bepalingen voor de uitvoering van de bedrijfstoeslagregeling waarin is voorzien bij titel III van Verordening (EG) nr. 73/2009 van de Raad tot vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften inzake rechtstreekse steunverlening in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers (2) kunnen de lidstaten vanaf 2010 uiterlijk op 1 augustus van elk kalenderjaar verzoeken om een herziening van de in artikel 69, lid 6, onder a), van Verordening (EG) nr. 73/2009 bedoelde bedragen wanneer het overeenkomstig artikel 69, lid 7, eerste alinea, van die verordening voor het betrokken begrotingsjaar berekende bedrag meer dan 20 % afwijkt van het in bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1120/2009 vastgestelde bedrag.

(2)

Denemarken, Finland en Slovenië hebben de Commissie verzocht de in artikel 69, lid 6, onder a), van Verordening (EG) nr. 73/2009 bedoelde bedragen te herzien met ingang van 2012.

(3)

Naar aanleiding van de door Denemarken, Finland en Slovenië ingediende verzoeken heeft de Commissie de nodige berekeningen gemaakt om na te gaan of de in artikel 49, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1120/2009 bedoelde drempel van 20 % in het begrotingsjaar 2010 werd bereikt. Met het oog op de toepassing van artikel 69, lid 7, onder a), van Verordening (EG) nr. 73/2009 heeft de Commissie het gemiddelde modulatiepercentage toegepast waarvan voor Denemarken, Finland en Slovenië is uitgegaan bij de vaststelling van de nettomaxima als vermeld in bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 73/2009.

(4)

Volgens deze berekening wijken, in het geval van Denemarken, Finland en Slovenië, de bedragen die resulteren uit de toepassing van de in artikel 69, lid 7, eerste alinea, van Verordening (EG) nr. 73/2009 vastgestelde berekening, voor het begrotingsjaar 2010 met respectievelijk 47 %, 29 % en 47 % af van de in bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1120/2009 vastgestelde bedragen.

(5)

Bijgevolg moeten de bedragen die voor Denemarken, Finland en Slovenië in bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1120/2009 zijn vastgesteld, worden herzien. Overeenkomstig artikel 49, lid 2, tweede alinea, van Verordening (EG) nr. 1120/2009 gelden die herziene bedragen vanaf het kalenderjaar 2012.

(6)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer voor rechtstreekse betalingen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1120/2009 wordt als volgt gewijzigd:

a)

de tekst betreffende Denemarken wordt vervangen door:

„Denemarken

23,25”

b)

de tekst betreffende Finland wordt vervangen door:

„Finland

6,19”

c)

de tekst betreffende Slovenië wordt vervangen door:

„Slovenië

3,52”.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 1 januari 2012.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 7 november 2011.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel BARROSO


(1)  PB L 130 van 31.1.2009, blz. 16.

(2)  PB L 316 van 2.12.2009, blz. 1.