27.8.2011   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 222/1


UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 842/2011 VAN DE COMMISSIE

van 19 augustus 2011

tot vaststelling van standaardformulieren voor de bekendmaking van aankondigingen op het gebied van overheidsopdrachten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1564/2005

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Richtlijn 89/665/EEG van de Raad van 21 december 1989 houdende de coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende de toepassing van de beroepsprocedures inzake het plaatsen van overheidsopdrachten voor leveringen en voor de uitvoering van werken (1), en met name artikel 3 bis,

Gezien Richtlijn 92/13/EEG van de Raad van 25 februari 1992 tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende de toepassing van de communautaire voorschriften inzake de procedures voor het plaatsen van opdrachten door diensten die werkzaam zijn in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en telecommunicatie (2), en met name artikel 3 bis,

Gezien Richtlijn 2004/17/EG van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 houdende coördinatie van de procedures voor het plaatsen van opdrachten in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten (3), en met name artikel 44, lid 1, en artikel 63, lid 1,

Gezien Richtlijn 2004/18/EG van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten (4), en met name artikel 36, lid 1, artikel 58, lid 2, artikel 64, lid 2, en artikel 70, lid 1,

Gezien Richtlijn 2009/81/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen door aanbestedende diensten van bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied, en tot wijziging van Richtlijnen 2004/17/EG en 2004/18/EG (5), en met name de artikelen 32, lid 1, 52, lid 2, en 64,

Na raadpleging van het Raadgevend Comité inzake overheidsopdrachten,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De Richtlijnen 89/665/EEG en 2004/18/EG vereisen dat overheidsopdrachten voor leveringen, werken en diensten worden bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie. De aankondigingen voor die bekendmakingen moeten de inlichtingen bevatten die in die richtlijnen worden bedoeld.

(2)

De Richtlijnen 92/13/EEG en 2004/17/EG vereisen dat overheidsopdrachten in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en telecommunicatie worden bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie. De aankondigingen voor die bekendmakingen moeten de inlichtingen bevatten die in die richtlijnen worden bedoeld.

(3)

Richtlijn 2009/81/EG vereist dat bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied worden bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie. De aankondigingen voor die bekendmaking moeten de inlichtingen bevatten die in die richtlijn worden bedoeld.

(4)

In Verordening (EG) nr. 1564/2005 van de Commissie van 7 september 2005 tot vaststelling van standaardformulieren voor de bekendmaking van aankondigingen in het kader van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten (6) zijn de standaardformulieren opgenomen waarin de Richtlijnen 2004/17/EG en 2004/18/EG en de Richtlijnen 89/665/EEG en 92/13/EEG voorzien.

(5)

Om aan Richtlijn 2009/81/EG te voldoen en de volle werking van de Richtlijnen 89/665/EEG, 92/13/EEG, 2004/17/EG en 2004/18/EG te waarborgen, is het noodzakelijk de standaardformulieren in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1564/2005 aan te passen en aan te vullen. Het is ook passend bepaalde elementen van de standaardformulieren te actualiseren om rekening te houden met de technische vooruitgang. Gezien het aantal en de omvang van de noodzakelijke aanpassingen moet Verordening (EG) nr. 1564/2005 worden vervangen.

(6)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De aanbestedende diensten gebruiken voor de bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie van de in de artikelen 41 tot en met 44 en 63 van Richtlijn 2004/17/EG bedoelde aankondigingen de in bijlagen IV tot en met IX, XII en XIII bij deze verordening opgenomen standaardformulieren.

Artikel 2

De aanbestedende diensten gebruiken voor de bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie van de in de artikelen 35, 36, 58, 64, 69 en 70 van Richtlijn 2004/18/EG bedoelde aankondigingen de in bijlagen I, II, III en VIII tot en met XIII bij deze verordening opgenomen standaardformulieren.

Artikel 3

De aanbestedende diensten gebruiken voor de bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie van de in de artikel 3 bis van de Richtlijnen 89/665/EEG en 92/13/EEG bedoelde aankondiging het in bijlage XIV bij deze verordening opgenomen standaardformulier.

Artikel 4

De aanbestedende diensten gebruiken voor de bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie van de in de artikelen 30, 32, 52 en 64 van Richtlijn 2009/81/EG bedoelde aankondigingen de in de bijlagen XV tot en met XVIII bij deze verordening opgenomen standaardformulieren.

Artikel 5

Verordening (EG) nr. 1564/2005 wordt ingetrokken.

Artikel 6

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 19 augustus 2011.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel BARROSO


(1)  PB L 395 van 30.12.1989, blz. 33.

(2)  PB L 76 van 23.3.1992, blz. 14.

(3)  PB L 134 van 30.4.2004, blz. 1.

(4)  PB L 134 van 30.4.2004, blz. 114.

(5)  PB L 216 van 20.8.2009, blz. 76.

(6)  PB L 257 van 1.10.2005, blz. 1.


Lijst van bijlagen

Bijlage I:

:

Standaardformulier 1

:

„Vooraankondiging”

Bijlage II:

:

Standaardformulier 2

:

„Aankondiging van een opdracht”

Bijlage III:

:

Standaardformulier 3

:

„Aankondiging van een gegunde opdracht”

Bijlage IV:

:

Standaardformulier 4

:

„Periodieke indicatieve aankondiging – Nutssectoren”

Bijlage V:

:

Standaardformulier 5

:

„Aankondiging van een opdracht – Nutssectoren”

Bijlage VI:

:

Standaardformulier 6

:

„Aankondiging van een gegunde opdracht – Nutssectoren”

Bijlage VII:

:

Standaardformulier 7

:

„Erkenningsregeling – Nutssectoren”

Bijlage VIII:

:

Standaardformulier 8

:

„Aankondiging door middel van een kopersprofiel”

Bijlage IX:

:

Standaardformulier 9

:

„Vereenvoudigde aankondiging van een overheidsopdracht in het kader van een dynamisch aankoopsysteem”

Bijlage X:

:

Standaardformulier 10

:

„Concessieovereenkomst voor openbare werken”

Bijlage XI:

:

Standaardformulier 11

:

„Aankondiging van een opdracht - Opdrachten gegund door een concessiehouder die zelf geen aanbestedende dienst is”

Bijlage XII:

:

Standaardformulier 12

:

„Aankondigingen van een prijsvraag voor ontwerpen”

Bijlage XIII:

:

Standaardformulier 13

:

„Resultaten van een prijsvraag voor ontwerpen”

Bijlage XIV:

:

Standaardformulier 15

:

„Aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vooraf”

Bijlage XV:

:

Standaardformulier 16

:

„Vooraankondiging – Defensie en veiligheid”

Bijlage XVI:

:

Standaardformulier 17

:

„Aankondiging van een opdracht – Defensie en veiligheid”

Bijlage XVII:

:

Standaardformulier 18

:

„Aankondiging van een gegunde opdracht – Defensie en veiligheid”

Bijlage XVIII:

:

Standaardformulier 19

:

„Aankondiging van een opdracht in onderaanneming – Defensie en veiligheid”

BIJLAGE I

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

BIJLAGE II

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

BIJLAGE III

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

BIJLAGE IV

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

BIJLAGE V

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

BIJLAGE VI

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

BIJLAGE VII

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

BIJLAGE VIII

Image

Image

Image

BIJLAGE IX

Image

Image

Image

Image

BIJLAGE X

Image

Image

Image

Image

Image

BIJLAGE XI

Image

Image

Image

Image

Image

BIJLAGE XII

Image

Image

Image

Image

Image

Image

BIJLAGE XIII

Image

Image

Image

Image

Image

BIJLAGE XIV

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

BIJLAGE XV

Image

Image

Image

Image

Image

Image

BIJLAGE XVI

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

BIJLAGE XVII

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

BIJLAGE XVIII

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image