13.7.2011   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 183/4


UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 669/2011 VAN DE COMMISSIE

van 12 juli 2011

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 376/2008 houdende gemeenschappelijke uitvoeringsbepalingen inzake het stelsel van invoer-, uitvoer- en voorfixatiecertificaten voor landbouwproducten

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad van 22 oktober 2007 houdende een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een aantal landbouwproducten („integrale-GMO-verordening”) (1), en met name artikel 134, juncto artikel 4,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

In verband met het beheer van de in- en uitvoer is de Commissie bevoegd om te bepalen voor welke producten een invoer- of uitvoercertificaat moet worden overgelegd. Daarbij dient de Commissie rekening te houden met de passende instrumenten voor het beheer van de markten, en met name voor de controle op de invoer.

(2)

Bij Verordening (EG) nr. 376/2008 (2) is een certificaatverplichting ingesteld voor de invoer van verse appelen van GN-code 0808 10 80, nadat appelproducenten in de Europese Unie in moeilijkheden waren gekomen onder meer wegens een aanzienlijke toename van de invoer van appelen uit bepaalde derde landen van het zuidelijk halfrond.

(3)

Momenteel staan er mogelijkheden ter beschikking om de invoer met andere middelen op doelmatige wijze te controleren. Ter vereenvoudiging en om de administratieve rompslomp voor lidstaten en marktdeelnemers te beperken, moet de certificaat-verplichting voor de invoer van appelen worden ingetrokken na afloop van de in bijlage XVIII bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 543/2011 van de Commissie van 7 juni 2011 tot vaststelling van nadere bepalingen voor de toepassing van Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad, wat de sectoren groenten en fruit en verwerkte groenten en fruit betreft (3) vastgestelde toepassingsperiode.

(4)

Verordening (EG) nr. 376/2008 moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

(5)

Duidelijkheidshalve moeten regels worden vastgesteld voor de invoercertificaten die zijn afgegeven voor verse appelen van GN-code 0808 10 80 en die nog steeds geldig zijn op de datum waarop deze verordening van toepassing wordt.

(6)

Het Beheerscomité voor de gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten heeft geen advies uitgebracht binnen de door zijn voorzitter vastgestelde termijn,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Deel I, punt G, van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 376/2008 wordt vervangen door:

„G.   Groenten en fruit (Deel IX van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1234/2007)

GN-code

Beschrijving

Bedrag van de zekerheid

Geldigheidsduur:

Nettohoeveelheden (4)

0703 20 00

Knoflook, vers of gekoeld, met inbegrip van producten die worden ingevoerd in het kader van de in artikel 1, lid 2, onder a), iii), bedoelde tariefcontingenten

50 EUR/t

Drie maanden vanaf de dag van afgifte in de zin van artikel 22, lid 1

(—)

ex 0703 90 00

Andere eetbare looksoorten, vers of gekoeld, met inbegrip van producten die worden ingevoerd in het kader van de in artikel 1, lid 2, onder a), iii), bedoelde tariefcontingenten

50 EUR/t

Drie maanden vanaf de dag van afgifte in de zin van artikel 22, lid 1

(—)

(—)

Voor alle hoeveelheden zijn certificaten vereist.”.

Artikel 2

Op verzoek van de belanghebbenden wordt de zekerheid voor invoercertificaten voor verse appelen van GN-code 0808 10 80 vrijgegeven wanneer aan de volgende voorwaarden is voldaan:

a)

de geldigheidsduur van het certificaat is nog niet verstreken op de datum waarop deze verordening van toepassing wordt;

b)

op de datum waarop deze verordening van toepassing wordt, is het certificaat slechts ten dele of helemaal niet gebruikt.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de zevende dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 1 september 2011.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 12 juli 2011.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel BARROSO


(1)  PB L 299 van 16.11.2007, blz. 1.

(2)  PB L 114 van 26.4.2008, blz. 3.

(3)  PB L 157 van 15.6.2011, blz. 1.

(4)  Maximumhoeveelheden waarvoor op grond van artikel 4, lid 1, onder d), geen certificaten hoeven te worden overgelegd. Deze beperkingen gelden niet voor de invoer in het kader van een preferentiële regeling of van tariefcontingenten.

(—)

Voor alle hoeveelheden zijn certificaten vereist.”.