12.7.2011   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 182/2


VERORDENING (EU) Nr. 664/2011 VAN DE COMMISSIE

van 11 juli 2011

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1013/2006 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de overbrenging van afvalstoffen ter opneming van bepaalde mengsels van afvalstoffen in bijlage IIIA bij die verordening

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 1013/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2006 betreffende de overbrenging van afvalstoffen (1), en met name artikel 58, lid 1, onder c),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Finland heeft bij de Commissie een verzoek ingediend om mengsels van afvalstoffen vallend onder de Bazel-codes B3040 en B3080 op te nemen in bijlage IIIA bij Verordening (EG) nr. 1013/2006.

(2)

Het Verenigd Koninkrijk heeft bij de Commissie een verzoek ingediend om mengsels van afvalstoffen vallend onder Bazel-code B3020 op te nemen in bijlage IIIA bij Verordening (EG) nr. 1013/2006.

(3)

De Commissie heeft van België, Tsjechië, Denemarken, Duitsland, Italië, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Finland en Zweden opmerkingen ontvangen met betrekking tot de aanvaardbaarheid van het mengen van afvalstoffen overeenkomstig verschillende streepjes of substreepjes van de Bazel-codes B1010, B2010, B2030, B3010, B3020, B3030, B3040 en B3050 voor opneming in bijlage IIIA bij Verordening (EG) nr. 1013/2006. Gelet op die opmerkingen, heeft de Commissie een lijst van onder één Bazel-code vallende mengsels van afvalstoffen geselecteerd voor opneming in bijlage IIIA bij Verordening (EG) nr. 1013/2006.

(4)

De Commissie heeft de verzoeken van Finland en het Verenigd Koninkrijk en de opmerkingen van de lidstaten beoordeeld, en op basis van die beoordeling is een lijst van onder individuele Bazel-codes vallende mengsels van afvalstoffen geselecteerd voor opneming in bijlage IIIA bij Verordening (EG) nr. 1013/2006.

(5)

Het is belangrijk te verduidelijken welke procedures van toepassing zijn op de overbrenging van onder één Bazel-code vallende mengsels van afvalstoffen. Om met gebruikmaking van de algemene informatievoorschriften van artikel 18 van Verordening (EG) nr. 1013/2006 de uitvoer van sommige van die mengsels van afvalstoffen toe te staan naar landen waarvoor Besluit C(2001) 107 definitief van de OESO-Raad inzake de herziening van Besluit C(92) 39 definitief van de OESO-Raad betreffende het toezicht op de grensoverschrijdende overbrenging van afvalstoffen bestemd voor handelingen ter nuttige toepassing („het OESO-besluit”) niet geldt, is een overgangsperiode voor die landen nodig voordat zij de Commissie kunnen informeren of de desbetreffende mengsels van afvalstoffen naar dat land mogen worden uitgevoerd en welke eventuele controleprocedure wordt toegepast.

(6)

Verordening (EG) nr. 1013/2006 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(7)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het bij artikel 39 van Richtlijn 2008/98/EG van het Europees Parlement en de Raad (2) opgerichte comité,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage IIIA bij Verordening (EG) nr. 1013/2006 wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

In het geval van uitvoer naar landen waarvoor het OESO-besluit niet geldt, is punt 3 van bijlage IIIA bij Verordening (EG) nr. 1013/2006, zoals gewijzigd bij deze verordening, evenwel met ingang van 1 augustus 2012 van toepassing.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 11 juli 2011.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel BARROSO


(1)  PB L 190 van 12.7.2006, blz. 1.

(2)  PB L 312 van 22.11.2008, blz. 3.


BIJLAGE

Bijlage IIIA bij Verordening (EG) nr. 1013/2006 wordt als volgt gewijzigd:

1)

Punt 2 komt als volgt te luiden:

„2.

De volgende mengsels van afvalstoffen worden in deze bijlage opgenomen:

a)

mengsels van afvalstoffen vallend onder de Bazel-codes B1010 en B1050;

b)

mengsels van afvalstoffen vallend onder de Bazel-codes B1010 en B1070;

c)

mengsels van afvalstoffen vallend onder de Bazel-codes B3040 en B3080;

d)

mengsels van afvalstoffen vallend onder (OESO-)code GB040 en onder Bazel-code B1100, beperkt tot de volgende categorieën: hardzink, zinkhoudende slak, aluminiumschuim met uitzondering van zoutslak, en oude vuurvaste bekleding, met inbegrip van gietpannen, afkomstig uit kopersmelterijen;

e)

mengsels van afvalstoffen vallend onder (OESO-)code GB040, onder Bazel-code B1070 en onder Bazel-code B1100, beperkt tot de volgende categorie: oude vuurvaste bekleding, met inbegrip van gietpannen, afkomstig uit kopersmelterijen.

De onder d) en e) genoemde codes zijn niet van toepassing op uitvoer naar landen waarvoor het OESO-besluit niet geldt.”.

2)

Het volgende punt 3 wordt toegevoegd:

„3.

De volgende mengsels van afvalstoffen, vallend onder afzonderlijke streepjes of substreepjes van één code, worden in deze bijlage opgenomen:

a)

mengsels van afvalstoffen vallend onder Bazel-code B1010;

b)

mengsels van afvalstoffen vallend onder Bazel-code B2010;

c)

mengsels van afvalstoffen vallend onder Bazel-code B2030;

d)

mengsels van afvalstoffen vallend onder Bazel-code B3010 en vermeld onder plastic schroot van niet-gehalogeneerde polymeren en co-polymeren;

e)

mengsels van afvalstoffen vallend onder Bazel-code B3010 en vermeld onder uitgehard harsafval of condensatieproducten;

f)

mengsels van afvalstoffen vallend onder Bazel-code B3010 en vermeld onder perfluoralkoxyalkaan;

g)

mengsels van afvalstoffen vallend onder Bazel-code B3020, beperkt tot ongebleekt papier of karton of gegolfd papier of golfkarton, overig papier of karton, hoofdzakelijk gemaakt van gebleekt chemisch pulp dat niet in bulk is gekleurd, papier of karton, hoofdzakelijk gemaakt van mechanisch pulp (bijvoorbeeld kranten, tijdschriften en soortgelijk drukwerk);

h)

mengsels van afvalstoffen vallend onder Bazel-code B3030;

i)

mengsels van afvalstoffen vallend onder Bazel-code B3040;

j)

mengsels van afvalstoffen vallend onder Bazel-code B3050.”.