1.7.2011   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 173/1


UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 640/2011 VAN DE COMMISSIE

van 30 juni 2011

tot 152e wijziging van Verordening (EG) nr. 881/2002 tot vaststelling van bepaalde specifieke beperkende maatregelen tegen sommige personen en entiteiten die banden hebben met Usama bin Laden, het Al-Qa'ida-netwerk en de Taliban

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 881/2002 van de Raad van 27 mei 2002 tot vaststelling van bepaalde specifieke beperkende maatregelen tegen sommige personen en entiteiten die banden hebben met Usama bin Laden, het Al-Qa'ida-netwerk en de Taliban, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 467/2001 van de Raad tot instelling van een verbod op de uitvoer van bepaalde goederen en diensten naar Afghanistan, tot versterking van het verbod op vluchten en verlenging van de bevriezing van tegoeden en andere financiële middelen ten aanzien van de Taliban van Afghanistan (1), en met name artikel 7, lid 1, onder a), en artikel 7 bis, lid 5,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

In bijlage I bij Verordening (EG) nr. 881/2002 worden de personen, groepen en entiteiten opgesomd waarvan de tegoeden en economische middelen krachtens die verordening worden bevroren.

(2)

Het Sanctiecomité van de VN-Veiligheidsraad heeft op 22 juni 2011 besloten vijf natuurlijke personen en drie rechtspersonen te schrappen van de lijst van personen, groepen en entiteiten waarvan de tegoeden en economische middelen dienen te worden bevroren.

(3)

Bijlage I bij Verordening (EG) nr. 881/2002 dient daarom dienovereenkomstig te worden bijgewerkt,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage I bij Verordening (EG) nr. 881/2002 wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag die volgt op haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 30 juni 2011.

Voor de Commissie, namens de voorzitter,

Hoofd van de dienst Instrumenten voor het buitenlands beleid


(1)  PB L 139 van 29.5.2002, blz. 9.


BIJLAGE

Bijlage I bij Verordening (EG) nr. 881/2002 wordt als volgt gewijzigd:

(1)

De volgende vermeldingen worden geschrapt van de lijst van „Rechtspersonen, groepen en entiteiten”:

(a)

Meadowbrook Investments Limited. Adres: 44 Upper Belgrave Road, Clifton, Bristol, BS8 2XN, Verenigd Koninkrijk. Overige informatie: a) registratienummer: 05059698; b) heeft banden met Mohammed Benhammedi. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 7.2.2006.”

(b)

Ozlam Properties Limited. Adres: 88 Smithdown Road, Liverpool L7 4JQ, Verenigd Koninkrijk. Overige informatie: a) registratienummer: 05258730; b) heeft banden met Mohammed Benhammedi. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 7.2.2006.”

(c)

Sara Properties Limited (ook bekend als Sara Properties). Adres: a) 104 Smithdown Road, Liverpool, Merseyside L7 4JQ, Verenigd Koninkrijk; b) 2a Hartington Road, Liverpool L8 OSG, Verenigd Koninkrijk. Overige informatie: a) registratienummer: 4636613; b) heeft banden met Mohammed Benhammedi. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 7.2.2006.”

(2)

De volgende vermeldingen worden geschrapt van de lijst van „Natuurlijke personen”:

(a)

„Ghuma Abd'rabbah (ook bekend als a) Ghunia Abdurabba, b) Ghoma Abdrabba, c) Abd'rabbah, d) Abu Jamil, e) Ghunia Abdrabba). Adres: Birmingham, Verenigd Koninkrijk. Geboortedatum: 2.9.1957. Geboorteplaats: Benghazi, Libië. Nationaliteit: Brits. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 7.2.2006.”

(b)

„Abd Al-Rahman Al-Faqih (ook bekend als a) Mohammed Albashir, b) Muhammad Al-Bashir, c) Bashir Mohammed Ibrahim Al-Faqi, d) Al-Basher Mohammed, e) Abu Mohammed, f) Mohammed Ismail, g) Abu Abd Al Rahman, h) Abd Al Rahman Al-Khatab, i) Mustafa, j) Mahmud, k) Abu Khalid). Adres: Birmingham, Verenigd Koninkrijk. Geboortedatum: 15.12.1959. Geboorteplaats: Libië. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 7.2.2006.”

(c)

„Mohammed Benhammedi (ook bekend als a) Mohamed Hannadi, b) Mohamed Ben Hammedi, c) Muhammad Muhammad Bin Hammidi, d) Ben Hammedi, e) Panhammedi, f) Abu Hajir, g) Abu Hajir Al Libi, h) Abu Al Qassam i) Hammedi Mohamedben). Adres: Midlands, Verenigd Koninkrijk. Geboortedatum: 22.9.1966. Geboorteplaats: Libië. Nationaliteit: Libisch.”

(d)

„Abdulbaqi Mohammed Khaled (alias (a) Abul Baki Mohammed Khaled (b) Abd’ Al-Baki Mohammed (c) Abul Baki Khaled (d) Abu Khawla). Adres: Birmingham, Verenigd Koninkrijk. Geboortedatum: 18.8.1957. Geboorteplaats: Tripoli, Libië. Nationaliteit: Brits.”

(e)

„Tahir Nasuf (ook bekend als a) Tahir Mustafa Nasuf, b) Tahar Nasoof, c) Taher Nasuf, d) Al-Qa'qa, e) Abu Salima El Libi, f) Abu Rida, g) Tahir Moustafa Nasuf, h) Tahir Moustafa Mohamed Nasuf). Adres: Manchester, Verenigd Koninkrijk. Geboortedatum: a) 4.11.1961, b) 11.4.1961. Geboorteplaats: Tripoli, Libië. Nationaliteit: Libisch. Paspoort nr.: RP0178772 (Libisch paspoortnummer). Nationaal identificatienummer: PW548083D (Brits nationaal verzekeringsnummer). Overige informatie: woonachtig in het Verenigd Koninkrijk (situatie januari 2009). Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 7.2.2006.”