24.6.2011   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 165/3


VERORDENING (EU) Nr. 580/2011 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

van 8 juni 2011

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 460/2004 tot oprichting van het Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging, ten aanzien van de looptijd van het Agentschap

(Voor de EER relevante tekst)

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 114,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Na toezending van het ontwerp van wetgevingshandeling aan de nationale parlementen,

Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité (1),

Na raadpleging van het Comité van de Regio’s,

Handelend volgens de gewone wetgevingsprocedure (2),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

In 2004 hebben het Europees Parlement en de Raad Verordening (EG) nr. 460/2004 (3) vastgesteld, waarbij het Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging (het „Agentschap”) werd opgericht.

(2)

In 2008 hebben het Europees Parlement en de Raad Verordening (EG) nr. 1007/2008 (4) vastgesteld, waarbij Verordening (EG) nr. 460/2004 wordt gewijzigd voor wat de looptijd van het Agentschap betreft.

(3)

Vanaf november 2008 vond een publiek debat plaats over de algemene richting van de Europese inspanningen voor meer netwerk- en informatiebeveiliging; dit debat had ook betrekking op het Agentschap. In overeenstemming met de strategie van de Commissie inzake betere regelgeving heeft de Commissie, bij wijze van bijdrage tot dit debat, het initiatief genomen tot een publieke raadpleging over de doelstellingen voor versterkt beleid inzake netwerk- en informatiebeveiliging op het niveau van de Unie; deze raadpleging vond plaats tussen november 2008 en januari 2009. Dit debat is uitgemond in een resolutie van de Raad van 18 december 2009 over een coöperatieve Europese aanpak met betrekking tot netwerk- en informatiebeveiliging (5).

(4)

Rekening houdende met de resultaten van het publieke debat wordt voorgenomen Verordening (EG) nr. 460/2004 te vervangen.

(5)

Aangezien een wetgevingsprocedure om het Agentschap te hervormen veel tijd voor debat kan vragen en het mandaat van het Agentschap op 13 maart 2012 afloopt, is het noodzakelijk een verlenging goed te keuren die voldoende besprekingen in het Europees Parlement en in de Raad mogelijk maakt en tegelijk samenhang en continuïteit garandeert.

(6)

De looptijd van het Agentschap dient daarom tot 13 september 2013 te worden verlengd,

HEBBEN DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Artikel 27 van Verordening (EG) nr. 460/2004 wordt vervangen door:

„Artikel 27

Looptijd

Het Agentschap wordt opgericht met ingang van 14 maart 2004 voor een periode van negen jaar en zes maanden.”.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Straatsburg, 8 juni 2011.

Voor het Europees Parlement

De voorzitter

J. BUZEK

Voor de Raad

De voorzitster

GYŐRI E.


(1)  PB C 54 van 19.2.2011, blz. 35.

(2)  Standpunt van het Europees Parlement van 24 maart 2011 (nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad) en besluit van de Raad van 27 mei 2011.

(3)  PB L 77 van 13.3.2004, blz. 1.

(4)  PB L 293 van 31.10.2008, blz. 1.

(5)  PB C 321 van 29.12.2009, blz. 1.