28.4.2011   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 108/21


VERORDENING (EU) Nr. 408/2011 VAN DE COMMISSIE

van 27 april 2011

ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 1185/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende statistieken over pesticiden, wat het formaat voor de toezending van de gegevens betreft

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 1185/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009 betreffende statistieken over pesticiden (1), en met name artikel 5, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Verordening (EG) nr. 1185/2009 is een nieuw kader voor de opstelling van vergelijkbare Europese statistieken over de verkoop en het gebruik van pesticiden vastgesteld.

(2)

Overeenkomstig artikel 3, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1185/2009 dienen de lidstaten de statistische gegevens in elektronische vorm te verstrekken in een geschikt, door de Commissie vast te stellen technisch formaat.

(3)

Om de vertrouwelijkheid te waarborgen, zal in het transmissiebestand een vlag worden opgenomen die aangeeft of de ingediende gegevens over de stof, chemische klasse, middelencategorie of hoofdcategorie vertrouwelijk zijn of niet.

(4)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité voor het Europees statistisch systeem,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De lidstaten zenden de statistische gegevens over het in de handel brengen van pesticiden zoals beschreven in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1185/2009 toe met gebruikmaking van het SDMX-formaat (Statistical Data and Metadata eXchange). De gegevens worden in elektronische vorm bij het centrale punt voor gegevenstoezending bij Eurostat ingediend of geüpload.

De lidstaten dienen de vereiste gegevens in overeenkomstig de door de Commissie (Eurostat) verstrekte technische specificaties.

Artikel 2

De gegevens worden aan de Commissie (Eurostat) toegezonden in het technische formaat dat in de bijlage is beschreven.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 27 april 2011.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel BARROSO


(1)  PB L 324 van 10.12.2009, blz. 1.


BIJLAGE

Formaat voor de toezending van statistische gegevens over het in de handel brengen van pesticiden

In de transmissiebestanden dient de volgende informatie te worden opgenomen:

Nummer

Veld

Opmerkingen

1

Land

Drielettercode (bv. FRA)

2

Jaar

Bv. 2010

3

Hoofdcategorie

Codes vermeld in bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1185/2009, zoals laatstelijk bijgewerkt

4

Middelencategorie

 

5

Chemische klasse

 

6

Stof

 

7

Voor de velden 3, 4, 5 en 6 de verkochte hoeveelheid

De hoeveelheden stoffen worden uitgedrukt in kilogram

8

Voor de velden 3, 4, 5 en 6 de vertrouwelijkheidsvlag

Ja/neen