3.3.2011   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 58/27


VERORDENING (EU) Nr. 207/2011 VAN DE COMMISSIE

van 2 maart 2011

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH), wat betreft bijlage XVII (difenylether, pentabroomderivaat en PFOS)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH), tot oprichting van een Europees Agentschap voor chemische stoffen, houdende wijziging van Richtlijn 1999/45/EG en houdende intrekking van Verordening (EEG) nr. 793/93 van de Raad en Verordening (EG) nr. 1488/94 van de Commissie alsmede Richtlijn 76/769/EEG van de Raad en de Richtlijnen 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG en 2000/21/EG van de Commissie (1), en met name artikel 131,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bijlage XVII bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 voert beperkingen in op het in de handel brengen en het gebruik van difenylether, pentabroomderivaat en perfluoroctaansulfonaten (PFOS) onder de vermeldingen 44 en 53.

(2)

Verordening (EG) nr. 850/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende persistente organische verontreinigende stoffen en tot wijziging van Richtlijn 79/117/EEG (2) voert in de wetgeving van de Unie de verbintenissen uit die zijn aangegaan in het Verdrag van Stockholm inzake persistente organische verontreinigende stoffen, hierna „het verdrag” genoemd, goedgekeurd bij Besluit 2006/507/EG van de Raad (3) en in het Protocol van 1998 inzake persistente organische verontreinigende stoffen bij het Verdrag van 1979 betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand, hierna „het protocol” genoemd, goedgekeurd bij Besluit 2004/259/EG van de Raad (4).

(3)

Nadat van de Europese Unie en haar lidstaten, Noorwegen en Mexico voordrachten voor stoffen waren ontvangen, heeft het bij het verdrag ingestelde comité ter beoordeling van persistente organische verontreinigende stoffen haar werkzaamheden afgerond voor een groep stoffen, waarvoor is geconcludeerd dat zij aan de criteria van het verdrag voldoen. Tijdens de vierde vergadering van de Conferentie van de Partijen bij het verdrag op 4-8 mei 2009 (hierna „COP 4” genoemd) is overeengekomen negen stoffen toe te voegen aan de bijlagen bij het verdrag, waaronder pentabroomdifenylether en PFOS.

(4)

Verordening (EU) nr. 757/2010 van de Commissie van 24 augustus 2010 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 850/2004 van het Europees Parlement en de Raad betreffende persistente organische verontreinigende stoffen wat betreft de bijlagen I en III (5) voert de besluiten van de COP 4 uit door het opnemen van de in het verdrag, het protocol of beide vermelde stoffen in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 850/2004. Die stoffen omvatten pentabroomdifenylether en PFOS. Verordening (EG) nr. 850/2004 verbiedt de productie en het in de handel brengen van de in bijlage I opgenomen stoffen en regelt het beheer van afval dat deze stoffen bevat. Voor PFOS worden de in het kader van bijlage XVII van REACH geldende afwijkingen overgenomen en in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 850/2004 opgenomen, met enkele wijzigingen om rekening te houden het COP 4-besluit.

(5)

Bijgevolg zijn de beperkingen voor difenylether, pentabroomderivaat en PFOS in bijlage XVII bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 overbodig en moeten de vermeldingen 44 en 53 worden geschrapt.

(6)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het bij artikel 133 van Verordening (EG) nr. 1907/2006 ingestelde comité,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

In bijlage XVII bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 worden de vermeldingen 44 en 53 geschrapt.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 2 maart 2011.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel BARROSO


(1)  PB L 396 van 30.12.2006, blz. 1.

(2)  PB L 158 van 30.4.2004, blz. 7.

(3)  PB L 209 van 31.7.2006, blz. 1.

(4)  PB L 81 van 19.3.2004, blz. 35.

(5)  PB L 223 van 25.8.2010, blz. 29.