8.11.2014   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 325/30


Rectificatie van Richtlijn 2011/83/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2011 betreffende consumentenrechten, tot wijziging van Richtlijn 93/13/EEG van de Raad en van Richtlijn 1999/44/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 85/577/EEG en van Richtlijn 97/7/EG van het Europees Parlement en de Raad

( Publicatieblad van de Europese Unie L 304 van 22 november 2011 )

Bladzijde 73, artikel 2, punt 8, onder b):

in plaats van:

„b)

waarvoor aan de consument een aanbod werd gedaan onder dezelfde omstandigheden als bedoeld onder a);”

,

te lezen:

„b)

waarvoor door de consument een aanbod werd gedaan onder dezelfde omstandigheden als bedoeld onder a);”

.