14.10.2011   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 269/32


UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD

van 11 oktober 2011

tot wijziging van Uitvoeringsbesluit 2011/344/EU tot verlening van financiële bijstand van de Unie aan Portugal

(2011/683/EU)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 407/2010 van de Raad van 11 mei 2010 houdende instelling van een Europees financieel stabilisatiemechanisme (1), en met name artikel 3, lid 2,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Op verzoek van Portugal heeft de Raad Portugal financiële bijstand verleend (Uitvoeringsbesluit 2011/344/EU (2)) ter ondersteuning van een krachtig economisch en financieel hervormingsprogramma dat erop gericht is het vertrouwen te herstellen, de economie wederom op een duurzaam groeipad te brengen en de financiële stabiliteit in Portugal, het eurogebied en de EU te waarborgen.

(2)

Overeenkomstig de conclusies van de staatshoofden en regeringsleiders van het eurogebied en de instellingen van de Unie van 21 juli 2011 met betrekking tot leningen van de Europese Faciliteit voor financiële stabiliteit, zou het met het oog op de verwezenlijking van de doelen van het programma nuttig zijn om de looptijden te verlengen en de rentemarge te verlagen.

(3)

Om de beoogde liquiditeit en houdbaarheid te vergroten, moeten het verlengen van de looptijden en het verlagen van de rentemarge ook gelden voor de tranches die al zijn uitbetaald.

(4)

In het licht van deze ontwikkelingen moet Uitvoeringsbesluit 2011/344/EU worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Artikel 1 van Uitvoeringsbesluit 2011/344/EU wordt als volgt gewijzigd:

1)

Lid 1 wordt vervangen door:

„1.   De Unie stelt Portugal een lening van maximaal 26 miljard EUR met een gemiddelde maximumlooptijd van 12,5 jaar ter beschikking. De looptijd van afzonderlijke tranches van de lening kan ten hoogste 30 jaar bedragen.”.

2)

Lid 5 wordt vervangen door:

„5.   Portugal betaalt de financieringskosten van de Unie voor elke tranche.”.

Artikel 2

Artikel 1, lid 1, eerste zin, en artikel 1, lid 5, van Uitvoeringsbesluit 2011/344/EU als gewijzigd bij dit besluit, gelden ook voor de tranches van de lening die al vóór de inwerkingtreding van dit besluit zijn uitbetaald.

Artikel 3

Dit besluit is gericht tot de Portugese Republiek.

Gedaan te Luxemburg, 11 oktober 2011.

Voor de Raad

De voorzitter

M. DOWGIELEWICZ


(1)  PB L 118 van 12.5.2010, blz. 1.

(2)  PB L 159 van 17.6.2011, blz. 88.