18.12.2010   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 335/21


VERORDENING (EU) Nr. 1213/2010 VAN DE COMMISSIE

van 16 december 2010

tot vaststelling van gemeenschappelijke regels voor de onderlinge koppeling van nationale elektronische registers van wegvervoerondernemingen

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 1071/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels betreffende de voorwaarden waaraan moet zijn voldaan om het beroep van wegvervoerondernemer uit te oefenen en tot intrekking van Richtlijn 96/26/EG van de Raad (1), en met name artikel 16,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Om de onderlinge koppeling van de nationale elektronische registers te vergemakkelijken, zoals vereist bij artikel 16, lid 5, van Verordening (EG) nr. 1071/2009, moet de Commissie gemeenschappelijke regels vaststellen voor de totstandbrenging van deze onderlinge koppeling overeenkomstig artikel 16, lid 6, van Verordening (EG) nr. 1071/2009.

(2)

De bepalingen betreffende de bescherming van persoonsgegevens, met name als bedoeld in Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (2), zijn van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens in het kader van Verordening (EG) nr. 1071/2009. De lidstaten moeten met name passende beveiligingsmaatregelen toepassen om misbruik van persoonsgegevens te voorkomen.

(3)

De bepalingen betreffende de bescherming van persoonsgegevens, met name als bedoeld in Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2000 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (3), zijn van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens in het kader van Verordening (EG) nr. 1071/2009.

(4)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het bij artikel 18, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 3821/85 van de Raad (4) opgerichte comité,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

In de bijlage bij deze verordening zijn de gemeenschappelijke regels uiteengezet om de onderlinge koppeling van de nationale elektronische registers mogelijk te maken.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 31 december 2012.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 16 december 2010.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel BARROSO


(1)  PB L 300 van 14.11.2009, blz. 51.

(2)  PB L 281 van 23.11.1995, blz. 31.

(3)  PB L 8 van 12.1.2001, blz. 1.

(4)  PB L 370 van 31.12.1985, blz. 8.


BIJLAGE

Het systeem voor de onderlinge koppeling van nationale elektronische registers wordt ERRU (European Registers of Road Transport Undertakings) genoemd.

1.   INFORMATIE-UITWISSELING

1.1.   Uitwisseling van informatie over inbreuken

1.1.1.   Melding van inbreuken

Wanneer de lidstaten informatie uitwisselen overeenkomstig artikel 13, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1072/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels voor toegang tot de markt voor internationaal goederenvervoer over de weg (1) of artikel 23, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1073/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels voor toegang tot de internationale markt voor touringcar- en autobusdiensten en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 561/2006 (2), gebruiken zij berichten van het volgende formaat (Infringement Notification Message):

Gegevenstype

Gegevensonderdeel

Verplicht of facultatief

Extra beschrijving van gegevensveld

Lidstaat die de inbreuk meldt

Lidstaat die de inbreuk meldt

Verplicht

Selecteren uit tweelettercode ISO 3166-1 alfa 2

Bevoegde autoriteit die de inbreuk meldt

Identificatiecode van de bevoegde autoriteit die de inbreuk meldt

Verplicht

Vrije tekst (alfanumeriek)

Lidstaat waaraan de inbreuk wordt gemeld

Lidstaat waaraan de inbreuk wordt gemeld

Verplicht

Selecteren uit tweelettercode ISO 3166-1 alfa 2

Bijzonderheden van de melding

Nummer van de melding

Verplicht

Vrije tekst (alfanumeriek)

Datum van de melding

Verplicht

Numerieke gegevensinvoer in ISO 8601-formaat (jjjj-mm-dd)

Tijdstip van de melding

Verplicht

Numerieke gegevensinvoer in het formaat uu:mm:ss

Vervoersonderneming

Naam

Facultatief

Vrije tekst (alfanumeriek)

Vergunning

Serienummer van voor eensluidend gewaarmerkt afschrift communautaire vergunning

Verplicht

Vrije tekst (alfanumeriek)

 

Voertuigregistratienummer

Facultatief

Vrije tekst (alfanumeriek)

Ernstige inbreuk

Categorie

Verplicht

 

Type

Verplicht

 

Datum van de inbreuk

Verplicht

Numerieke gegevensinvoer in ISO 8601-formaat (jjjj-mm-dd)

Datum van de controle tijdens dewelke de inbreuk is vastgesteld

Verplicht

Numerieke gegevensinvoer in ISO 8601-formaat (jjjj-mm-dd)

Opgelegde en uitgevoerde sancties

Datum van de definitieve beslissing

Verplicht

Numerieke gegevensinvoer in ISO 8601-formaat (jjjj-mm-dd)

Type van de opgelegde sanctie

Verplicht

Mogelijke vermeldingen:

 

„Waarschuwing”

 

„Tijdelijk verbod op cabotageactiviteiten”

 

„Boete”

 

„Verbod”

 

„Immobilisatie”

 

„Ander”

Indien van toepassing: begindatum van de opgelegde sanctie

Facultatief

Numerieke gegevensinvoer in ISO 8601-formaat (jjjj-mm-dd)

Indien van toepassing: einddatum van de opgelegde sanctie

Facultatief

Numerieke gegevensinvoer in ISO 8601-formaat (jjjj-mm-dd)

Is de sanctie uitgevoerd?

Verplicht

Mogelijke vermeldingen:

 

„Ja”

 

„Nee”

 

„Onbekend”

Gevraagde sancties

Type gevraagde administratieve sanctie

Facultatief

Mogelijke vermeldingen:

 

„Waarschuwing”

 

„Tijdelijke intrekking van sommige of alle gewaarmerkte afschriften van de communautaire vergunning”

 

„Permanente intrekking van sommige of alle gewaarmerkte afschriften van de communautaire vergunning”

 

„Tijdelijke intrekking van de communautaire vergunning”

 

„Permanente intrekking van de communautaire vergunning”

 

„Opschorting van de afgifte van bestuurdersattesten”

 

„Intrekking van bestuurdersattesten”

 

„Aanvullende voorwaarden voor de afgifte van bestuurdersattesten, teneinde misbruik te voorkomen”

Duur van de gevraagde sanctie (kalenderdagen)

Facultatief

Numerieke gegevensinvoer ddddd

1.1.2.   Antwoord op meldingen van inbreuken

Wanneer de lidstaten informatie uitwisselen overeenkomstig artikel 12, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1072/2009 of artikel 22, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1073/2009, gebruiken zij berichten van het volgende formaat (Infringement Response Message):

Gegevenstype

Gegevensonderdeel

Verplicht of facultatief

Extra beschrijving van het gegevensveld

Lidstaat die antwoord geeft

Lidstaat die antwoord geeft

Verplicht

Selecteren uit tweelettercode ISO 3166-1 alfa 2

Bevoegde autoriteit die antwoord geeft

Identificatiecode van de bevoegde autoriteit die antwoord geeft

Verplicht

Vrije tekst (alfanumeriek)

Lidstaat van bestemming

Lidstaat van bestemming

Verplicht

Selecteren uit tweelettercode ISO 3166-1 alfa 2

Bevoegde autoriteit van bestemming

Identificatiecode van de bevoegde autoriteit van bestemming

Verplicht

Vrije tekst (alfanumeriek)

Bijzonderheden van het antwoord

Nummer van de melding

Verplicht

Vrije tekst (alfanumeriek)

Datum van het antwoord

Verplicht

Numerieke gegevensinvoer in ISO 8601-formaat (jjjj-mm-dd)

Tijdstip van het antwoord

Verplicht

Numeriek gegevensveld in het formaat uu:mm:ss

Vervoersonderneming

Naam

Verplicht

Vrije tekst (alfanumeriek)

Autoriteit die de sanctie oplegt

Naam van de autoriteit die de sanctie oplegt

Verplicht

Vrije tekst (alfanumeriek)

Opgelegde sancties

Bevestig of de sanctie is opgelegd

Verplicht

Mogelijke vermeldingen:

 

„Ja”

 

„Nee”

Sanctie

Verplicht

Mogelijke vermeldingen:

 

„Waarschuwing”

 

„Tijdelijke intrekking van sommige of alle gewaarmerkte afschriften van de communautaire vergunning”

 

„Permanente intrekking van sommige of alle gewaarmerkte afschriften van de communautaire vergunning”

 

„Tijdelijke intrekking van de communautaire vergunning”

 

„Permanente intrekking van de communautaire vergunning”

 

„Opschorting van de afgifte van bestuurdersattesten”

 

„Intrekking van bestuurdersattesten”

 

„Aanvullende voorwaarden voor de afgifte van bestuurdersattesten, teneinde misbruik te voorkomen”

 

„Ander”

Datum opgelegde sanctie

Facultatief

Numerieke gegevensinvoer in ISO 8601-formaat (jjjj-mm-dd)

Einddatum opgelegde sanctie

Facultatief

Numerieke gegevensinvoer in ISO 8601-formaat (jjjj-mm-dd)

Reden waarom de sanctie niet is opgelegd

Facultatief

Vrije tekst (alfanumeriek)

1.2.   Controle van de betrouwbaarheid van vervoersmanagers

1.2.1.   Verzoek om informatie

Wanneer de lidstaten overeenkomstig artikel 11, lid 4, van Verordening (EG) nr. 1071/2009 controleren of een vervoersmanager in een van de lidstaten ongeschikt is verklaard om de leiding te hebben over de vervoersactiviteiten van een onderneming, gebruiken zij berichten van het volgende formaat (Search Request Message):

Gegevenscategorie

Gegevensonderdeel

Verplicht of facultatief

Extra beschrijving van het gegevensveld

Lidstaat die het verzoek doet

Lidstaat die het verzoek doet

Verplicht

Selecteren uit tweelettercode ISO 3166-1 alfa 2

Bevoegde autoriteit die het verzoek doet

Identificatiecode van de bevoegde autoriteit die het verzoek doet

Verplicht

Vrije tekst (alfanumeriek)

Bijzonderheden van het verzoek

Nummer van het verzoek

Verplicht

 

Datum van het verzoek

Verplicht

 

Tijdstip van het verzoek

Verplicht

 

Vervoersmanager

Voornaam

Verplicht

Vrije tekst (alfanumeriek)

Familienaam (-namen)

Verplicht

Vrije tekst (alfanumeriek)

Geboortedatum

Verplicht

Numerieke gegevensinvoer in ISO 8601-formaat (jjjj-mm-dd)

Geboorteplaats

Facultatief

Vrije tekst (alfanumeriek)

Nummer certificaat van vakbekwaamheid

Verplicht

Vrije tekst (alfanumeriek)

Datum van afgifte certificaat van vakbekwaamheid

Verplicht

Numerieke gegevensinvoer in ISO 8601-formaat (jjjj-mm-dd)

Land van afgifte certificaat van vakbekwaamheid

Verplicht

Selecteren uit tweelettercode ISO 3166-1 alfa 2

1.2.2.   Antwoord op verzoeken

Wanneer lidstaten een in punt 1.2.1 vermeld verzoek om informatie beantwoorden, gebruiken zij berichten van het volgende formaat (Search Response Message):

Gegevenstype

Gegevensonderdeel

Verplicht of facultatief

Extra beschrijving van het gegevensveld

Lidstaat die het verzoek doet

Lidstaat die het verzoek doet

Verplicht

Selecteren uit tweelettercode ISO 3166-1 alfa 2

Bevoegde autoriteit die het verzoek doet

Identificatiecode van de bevoegde autoriteit die het verzoek doet

Verplicht

Vrije tekst (alfanumeriek)

Lidstaat die antwoord geeft

Lidstaat die antwoord geeft

Verplicht

Selecteren uit tweelettercode ISO 3166-1 alfa 2

Bevoegde autoriteit die antwoord geeft

Bevoegde autoriteit die antwoord geeft

Verplicht

Vrije tekst (alfanumeriek)

Antwoord op verzoeken

Nummer van het verzoek

Verplicht

Vrije tekst (alfanumeriek)

Datum van het antwoord

Verplicht

Numerieke gegevensinvoer in ISO 8601-formaat (jjjj-mm-dd)

Tijdstip van het antwoord

Verplicht

Numeriek gegevensveld in het formaat uu:mm:ss

Resultaten

Status

Verplicht

Mogelijke vermeldingen:

Aangetroffen

Niet aangetroffen

Vervoersmanager

Voornaam

Verplicht

Vrije tekst (alfanumeriek)

Familienaam (-namen)

Verplicht

Vrije tekst (alfanumeriek)

Geboortedatum

Verplicht

Numerieke gegevensinvoer in ISO 8601-formaat (jjjj-mm-dd)

Geboorteplaats

Verplicht

Vrije tekst (alfanumeriek)

Nummer certificaat van vakbekwaamheid

Verplicht

Vrije tekst (alfanumeriek)

Datum van afgifte van het certificaat van vakbekwaamheid

Verplicht

Numerieke gegevensinvoer in ISO 8601-formaat (jjjj-mm-dd)

Land van afgifte van het certificaat van vakbekwaamheid

Verplicht

Selecteren uit tweelettercode ISO 3166-1 alfa 2

 

Aantal beheerde ondernemingen

Verplicht

Numerieke gegevensinvoer

 

Aantal beheerde voertuigen

Verplicht

Numerieke gegevensinvoer

Geschiktheid

Geschiktheid

Verplicht

Mogelijke vermeldingen:

„Niet geschikt”

„Geschikt”

Einddatum tot wanneer de persoon ongeschikt wordt verklaard

Facultatief

Numerieke gegevensinvoer in ISO 8601-formaat (jjjj-mm-dd)

Van toepassing bij de vermelding „Niet geschikt”

1.3.   Bevestiging

Wanneer de lidstaten een bericht ontvangen, gebruiken zij berichten in het volgende formaat (Acknowledgement Message):

Gegevenstype

Gegevensonderdeel

Verplicht of facultatief

Extra beschrijving van het gegevensveld

Lidstaat die de ontvangst bevestigt

Lidstaat die de ontvangst bevestigt

Verplicht

Selecteren uit tweelettercode ISO 3166-1 alfa 2

Bevoegde autoriteit die de ontvangst bevestigt

Identificatiecode van de bevoegde autoriteit die de ontvangst bevestigt

Verplicht

Vrije tekst (alfanumeriek)

Lidstaat van bestemming

Lidstaat van bestemming

Verplicht

Selecteren uit tweelettercode ISO 3166-1 alfa 2

Bevoegde autoriteit van bestemming

Identificatiecode van de bevoegde autoriteit van bestemming

Verplicht

Vrije tekst (alfanumeriek)

Bijzonderheden van het oorspronkelijke bericht

Identificatiecode van het oorspronkelijke bericht

Verplicht

Vrije tekst (alfanumeriek)

Bijzonderheden van de bevestiging

Identificatiecode van de bevestiging

Verplicht

Vrije tekst (alfanumeriek)

Datum van de bevestiging

Verplicht

Numerieke gegevensinvoer in het formaat jjj-mm-dd

Tijdstip van de bevestiging

Verplicht

Numerieke gegevensinvoer in het formaat uu:mm:ss

2.   DE ERRU-ARCHITECTUUR

De onderlinge koppeling gebeurt in de vorm van een xml-berichtenkader dat diensten verleent aan lidstaten door middel van xml-berichten die op betrouwbare, veilige en gechoreografeerde manier worden uitgewisseld.

Het ERRU-systeem bestaat uit een „centrale hub”-architectuur (client-server met intelligente router) en een „peer to peer”-architectuur. De lidstaten kunnen kiezen welke van deze twee architecturen ze gebruiken om xml-berichten op het sTESTA-netwerk uit te wisselen (via https).

Zie figuur 1 voor een visuele weergave van het ERRU-systeem:

Figuur 1

het ERRU-systeem

Image 1

Peer to peer

Centrale hub

Er zijn twee mogelijkheden om berichten mee te delen, afhankelijk van de architectuur die wordt gebruikt door de lidstaten die bij de uitwisseling zijn betrokken: de „centrale hub”-architectuur of de „peer to peer”-architectuur.

De centrale hub wordt beheerd door de Commissie. De Commissie is verantwoordelijk voor de technische werking, het onderhoud en de algemene beveiliging van het sTESTA-netwerk en de centrale hub. Alleen registratiegegevens mogen op deze centrale hub worden opgeslagen. De Commissie heeft geen toegang tot bedrijfsgegevens, behalve voor onderhoud en het verwijderen van bugs.

De lidstaten zijn verantwoordelijk voor hun nationaal systeem. lidstaten die een „peer to peer”-architectuur gebruiken, zijn verantwoordelijk voor de interoperabiliteit van de „peer to peer”-architectuur met de centrale hub.

Voor de onderlinge koppeling via ERRU maken de lidstaten gebruik van:

standaard-internetprotocols (xml, https, xml web services), en

het private netwerk sTESTA van de Commissie.

3.   STATISTIEKEN EN REGISTRATIEGEGEVENS

Lidstaten die gebruikmaken van „peer to peer”-verbindingen stellen de informatie die nodig is voor statistische doeleinden wekelijks ter beschikking van de Commissie.

Om de privacy te garanderen, zijn de gegevens die gebruikt worden voor statistische doeleinden anoniem.

Via registratiegegevens worden alle transacties gevolgd met het oog op toezicht en het verwijderen van bugs, en om statistieken over deze transacties te kunnen opstellen. De volgende types registratiegegevens worden opgeslagen en gevolgd:

toepassingsgegevens (zoals uitgewisselde berichten, inclusief het type bericht, de datum en de structuur van het bericht);

beveiligingsgegevens (zoals pogingen om aan te loggen, raadplegingen van bestanden);

systeemgegevens (zoals systeemstoringen).

De registratiegegevens worden niet langer dan zes maanden bewaard.

Lidstaten die een „peer to peer”-architectuur gebruiken, zijn verantwoordelijk voor registratiegegevens over de transacties die via de „peer to peer”-koppelingen worden uitgevoerd.

De door de lidstaten overeenkomstig artikel 18, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1071/2009 aangewezen nationale contactpunten zijn verantwoordelijk voor de toegang tot de uitgewisselde gegevens en het verdere gebruik en de bijwerking van de gegevens na de toegang.

4.   MINIMAAL DIENSTVERLENINGSNIVEAU

De lidstaten passen de volgende normen inzake minimale dienstverlening toe met betrekking tot ERRU:

4.1.   Beschikbaarheid dienstverlening

24 uur/7 dagen

4.2.   Beschikbaarheid van het technische systeem

98 %

De beschikbaarheid van het technische systeem is het percentage succesvolle transacties per maand.

4.3.   Systeemresponstijd

Maximaal 60 seconden.

Als een systeem niet binnen de vereiste tijd reageert, nemen de lidstaten alle nodige maatregelen om de normale systeemresponstijd te herstellen.

4.4.   Onderhoudsprocedure

De lidstaten stellen de andere lidstaten en de Commissie één week van tevoren via het onderhoudsportaal in kennis van routineonderhoud.

4.5.   Incidentescalatie

Een incident is een situatie waarin het systeem van een lidstaat niet beschikbaar is wegens onvoorziene omstandigheden.

Indien een incident niet binnen 30 minuten kan worden opgelost, dient de lidstaat wiens systeem aan de basis van het incident ligt, de volgende escalatieprocedure te volgen:

a)

hij stelt de andere lidstaten en de Commissie binnen 30 minuten per e-mail in kennis van het incident;

b)

zodra het systeem is hersteld, meldt hij de andere lidstaten en de Commissie per e-mail dat het systeem weer normaal functioneert.


(1)  PB L 300 van 14.11.2009, blz. 72.

(2)  PB L 300 van 14.11.2009, blz. 88.