2.12.2010   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 316/4


VERORDENING (EU) Nr. 1114/2010 VAN DE COMMISSIE

van 1 december 2010

houdende vaststelling van nadere bepalingen voor de toepassing van Verordening (EG) nr. 2494/95 van de Raad met betrekking tot minimumnormen voor de kwaliteit van GICP-wegingen en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2454/97 van de Commissie

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 2494/95 van de Raad van 23 oktober 1995 inzake geharmoniseerde indexcijfers van de consumptieprijzen (1), en met name artikel 3,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De geharmoniseerde indexcijfers van de consumptieprijzen (GICP’s) zijn geharmoniseerde inflatiemaatstaven die de Commissie en de Europese Centrale Bank nodig hebben voor de uitoefening van hun taken uit hoofde van artikel 140 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie. De GICP’s zijn bedoeld om internationale vergelijkingen van de inflatie van de consumptieprijzen te vergemakkelijken. Het zijn belangrijke indicatoren voor het beheer van het monetaire beleid.

(2)

Ingevolge artikel 8, lid 3, van Verordening (EG) nr. 2494/95 moeten de wegingen van de GICP’s worden bijgewerkt met een frequentie die voldoende moet zijn om aan de vergelijkbaarheids- en betrouwbaarheidsvereisten te voldoen. Gewogen GICP’s die met verschillende frequentie worden bijgewerkt, voldoen mogelijk niet aan de vergelijkbaarheids- en betrouwbaarheidsvereisten.

(3)

Bij Verordening (EG) nr. 2454/97 van de Commissie van 10 december 1997 houdende vaststelling van nadere bepalingen voor de toepassing van Verordening (EG) nr. 2494/95 van de Raad met betrekking tot minimumnormen voor de kwaliteit van GICP-wegingen (2) zijn regels vastgesteld om ervoor te zorgen dat de GICP’s worden samengesteld aan de hand van wegingen die voor internationale vergelijkingen voldoende betrouwbaar en relevant zijn. Die regels moeten nu worden gewijzigd om rekening te houden met ontwikkelingen op GICP-gebied. Derhalve vervangen de maatregelen in deze verordening die welke zijn vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 2454/97 en moet laatstgenoemde verordening worden ingetrokken.

(4)

Ingevolge artikel 9 van Verordening (EG) nr. 2494/95 moeten GICP’s prijsindexcijfers van het Laspeyres-type zijn. Wanneer de prijsverhoudingen tussen verschillende goederen en diensten veranderen, kunnen ook de uitgavenpatronen van de consumenten dermate veranderen dat de gewichten van de desbetreffende uitgavengroepen, en in het bijzonder de daaraan ten grondslag liggende hoeveelheden, moeten worden geactualiseerd om de relevantie ervan te waarborgen.

(5)

Ingevolge artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1749/96 van 9 september 1996 inzake initiële maatregelen tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 2494/95 van de Raad inzake geharmoniseerde indexcijfers van de consumptieprijzen (3) moet bij de samenstelling van de GICP’s rekening worden gehouden met prijswijzigingen voor onlangs belangrijk geworden goederen en diensten en de relatieve uitgaven hiervoor.

(6)

Deze verordening is van toepassing onverminderd de minimumnormen voor de behandeling van gewichten voor verzekeringen overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1617/1999 van 23 juli 1999 houdende gedetailleerde regels voor de uitvoering van Verordening (EG) nr. 2494/95 van de Raad wat de minimumnormen voor de behandeling van verzekeringen in het geharmoniseerde indexcijfer van de consumptieprijzen betreft (4).

(7)

Gewichten op het niveau van COICOP/GICP (5) -afdelingen, -groepen en -klassen mogen binnen een jaar niet van maand tot maand verschillen, behalve overeenkomstig de bepalingen van Verordening (EG) nr. 330/2009 van de Commissie van 22 april 2009, wat minimumnormen voor de behandeling van seizoensgebonden producten in de GICP’s betreft (6).

(8)

Deze verordening mag de lidstaten er niet toe verplichten nieuwe statistische enquêtes te houden of meer dan eens in de vijf jaar budgetonderzoeken uit te voeren, aangezien de lidstaten verplicht zijn nationale rekeningen op te stellen in overeenstemming met het Europees systeem van nationale en regionale rekeningen (ESR 1995) (7) en de gewichten per land, die nodig zijn om eurozone- en EU-aggregaten en andere GICP-aggregaten op te stellen, gebaseerd zijn op gegevens uit de nationale rekeningen.

(9)

Overeenkomstig artikel 13 van Verordening (EG) nr. 2494/95 is rekening gehouden met de kosten-batenverhouding.

(10)

Overeenkomstig artikel 5, lid 3, van Verordening (EG) nr. 2494/95 is de Europese Centrale Bank geraadpleegd.

(11)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité voor het Europees statistisch systeem,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Onderwerp

Deze verordening beoogt minimumnormen vast te stellen voor de kwaliteit van GICP-wegingen van de geharmoniseerde indexcijfers van de consumptieprijzen (GICP’s).

Artikel 2

Definities

Voor de doeleinden van deze verordening zijn de volgende definities van toepassing:

1.

de „referentieperiode voor de wegingen” van een GICP is de consumptie- of uitgavenperiode van twaalf maanden, die als basis dient voor de schatting van de gewichten met het oog op de vaststelling van het laatste GICP;

2.

„subindexcijfers” zijn de subindexcijfers die zijn vastgesteld in Verordening (EG) nr. 2214/96 van de Commissie van 20 november 1996 inzake geharmoniseerde indexcijfers van de consumptieprijzen: indiening en verspreiding van subindexcijfers van het GICP (8).

Artikel 3

Minimumnormen voor GICP-wegingen

1.   Elke maand van het lopende jaar t stellen de lidstaten GICP’s op aan de hand van gewichten op subindexcijferniveau die de uitgavenpatronen van de consumenten in de referentieperiode voor de wegingen weerspiegelen en die zo representatief mogelijk zijn voor het uitgavenpatroon van de consumenten in het voorgaande kalenderjaar.

2.   Daartoe toetsen en actualiseren de lidstaten jaarlijks de GICP-gewichten op subindexcijferniveau, rekening houdend met voorlopige gegevens uit de nationale rekeningen over het consumptiepatroon in jaar t–2, behoudens in uitzonderlijke en naar behoren gemotiveerde gevallen, alsmede met beschikbare en relevante informatie uit budgetonderzoeken en andere gegevensbronnen die voldoende betrouwbaar zijn voor GICP-doeleinden.

3.   Voor wegingen onder het subindexcijferniveau, met inbegrip van die voor elementaire productgroepen, zoals gedefinieerd in Verordening (EG) nr. 1749/96, gebruiken de lidstaten gewichten die in geen geval ouder zijn dan zeven jaar.

4.   De lidstaten evalueren jaarlijks of zich tussen de in de leden 2 en 3 bedoelde perioden en de periode t–1 belangrijke en duurzame marktontwikkelingen hebben voorgedaan die de hoeveelheden in de COICOP/GICP-onderverdelingen beïnvloeden, teneinde zo actueel mogelijke gewichten te kunnen schatten. Met name worden de consumptieve bestedingen voor COICOP/GICP-onderverdelingen die als gevolg van administratieve besluiten veranderingen hebben ondergaan en voor producten in zich snel ontwikkelende markten getoetst.

5.   Aanpassingen van de wegingen ingevolge dit artikel worden van kracht vanaf het indexcijfer voor januari van het jaar t. GICP-gewichten voor voorgaande jaren worden niet herzien, hoewel fouten kunnen worden gecorrigeerd in overeenstemming met artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1921/2001 van de Commissie van 28 september 2001 houdende gedetailleerde regels voor de uitvoering van Verordening (EG) nr. 2494/95 van de Raad wat de minimumnormen voor herzieningen van het GICP’s betreft en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2602/2000 (9). In elk geval worden de GICP-gewichten jaarlijks vanaf het indexcijfer voor januari van kracht en worden ze aan de prijzen van de voorgaande maand december aangepast.

Artikel 4

Kwaliteitscontrole

De lidstaten verstrekken de Commissie (Eurostat) op haar verzoek voldoende informatie over de voor de vaststelling van het GICP gebruikte gewichten, de voor de wegingen gebruikte referentieperiode, het resultaat van de jaarlijkse toetsing en de aangebrachte aanpassingen om te beoordelen of zij zich naar deze verordening hebben gevoegd.

Artikel 5

Toepassing

De bepalingen van deze verordening treden uiterlijk vanaf het indexcijfer voor januari 2012 in werking.

Artikel 6

Intrekking

Verordening (EG) nr. 2454/97 wordt met ingang van januari 2012 ingetrokken. Verwijzingen naar de ingetrokken verordening gelden als verwijzingen naar deze verordening.

Artikel 7

Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 1 december 2010.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel BARROSO


(1)  PB L 257 van 27.10.1995, blz. 1.

(2)  PB L 340 van 11.12.1997, blz. 24.

(3)  PB L 229 van 10.9.1996, blz. 3.

(4)  PB L 192 van 24.7.1999, blz. 9.

(5)  Classificatie van individuele verbruiksfuncties, aangepast aan de behoeften van GICP’s.

(6)  PB L 103 van 23.4.2009, blz. 6.

(7)  Verordening (EG) nr. 2223/96 van de Raad van 25 juni 1996 inzake het Europees systeem van nationale en regionale rekeningen in de Gemeenschap, PB L 310 van 30.11.1996, blz. 1.

(8)  PB L 296 van 21.11.1996, blz. 8.

(9)  PB L 261 van 29.9.2001, blz. 49.