31.3.2010   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 84/25


VERORDENING (EU) Nr. 273/2010 VAN DE COMMISSIE

van 30 maart 2010

houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 474/2006 tot opstelling van de communautaire lijst van luchtvaartmaatschappijen waaraan een exploitatieverbod is opgelegd in de Gemeenschap

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gelet op het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gelet op Verordening (EG) nr. 2111/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2005 betreffende de vaststelling van een communautaire lijst van luchtvaartmaatschappijen waaraan een exploitatieverbod binnen de Gemeenschap is opgelegd en het informeren van luchtreizigers over de identiteit van de exploiterende luchtvaartmaatschappij, en tot intrekking van artikel 9 van Richtlijn 2004/36/EG (1), en met name op artikel 4,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Verordening (EG) nr. 474/2006 van de Commissie van 22 maart 2006 is de in hoofdstuk II van Verordening (EG) nr. 2111/2005 bedoelde communautaire lijst opgesteld van luchtvaartmaatschappijen waaraan een exploitatieverbod is opgelegd in de Gemeenschap (2).

(2)

Overeenkomstig artikel 4, lid 3, van Verordening (EG) nr. 2111/2005 heeft een aantal lidstaten de Commissie informatie verstrekt die relevant is voor de actualisering van de communautaire lijst. Ook derde landen hebben relevante informatie meegedeeld. De communautaire lijst moet op basis daarvan worden geactualiseerd.

(3)

De Commissie heeft alle betrokken luchtvaartmaatschappijen rechtstreeks of, wanneer dit praktisch niet mogelijk was, via de autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor regelgevend toezicht op die maatschappijen, in kennis gesteld van de essentiële feiten en overwegingen die aan de basis liggen van haar beslissing om aan deze luchtvaartmaatschappijen een exploitatieverbod op te leggen in de Europese Unie of om de voorwaarden te wijzigen van een exploitatieverbod voor een luchtvaartmaatschappij op de communautaire lijst.

(4)

De Commissie heeft de betrokken luchtvaartmaatschappijen de gelegenheid gegeven om de door de lidstaten overgemaakte documenten te raadplegen, om schriftelijke opmerkingen in te dienen en om binnen tien werkdagen een mondelinge uiteenzetting te geven aan de Commissie en aan het bij Verordening (EEG) nr. 3922/91 van de Raad van 16 december 1991 inzake de harmonisatie van technische voorschriften en administratieve procedures op het gebied van de burgerluchtvaart ingestelde Comité inzake veiligheid van de luchtvaart (3).

(5)

De autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor de uitoefening van het regelgevend toezicht op de betrokken luchtvaartmaatschappijen zijn door de Commissie en, in specifieke gevallen, door een aantal lidstaten geraadpleegd.

(6)

Het Comité inzake veiligheid van de luchtvaart heeft uiteenzettingen bijgewoond van het Europees agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (EASA) en de Commissie over de projecten voor technische bijstand in landen waarop Verordening (EG) nr. 2111/2005 betrekking heeft. Het comité is in kennis gesteld van de verzoeken om verdere technische bijstand en samenwerking, teneinde de administratieve en technische capaciteit van burgerluchtvaartautoriteiten te verbeteren zodat alle gevallen van niet-naleving van toepasselijke internationale normen kunnen worden opgelost.

(7)

Het comité is ook in kennis gesteld van handhavingsacties van het EASA en lidstaten om de blijvende luchtwaardigheid en het onderhoud te garanderen van luchtvaartuigen die in de Europese Unie zijn geregistreerd en worden geëxploiteerd door luchtvaartmaatschappijen die door de burgerluchtvaartautoriteiten van derde landen zijn gecertificeerd.

(8)

Verordening (EG) nr. 474/2006 moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(9)

Sommige lidstaten hebben bepaalde handhavingsmaatregelen genomen op basis van de resultaten van SAFA-platforminspecties van luchtvaartuigen van bepaalde luchtvaartmaatschappijen uit de Europese Unie en op basis van door hun nationale luchtvaartautoriteiten uitgevoerde inspecties en audits van specifieke punten. Zij hebben de Commissie en het Comité inzake veiligheid van de luchtvaart in kennis gesteld van deze maatregelen: op 12 maart 2010 hebben de bevoegde autoriteiten van Spanje hebben de procedure opgestart om het Air Operator Certificate (AOC) van de luchtvaartmaatschappij Baleares Link Express op te schorten en op 12 januari 2010 hebben zij het AOC van de luchtvaartmaatschappij Euro Continental opgeschort; op 28 januari 2010 hebben de bevoegde autoriteiten van Duitsland het AOC van Regional Air Express opgeschort; de bevoegde autoriteiten van het VK hebben meegedeeld dat het AOC van de maatschappij Trans Euro Air Limited op 8 december 2009 is opgeschort; de bevoegde autoriteiten van Slowakije hebben schriftelijk meegedeeld dat het AOC van de maatschappij Air Slovakia op 1 maart 2010 is opgeschort.

(10)

Ten slotte hebben de bevoegde autoriteiten van Letland het Comité inzake veiligheid van de luchtvaart meegedeeld dat zij, ingevolge de ernstige bezorgdheid over de veiligheid van de exploitatie en de permanente luchtwaardigheid van de luchtvaartuigen van het type IL-76 die door de luchtvaartmaatschappij Aviation Company Inversija worden geëxploiteerd, op 26 februari 2010 hebben beslist deze luchtvaartuigen uit het AOC van de luchtvaartmaatschappij Aviation Company Inversija te schrappen en dat het AOC op 16 maart 2010 is opgeschort.

(11)

Overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1543/2006 heeft de Commissie gedetailleerde informatie ontvangen over de acties die door de bevoegde autoriteiten van de Democratische Volksrepubliek Korea (GACA) die verantwoordelijk zijn voor het regelgevend toezicht op Air Koryo en door Air Koryo zelf zijn ondernomen om de in Verordening (EG) nr. 474/2006 vastgestelde veiligheidstekortkomingen te verhelpen.

(12)

In december 2008 heeft de Commissie met GACA overleg gepleegd en een actieplan met corrigerende maatregelen gevraagd van Air Koryo, waarin wordt aangetoond hoe zij de ernstige veiligheidstekortkomingen hebben opgelost die waren vastgesteld tijdens platforminspecties die hebben plaatsgevonden vóór de maatschappij in bijlage A is geplaatst van de lijst van luchtvaartmaatschappijen waaraan een exploitatieverbod in de Europese Unie is opgelegd. Bovendien heeft de Commissie relevante informatie gevraagd waaruit blijkt dat GACA adequaat toezicht heeft uitgeoefend op Air Koryo, overeenkomstig de ICAO-voorschriften.

(13)

In juni 2009 heeft GACA formeel geantwoord en een reeks documenten overgelegd waarin de gevraagde informatie uitgebreid wordt toegelicht. Dit werd gevolgd door een reeks contacten tussen de Commissie en GACA, die het mogelijk hebben gemaakt duidelijkheid te scheppen in de huidige toestand op het gebied van luchtvaartveiligheid in de Democratische Volkrepubliek Korea.

(14)

Uit de documenten die door GACA zijn overgelegd en de besprekingen tussen de Commissie en GACA is gebleken dat Air Koryo kan aantonen dat de luchtvaartuigen van het type Tupolev Tu 204-300 volledig in overeenstemming met de internationale veiligheidsnormen kunnen worden geëxploiteerd, ook wat permanente luchtwaardigheid en exploitatie betreft, en dat GACA in staat is in overeenstemming met de internationale normen toezicht te houden op deze luchtvaartmaatschappij.

(15)

GACA heeft bevestigd dat geen enkel ander type luchtvaartuig uit de vloot van Air Koryo volledig in overeenstemming was met de internationale normen voor vliegtuigapparatuur, met name EGPWS, en dat het geen toestemming heeft verleend met deze types activiteiten uit te voeren in het Europees luchtruim.

(16)

In heel deze periode heeft GACA snel en bereidwillig gereageerd op de verzoeken om informatie van de Commissie. Tijdens een presentatie aan het Comité inzake veiligheid van de luchtvaart op 18 maart 2010 heeft Air Koryo de positieve ontwikkelingen in het bedrijf bevestigd.

(17)

Gezien het voorgaande wordt op basis van de gemeenschappelijke criteria geoordeeld dat Air Koryo toestemming moet krijgen om met de twee luchtvaartuigen van het type Tupolev Tu-204 met registratiekentekens P-632 en P-633 activiteiten uit te oefenen in de Europese Unie zonder exploitatiebeperkingen. Daar de rest van de vloot echter niet voldoet aan de relevante ICAO-voorschriften, mag geen toestemming worden verleend om er activiteiten mee uit te voeren in de Europese Unie zolang niet volledig aan deze voorschriften is voldaan. Derhalve wordt op basis van de gemeenschappelijke criteria geoordeeld dat Air Koryo moet worden opgenomen in bijlage B. Het mag alleen naar de EU vliegen met de twee luchtvaartuigen van het type Typolev Tu-204.

(18)

De bevoegde autoriteiten van Swaziland hebben op 17 december 2009 schriftelijk bewijzen ingediend dat de AOC’s en de exploitatievergunningen van de volgende luchtvaartmaatschappijen zijn ingetrokken: Aero Africa (PTY) Ltd, Jet Africa (PTY) Ltd, Royal Swazi National Airways, Scan Air Charter Ltd en Swazi Express Airways. Deze luchtvaartmaatschappijen hebben hun activiteiten op 8 december 2009 stopgezet.

(19)

Gezien het voorgaande wordt op basis van de gemeenschappelijke criteria geoordeeld dat de bovengenoemde, in Swaziland geregistreerde luchtvaartmaatschappijen uit bijlage A moeten worden geschrapt.

(20)

De onderzoeken die zijn uitgevoerd dor de bevoegde autoriteiten van Frankrijk en door het Europees agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart hebben geverifieerde bewijzen van ernstige veiligheidstekortkomingen bij de in Nigeria gecertificeerde luchtvaartmaatschappij Bellview Airlines opgeleverd.

(21)

De bevoegde autoriteiten van Frankrijk (DGAC) hebben de Commissie meegedeeld dat de bovengenoemde luchtvaartmaatschappij twee luchtvaartuigen van het type Boeing 737-200 in haar vloot had, die in Frankrijk geregistreerd waren onder registratiekentekens F-GHXK en F-GHXL en waarvan het luchtwaardigheidscertificaat in respectievelijk mei en augustus 2008 is verstreken. Deze luchtvaartuigen bevinden zich dan ook niet meer in luchtwaardige toestand.

(22)

Het Europees agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (EASA) heeft de Commissie meegedeeld dat de deel-145 goedkeuring met referentie EASA.145.0172 die het aan deze organisatie had verstrekt, op 8 mei 2009 met onmiddellijke ingang is opgeschort wegens niet-opgeloste veiligheidstekortkomingen die tot verlaagde veiligheidsnormen leiden en de vluchtveiligheid ernstig in gevaar brengen, en dat de intrekking van deze goedkeuring wordt overwogen.

(23)

Er zijn aanwijzingen dat de activiteiten van de in Sierra Leone gecertificeerde luchtvaartmaatschappij Bellview Airlines, een maatschappij die op 22 maart 2006 (4) in bijlage A is geplaatst en op 14 november 2008 (5) weer is geschrapt nadat de bevoegde autoriteiten van Sierra Leone de Commissie hadden meegedeeld dat het AOC van die maatschappij was ingetrokken, zijn overgenomen door de in Nigeria gecertificeerde maatschappij Bellview Airlines.

(24)

Op 22 oktober 2005 heeft in Laos een ongeval plaatsgevonden met het luchtvaartuig van het type Boeing B737-200 met registratiekenteken 5N-BFN, met het volledige verlies van het luchtvaartuig en 117 doden tot gevolg. De bevoegde autoriteiten van Nigeria hebben geen bijzonderheden over het ongeval verstrekt en hebben nog geen onderzoeksverslag over het ongeval vrijgegeven.

(25)

Gezien de bovenvermelde tekortkomingen heeft de Commissie overleg gepleegd met de bevoegde autoriteiten van Nigeria en haar ernstige bezorgdheid uitgedrukt over de veiligheid van de activiteiten en de luchtwaardigheid van Bellview Airlines, en gevraagd om verduidelijking van de situatie en de acties die de autoriteiten en de luchtvaartmaatschappij hebben ondernomen om de vastgestelde tekortkomingen te verhelpen.

(26)

De bevoegde autoriteiten van Nigeria hebben op 19 februari 2010 meegedeeld dat de exploitant houder is van een AOC maar zijn activiteiten heeft stopgezet. De status van de certificaten en de luchtvaartuigen van de luchtvaartmaatschappij hebben zij echter niet meegedeeld.

(27)

Bellview Airlines heeft verzocht te worden gehoord door het Comité inzake veiligheid van de luchtvaart. Deze hoorzitting heeft plaatsgevonden op 18 maart 2010 en de maatschappij werd bijgestaan door de bevoegde autoriteiten van Nigeria (NCAA). Bellview Airlines heeft een AOC voorgelegd dat geldig is tot 22 april 2010 en erbij vermeld dat dit AOC was opgeschort nadat alle erop vermelde luchtvaartuigen waren geschrapt. De NCAA verklaarde dat, volgende de toepasselijke Nigeriaanse wetgeving, de geldigheid van dit AOC was verstreken op 4 december 2009, 60 dagen nadat de activiteiten met het laatste luchtvaartuig waren stopgezet, maar kon geen bewijzen voorleggen dat het AOC was opgeschort of ingetrokken. De NCAA werd dan ook verzocht a) dringend het administratieve besluit van de opschorting of intrekking van het AOC van Bellview Airlines voor te leggen; b) schriftelijk te bevestigen dat het bedrijf momenteel (opnieuw) wordt gecertificeerd door de Nigeriaanse burgerluchtvaartautoriteit; c) schriftelijk te bevestigen dat de Nigeriaanse burgerluchtvaartautoriteit de Commissie formeel in kennis zal stellen van de resultaten van de (nieuwe) certificeringsaudit alvorens een AOC wordt afgegeven.

(28)

De bevoegde autoriteiten van Nigeria hebben de gevraagde informatie op 25 maart 2010 ingediend. Op basis van de gemeenschappelijke criteria wordt dan ook geoordeeld dat in deze fase geen verdere maatregelen hoeven te worden genomen.

(29)

Overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1144/2009 (6) hebben de bevoegde autoriteiten van Egypte vier maandelijkse verslagen voor november en december 2009 en januari en februari 2010 ingediend om de stand van zaken met betrekking tot de tenuitvoerlegging van het plan weer te geven, zoals geverifieerd door deze autoriteiten. Naast deze verslagen, waarin vooral aandacht werd besteed aan platforminspecties van luchtvaartuigen van Egypt Air, zijn op 18 november ook de auditverslagen op het gebied van permanente luchtwaardigheid, vluchtactiviteiten en grondactiviteiten ingediend.

(30)

De bevoegde autoriteiten van Egypte hebben zich er ook toe verbonden informatie te blijven verschaffen over de sluiting van bevindingen die tijdens platforminspecties van luchtvaartuigen van Egypt Air in 2008, 2009 en 2010 zijn uitgevoerd. Daartoe hebben zij relevante correspondentie verstuurd naar bepaalde lidstaten waar platforminspecties van luchtvaartuigen van Egypt Air zijn uitgevoerd. De procedure voor het sluiten van deze bevindingen is aan de gang en wordt regelmatig geverifieerd.

(31)

Overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1144/2009 (7) heeft het Europees agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart, bijgestaan door lidstaten, van 21 tot en met 25 februari 2010 een bezoek gebracht aan Egypte. Tijdens dit bezoek zijn ook de toezichtsactiviteiten van de Egyptische burgerluchtvaartautoriteit (ECAA) beoordeeld, zowel in het algemeen als specifiek na de tenuitvoerlegging van het actieplan met corrigerende maatregelen en de geleidelijke sluiting van de bevindingen met betrekking tot Egypt Air. Tijdens dit bezoek is vastgesteld dat de ECAA in staat was zijn verplichtingen uit hoofde van de ICAO-normen na te komen voor wat betreft het toezicht op exploitanten waaraan het een AOC heeft afgegeven; voorts werd vastgesteld dat verbeteringen mogelijk waren op het vlak van de toezichtsactiviteiten van de ECAA en de opleiding van personeel dat verantwoordelijk is voor het afgeven van vergunningen.

(32)

Tijdens het bezoek is vastgesteld dat Egypt Air bezig is met de tenuitvoerlegging van het actieplan met corrigerende maatregelen. In het algemeen is geen ernstige inbreuk op de ICAO-normen vastgesteld. De Commissie erkent de inspanningen die de luchtvaartmaatschappij heeft geleverd om de acties te voltooien die nodig zijn om de veiligheidssituatie te verbeteren. Gezien het toepassingsgebied en de omvang van het actieplan met corrigerende maatregelen van de luchtvaartmaatschappij en de behoefte aan duurzame/permanente oplossingen voor de talrijke eerder vastgestelde veiligheidstekortkomingen, verzoekt de Commissie de bevoegde autoriteiten van Egypte om maandelijkse verslagen te blijven sturen over de verificatie van de tenuitvoerlegging van het actieplan met corrigerende maatregelen, inclusief die welke betrekking hebben op bevindingen die zijn vastgesteld tijdens het beoordelingsbezoek, en om informatie te verstrekken over het toezicht dat de ECAA uitoefent op deze luchtvaartmaatschappij op het gebied van permanente luchtwaardigheid, onderhoud en activiteiten.

(33)

De lidstaten zullen blijven nagaan of Egypt Air effectief voldoet aan de relevante veiligheidsnormen door, overeenkomstig Verordening (EG) nr. 351/2008, bij de platforminspecties prioriteit te geven aan luchtvaartuigen van deze maatschappij.

(34)

Het bezoek had ook betrekking op een aantal andere Egyptische luchtvaartmaatschappijen. Voor twee andere luchtvaartmaatschappijen, AlMasria Universal Airlines en Midwest Airlines, zijn ernstige veiligheidsproblemen gerapporteerd.

(35)

In het geval van AlMasria Universal Airlines zijn ernstige veiligheidstekortkomingen op het gebied van vluchtactiviteiten en opleiding gesignaleerd, met name wat de kwalificaties en kennis van bepaalde exploitatiebeheerders betreft. Dit is des te belangrijker in het geval van uitbreiding van de vloot van de maatschappij.

(36)

Bij brief van 3 maart 2010 is de luchtvaartmaatschappij AlMasria Universal Airlines verzocht toelichting te verstrekken aan het Comité inzake veiligheid van de luchtvaart. AlMasria heeft op 17 maart 2010 een uiteenzetting gegeven aan het Comité inzake veiligheid van de luchtvaart, die betrekking had op corrigerende maatregelen voor de tekortkomingen welke tijdens het beoordelingsbezoek zijn vastgesteld. Gezien de geplande uitbreiding van de vloot van de maatschappij verzoekt de Commissie de bevoegde autoriteiten van Egypte om maandelijks verslagen in te dienen over de verificatie van de tenuitvoerlegging van de corrigerende maatregelen en om informatie te verstrekken over het toezicht dat de ECAA uitoefent op deze luchtvaartmaatschappij op het gebied van permanente luchtwaardigheid, onderhoud en activiteiten.

(37)

De lidstaten zullen nagaan of AlMasria effectief voldoet aan de relevante veiligheidsnormen door, overeenkomstig Verordening (EG) nr. 351/2008, bij de platforminspecties prioriteit te geven aan luchtvaartuigen van deze maatschappij.

(38)

In het geval van Midwest Airlines zijn er geverifieerde bewijzen van door de bevoegde autoriteiten van Italië vastgestelde veiligheidstekortkomingen met betrekking tot de controle van gewicht en balans op een vlucht van deze maatschappij. Op basis van deze bewijzen heeft Italië besloten de exploitant geen toestemming te verlenen om vluchten uit te voeren (8). Bovendien zijn tijdens het bezoek ook ernstige tekortkomingen vastgesteld inzake operationeel beheer en beheer van het onderhoud, operationele controle en opleiding van bemanningen, en beheer van de permanente luchtwaardigheid, die een invloed hebben op de veiligheid. Daarom wordt op basis van de gemeenschappelijke criteria geoordeeld dat deze luchtvaartmaatschappij niet in staat is de exploitatie en het onderhoud te garanderen overeenkomstig de ICAO-normen. De Egyptische burgerluchtvaartautoriteit heeft tijdens het bezoek meegedeeld dat ze maatregelen heeft genomen om de activiteiten van Midwest Airlines op te schorten.

(39)

Bij brief van 3 maart 2010 is de luchtvaartmaatschappij Midwest Airlines verzocht toelichting te verstrekken aan het Comité inzake veiligheid van de luchtvaart. De bevoegde autoriteiten van Egypte hebben op 15 maart 2010 bewijzen ingediend waaruit blijkt dat het AOC van Midwest Airlines met ingang van 28 februari 2010 is ingetrokken.

(40)

Gezien de actie die de ECAA heeft ondernomen, zijn geen verdere maatregelen nodig. De ECAA wordt verzocht de Commissie informatie te verstrekken over het proces en de resultaten van de hercertificering alvorens een AOC af te geven aan deze maatschappij.

(41)

Overeenkomstig Verordening (EG) nr. 715/2008 zijn de lidstaten aan de hand van regelmatige platformcontroles van luchtvaartuigen van Iran Air die op luchthavens in de Europese Unie zijn geland, blijven controleren of deze maatschappij effectief aan de relevante veiligheidsnormen voldoet. In 2009 hebben Oostenrijk, Frankrijk, Duitsland, Zweden, Italië en het Verenigd Koninkrijk meegedeeld dat zij dergelijke inspecties hebben uitgevoerd. Uit de resultaten van deze inspecties bleek dat de naleving van internationale veiligheidsnormen in de loop van het jaar sterk was achteruitgegaan.

(42)

De Commissie heeft informatie gevraagd aan de bevoegde autoriteiten en de maatschappij teneinde na te gaan hoe de vastgestelde tekortkomingen worden verholpen. De luchtvaartmaatschappij Iran Air heeft in februari 2010 een actieplan ingediend waarin wordt erkend dat het vorige actieplan gebreken vertoonde en heeft de oorzaken daarvan geïdentificeerd en specifieke maatregelen vastgesteld om de vastgestelde tekortkomingen te verhelpen.

(43)

Uit informatie die is ingediend door de bevoegde autoriteiten van Iran (CAO-IRI) die verantwoordelijk zijn voor het regelgevend toezicht op Iran Air blijkt echter dat zij niet kunnen aantonen dat zij effectieve maatregelen hadden genomen om de tekortkomingen te verhelpen die waren vastgesteld tijdens de inspecties in het kader van het SAFA-programma. CAO-IRI was bovendien niet in staat aan te tonen dat passende maatregelen zijn genomen om het hoge aantal ongevallen met luchtvaartuigen die in Iran zijn geregistreerd en worden geëxploiteerd door luchtvaartmaatschappijen die door CAO-IRI zijn gecertificeerd, te doen dalen.

(44)

Voorts heeft CAO-IRI heeft in februari 2010 documenten ingediend waaruit blijkt dat onvoldoende toezicht wordt uitgeoefend op Iran Air wat onderhoud en vluchtinspecties betreft en dat er geen effectief systeem bestaat voor het sluiten van ernstige veiligheidstekortkomingen. Uit de door CAO-IRI ingediende gegevens betreffende ongevallen en incidenten bleek bovendien dat in de voorbije elf maanden een groot aantal ernstige gebeurtenissen met luchtvaartuigen van Iran Air heeft plaatsgevonden, waarvan meer dan de helft betrekking had op luchtvaartuigen van het type Fokker 100. Uit de document bleek echter niet dat CAO-IRI follow-upmaatregelen had genomen.

(45)

In maart 2010 heeft CAO-IRI informatie verstrekt waaruit blijkt dat inspecties hebben plaatsgevonden om te controleren of Iran Air de onderhoudsvoorschriften heeft nageleefd; de bevindingen wezen op problemen met motortoezicht en de prestaties van het kwaliteitssysteem van de maatschappij.

(46)

Tijdens de vergadering van het Comité inzake veiligheid van de luchtvaart van 17 maart 2010 heeft de luchtvaartmaatschappij erkend dat achteruitgang had plaatsgevonden wat de naleving van de normen betreft, maar zij bevestigde dat ze een „Maintenance Control Centre” and „Maintenance Review Board” had opgericht om de luchtwaardigheidsproblemen op te lossen, dat ze de veiligheidsopleiding in alle afdelingen van het bedrijf had verbeterd, dat ze de activiteiten van de afdeling veiligheid en kwaliteit had opgedreven en dat ze veiligheidscomités had opgericht in de afdelingen van het bedrijf. De maatschappij is ook begonnen met een uitgebreid onderzoek van de bedrijfsstructuur, teneinde beter in staat te zijn de veilige exploitatie te garanderen. Uit de resultaten van de platforminspecties van Iran Air die sinds februari 2010 zijn uitgevoerd, blijkt dat de prestaties van de luchtvaartmaatschappij duidelijk zijn verbeterd.

(47)

Rekening houdende met de recente merkelijke verbetering van de SAFA-resultaten, de erkenning door Iran Air dat er behoefte is aan verbetering en de stappen die de maatschappij heeft ondernomen om de vastgestelde veiligheidsproblemen te verhelpen, is de Commissie — gezien het hoge aantal incidenten met luchtvaartuigen van het type Fokker 100 — van oordeel dat de exploitatie van deze luchtvaartuigen in de Europese Unie moet worden opgeschort. De exploitatie van de andere types luchtvaartuigen in de vloot van Iran Air (door CAO/IRI ingediend op 10 maart 2010), namelijk Boeing 747, Airbus A300, A310 en A320, mag niet worden verhoogd boven het huidige niveau (frequenties en bestemmingen) zolang de Commissie niet heeft vastgesteld dat er duidelijke aanwijzingen zijn dat de vastgestelde veiligheidsproblemen effectief zijn opgelost.

(48)

Om deze redenen wordt op basis van de gemeenschappelijke criteria geoordeeld dat de luchtvaartmaatschappij moet worden opgenomen in bijlage B en toestemming moet krijgen om activiteiten uit te voeren in de Europese Unie, voor zover die activiteiten plaatsvinden met de luchtvaartuigen die momenteel worden gebruikt en strikt beperkt blijven tot hun huidige niveau (frequenties en bestemmingen). Bovendien mogen geen activiteiten in de Europese Unie worden uitgevoerd met de vloot luchtvaartuigen van het type Fokker 100.

(49)

De Commissie zal van nabij toezicht blijven houden op de prestaties van Iran Air. De lidstaten zullen nagaan of de relevante veiligheidsnormen effectief worden nageleefd door, overeenkomstig Verordening (EG) nr. 351/2008, bij de platforminspecties prioriteit te geven aan luchtvaartuigen van deze maatschappij. De Commissie is voornemens om, in samenwerking met de lidstaten en het Europees agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart, vóór de volgende vergadering van het Comité inzake veiligheid van de luchtvaart een bezoek ter plaatse af te leggen om na te gaan of de door CAO-IRI en Iran Air aangekondigde maatregelen ten uitvoer worden gelegd.

(50)

De autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor het regelgevend toezicht op Sudan (SCAA) hebben blijk gegeven van onvoldoende bekwaamheid om de ernstige bevindingen die tijdens de door de ICAO in november 2006 uitgevoerde USOAP-audit van Sudan zijn vastgesteld, te verhelpen. De SCAA hebben de Commissie in maart 2008 meegedeeld dat alle ernstige tekortkomingen op het gebied van exploitatie, luchtwaardigheden en personeelsvergunningen zijn gesloten of verholpen. In december 2009 hebben de SCAA de Commissie meegedeeld dat 70 % van de USOAP-bevindingen waren gecorrigeerd overeenkomstig de aanbevelingen van de ICAO.

(51)

Uit informatie die SCAA in december 2009 en maart 2010 aan de Commissie heeft verstrekt, blijkt echter dat een aanzienlijk aantal bevindingen niet zijn opgelost of dat de acties om de bevindingen te sluiten niet effectief zijn gebleken, met name op het gebied van opleiding en kwalificaties van vluchtexploitatie-inspecteurs en met betrekking tot het garanderen dat exploitanten over een goedgekeurde opleidingshandleiding beschikken.

(52)

Kort vóór het fatale ongeval met de Boeing 707 met registratiekenteken ST-AKW heeft SCAA in oktober 2009 een audit van Azza Air Transport uitgevoerd, waaruit bleek dat deze luchtvaartmaatschappij belangrijke tekortkomingen die tijdens de ICAO-audit waren vastgesteld, namelijk het gebrek aan veiligheidsmaatregelen op het vlak van opleiding, niet had rechtgezet. SCAA bevestigde dat zij het AOC jaarlijks hadden verlengd sinds de eerste afgifte ervan in 1996.

(53)

Op 10 december 2009 heeft SCAA de Commissie eveneens meegedeeld dat het AOC van de luchtvaartmaatschappij Air West Company Ltd in juli 2008 terug bij hen was ingeleverd en dat Air West Ltd dus niet langer geregistreerd was als houder van een AOC in de Republiek Sudan. Aangezien deze onderneming niet meer over een AOC beschikt en haar exploitatievergunning derhalve niet als geldig kan worden beschouwd, wordt op basis van de gemeenschappelijke criteria geoordeeld dat Air West Ltd geen ‘luchtvaartmaatschappij’ meer is.

(54)

Aangezien onvoldoende vooruitgang is geboekt met de tenuitvoerlegging van corrigerende maatregelen uit de USOAP-audit en SCAA er niet in geslaagd is te garanderen dat de aangemelde corrigerende maatregelen effectief werden uitgevoerd, wordt op basis van de gemeenschappelijke criteria geoordeeld dat SCAA niet in staat is gebleken aan te tonen dat het de relevante veiligheidsnormen kan toepassen en handhaven; ten gevolge daarvan wordt een exploitatieverbod opgelegd aan alle in de Republiek Sudan gecertificeerde luchtvaartmaatschappijen en worden ze opgenomen in bijlage A.

(55)

Naar aanleiding van het onderzoek van de situatie van Albanian Airlines MAK in november 2009 (9) en overeenkomstig de bepalingen van Verordening (EG) nr. 1144/2009 heeft het Europees agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart het mandaat gekregen een uitgebreide normaliseringsinspectie van Albanië uit te voeren, hetgeen in januari 2010 is gebeurd. Uit het eindverslag van deze inspectie, dat op 7 maart 2010 is bekendgemaakt, blijkt dat ernstige tekortkomingen zijn vastgesteld op alle onderzocht gebieden: 13 gevallen van niet-naleving op het gebied van luchtwaardigheid, waarvan 6 veiligheidsgerelateerd waren; 13 gevallen van niet-naleving op het gebied van vergunningen en medische geschiktheid, waarvan 3 veiligheidsgerelateerd waren; 9 gevallen van niet-naleving op het gebied van vluchtexploitatie, waarvan 6 veiligheidsgerelateerd waren. Bovendien werd een acuut veiligheidsgevaar vastgesteld met betrekking tot het AOC van een van de twee AOC-houders; deze bevinding werd tijdens het bezoek gesloten nadat de DGCA onmiddellijk corrigerende maatregelen had genomen.

(56)

De bevoegde autoriteiten van Albanië (DGCA) werden verzocht verslag uit te brengen aan het Comité inzake veiligheid van de luchtvaart en hebben dit op 18 maart 2010 gedaan.

(57)

Het Comité inzake veiligheid van de luchtvaart heeft nota genomen van het feit dat de bevoegde autoriteiten van Albanië (DGCA) al een actieplan hebben ingediend bij het EASA. De DGCA wordt verzocht erop toe te zien dat dit actieplan aanvaardbaar is voor het EASA en wordt aangespoord om de nodige maatregelen te nemen om dit actieplan effectief ten uitvoer te leggen en daarbij prioriteit te verlenen aan het oplossen van de door het EASA vastgestelde tekortkomingen die een gevaar vormen voor de veiligheid als ze niet onmiddellijk worden gecorrigeerd.

(58)

Aangezien de veiligheidstekortkomingen in Albanië dringend moeten worden opgelost zal de Commissie, wanneer de DGCA geen uitgebreide en effectieve maatregelen treft, verplicht zijn haar verantwoordelijkheden uit te oefenen krachtens artikel 21 van de multilaterale overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten en de Republiek Albanië, Bosnië en Herzegovina, de Republiek Bulgarije, de Republiek Kroatië, de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, de Republiek IJsland, de Republiek Montenegro, het Koninkrijk Noorwegen, Roemenië, de Republiek Servië en de missie van de Verenigde Naties voor interim-bestuur in Kosovo inzake de oprichting van een gemeenschappelijke Europese luchtvaartruimte (ECAA-Overeenkomst), onverminderd eventuele maatregelen uit hoofde van Verordening (EG) nr. 2111/2005.

(59)

TAAG Angolan Airlines mag alleen vluchten exploiteren in Portugal met de luchtvaartuigen van het type Boeing 777-200 met registratiekentekens D2-TED, D2-TEE en D2-TEF en met de vier luchtvaartuigen van het type Boeing B-737-700 met registratiekentekens D2-TBF, D2-TBG, D2-TBH en D2-TBJ onder de voorwaarden die vermeld zijn in overweging (88) van Verordening (EG) nr. 1144/2009 (10). De Commissie heeft de bevoegde autoriteiten van Angola (INAVIC) verzocht informatie te verstrekken over het toezicht op de luchtvaartmaatschappij TAAG Angolan Airlines, met name wat het verstrengde toezicht op de vluchten naar Portugal en de resultaten daarvan betreft.

(60)

INAVIC heeft het Comité inzake veiligheid van de luchtvaart meegedeeld dat het het permanente toezicht op TAAG Angolan Airlines verder heeft geconsolideerd. In 2009 heeft het 34 geplande inspecties van deze luchtvaartmaatschappij uitgevoerd. Bovendien zijn systematisch platforminspecties uitgevoerd vóór elke vlucht van deze maatschappij naar Europa.

(61)

TAAG Angolan Airlines heeft gevraagd te worden gehoord door het Comité inzake veiligheid van de luchtvaart om een update van zijn situatie te geven, hetgeen op 18 maart 2010 is gebeurd. De maatschappij heeft gemeld dat ze in december 2009 opnieuw lid is geworden van IATA en heeft het comité uitgebreide informatie verstrekt waaruit blijkt dat ze goede prestaties heeft geleverd op de verbinding met Lissabon; op basis daarvan vraagt de maatschappij toestemming om de activiteiten in de rest van de EU te mogen hervatten.

(62)

De bevoegde autoriteiten van Portugal (INAC) hebben hun beoordeling ingediend van de resultaten van de platforminspecties van TAAG Angolan Airlines die zij sinds het hernemen van de vluchten naar Lissabon hebben uitgevoerd. INAC heeft meegedeeld dat ongeveer 200 inspecties zijn uitgevoerd sinds TAAG op 1 augustus 2009 zijn activiteiten heeft hervat. INAC heeft bevestigd dat deze inspecties geen veiligheidsproblemen aan het licht hebben gebracht en dat het tevreden is over de activiteiten naar en van Lissabon; INAC kan dan ook de uitbreiding van de activiteiten naar de rest van de EU aanbevelen.

(63)

De maatschappij heeft ook meegedeeld dat ze onderzoek of de apparatuur van haar vloot B737-200 kan worden opgewaardeerd met EGPWS, ELT406, RVSM-capaciteit, deuren voor het bemanningscompartiment, digitale vluchtrecorders en digitale boordweerradars overeenkomstig de internationale veiligheidsnormen, maar dat dit proces, dat aan de gang is, nog niet voltooid is voor de volledige vloot. De maatschappij heeft ook meegedeeld dat zij voornemens is de luchtvaartuigen van het type Boeing B747-300 geleidelijk uit gebruik te nemen, met name wegens de lagere operationele betrouwbaarheid.

(64)

Rekening houdende met de in punt 62 vermelde aanbeveling en de positieve resultaten van platformcontroles van luchtvaartuigen van deze maatschappij, wordt daarom op basis van de gemeenschappelijke criteria geoordeeld dat TAAG in bijlage B moet blijven voor de drie luchtvaartuigen van het type Boeing 777 met registratiekentekens D2-TED, D2-TEE en D2-TEF en voor de vier luchtvaartuigen van het type Boeing B737-700 met registratiekentekens D2-TBF, D2-TBG, D2-TBH en D2-TBJ, en dat de huidige exploitatiebeperkingen, waarbij deze luchtvaartuigen alleen mogen worden gebruikt voor vluchten naar Lissabon, moeten worden opgeheven. Het is echter noodzakelijk dat op passende wijze wordt nagegaan of de activiteiten van deze luchtvaartmaatschappij in de Europese Unie voldoen aan de relevante veiligheidsnormen door, overeenkomstig Verordening (EG) nr. 351/2008, bij het uitvoeren van platforminspecties prioriteit te verlenen aan luchtvaartuigen van deze maatschappij.

(65)

INAVIC heeft verdere vooruitgang gemeld bij het oplossen van de bevindingen die nog open stonden na de laatste veiligheidsbeoordeling in juni 2009. INAVCIC heeft met name de Angolese luchtvaartveiligheidsregels aangepast aan de recentste wijzigingen van de ICAO-normen, zijn toezichtsprogramma geconsolideerd en twee aanvullende gekwalificeerde vluchtexploitatie-inspecteurs in dienst genomen.

(66)

INAVIC heeft ook vooruitgang gemeld op het vlak van de hercertificering van Angolese luchtvaartmaatschappijen, een proces dat naar verwachting tegen eind 2010 zal zijn voltooid; INAVIC heeft aangegeven dat de betreffende luchtvaartmaatschappijen hun activiteiten tegen die datum zullen stopzetten als ze niet worden gehercertificeerd overeenkomstig de Angolese luchtvaartveiligheidsregels. Behalve TAAG Angolan Airlines is tot dusver echter nog geen enkele luchtvaartmaatschappij gehercertificeerd.

(67)

INAVIC heeft laten weten dat de toezichtsactiviteiten in de loop van het hercertificeringsproces veiligheidsproblemen en schendingen van de geldende veiligheidsregels aan het licht hebben gebracht, hetgeen INAVIC genoopt heeft om passende handhavingsmaatregelen te nemen. Het AOC van Air Gemini is ingetrokken in december 2009 en dat van PHA en SAL in februari 2010. De AOC’s van Giraglobo, Mavewa en Airnave zijn opgeschort in februari 2010. INAVIC heeft echter geen bewijzen van de intrekking van deze certificaten voorgelegd.

(68)

De Commissie spoort INAVIC dringend aan om de hercertificering van de Angolese luchtvaartmaatschappijen met vastberadenheid en aandacht voor de in de loop van dit proces geïdentificeerde veiligheidsrisico's voort te zetten. Op basis van de gemeenschappelijke criteria wordt geoordeeld dat de andere luchtvaartmaatschappijen onder de regelgevende bevoegdheid van INAVIC, Aerojet, Air26, Air Gicango, Air Jet, Air Nave, Alada, Angola Air Services, Diexim, Gira Globo, Heliang, Helimalongo, Mavewa, Rui & Conceicao, Servisair, Sonair, Air Gemini, PHA en SAL, in bijlage A moeten blijven.

(69)

De bevoegde autoriteiten van de Russische Federatie hebben de Commissie op 19 februari 2010 meegedeeld dat ze hun besluit van 25 april 2008, waarbij ze 13 Russische luchtvaartmaatschappijen hebben verboden om vluchten naar de Europese Unie uit te voeren met bepaalde luchtvaartuigen op hun AOC, hebben gewijzigd. Deze luchtvaartuigen waren niet uitgerust om internationale vluchten volgens de ICAO-normen uit te voeren (niet uitgerust met TAWS/E-GPWS) en/of hun luchtwaardigheidscertificaat was verstreken en/of niet vernieuwd.

(70)

Volgens het nieuwe besluit mogen geen vluchten naar, in of uit de Europese Unie worden uitgevoerd met de volgende luchtvaartuigen:

a)

Aircompany Yakutia: Antonov AN-140: RA-41250; AN-24RV: RA-46496, RA-46665, RA-47304, RA-47352, RA-47353, RA-47360; AN-26: RA-26660;

b)

Atlant Soyuz: Tupolev TU-154M: RA-85672 en RA-85682;

c)

Gazpromavia: Tupolev TU-154M: RA-85625 en RA-85774; Yakovlev Yak-40: RA-87511, RA-88186 en RA-88300; Yak-40K: RA-21505 en RA-98109; Yak-42D: RA-42437; alle (22) helikopters Kamov Ka-26 (registratiekentekens onbekend); alle (49) helikopters Mi-8 (registratiekentekens onbekend); alle (11) helikopters Mi-171 (registratiekentekens onbekend); alle (8) helikopters Mi-2 (registratiekentekens onbekend); de (1) helikopter EC-120B: RA-04116;

d)

Kavminvodyavia: Tupolev TU-154B: RA-85307, RA-85494 en RA-85457;

e)

Krasnoyarsky Airlines: het luchtvaartuig van het type TU-154M RA-85682 dat voorheen was ingeschreven op het AOC van Krasnoyarsky Airlines, dat in 2009 werd ingetrokken, wordt momenteel geëxploiteerd door een andere in de Russische Federatie gecertificeerde luchtvaartmaatschappij;

f)

Kuban Airlines: Yakovlev Yak-42: RA-42331, RA-42336, RA-42350, RA-42538, en RA-42541;

g)

Orenburg Airlines: Tupolev TU-154B: RA-85602; alle TU-134 (registratiekentekens onbekend); alle Antonov An-24 (registratiekentekens onbekend); alle An-2 (registratiekentekens onbekend); alle helikopters Mi-2 (registratiekentekens onbekend); alle helikopters Mi-8 (registratiekentekens onbekend);

h)

Siberia Airlines: Tupolev TU-154M: RA-85613, RA-85619, RA-85622 en RA-85690;

i)

Tatarstan Airlines: Yakovlev Yak-42D: RA-42374, RA-42433; alle Tupolev TU-134A including: RA-65065, RA-65102, RA-65691, RA-65970 en RA-65973; alle Antonov AN-24RV inclusief: RA-46625 en RA-47818; de luchtvaartuigen van het type AN24RV met registratiekentekens RA-46625 en RA-47818 worden momenteel geëxploiteerd door een andere Russische maatschappij;

j)

Ural Airlines: Tupolev TU-154B: RA-85508 (de luchtvaartuigen RA-85319, RA-85337, RA-85357, RA-85375, RA-85374 en RA-85432 worden momenteel niet geëxploiteerd om financiële redenen);

k)

UTAir: Tupolev TU-154M: RA-85733, RA-85755, RA-85806, RA-85820; alle (25) TU-134: RA-65024, RA-65033, RA-65127, RA-65148, RA-65560, RA-65572, RA-65575, RA-65607, RA-65608, RA-65609, RA-65611, RA-65613, RA-65616, RA-65620, RA-65622, RA-65728, RA-65755, RA-65777, RA-65780, RA-65793, RA-65901, RA-65902, en RA-65977; de luchtvaartuigen RA-65143 en RA-65916 worden geëxploiteerd door een andere Russische maatschappij; alle (1) TU-134B: RA-65726; alle (10) Yakovlev Yak-40: RA-87348 (momenteel niet geëxploiteerd om financiële redenen), RA-87907, RA-87941, RA-87997, RA-88209, RA-88227 en RA-88280; alle helikopters Mil-26: (registratiekentekens onbekend); alle helikopters Mil-10: (registratiekentekens onbekend); alle helikopters Mil-8 (registratiekentekens onbekend); alle helikopters AS-355 (registratiekentekens onbekend); alle helikopters BO-105 (registratiekentekens onbekend); de luchtvaartuigen van het type AN-24B: RA-46388, de luchtvaartuigen RA-46267 en RA-47289 en de luchtvaartuigen van het type AN-24RV RA-46509, RA-46519 en RA-47800 worden geëxploiteerd door een andere Russische maatschappij;

l)

Rossija (STC Russia): Tupolev TU-134: RA-65979, de luchtvaartuigen RA-65904, RA-65905, RA-65911, RA-65921 and RA-65555 worden geëxploiteerd door een andere Russische maatschappij; TU-214: de luchtvaartuigen RA-64504 en RA-64505 worden geëxploiteerd door een andere Russische maatschappij; Ilyushin IL-18: de luchtvaartuigen RA-75454 en RA-75464 worden geëxploiteerd door een andere Russische maatschappij; Yakovlev Yak-40: RA-87203, RA-87968, RA-87971, en RA-88200 worden geëxploiteerd door een andere Russische maatschappij.

(71)

Overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1144/2009 hebben het Europees agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart en de lidstaten in december 2009 een bezoek gebracht aan de Republiek Jemen om de veiligheidssituatie van Yemenia te controleren, na te gaan of de internationale veiligheidsnormen worden nageleefd en te beoordelen of CAMA in staat is het toezicht op de veiligheid van de burgerluchtvaart in Jemen te garanderen.

(72)

Uit het beoordelingsbezoek bleek dat CAMA in staat is effectief toezicht uit te oefenen op Yemenia Yemen Airways en kan garanderen dat luchtvaartmaatschappijen waaraan het een AOC afgeeft in staat zijn hun activiteiten veilig uit te voeren overeenkomstig de ICAO-normen; voorts bleek dat de controle en het toezicht op de activiteiten van Yemenia Yemen Airways voldoende was om te garanderen dat deze maatschappij haar activiteiten uitvoert overeenkomstig de voorwaarden van haar AOC.

(73)

Gezien de resultaten van het beoordelingsbezoek hoeft in deze fase geen verdere actie te worden ondernomen. De Commissie zal de prestaties van de maatschappij op de voet blijven volgen en spoort de autoriteiten van Jemen aan om hun inspanningen in het kader van het onderzoek naar het ongeval op 30 juni 2009 met vlucht 626 van Yemenia Yemen Airways voort te zetten. De lidstaten zullen nagaan of de relevante veiligheidsnormen effectief worden nageleefd door, overeenkomstig Verordening (EG) nr. 351/2008, bij de platforminspecties prioriteit te geven aan luchtvaartuigen van deze maatschappij.

(74)

Er zijn geverifieerde aanwijzingen dat de autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor het toezicht op de in de Filipijnen gecertificeerde luchtvaartmaatschappijen onvoldoende in staat zijn veiligheidsproblemen op te lossen; voorts zijn er onvoldoende aanwijzingen dat de in de Republiek der Filipijnen gecertificeerde luchtvaartmaatschappijen de toepasselijke veiligheidsnormen en aanbevolen praktijken van de ICAO naleven, zoals blijkt uit de resultaten van de audit van de Filipijnen die de ICAO in oktober 2009 heeft uitgevoerd in het kader van haar Universal Safety Oversight Audit Programme (USOAP) en uit de herhaaldelijke verlaging van de rating van de Filipijnen door de bevoegde autoriteiten van de Verenigde Staten van Amerika.

(75)

Naar aanleiding van de USOAP-audit van de Filipijnen in oktober 2009 heeft de ICAO alle staten die partij zijn bij het Verdrag van Chicago op de hoogte gebracht van een ernstige veiligheidstekortkoming met betrekking tot het veiligheidstoezicht op maatschappijen en luchtvaartuigen die in de Filipijnen zijn geregistreerd (11), namelijk dat 47 exploitanten in de Filipijnen, waaronder internationale luchtvaartmaatschappijen, actief zijn op basis van Air Carrier Operator Certificates die zijn afgegeven overeenkomstig ingetrokken administratieve orders. De bevoegde autoriteiten van de Filipijnen hebben geen enkel type uitvoeringsplan of overgangsplan opgesteld voor de certificering van de resterende luchtvaartexploitanten overeenkomstig de burgerluchtvaartregels die deze administratieve orders hebben vervangen. Bovendien hebben de bevoegde autoriteiten van de Filipijnen al meer dan een jaar geen toezichtsinspecties van luchtvaartexploitanten meer uitgevoerd. De actieplannen met corrigerende maatregelen die deze autoriteiten aan de ICAO hebben voorgesteld, werden als ontoereikend beschouwd om deze ernstige veiligheidstekortkoming op te lossen, waardoor tot op heden nog steeds niet is verholpen.

(76)

Bovendien kent de Federal Aviation Administration (FAA) van het departement vervoer van de VS nog steeds een veiligheidrating van categorie twee toe aan de Filipijnen in het kader van het IASA-programma, hetgeen aangeeft dat de Republiek der Filipijnen de internationale veiligheidsnormen van de ICAO niet naleeft.

(77)

Uit de door de ICAO gepubliceerde ernstige veiligheidstekortkoming blijkt dat de bevoegde autoriteiten van de Filipijnen niet in staat zijn gebleken het actieplan met corrigerende maatregelen dat zij op 13 oktober 2008 aan de Commissie hebben voorgesteld (12), en dat tegen 31 maart 2009 moest zijn voltooid, actieplan tijdig uit te voeren.

(78)

Gelet op de door de ICAO gepubliceerde ernstige veiligheidstekortkoming heeft de Commissie het overleg met de bevoegde autoriteiten van de Filipijnen voortgezet en haar ernstige bezorgdheid uitgedrukt over de veiligheid van de activiteiten van alle luchtvaartmaatschappijen met een licentie die door dat land is afgegeven; de Commissie heeft ook verduidelijking gevraagd omtrent de acties die de bevoegde autoriteiten van de Filipijnen hebben ondernomen om de vastgestelde veiligheidstekortkomingen te verhelpen.

(79)

De bevoegde autoriteiten van de Filipijnen (CAAP) hebben tussen januari en maart 2010 documenten ingediend, maar niet alle gevraagde informatie, noch bewijzen waaruit blijkt dat de veiligheidstekortkomingen op passende wijze zijn verholpen.

(80)

CAAP is op 18 maart 2010 gehoord door het Comité inzake veiligheid van de luchtvaart en heeft bevestigd dat 20 luchtvaartmaatschappijen nog steeds actief zijn met AOC’s die zijn afgegeven krachtens de ingetrokken administratieve orders; dit zal zo blijven tot deze maatschappijen opnieuw worden gecertificeerd of uiterlijk tot 1 december 2010. Het gaat om de volgende maatschappijen: Aerowurks Aerial Spraying Services, Airtrack Agricultural Corp., Asia Aircraft Overseas, Philippines Inc., Aviation Technology Innovators Inc., Bendice Transport Management Inc., Canadian Helicopter Philippines Inc., CM Aero, Cyclone Airways, INAEC Aviation Corp., Macro Asia Air Taxi Services, Omni Aviation, Corp., Philippine Agricultural Aviation Corp., Royal Air Charter Services Inc., Royal Star Aviation Inc., Southstar Aviation Company, Subic International Air Charter Inc., Subic Seaplane Inc.. Bovendien bevestigde CAAP dat het AOC van een aanzienlijk aantal van deze maatschappijen is vervallen, maar dat ze nog steeds actief zijn op basis van tijdelijke vrijstellingen. Met name de maatschappij Pacific East Asia Cargo Airlines Inc. voert nog steeds internationale vrachtvluchten uit met grote luchtvaartuigen van het type Boeing B727, hoewel haar AOC, dat op 31 maart 2008 was afgegeven op basis van de ingetrokken administratieve orders, verstreken is op 30 maart 2009; op 16 december 2009 is echter een vrijstelling verleend aan de maatschappij, waarbij ze voor een periode van hoogstens 90 dagen, die verstrijkt op 16 maart 2010, geen AOC hoeft te hebben. CAAP kon op 18 maart 2010 niet bevestigen of deze maatschappij uiteindelijk haar activiteiten had stopgezet.

(81)

CAAP heeft meegedeeld dat de volgende negen AOC’s zijn vervallen of niet zijn verlengd: Beacon, Corporate Air, Frontier Aviation Corp., Mora Air Service Inc., Pacific Airways Corp., Pacific Alliance Corp., Topflite Airways Inc., World Aviation Corp. en Yokota Aviation Corp. CAAP heeft echter geen bewijzen voorgelegd waaruit blijkt dat het AOC van deze maatschappijen is ingetrokken en dat ze dus niet langer bestaan.

(82)

CAAP heeft aangegeven dat het begin 2009 met een hercertificeringsproces is begonnen en dat 21 luchtvaartmaatschappijen al opnieuw zijn gecertificeerd overeenkomstig de burgerluchtvaartregels die in 2008 van kracht zijn geworden. Het gaat om de volgende maatschappijen: Air Philippines Corp., Aviatour's Fly'n Inc., Cebu Pacific Air, Chemtrad Aviation Corp., Far East Aviation Services, F.F. Cruz & Company Inc., Huma Corp., Interisland Airlines Inc., Island Aviation, Lion Air Inc., Mindanao Rainbow Agricultural Development Services, Misibis Aviation and Development Corp., Philippine Airlines, South East Asian Airlines Inc., Spirit of Manila Airlines Corp., TransGlobal Airways Corp., WCC Aviation Company, Zenith Air Inc., Zest Airways Inc.. CAAP heeft echter niet aangetoond dat dit hercertificeringsproces degelijk is. CAAP kon de volledige certificaten van al deze maatschappijen niet voorleggen; zo was het niet mogelijk het nummer en de registratiekentekens van de volgende gehercertificeerde maatschappijen te achterhalen: Zest Airways Inc., Lion Air, Inc., Aviatour's Fly'sn Inc., Misibis Aviation en Development Corp. Bovendien heeft CAAP geen pre-certificeringsaudit uitgevoerd en niet aangetoond dat de activiteiten en het onderhoud van de maatschappijen voorafgaand aan hun hercertificering voldoende is onderzocht teneinde aan te tonen dat de goedgekeurde handleidingen effectief worden toegepast en de activiteiten en het onderhoud van deze maatschappijen voldoen aan de toepasselijke veiligheidsnormen. Bovendien kon CAAP niet aantonen dat adequaat post-certificeringstoezicht wordt uitgeoefend op de gehercertificeerde maatschappijen aangezien de toezichtsplannen die het heeft ingediend met betrekking tot luchtwaardigheid en vergunningen voor het jaar 2010 geen melding maken van een datum voor de geplande activiteiten.

(83)

Philippines Airlines heeft gevraagd door het Comité inzake veiligheid van de luchtvaart te worden gehoord, hetgeen gebeurd is op 18 maart 2010. De maatschappij heeft een presentatie gegeven van haar activiteiten en het hercertificeringsproces dat ze in 2009 heeft doorlopen tot de afgifte van haar nieuwe AOC op 9 oktober 2009, waaruit blijkt dat ze voldoet aan de burgerluchtvaartregels die in 2008 van kracht zijn geworden. De maatschappij heeft een presentatie gegeven van de verificaties die zijn uitgevoerd voorafgaand aan de hercertificering en heeft bevestigd dat deze waren toegespitst op de herziening en goedkeuring van nieuwe handleidingen en procedures. De maatschappij heeft ook aangegeven dat CAAP, voorafgaand aan de hercertificering, geen uitgebreide audit ter plaatse heeft uitgevoerd en dat CAAP nog geen audit van haar activiteiten heeft uitgevoerd. Philippines Airlines heeft verklaard dat het geen vluchten naar de EU uitvoert en heeft aangegeven dat beperkingen zijn opgelegd aan haar activiteiten naar de Verenigde Staten na de verlaging van de rating van de Filipijnen door de FAA; de maatschappij mag namelijk geen extra routes bedienen en geen andere luchtvaartuigen gebruiken op de routes die zij momenteel exploiteert.

(84)

Cebu Pacific Airlines heeft gevraagd door het Comité inzake veiligheid van de luchtvaart te worden gehoord, hetgeen gebeurd is op 18 maart 2010. De maatschappij heeft een presentatie gegeven van haar activiteiten en het hercertificeringsproces dat ze in 2009 heeft doorlopen tot de afgifte van haar nieuwe AOC op 25 november 2009, waaruit blijkt dat ze voldoet aan de burgerluchtvaartregels die in 2008 van kracht zijn geworden. De maatschappij heeft een presentatie gegeven van de verificaties die zijn uitgevoerd voorafgaand aan de hercertificering en heeft met name bevestigd dat het verkregen certificaat een nieuwe goedkeuring omvat om gevaarlijke goederen te vervoeren, hoewel CAAP geen audit op dit gebied heeft uitgevoerd. De maatschappij heeft echter verklaard dat zij er vrijwillig van afziet gebruik te maken van die goedkeuring. Cebu Pacific verklaarde dat het, ingevolge de verlaging van de rating van de Filipijnen door de VS, geen vluchten naar de Verenigde Staten mag uitvoeren. De maatschappij heeft voorts aangegeven dat zij niet voornemens is vluchten naar de EU te exploiteren.

(85)

De Commissie erkent de inspanningen die de twee maatschappijen recent op gang hebben gebracht om de veiligheid van hun activiteiten te garanderen en erkent eveneens dat deze maatschappijen interne maatregelen hebben getroffen om de veiligheid te verbeteren. De Commissie is klaar om een bezoek te brengen aan deze exploitanten, samen met de lidstaten en het Europees agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart, teneinde na te gaan of ze aan de internationale veiligheidsnormen voldoen.

(86)

De Commissie erkent ook de inspanningen die de bevoegde autoriteiten recent op gang hebben gebracht om het burgerluchtvaartsysteem in de Filipijnen te hervormen, alsook de stappen die zijn ondernomen om de door de FAA en de ICAO gerapporteerde veiligheidstekortkomingen te verhelpen. In afwachting van de effectieve uitvoering van adequate corrigerende maatregelen om de door de ICAO vastgestelde ernstige veiligheidstekortkomingen te verhelpen, wordt op basis van de gemeenschappelijke criteria echter geoordeeld dat de bevoegde autoriteiten van de Filipijnen in deze fase niet in staat zijn de relevante veiligheidsnormen toe te passen en te handhaven voor alle luchtvaartmaatschappijen die onder hun regelgevende controle staan. Derhalve moet een exploitatieverbod worden opgelegd aan alle in de Filipijnen gecertificeerde luchtvaartmaatschappijen en moeten ze worden opgenomen in bijlage A.

(87)

De Commissie is echter van oordeel dat de recente wijzigingen in het management van CAAP en de concrete acties die dit nieuwe management onmiddellijk heeft genomen, waaronder de indienstname van 23 gekwalificeerde inspecteurs en het gebruik van significante technische bijstand door de ICAO, aantonen dat dit land bereid is om de door de FAA en de ICAO vastgestelde veiligheidstekortkomingen snel te verhelpen en de weg vrij te maken voor een succesvolle oplossing van deze problemen. De Commissie is bereid de inspanningen van de Filipijnen te ondersteunen via een beoordelingsbezoek dat onder meer betrekking heeft op de veiligheidsprestaties van de exploitanten, teneinde de vastgestelde ernstige veiligheidstekortkomingen te verhelpen.

(88)

Ondanks specifieke verzoeken van de Commissie is zij niet in kennis gesteld van bewijzen dat de overige luchtvaartmaatschappijen die in de communautaire lijst van 26 november 2009 zijn vermeld en de autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor regelgevend toezicht op die luchtvaartmaatschappijen, passende corrigerende maatregelen volledig ten uitvoer hebben gelegd. Op basis van de gemeenschappelijke criteria wordt geoordeeld dat het exploitatieverbod (bijlage A) of de exploitatiebeperkingen (bijlage B) die aan deze luchtvaartmaatschappijen zijn opgelegd, moeten worden gehandhaafd.

(89)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité inzake veiligheid van de luchtvaart,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EG) nr. 474/2006 wordt als volgt gewijzigd:

1.

Bijlage A wordt vervangen door bijlage A bij deze verordening.

2.

Bijlage B wordt vervangen door bijlage B bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 30 maart 2010.

Voor de Commissie,

namens de voorzitter,

Siim KALLAS

Vicevoorzitter


(1)  PB L 344 van 27.12.2005, blz. 15.

(2)  PB L 84 van 23.3.2006, blz. 14.

(3)  PB L 373 van 31.12.1991, blz. 4.

(4)  Overwegingen (75) tot en met (86) van Verordening (EG) nr. 474/2006 van 22 maart 2006, PB L 84 van 23.3.2006, blz. 19-21.

(5)  Overweging (21) van Verordening (EG) nr. 1131/2008 van 14 november 2008, PB L 306 van 15.11.2008, blz. 49.

(6)  PB L 312 van 27.11.2009, blz. 16.

(7)  PB L 312 van 27.11.2009, blz. 16.

(8)  De Italiaanse burgerluchtvaartautoriteit (ENAC) heeft Midwest Airlines op 5.2.2010 op de hoogte gebracht van deze veiligheidstekortkomingen die vervolgens geleid hebben tot de intrekking van de vergunning om de vlucht uit te voeren.

(9)  Overwegingen (10) tot en met (16) van Verordening (EG) nr. 1144/2009 van 26 november 2009, PB L 312 van 27.11.2009, blz. 17.

(10)  PB L 312 van 27.11.2009, blz. 24.

(11)  ICAO-bevinding OPS/01.

(12)  Overweging (16) van Verordening (EG) nr. 1131/2008 van 14 november 2008, PB L 306 van 15.11.2008, blz. 49.


BIJLAGE A

LIJST VAN LUCHTVAARTMAATSCHAPPIJEN WAARAAN EEN VOLLEDIG EXPLOITATIEVERBOD IS OPGELEGD IN DE GEMEENSCHAP  (1)

Naam van de juridische entiteit van de luchtvaartmaatschappij, zoals vermeld op haar AOC (en handelsnaam, indien verschillend)

Nummer van het Air Operator Certificate (AOC) of van de exploitatievergunning

ICAO-identificatienummer van de luchtvaartmaatschappij

Land van de exploitant

ARIANA AFGHAN AIRLINES

AOC 009

AFG

Afghanistan

SIEM REAP AIRWAYS INTERNATIONAL

AOC/013/00

SRH

Koninkrijk Cambodja

SILVERBACK CARGO FREIGHTERS

Onbekend

VRB

Republiek Rwanda

Alle luchtvaartmaatschappijen die zijn gecertificeerd door de autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor regelgevend toezicht in Angola, behalve TAAG Angola Airlines, dat in bijlage B is opgenomen

 

 

Republiek Angola

AEROJET

015

Onbekend

Republiek Angola

AIR26

004

DCD

Republiek Angola

AIR GEMINI

002

GLL

Republiek Angola

AIR GICANGO

009

Onbekend

Republiek Angola

AIR JET

003

MBC

Republiek Angola

AIR NAVE

017

Onbekend

Republiek Angola

ALADA

005

RAD

Republiek Angola

ANGOLA AIR SERVICES

006

Onbekend

Republiek Angola

DIEXIM

007

Onbekend

Republiek Angola

GIRA GLOBO

008

GGL

Republiek Angola

HELIANG

010

Onbekend

Republiek Angola

HELIMALONGO

011

Onbekend

Republiek Angola

MAVEWA

016

Onbekend

Republiek Angola

PHA

019

Onbekend

Republiek Angola

RUI & CONCEICAO

012

Onbekend

Republiek Angola

SAL

013

Onbekend

Republiek Angola

SERVISAIR

018

Onbekend

Republiek Angola

SONAIR

014

SOR

Republiek Angola

Alle luchtvaartmaatschappijen die gecertificeerd zijn door de autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor regelgevend toezicht in Benin

 

Republiek Benin

AERO BENIN

PEA No 014/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS

Onbekend

Republiek Benin

AFRICA AIRWAYS

Onbekend

AFF

Republiek Benin

ALAFIA JET

PEA No 014/ANAC/MDCTTTATP-PR/DEA/SCS

N/A

Republiek Benin

BENIN GOLF AIR

PEA No 012/MDCTTP-PR/ANAC/DEA/SCS.

Onbekend

Republiek Benin

BENIN LITTORAL AIRWAYS

PEA No 013/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS.

LTL

Republiek Benin

COTAIR

PEA No 015/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS.

COB

Republiek Benin

ROYAL AIR

PEA No 11/ANAC/MDCTTP-PR/DEA/SCS

BNR

Republiek Benin

TRANS AIR BENIN

PEA No 016/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS

TNB

Republiek Benin

Alle luchtvaartmaatschappijen die gecertificeerd zijn door de autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor regelgevend toezicht in de Republiek Congo

 

 

Republiek Congo

AERO SERVICE

RAC06-002

RSR

Republiek Congo

EQUAFLIGHT SERVICES

RAC 06-003

EKA

Republiek Congo

SOCIETE NOUVELLE AIR CONGO

RAC 06-004

Onbekend

Republiek Congo

TRANS AIR CONGO

RAC 06-001

Onbekend

Republiek Congo

Alle luchtvaartmaatschappijen die gecertificeerd zijn door de autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor regelgevend toezicht in de Democratische Republiek Congo (RDC)

 

Democratische Republiek Congo (RDC)

AFRICAN AIR SERVICES COMMUTER

409/CAB/MIN/TVC/051/09

Onbekend

Democratische Republiek Congo (RDC)

AIR KASAI

409/CAB/MIN/TVC/036/08

Onbekend

Democratische Republiek Congo (RDC)

AIR KATANGA

409/CAB/MIN/TVC/031/08

Onbekend

Democratische Republiek Congo (RDC)

AIR TROPIQUES

409/CAB/MIN/TVC/029/08

Onbekend

Democratische Republiek Congo (RDC)

BLUE AIRLINES

409/CAB/MIN/TVC/028/08

BUL

Democratische Republiek Congo (RDC)

BRAVO AIR CONGO

409/CAB/MIN/TC/0090/2006

BRV

Democratische Republiek Congo (RDC)

BUSINESS AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/048/09

Onbekend

Democratische Republiek Congo (RDC)

BUSY BEE CONGO

409/CAB/MIN/TVC/052/09

Onbekend

Democratische Republiek Congo (RDC)

CETRACA AVIATION SERVICE

409/CAB/MIN/TVC/026/08

CER

Democratische Republiek Congo (RDC)

CHC STELLAVIA

409/CAB/MIN/TC/0050/2006

Onbekend

Democratische Republiek Congo (RDC)

COMPAGNIE AFRICAINE D’AVIATION (CAA)

409/CAB/MIN/TVC/035/08

Onbekend

Democratische Republiek Congo (RDC)

DOREN AIR CONGO

409/CAB/MIN/TVC/0032/08

Onbekend

Democratische Republiek Congo (RDC)

ENTREPRISE WORLD AIRWAYS (EWA)

409/CAB/MIN/TVC/003/08

EWS

Democratische Republiek Congo (RDC)

FILAIR

409/CAB/MIN/TVC/037/08

Onbekend

Democratische Republiek Congo (RDC)

GALAXY KAVATSI

409/CAB/MIN/TVC/027/08

Onbekend

Democratische Republiek Congo (RDC)

GILEMBE AIR SOUTENANCE (GISAIR)

409/CAB/MIN/TVC/053/09

Onbekend

Democratische Republiek Congo (RDC)

GOMA EXPRESS

409/CAB/MIN/TC/0051/2006

Onbekend

Democratische Republiek Congo (RDC)

GOMAIR

409/CAB/MIN/TVC/045/09

Onbekend

Democratische Republiek Congo (RDC)

HEWA BORA AIRWAYS (HBA)

409/CAB/MIN/TVC/038/08

ALX

Democratische Republiek Congo (RDC)

INTERNATIONAL TRANS AIR BUSINESS (ITAB)

409/CAB/MIN/TVC/033/08

Onbekend

Democratische Republiek Congo (RDC)

KIN AVIA

409/CAB/MIN/TVC/042/09

Onbekend

Democratische Republiek Congo (RDC)

LIGNES AÉRIENNES CONGOLAISES (LAC)

Ministerial signature (ordonnance No. 78/205)

LCG

Democratische Republiek Congo (RDC)

MALU AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/04008

Onbekend

Democratische Republiek Congo (RDC)

MANGO AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/034/08

Onbekend

Democratische Republiek Congo (RDC)

SAFE AIR COMPANY

409/CAB/MIN/TVC/025/08

Onbekend

Democratische Republiek Congo (RDC)

SERVICES AIR

409/CAB/MIN/TVC/030/08

Onbekend

Democratische Republiek Congo (RDC)

SWALA AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/050/09

Onbekend

Democratische Republiek Congo (RDC)

TMK AIR COMMUTER

409/CAB/MIN/TVC/044/09

Onbekend

Democratische Republiek Congo (RDC)

TRACEP CONGO AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/046/09

Onbekend

Democratische Republiek Congo (RDC)

TRANS AIR CARGO SERVICES

409/CAB/MIN/TVC/024/08

Onbekend

Democratische Republiek Congo (RDC)

WIMBI DIRA AIRWAYS

409/CAB/MIN/TVC/039/08

WDA

Democratische Republiek Congo (RDC)

ZAABU INTERNATIONAL

409/CAB/MIN/TVC/049/09

Onbekend

Democratische Republiek Congo (RDC)

Alle luchtvaartmaatschappijen die gecertificeerd zijn door de autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor regelgevend toezicht in Djibouti

 

 

Djibouti

DAALLO AIRLINES

Onbekend

DAO

Djibouti

Alle luchtvaartmaatschappijen die gecertificeerd zijn door de autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor regelgevend toezicht in Equatoriaal Guinea

 

 

Equatoriaal Guinea

CRONOS AIRLINES

Onbekend

Onbekend

Equatoriaal Guinea

CEIBA INTERCONTINENTAL

Onbekend

CEL

Equatoriaal Guinea

EGAMS

Onbekend

EGM

Equatoriaal Guinea

EUROGUINEANA DE AVIACION Y TRANSPORTES

2006/001/MTTCT/DGAC/SOPS

EUG

Equatoriaal Guinea

GENERAL WORK AVIACION

002/ANAC

n/a

Equatoriaal Guinea

GETRA — GUINEA ECUATORIAL DE TRANSPORTES AEREOS

739

GET

Equatoriaal Guinea

GUINEA AIRWAYS

738

Niet van toepassing

Equatoriaal Guinea

STAR EQUATORIAL AIRLINES

Onbekend

Onbekend

Equatoriaal Guinea

UTAGE — UNION DE TRANSPORT AEREO DE GUINEA ECUATORIAL

737

UTG

Equatoriaal Guinea

Alle luchtvaartmaatschappijen die zijn gecertificeerd door de autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor regelgevend toezicht in Indonesië, behalve Garuda Indonesia, Airfast Indonesia, Mandala Airlines en Ekspres Transportasi Antarbenua:

 

 

Republiek Indonesië

AIR PACIFIC UTAMA

135-020

Onbekend

Republiek Indonesië

ALFA TRANS DIRGANTATA

135-012

Onbekend

Republiek Indonesië

ASCO NUSA AIR

135-022

Onbekend

Republiek Indonesië

ASI PUDJIASTUTI

135-028

Onbekend

Republiek Indonesië

AVIASTAR MANDIRI

135-029

Onbekend

Republiek Indonesië

CARDIG AIR

121-013

Onbekend

Republiek Indonesië

DABI AIR NUSANTARA

135-030

Onbekend

Republiek Indonesië

DERAYA AIR TAXI

135-013

DRY

Republiek Indonesië

DERAZONA AIR SERVICE

135-010

DRZ

Republiek Indonesië

DIRGANTARA AIR SERVICE

135-014

DIR

Republiek Indonesië

EASTINDO

135-038

Onbekend

Republiek Indonesië

GATARI AIR SERVICE

135-018

GHS

Republiek Indonesië

INDONESIA AIR ASIA

121-009

AWQ

Republiek Indonesië

INDONESIA AIR TRANSPORT

135-034

IDA

Republiek Indonesië

INTAN ANGKASA AIR SERVICE

135-019

Onbekend

Republiek Indonesië

JOHNLIN AIR TRANSPORT

135-043

Onbekend

Republiek Indonesië

KAL STAR

121-037

KLS

Republiek Indonesië

KARTIKA AIRLINES

121-003

KAE

Republiek Indonesië

KURA-KURA AVIATION

135-016

KUR

Republiek Indonesië

LION MENTARI ARILINES

121-010

LNI

Republiek Indonesië

MANUNGGAL AIR SERVICE

121-020

Onbekend

Republiek Indonesië

MEGANTARA

121-025

MKE

Republiek Indonesië

MERPATI NUSANTARA AIRLINES

121-002

MNA

Republiek Indonesië

METRO BATAVIA

121-007

BTV

Republiek Indonesië

MIMIKA AIR

135-007

Onbekend

Republiek Indonesië

NATIONAL UTILITY HELICOPTER

135-011

Onbekend

Republiek Indonesië

NUSANTARA AIR CHARTER

121-022

Onbekend

Republiek Indonesië

NUSANTARA BUANA AIR

135-041

Onbekend

Republiek Indonesië

NYAMAN AIR

135-042

Onbekend

Republiek Indonesië

PELITA AIR SERVICE

121-008

PAS

Republiek Indonesië

PENERBANGAN ANGKASA SEMESTA

135-026

Onbekend

Republiek Indonesië

PURA WISATA BARUNA

135-025

Onbekend

Republiek Indonesië

REPUBLIC EXPRESS AIRLINES

121-040

RPH

Republiek Indonesië

RIAU AIRLINES

121-016

RIU

Republiek Indonesië

SAMPOERNA AIR NUSANTARA

135-036

SAE

Republiek Indonesië

SAYAP GARUDA INDAH

135-004

Onbekend

Republiek Indonesië

SKY AVIATION

135-044

Onbekend

Republiek Indonesië

SMAC

135-015

SMC

Republiek Indonesië

SRIWIJAYA AIR

121-035

SJY

Republiek Indonesië

SURVEI UDARA PENAS

135-006

Onbekend

Republiek Indonesië

TRANSWISATA PRIMA AVIATION

135-021

Onbekend

Republiek Indonesië

TRAVEL EXPRESS AVIATION SERVICE

121-038

XAR

Republiek Indonesië

TRAVIRA UTAMA

135-009

Onbekend

Republiek Indonesië

TRI MG INTRA ASIA AIRLINES

121-018

TMG

Republiek Indonesië

TRIGANA AIR SERVICE

121-006

TGN

Republiek Indonesië

UNINDO

135-040

Onbekend

Republiek Indonesië

WING ABADI AIRLINES

121-012

WON

Republiek Indonesië

Alle luchtvaartmaatschappijen die zijn gecertificeerd door de autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor regelgevend toezicht in Kazachstan, behalve Air Astana, dat in bijlage B is opgenomen

 

 

Republiek Kazachstan

AERO AIR COMPANY

Onbekend

Onbekend

Republiek Kazachstan

AEROPRAKT KZ

Onbekend

APK

Republiek Kazachstan

AIR ALMATY

AK-0331-07

LMY

Republiek Kazachstan

AIR COMPANY KOKSHETAU

AK-0357-08

KRT

Republiek Kazachstan

AIR DIVISION OF EKA

Onbekend

Onbekend

Republiek Kazachstan

AIR FLAMINGO

Onbekend

Onbekend

Republiek Kazachstan

AIR TRUST AIRCOMPANY

Onbekend

Onbekend

Republiek Kazachstan

AK SUNKAR AIRCOMPANY

Onbekend

AKS

Republiek Kazachstan

ALMATY AVIATION

Onbekend

LMT

Republiek Kazachstan

ARKHABAY

Onbekend

KEK

Republiek Kazachstan

ASIA CONTINENTAL AIRLINES

AK-0345-08

CID

Republiek Kazachstan

ASIA CONTINENTAL AVIALINES

AK-0371-08

RRK

Republiek Kazachstan

ASIA WINGS

AK-0390-09

AWA

Republiek Kazachstan

ASSOCIATION OF AMATEUR PILOTS OF KAZAKHSTAN

Onbekend

Onbekend

Republiek Kazachstan

ATMA AIRLINES

AK-0372-08

AMA

Republiek Kazachstan

ATYRAU AYE JOLY

AK-0321-07

JOL

Republiek Kazachstan

AVIA-JAYNAR

Onbekend

Onbekend

Republiek Kazachstan

BEYBARS AIRCOMPANY

Onbekend

Onbekend

Republiek Kazachstan

BERKUT AIR/BEK AIR

AK-0311-07

BKT/BEK

Republiek Kazachstan

BERKUT KZ

Onbekend

Onbekend

Republiek Kazachstan

BURUNDAYAVIA AIRLINES

AK-0374-08

BRY

Republiek Kazachstan

COMLUX

AK-0352-08

KAZ

Republiek Kazachstan

DETA AIR

AK-0344-08

DET

Republiek Kazachstan

EAST WING

AK-0332-07

EWZ

Republiek Kazachstan

EASTERN EXPRESS

AK-0358-08

LIS

Republiek Kazachstan

EURO-ASIA AIR

AK-0384-09

EAK

Republiek Kazachstan

EURO-ASIA AIR INTERNATIONAL

Onbekend

KZE

Republiek Kazachstan

FENIX

Onbekend

Onbekend

Republiek Kazachstan

FLY JET KZ

AK-0391-09

FJK

Republiek Kazachstan

IJT AVIATION

AK-0335-08

DVB

Republiek Kazachstan

INVESTAVIA

AK-0342-08

TLG

Republiek Kazachstan

IRTYSH AIR

AK-0381-09

MZA

Republiek Kazachstan

JET AIRLINES

AK-0349-09

SOZ

Republiek Kazachstan

JET ONE

AK-0367-08

JKZ

Republiek Kazachstan

KAZAIR JET

AK-0387-09

KEJ

Republiek Kazachstan

KAZAIRTRANS AIRLINE

AK-0347-08

KUY

Republiek Kazachstan

KAZAIRWEST

Onbekend

Onbekend

Republiek Kazachstan

KAZAVIA

Onbekend

KKA

Republiek Kazachstan

KAZAVIASPAS

Onbekend

KZS

Republiek Kazachstan

KOKSHETAU

AK-0357-08

KRT

Republiek Kazachstan

MEGA AIRLINES

AK-0356-08

MGK

Republiek Kazachstan

MIRAS

AK-0315-07

MIF

Republiek Kazachstan

NAVIGATOR

Onbekend

Onbekend

Republiek Kazachstan

ORLAN 2000 AIRCOMPANY

Onbekend

KOV

Republiek Kazachstan

PANKH CENTER KAZAKHSTAN

Onbekend

Onbekend

Republiek Kazachstan

PRIME AVIATION

Onbekend

Onbekend

Republiek Kazachstan

SALEM AIRCOMPANY

Onbekend

KKS

Republiek Kazachstan

SAMAL AIR

Onbekend

SAV

Republiek Kazachstan

SAYAKHAT AIRLINES

AK-0359-08

SAH

Republiek Kazachstan

SEMEYAVIA

Onbekend

SMK

Republiek Kazachstan

SCAT

AK-0350-08

VSV

Republiek Kazachstan

SKYBUS

AK-0364-08

BYK

Republiek Kazachstan

SKYJET

AK-0307-09

SEK

Republiek Kazachstan

SKYSERVICE

Onbekend

Onbekend

Republiek Kazachstan

TYAN SHAN

Onbekend

Onbekend

Republiek Kazachstan

UST-KAMENOGORSK

AK-0385-09

UCK

Republiek Kazachstan

ZHETYSU AIRCOMPANY

Onbekend

JTU

Republiek Kazachstan

ZHERSU AVIA

Onbekend

RZU

Republiek Kazachstan

ZHEZKAZGANAIR

Onbekend

Onbekend

Republiek Kazachstan

Alle luchtvaartmaatschappijen die gecertificeerd zijn door de autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor regelgevend toezicht in Kirgizië

 

 

Republiek Kirgizië

AIR MANAS

17

MBB

Republiek Kirgizië

ASIAN AIR

Onbekend

AAZ

Republiek Kirgizië

AVIA TRAFFIC COMPANY

23

AVJ

Republiek Kirgizië

AEROSTAN (EX BISTAIR-FEZ BISHKEK)

08

BSC

Republiek Kirgizië

CLICK AIRWAYS

11

CGK

Republiek Kirgizië

DAMES

20

DAM

Republiek Kirgizië

EASTOK AVIA

15

EEA

Republiek Kirgizië

GOLDEN RULE AIRLINES

22

GRS

Republiek Kirgizië

ITEK AIR

04

IKA

Republiek Kirgizië

KYRGYZ TRANS AVIA

31

KTC

Republiek Kirgizië

KYRGYZSTAN

03

LYN

Republiek Kirgizië

MAX AVIA

33

MAI

Republiek Kirgizië

S GROUP AVIATION

6

SGL

Republiek Kirgizië

SKY GATE INTERNATIONAL AVIATION

14

SGD

Republiek Kirgizië

SKY WAY AIR

21

SAB

Republiek Kirgizië

TENIR AIRLINES

26

TEB

Republiek Kirgizië

TRAST AERO

05

TSJ

Republiek Kirgizië

VALOR AIR

07

VAC

Republiek Kirgizië

Alle luchtvaartmaatschappijen die gecertificeerd zijn door de autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor regelgevend toezicht in Liberia

 

Liberia

Alle luchtvaartmaatschappijen die zijn gecertificeerd door de autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor regelgevend toezicht in de Republiek Gabon, behalve Gabon Airlines, Afrijet en SN2AG, die in bijlage B zijn opgenomen

 

 

Republiek Gabon

AIR SERVICES SA

0002/MTACCMDH/SGACC/DTA

AGB

Republiek Gabon

AIR TOURIST (ALLEGIANCE)

0026/MTACCMDH/SGACC/DTA

NIL

Republiek Gabon

NATIONALE ET REGIONALE TRANSPORT (NATIONALE)

0020/MTACCMDH/SGACC/DTA

Onbekend

Republiek Gabon

SCD AVIATION

0022/MTACCMDH/SGACC/DTA

Onbekend

Republiek Gabon

SKY GABON

0043/MTACCMDH/SGACC/DTA

SKG

Republiek Gabon

SOLENTA AVIATION GABON

0023/MTACCMDH/SGACC/DTA

Onbekend

Republiek Gabon

Alle luchtvaartmaatschappijen die gecertificeerd zijn door de autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor regelgevend toezicht in de Filipijnen

 

 

Republiek der Filipijnen

AEROWURKS AERIAL SPRAYING SERVICES

4AN2008003

Onbekend

Republiek der Filipijnen

AIR PHILIPPINES CORPORATION

2009006

Onbekend

Republiek der Filipijnen

AIR WOLF AVIATION INC.

200911

Onbekend

Republiek der Filipijnen

AIRTRACK AGRICULTURAL CORPORATION

4AN2005003

Onbekend

Republiek der Filipijnen

ASIA AIRCRAFT OVERSEAS PHILIPPINES INC.

4AN9800036

Onbekend

Republiek der Filipijnen

AVIATION TECHNOLOGY INNOVATORS, INC.

4AN2007005

Onbekend

Republiek der Filipijnen

AVIATOUR'S FLY'N INC.

200910

Onbekend

Republiek der Filipijnen

AYALA AVIATION CORP.

4AN9900003

Onbekend

Republiek der Filipijnen

BEACON

Onbekend

Onbekend

Republiek der Filipijnen

BENDICE TRANSPORT MANAGEMENT INC.

4AN2008006

Onbekend

Republiek der Filipijnen

CANADIAN HELICOPTERS PHILIPPINES INC.

4AN9800025

Onbekend

Republiek der Filipijnen

CEBU PACIFIC AIR

2009002

Onbekend

Republiek der Filipijnen

CHEMTRAD AVIATION CORPORATION

2009018

Onbekend

Republiek der Filipijnen

CM AERO

4AN2000001

Onbekend

Republiek der Filipijnen

CORPORATE AIR

Onbekend

Onbekend

Republiek der Filipijnen

CYCLONE AIRWAYS

4AN9900008

Onbekend

Republiek der Filipijnen

FAR EAST AVIATION SERVICES

2009013

Onbekend

Republiek der Filipijnen

F.F. CRUZ AND COMPANY, INC.

2009017

Onbekend

Republiek der Filipijnen

HUMA CORPORATION

2009014

Onbekend

Republiek der Filipijnen

INAEC AVIATION CORP.

4AN2002004

Onbekend

Republiek der Filipijnen

ISLAND AVIATION

2009009

Onbekend

Republiek der Filipijnen

INTERISLAND AIRLINES, INC.

2010023

Onbekend

Republiek der Filipijnen

ISLAND TRANSVOYAGER

2010022

Onbekend

Republiek der Filipijnen

LION AIR, INCORPORATED

2009019

Onbekend

Republiek der Filipijnen

MACRO ASIA AIR TAXI SERVICES

4AN9800035

Onbekend

Republiek der Filipijnen

MINDANAO RAINBOW AGRICULTURAL DEVELOPMENT SERVICES

2009016

Onbekend

Republiek der Filipijnen

MISIBIS AVIATION & DEVELOPMENT CORP

2010020

Onbekend

Republiek der Filipijnen

OMNI AVIATION CORP.

4AN2002002

Onbekend

Republiek der Filipijnen

PACIFIC EAST ASIA CARGO AIRLINES, INC.

4AS9800006

Onbekend

Republiek der Filipijnen

PACIFIC AIRWAYS CORPORATION

Onbekend

Onbekend

Republiek der Filipijnen

PACIFIC ALLIANCE CORPORATION

Onbekend

Onbekend

Republiek der Filipijnen

PHILIPPINE AIRLINES

2009001

Onbekend

Republiek der Filipijnen

PHILIPPINE AGRICULTURAL AVIATION CORP.

4AN9800015

Onbekend

Republiek der Filipijnen

ROYAL AIR CHARTER SERVICES INC.

4AN2003003

Onbekend

Republiek der Filipijnen

ROYAL STAR AVIATION, INC.

4AN9800029

Onbekend

Republiek der Filipijnen

SOUTH EAST ASIA INC.

2009004

Onbekend

Republiek der Filipijnen

SOUTHSTAR AVIATION COMPANY, INC.

4AN9800037

Onbekend

Republiek der Filipijnen

SPIRIT OF MANILA AIRLINES CORPORATION

2009008

Onbekend

Republiek der Filipijnen

SUBIC INTERNATIONAL AIR CHARTER

4AN9900010

Onbekend

Republiek der Filipijnen

SUBIC SEAPLANE, INC.

4AN2000002

Onbekend

Republiek der Filipijnen

TOPFLITE AIRWAYS, INC.

Onbekend

Onbekend

Republiek der Filipijnen

TRANSGLOBAL AIRWAYS CORPORATION

2009007

Onbekend

Republiek der Filipijnen

WORLD AVIATION, CORP.

Onbekend

Onbekend

Republiek der Filipijnen

WCC AVIATION COMPANY

2009015

Onbekend

Republiek der Filipijnen

YOKOTA AVIATION, INC.

Onbekend

Onbekend

Republiek der Filipijnen

ZENITH AIR, INC.

2009012

Onbekend

Republiek der Filipijnen

ZEST AIRWAYS INCORPORATED

2009003

Onbekend

Republiek der Filipijnen

Alle luchtvaartmaatschappijen die gecertificeerd zijn door de autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor regelgevend toezicht in Sao Tomé en Principe

Sao Tomé en Principe

AFRICA CONNECTION

10/AOC/2008

Onbekend

Sao Tomé en Principe

BRITISH GULF INTERNATIONAL COMPANY LTD

01/AOC/2007

BGI

Sao Tomé en Principe

EXECUTIVE JET SERVICES

03/AOC/2006

EJZ

Sao Tomé en Principe

GLOBAL AVIATION OPERATION

04/AOC/2006

Onbekend

Sao Tomé en Principe

GOLIAF AIR

05/AOC/2001

GLE

Sao Tomé en Principe

ISLAND OIL EXPLORATION

01/AOC/2008

Onbekend

Sao Tomé en Principe

STP AIRWAYS

03/AOC/2006

STP

Sao Tomé en Principe

TRANSAFRIK INTERNATIONAL LTD

02/AOC/2002

TFK

Sao Tomé en Principe

TRANSCARG

01/AOC/2009

Onbekend

Sao Tomé en Principe

TRANSLIZ AVIATION (TMS)

02/AOC/2007

TMS

Sao Tomé en Principe

Alle luchtvaartmaatschappijen die gecertificeerd zijn door de autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor regelgevend toezicht in Sierra Leone

Sierra Leone

AIR RUM, LTD

Onbekend

RUM

Sierra Leone

DESTINY AIR SERVICES, LTD

Onbekend

DTY

Sierra Leone

HEAVYLIFT CARGO

Onbekend

Onbekend

Sierra Leone

ORANGE AIR SIERRA LEONE LTD

Onbekend

ORJ

Sierra Leone

PARAMOUNT AIRLINES, LTD

Onbekend

PRR

Sierra Leone

SEVEN FOUR EIGHT AIR SERVICES LTD

Onbekend

SVT

Sierra Leone

TEEBAH AIRWAYS

Onbekend

Onbekend

Sierra Leone

Alle luchtvaartmaatschappijen die gecertificeerd zijn door de autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor regelgevend toezicht in Sudan

 

 

Republiek Sudan

SUDAN AIRWAYS

Onbekend

 

Republiek Sudan

SUN AIR COMPANY

Onbekend

 

Republiek Sudan

MARSLAND COMPANY

Onbekend

 

Republiek Sudan

ATTICO AIRLINES

Onbekend

 

Republiek Sudan

FOURTY EIGHT AVIATION

Onbekend

 

Republiek Sudan

SUDANESE STATES AVIATION COMPANY

Onbekend

 

Republiek Sudan

ALMAJARA AVIATION

Onbekend

 

Republiek Sudan

BADER AIRLINES

Onbekend

 

Republiek Sudan

ALFA AIRLINES

Onbekend

 

Republiek Sudan

AZZA TRANSPORT COMPANY

Onbekend

 

Republiek Sudan

GREEN FLAG AVIATION

Onbekend

 

Republiek Sudan

ALMAJAL AVIATION SERVICE

Onbekend

 

Republiek Sudan

Alle luchtvaartmaatschappijen die gecertificeerd zijn door de autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor regelgevend toezicht in Swaziland

Swaziland

SWAZILAND AIRLINK

Onbekend

SZL

Swaziland

Alle luchtvaartmaatschappijen die gecertificeerd zijn door de autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor regelgevend toezicht in Zambia

 

 

Zambia

ZAMBEZI AIRLINES

Z/AOC/001/2009

ZMA

Zambia


(1)  De in bijlage A vermelde luchtvaartmaatschappijen kunnen toestemming krijgen om verkeersrechten uit te oefenen door luchtvaartuigen met bemanning te huren („wet lease”) van luchtvaartmaatschappijen waaraan geen exploitatieverbod is opgelegd, voor zover de geldende veiligheidsvoorschriften worden nageleefd.


BIJLAGE B

LIJST VAN LUCHTVAARTMAATSCHAPPIJEN WAARAAN EXPLOITATIEBEPERKINGEN ZIJN OPGELEGD IN DE GEMEENSCHAP  (1)

Naam van de juridische entiteit van de luchtvaartmaatschappij, zoals vermeld op haar AOC (en handelsnaam, indien verschillend)

Nummer van het Air Operator Certificate (AOC)

ICAO-identificatienummer van de luchtvaartmaatschappij

Land van de exploitant

Type luchtvaartuig waarvoor de beperkingen gelden

Registratiekenteken(s) en, indien beschikbaar, serienummer(s)

Land waarin het luchtvaartuig is geregistreerd

AIR KORYO

GAC-AOC/KOR-01

 

DPRK

De volledige vloot, met uitzondering van: 2 luchtvaartuigen van het type Tu 204

De volledige vloot, met uitzondering van: P-632, P-633

DPRK

AFRIJET (2)

CTA 0002/MTAC/ANAC-G/DSA

 

Republiek Gabon

De volledige vloot, met uitzondering van: 2 luchtvaartuigen van het type Falcon 50; 1 luchtvaartuig van het type Falcon 900

De volledige vloot, met uitzondering van: TR-LGV; TR-LGY; TR-AFJ

Republiek Gabon

AIR ASTANA (3)

AK-0388-09

KZR

Kazachstan

De volledige vloot, met uitzondering van: 2 luchtvaartuigen van het type B767; 4 luchtvaartuigen van het type B757; 10 luchtvaartuigen van het type A319/320/321; 5 luchtvaartuigen van het type Fokker 50

De volledige vloot, met uitzondering van: P4-KCA, P4-KCB; P4-EAS, P4-FAS, P4-GAS, P4-MAS; P4-NAS, P4-OAS, P4-PAS, P4-SAS, P4-TAS, P4-UAS, P4-VAS, P4-WAS, P4-YAS, P4-XAS; P4-HAS, P4-IAS, P4-JAS, P4-KAS, P4-LAS

Aruba (Koninkrijk der Nederlanden)

AIR BANGLADESH

17

BGD

Bangladesh

B747-269B

S2-ADT

Bangladesh

AIR SERVICE COMORES

06-819/TA-15/DGACM

KMD

Comoren

De volledige vloot, met uitzondering van: LET 410 UVP

De volledige vloot, met uitzondering van: D6-CAM (851336)

Comoren

GABON AIRLINES (4)

CTA 0001/MTAC/ANAC

GBK

Republiek Gabon

De volledige vloot, met uitzondering van: 1 luchtvaartuig van het type B-767-200

De volledige vloot, met uitzondering van: TR-LHP

Republiek Gabon

IRAN AIR (5)

FS100

IRA

Islamitische Republiek Iran

De volledige vloot, met uitzondering van: 14 luchtvaartuigen van het type A300, 4 luchtvaartuigen van het type A310, 9 luchtvaartuigen van het type B747, 1 luchtvaartuig B737, 6 luchtvaartuigen van het type A320

De volledige vloot, met uitzondering van:

EP-IBA

EP-IBB

EP-IBC

EP-IBD

EP-IBG

EP-IBH

EP-IBI

EP-IBJ

EP-IBS

EP-IBT

EP-IBV

EP-IBZ

EP-ICE

EP-ICF

EP-IBK

EP-IBL

EP-IBP

EP-IBQ

EP-IAA

EP-IAB

EP-IBC

EP-IBD

EP-IAG

EP-IAH

EP-IAI

EP-IAM

EP-ICD

EP-AGA

EP-IEA

EP-IEB

EP-IED

EP-IEE

EP-IEF

EP-IEG

Islamitische Republiek Iran

NOUVELLE AIR AFFAIRES GABON (SN2AG)

CTA 0003/MTAC/ANAC-G/DSA

NVS

Republiek Gabon

De volledige vloot, met uitzondering van: 1 luchtvaartuig van het type Challenger; CL601 1 luchtvaartuig van het type HS-125-800

De volledige vloot, met uitzondering van: TR-AAG, ZS-AFG

Republiek Gabon; Republiek Zuid-Afrika

TAAG ANGOLA AIRLINES

001

DTA

Republiek Angola

De volledige vloot, met uitzondering van: 3 luchtvaartuigen van het type Boeing B-777 en 4 luchtvaartuigen van het type Boeing B-737-700

De volledige vloot, met uitzondering van: D2-TED, D2-TEE, D2-TEF, D2-TBF, D2, TBG, D2-TBH, D2-TBJ

Republiek Angola

UKRAINIAN MEDITERRANEAN

164

UKM

Oekraïne

De volledige vloot, met uitzondering van een luchtvaartuig van het type MD-83

De volledige vloot, met uitzondering van: UR-CFF

Oekraïne


(1)  De in bijlage B vermelde luchtvaartmaatschappijen kunnen toestemming krijgen om verkeersrechten uit te oefenen door luchtvaartuigen met bemanning te huren („wet lease”) van luchtvaartmaatschappijen waaraan geen exploitatieverbod is opgelegd, voor zover de geldende veiligheidsvoorschriften worden nageleefd.

(2)  Afrijet is only allowed to use the specific aircraft mentioned for its current operations within the European Community.

(3)  Air Astana is only allowed to use the specific aircraft mentioned for its current operations within the European Community.

(4)  Gabon Airlines is only allowed to use the specific aircraft mentioned for its current operations within the European Community.

(5)  Iran Air mag naar de Europese Unie vliegen met het specifieke luchtvaartuig, onder de voorwaarden die zijn uiteengezet in overwegingen (48) en (49) van deze verordening.