24.4.2010   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 106/13


BESLUIT Nr. H1

van 12 juni 2009

betreffende het kader voor de overgang van de Verordeningen (EEG) nr. 1408/71 en (EEG) nr. 574/72 van de Raad naar de Verordeningen (EG) nr. 883/2004 en (EG) nr. 987/2009 van het Europees Parlement en de Raad en de toepassing van besluiten en aanbevelingen van de Administratieve Commissie voor de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels

(Voor de EER en voor de overeenkomst Europese Gemeenschap/Zwitserland relevante tekst)

2010/C 106/05

DE ADMINISTRATIEVE COMMISSIE VOOR DE COÖRDINATIE VAN DE SOCIALEZEKERHEIDSSTELSELS,

Gelet op artikel 72, onder a), van Verordening (EG) nr. 883/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels (1), uit hoofde waarvan de Administratieve Commissie tot taak heeft alle vraagstukken van administratieve of interpretatieve aard die voortvloeien uit de bepalingen van Verordening (EG) nr. 883/2004 en Verordening (EG) nr. 987/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 tot vaststelling van de wijze van toepassing van Verordening (EG) nr. 883/2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels (2) te behandelen,

Gelet op de artikelen 87 tot en met 91 van Verordening (EG) nr. 883/2004,

Gelet op artikel 64, lid 7, en de artikelen 93 tot en met 97 van Verordening (EG) nr. 987/2009,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De Verordeningen (EG) nr. 883/2004 en (EG) nr. 987/2009 treden in werking op 1 mei 2010 en de Verordeningen (EEG) nr. 1408/71 (3) en (EEG) nr. 574/72 (4) van de Raad worden op diezelfde datum ingetrokken, behalve voor situaties die vallen onder artikel 90, lid 1, van Verordening (EG) nr. 883/2004 en artikel 96, lid 1, van Verordening (EG) nr. 987/2009.

(2)

Met inachtneming van artikel 87, lid 8, van Verordening (EG) nr. 883/2004 en artikel 94 van Verordening (EG) nr. 987/2009 zullen in principe vorderingen die zijn ingediend vóór de datum van inwerkingtreding van de genoemde verordeningen blijven vallen onder de wetgeving die daarop van toepassing was op het moment dat zij werden ingediend, en zullen de bepalingen van de genoemde verordeningen alleen van toepassing zijn op vorderingen die na de inwerkingtreding zijn ingediend.

(3)

De Besluiten nr. 74 tot en met 208 en de Aanbevelingen nr. 14 tot en met 23 van de Administratieve Commissie voor de sociale zekerheid van migrerende werknemers, die nog van kracht zijn, vervallen op de datum waarop de Verordeningen (EEG) nr. 1408/71 en (EEG) nr. 574/72 worden ingetrokken en de Verordeningen (EG) nr. 883/2004 en (EG) nr. 987/2009 in werking treden.

(4)

Bepaalde besluiten en aanbevelingen die van toepassing zijn onder de Verordeningen (EEG) nr. 1408/71 en (EEG) nr. 574/72 dienen te worden aangepast om ze in overeenstemming te brengen met de bepalingen van de Verordeningen (EG) nr. 883/2004 en (EG) nr. 987/2009.

(5)

De organen hebben behoefte aan duidelijkheid en aanwijzingen met betrekking tot de toepassing van besluiten en aanbevelingen van de Administratieve Commissie onder Verordening (EEG) nr. 1408/71 en (EEG) nr. 574/72 na de datum van inwerkingtreding van de Verordeningen (EG) nr. 883/2004 en (EG) nr. 987/2009.

(6)

Vanwege de juridische en technische complexiteit, de beperkte beschikbare tijd en de noodzaak prioriteiten te stellen voor bepaalde taken van de Administratieve Commissie, zullen sommige besluiten niet op tijd voor de inwerkingtreding van de Verordeningen (EG) nr. 883/2004 en (EG) nr. 987/2009 gereed zijn voor publicatie, maar pas op een later tijdstip.

(7)

Bepaalde bepalingen van besluiten en aanbevelingen die van toepassing zijn onder de Verordeningen (EEG) nr. 1408/71 en (EEG) nr. 574/72 zijn rechtstreeks verwerkt in de bepalingen van de Verordeningen (EG) nr. 883/2004 en (EG) nr. 987/2009.

(8)

Handelend overeenkomstig artikel 71, lid 2, van Verordening (EG) nr. 883/2004,

BESLUIT:

1.

De besluiten en aanbevelingen die verwijzen naar de Verordeningen (EEG) nr. 1408/71 en (EEG) nr. 574/72 zijn niet van toepassing in gevallen waarop de Verordeningen (EG) nr. 883/2004 en (EG) nr. 987/2009 van toepassing is.

Desalniettemin blijven genoemde besluiten en aanbevelingen van toepassing en behouden zij rechtsgevolg in gevallen waar de Verordeningen (EEG) nr. 1408/71 en (EEG) nr. 574/72 van kracht blijven, met name in situaties die onder artikel 90, lid 1, tweede streepje, van Verordening (EG) nr. 883/2004 en artikel 96, lid 1, tweede streepje, van Verordening (EG) nr. 987/2009 vallen.

2.

Besluiten en aanbevelingen die zijn opgenomen in deel A van de bijlage worden niet vervangen door enige besluiten of aanbevelingen op basis van de Verordeningen (EG) nr. 883/2004 en (EG) nr. 987/2009.

3.

Besluiten en aanbevelingen die zijn opgenomen in deel B van de bijlage worden vervangen door de daarin aangegeven nieuwe besluiten en aanbevelingen op basis van de Verordeningen (EG) nr. 883/2004 en (EG) nr. 987/2009.

4.

Besluiten die zijn opgenomen in deel C van de bijlage worden zo snel mogelijk aangepast door de Administratieve Commissie, teneinde die besluiten in overeenstemming te brengen met de bepalingen van de Verordeningen (EG) nr. 883/2004 en (EG) nr. 987/2009, omdat de in deze besluiten vervatte beginselen ook in het kader van de genoemde verordeningen moeten kunnen worden toegepast.

5.

De voor de toepassing van de Verordeningen (EEG) nr. 1408/71 en (EEG) nr. 574/72 noodzakelijke documenten (E-formulieren, Europese ziekteverzekeringskaarten en vervangende voorlopige ziekteverzekeringsbewijzen) die zijn afgegeven door de bevoegde organen, autoriteiten en andere instanties van de lidstaten vóór de inwerkingtreding van de Verordeningen (EG) nr. 883/2004 en (EG) nr.987/2009 blijven geldig (ondanks het feit dat die documenten verwijzen naar de Verordeningen (EEG) nr. 1408/71 en (EEG) nr. 574/72) en de organen, autoriteiten en andere instanties van andere lidstaten dienen rekening te houden met deze documenten, totdat de geldigheidsduur daarvan is verstreken of zij ingetrokken worden of vervangen door documenten die zijn afgegeven of doorgegeven uit hoofde van de Verordeningen (EG) nr. 883/2004 en (EG) nr. 987/2009.

6.

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie. Het is van toepassing vanaf de datum van inwerkingtreding van Verordening (EG) nr. 987/2009.

De voorzitster van de Administratieve Commissie

Gabriela PIKOROVÁ


(1)  PB L 166 van 30.4.2004, blz. 1.

(2)  PB L 284 van 30.10.2009, blz. 1.

(3)  PB L 149 van 5.7.1971, blz. 2.

(4)  PB L 74 van 27.3.1972, blz. 1.


BIJLAGE

DEEL A

(besluiten en aanbevelingen die verwijzen naar de Verordeningen (EEG) nr. 1408/71 en (EEG) nr. 574/72 en die niet vervangen worden door nieuwe op de Verordeningen (EG) nr. 883/2004 en (EG) nr. 987/2009 gebaseerde besluiten en aanbevelingen)

De besluiten:

 

Besluit nr. 74

 

Besluit nr. 76

 

Besluit nr. 79

 

Besluit nr. 81

 

Besluit nr. 85

 

Besluit nr. 89

 

Besluit nr. 91

 

Besluit nr. 115

 

Besluit nr. 117

 

Besluit nr. 118

 

Besluit nr. 121

 

Besluit nr. 126

 

Besluit nr. 132

 

Besluit nr. 133

 

Besluit nr. 134

 

Besluit nr. 135

 

Besluit nr. 136

 

Besluit nr. 137

 

Besluit nr. 142

 

Besluit nr. 143

 

Besluit nr. 145

 

Besluit nr. 146

 

Besluit nr. 148

 

Besluit nr. 151

 

Besluit nr. 152

 

Besluit nr. 156

 

Besluit nr. 167

 

Besluit nr. 171

 

Besluit nr. 173

 

Besluit nr. 174

 

Besluit nr. 176

 

Besluit nr. 178

 

Besluit nr. 180

 

Besluit nr. 192

 

Besluit nr. 193

 

Besluit nr. 197

 

Besluit nr. 198

 

Besluit nr. 199

 

Besluit nr. 201

 

Besluit nr. 202

 

Besluit nr. 204

Aanbevelingen:

 

Aanbeveling nr. 15

 

Aanbeveling nr. 16

 

Aanbeveling nr. 17

 

Aanbeveling nr. 19

 

Aanbeveling nr. 20

 

Aanbeveling nr. 23

DEEL B

(Besluiten en aanbevelingen die verwijzen naar de Verordeningen (EEG) nr. 1408/71 en (EEG) nr. 574/72 en de vervangende besluiten en aanbevelingen op basis van Verordeningen (EG) nr. 883/2004 en (EG) nr. 987/2009)

Besluiten gebaseerd op de Verordeningen (EEG) nr. 1408/71 en (EEG) nr. 574/72

Overeenkomstige besluiten gebaseerd op de Verordeningen (EG) nr. 883/2004 en (EG) nr. 987/2009

Besluit nr. 75

BESLUIT nr. P1

Besluit nr. 83

BESLUIT nr. U1

Besluit nr. 96

BESLUIT nr. P1

Besluit nr. 99

BESLUIT nr. H1

Besluit nr. 100

BESLUIT nr. H1

Besluit nr. 101

BESLUIT nr. H1

Besluit nr. 105

BESLUIT nr. P1

Besluit nr. 139

BESLUIT nr. H1

Besluit nr. 140

BESLUIT nr. H1

Besluit nr. 160

BESLUIT nr. U2

Besluit nr. 181

BESLUIT nr. A2

Besluit nr. 189

BESLUIT nr. S1

Besluit nr. 190

BESLUIT nr. S2

Besluit nr. 191

BESLUIT nr. S1

Besluit nr. 194

BESLUIT nr. S3

Besluit nr. 195

BESLUIT nr. S3

Besluit nr. 196

BESLUIT nr. S3

Besluit nr. 200

BESLUIT nr. H3

Besluit nr. 203

BESLUIT nr. S1

Besluit nr. 205

BESLUIT nr. U3

Besluit nr. 207

BESLUIT nr. F1


Aanbevelingen op basis van de Verordeningen (EEG) nr. 1408/71 en (EEG) nr. 574/72

Overeenkomstige aanbevelingen op basis van de Verordeningen (EG) nr. 883/2004 en (EG) nr. 987/2009

Aanbeveling nr. 18

AANBEVELING nr. U1

Aanbeveling nr. 21

AANBEVELING nr. U2

Aanbeveling nr. 22

AANBEVELING nr. P1

DEEL C

(Besluiten die verwijzen naar de Verordeningen (EEG) nr. 1408/71 en (EEG) nr. 574/72 en die de Administratieve Commissie nog moet aanpassen)

 

Besluit nr. 138

 

Besluiten nr. 147 en nr. 150

 

Besluit nr. 170 (inclusief nr. 185)

 

Besluit nr. 175

 

Besluit nr. 206

 

Besluit nr. 208