26.2.2010   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 49/28


BESLUIT 2010/120/GBVB VAN DE RAAD

van 25 februari 2010

houdende verlenging en wijziging van het mandaat van de speciale vertegenwoordiger van de Europese Unie voor Afghanistan en Pakistan

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name op artikel 28, artikel 31, lid 2, en artikel 33,

Gezien het voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De Raad heeft op 24 juli 2008 Gemeenschappelijk Optreden 2008/612/GBVB (1) betreffende de benoeming van de heer Ettore F. SEQUI tot speciale vertegenwoordiger van de Europese Unie (SVEU) voor Afghanistan voor de periode van 1 september 2008 tot en met 28 februari 2009 vastgesteld.

(2)

De Raad heeft op 16 februari 2009 Gemeenschappelijk Optreden 2009/135/GBVB (2) houdende de verlenging van het mandaat van de SVEU voor Afghanistan tot en met 28 februari 2010 vastgesteld.

(3)

Op grond van een evaluatie van Gemeenschappelijk Optreden 2009/135/GBVB heeft de Raad op 15 juni 2009 Gemeenschappelijk Optreden 2009/467/GBVB (3) vastgesteld, waarbij het mandaat van de SVEU voor Afghanistan wordt uitgebreid tot Pakistan.

(4)

Het mandaat van de SVEU moet worden verlengd tot en met 31 maart 2010.

(5)

De SVEU voor Afghanistan en Pakistan zal zijn mandaat uitvoeren in een mogelijk verslechterende situatie die de doelstellingen van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid, uiteengezet in artikel 21 van het Verdrag, kan schaden,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Gemeenschappelijk Optreden 2009/467/GBVB wordt als volgt gewijzigd:

1)

artikel 1 wordt vervangen door:

„Artikel 1

Speciaal vertegenwoordiger van de Europese Unie

De heer Ettore F. SEQUI wordt benoemd tot speciaal vertegenwoordiger van de Europese Unie (SVEU) voor Afghanistan en Pakistan tot en met 31 maart 2010.”;

2)

artikel 2, onder e), wordt vervangen door:

„e)

de werkzaamheden van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid (HV) in de regio te ondersteunen.”;

3)

artikel 4 wordt vervangen door:

„Artikel 4

Uitvoering van het mandaat

1.   De SVEU is onder het gezag van de HV verantwoordelijk voor de uitvoering van het mandaat.

2.   Het Politiek en Veiligheidscomité (PVC) onderhoudt een bevoorrechte relatie met de SVEU en vormt het eerste contactpunt van de SVEU met de Raad. Onverminderd de bevoegdheden van de HV zorgt het PVC binnen het kader van het mandaat voor strategische aansturing en politieke leiding ten behoeve van de SVEU.”;

4)

artikel 5, leden 1 en 2, worden vervangen door:

„1.   Het financieel referentiebedrag ter dekking van de kosten in verband met het mandaat van de SVEU voor de periode vanaf 1 maart 2009 tot en met 31 maart 2010 bedraagt 2 830 000 EUR.

2.   Uitgaven die uit het in lid 1 genoemde bedrag worden gefinancierd, komen voor financiering in aanmerking vanaf 1 maart 2009. De uitgaven worden beheerd volgens de procedures en voorschriften die van toepassing zijn op de algemene begroting van de Europese Unie.”;

5)

artikel 6, lid 1, wordt vervangen door:

„1.   Binnen de grenzen van zijn mandaat en de daartoe vrijgemaakte financiële middelen is de SVEU verantwoordelijk voor de vorming van zijn team. In het team dient de door het mandaat vereiste deskundigheid inzake specifieke beleidsvraagstukken aanwezig te zijn. De SVEU houdt de Raad en de Commissie voortdurend op de hoogte van de samenstelling van zijn team.”;

6)

artikel 9, lid 2, wordt vervangen door:

„2.   De delegaties van de Unie en/of de lidstaten, naargelang van het geval, verlenen logistieke steun in de regio.”;

7)

artikel 10, onder d), wordt vervangen door:

„d)

hij zorgt ervoor dat alle naar aanleiding van geregelde beveiligingsbeoordelingen overeengekomen aanbevelingen worden opgevolgd, en hij brengt aan de HV, de Raad en de Commissie schriftelijk verslag uit over de uitvoering daarvan en over andere veiligheidskwesties in het kader van zijn tussentijds verslag en zijn verslag over de uitvoering van het mandaat.”;

8)

artikel 11 wordt vervangen door:

„Artikel 11

Rapportage

De SVEU brengt geregeld mondeling en schriftelijk verslag uit aan de HV en aan het PVC. De SVEU brengt zo nodig tevens verslag uit aan de groepen van de Raad. De geregelde schriftelijke verslagen worden verspreid via het COREU-netwerk. Op aanbeveling van de HV of het PVC kan de SVEU ook verslag uitbrengen aan de Raad Buitenlandse Zaken (RBZ).”;

9)

artikel 12 wordt vervangen door:

„Artikel 12

Coördinatie

1.   De SVEU bevordert de algehele politieke coördinatie van de EU. Hij helpt ervoor te zorgen dat alle EU-instrumenten ter plaatse op coherente wijze worden ingezet om de beleidsdoelstellingen van de EU te verwezenlijken. Daartoe worden de activiteiten van de SVEU gecoördineerd met die van de Commissie, en in voorkomend geval met die van de SVEU voor Centraal-Azië. De SVEU verstrekt regelmatig informatie aan de missies van de lidstaten en aan de delegaties van de Unie.

2.   Ter plaatse worden nauwe contacten onderhouden met de hoofden van de delegaties van de Unie en de missiehoofden van de lidstaten, die alles doen wat in hun vermogen ligt om de SVEU bij te staan in de uitvoering van zijn mandaat. De SVEU geeft het hoofd van de politiemissie van de EU in Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN) plaatselijke politieke sturing. De SVEU en de civiele operationele commandant plegen indien nodig overleg. De SVEU onderhoudt tevens contacten met andere internationale en regionale actoren ter plaatse.”.

Artikel 2

De SVEU legt de HV, de Raad en de Commissie aan het einde van zijn mandaat een verslag over de uitvoering van het mandaat voor.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het wordt aangenomen.

Het is van toepassing met ingang van 1 maart 2010.

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 25 februari 2010.

Voor de Raad

De voorzitter

A. PÉREZ RUBALCABA


(1)  PB L 197 van 25.7.2008, blz. 60.

(2)  PB L 46 van 17.2.2009, blz. 61.

(3)  PB L 151 van 16.6.2009, blz. 41.