10.2.2010   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 37/72


BESLUIT VAN DE COMMISSIE

van 9 februari 2010

tot vaststelling van een nieuwe termijn voor de indiening van een dossier voor terbutryn dat in het kader van het in artikel 16, lid 2, van Richtlijn 98/8/EG van het Europees Parlement en de Raad bedoelde tienjarige werkprogramma dient te worden beoordeeld

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2010) 752)

(Voor de EER relevante tekst)

(2010/77/EU)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gelet op het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gelet op Richtlijn 98/8/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 1998 betreffende het op de markt brengen van biociden (1), en met name op artikel 16, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

In Verordening (EG) nr. 1451/2007 van de Commissie van 4 december 2007 inzake de tweede fase van het in artikel 16, lid 2, van Richtlijn 98/8/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen van biociden bedoelde tienjarige werkprogramma (2) is een lijst vastgesteld van werkzame stoffen die met het oog op een mogelijke opneming daarvan in bijlage I, IA of IB bij Richtlijn 98/8/EG dienen te worden beoordeeld. Terbutryn is voor de productsoorten 7, 9 en 10 in die lijst opgenomen.

(2)

De oorspronkelijke deelnemer die voor de productsoorten 7, 9 en 10 kennisgeving heeft gedaan van terbutryn, heeft zich uit het beoordelingsprogramma teruggetrokken. De Commissie heeft dit derhalve overeenkomstig artikel 11, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1451/2007 aan de lidstaten meegedeeld. Deze informatie is op 22 juni 2007 ook langs elektronische weg bekendgemaakt.

(3)

Binnen drie maanden na de elektronische bekendmaking van deze informatie hebben drie ondernemingen overeenkomstig artikel 12, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1451/2007 belangstelling getoond voor het overnemen van de taak van deelnemer voor terbutryn voor één of meer van de productsoorten 7, 9 en 10.

(4)

Krachtens artikel 9, lid 2, onder d), van Verordening (EG) nr. 1451/2007 was 31 oktober 2008 de termijn voor de indiening van volledige dossiers voor de productsoorten 7, 9 en 10. Krachtens artikel 12, lid 3, tweede alinea, van Verordening (EG) nr. 1451/2007 kan de Commissie, wanneer zij een belanghebbende persoon toestaat de taak over te nemen van een deelnemer die zich heeft teruggetrokken, besluiten de desbetreffende periode voor de indiening van een volledig dossier zo nodig te verlengen.

(5)

Vanwege een misverstand over de termijn dient de termijn voor de indiening van dossiers voor terbutryn voor de productsoorten 7, 9 en 10 tot 1 maart 2010 te worden verlengd.

(6)

De in dit besluit vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor biociden,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

De nieuwe termijn voor de indiening van dossiers voor terbutryn (EG-nummer 212-950-5; CAS-nummer 886-50-0) voor de productsoorten 7, 9 en 10 is 1 maart 2010.

Artikel 2

Dit besluit is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 9 februari 2010.

Voor de Commissie

Stavros DIMAS

Lid van de Commissie


(1)  PB L 123 van 24.4.1998, blz. 1.

(2)  PB L 325 van 11.12.2007, blz. 3.