29.12.2009   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 350/59


Rectificatie van Verordening (EG) nr. 1060/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 inzake ratingbureaus

( Publicatieblad van de Europese Unie L 302 van 17 november 2009 )

Bladzijde 27, bijlage I, afdeling C, punt 3 c):

in plaats van:

„c)

(…) en die rechtstreeks betrokken is bij de ratingactiviteiten, en”;

te lezen:

„c)

(…) en die niet rechtstreeks betrokken is bij de ratingactiviteiten, en”.