1.10.2009   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 258/1


VERORDENING (EG) Nr. 913/2009 VAN DE RAAD

van 24 september 2009

tot beëindiging van het nieuwe onderzoek ten behoeve van een nieuwe exporteur betreffende Verordening (EG) nr. 1174/2005 tot instelling van een definitief antidumpingrecht en tot definitieve inning van het voorlopige recht op de invoer van handpallettrucks en essentiële delen daarvan uit de Volksrepubliek China, tot herinstelling van het recht op de van één exporteur in dat land afkomstige invoer en tot beëindiging van de registratie van deze invoer

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 384/96 van de Raad van 22 december 1995 betreffende beschermende maatregelen tegen invoer met dumping uit landen die geen lid zijn van de Europese Gemeenschap (1) („de basisverordening”), en met name op artikel 11, lid 4,

Gezien het voorstel dat de Commissie na overleg in het Raadgevend Comité heeft ingediend,

Overwegende hetgeen volgt:

1.   GELDENDE MAATREGELEN

(1)

Bij Verordening (EG) nr. 1174/2005 (2) is de Raad overgegaan tot instelling van een definitief antidumpingrecht en tot definitieve inning van het voorlopige recht op handpallettrucks en essentiële onderdelen daarvan van oorsprong uit de Volksrepubliek China. Voor de vier ondernemingen met een individueel recht variëren de geldende rechten van 7,6 % tot 39,9 %. Het voor alle overige ondernemingen geldende recht bedraagt 46,7 %. Bij Verordening (EG) nr. 684/2008 van de Raad (3) is het toepassingsgebied van de bij Verordening (EG) nr. 1174/2005 ingestelde antidumpingmaatregelen verduidelijkt.

2.   HUIDIG ONDERZOEK

2.1.   Verzoek om een nieuw onderzoek

(2)

De Commissie heeft, krachtens artikel 11, lid 4, van de basisverordening, een verzoek om een nieuw onderzoek ten behoeve van een nieuwe exporteur betreffende Verordening (EG) nr. 1174/2005 ontvangen van één producent-exporteur van handpallettrucks en essentiële onderdelen daarvan van oorsprong uit de Volksrepubliek China.

(3)

Het verzoek werd ingediend door Crown Equipment (Suzhou) Company Limited („Crown Suzhou” of „de indiener van het verzoek”).

(4)

De indiener van het verzoek beweerde dat hij op marktvoorwaarden opereerde, dat hij het betrokken product niet naar de Gemeenschap heeft uitgevoerd in het onderzoektijdvak waarop de antidumpingmaatregelen zijn gebaseerd, d.w.z. van 1 april 2003 tot en met 31 maart 2004 (het „tijdvak van het oorspronkelijke onderzoek”), en dat hij niet verbonden was met producenten-exporteurs van het betrokken product die aan de geldende antidumpingmaatregelen zijn onderworpen. Bovendien voerde hij aan dat hij pas na het verstrijken van het tijdvak van het oorspronkelijke onderzoek begonnen was met de uitvoer van handpallettrucks en essentiële onderdelen daarvan naar de Gemeenschap.

2.2.   Opening van een nieuw onderzoek ten behoeve van een nieuwe exporteur

(5)

Daar de Commissie na overleg in het Raadgevend Comité tot de conclusie was gekomen dat er voldoende bewijsmateriaal was om overeenkomstig artikel 11, lid 4, van de basisverordening een nieuw onderzoek ten behoeve van een nieuwe exporteur te openen en nadat de bedrijfstak van de Gemeenschap in de gelegenheid werd gesteld opmerkingen te maken, heeft de Commissie bij Verordening (EG) nr. 52/2009 (4) een nieuw onderzoek van Verordening (EG) nr. 1174/2005 ten aanzien van de indiener van het verzoek („het nieuwe onderzoek”) geopend.

(6)

Krachtens artikel 2 van Verordening (EG) nr. 52/2009 werd het bij Verordening (EG) nr. 1174/2005 ingestelde antidumpingrecht van 46,7 % op door de indiener van het verzoek vervaardigde handpallettrucks en essentiële onderdelen daarvan ingetrokken. Tegelijkertijd werd de douaneautoriteiten overeenkomstig artikel 14, lid 5, van de basisverordening opdracht gegeven passende maatregelen te nemen om deze invoer te registreren.

2.3.   Betrokken product

(7)

Het betrokken product is hetzelfde als dat in Verordening (EG) nr. 1174/2005, gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 684/2008, namelijk handpallettrucks en essentiële onderdelen daarvan, d.w.z. chassis en hydraulische onderdelen, van oorsprong uit de Volksrepubliek China, momenteel ingedeeld onder de GN-codes ex 8427 90 00 en ex 8431 20 00. Handpallettrucks worden omschreven als toestellen met een door wielen ondersteunde hefvork die gebruikt worden om pallets te verplaatsen en die door een persoon te voet met behulp van een beweegbare dissel manueel geduwd, getrokken en gestuurd worden op een glad, vlak en hard oppervlak. De handpallettrucks zijn uitsluitend bestemd om ladingen met behulp van de als pomp gebruikte dissel hoog genoeg op te heffen om ze te kunnen verplaatsen. Zij hebben geen andere extra functies of gebruiksdoeleinden, zoals bijvoorbeeld i) ladingen verplaatsen en heffen om ze hoger te plaatsen of te helpen opslaan (hoogheffende pallettrucks), ii) pallets boven elkaar stapelen (stapelaars), iii) ladingen tot een werkplatform heffen (schaarpallettrucks), of iv) ladingen heffen en wegen (weegpallettrucks).

2.4.   Betrokken partijen

(8)

De Commissie heeft de indiener van het verzoek, de vertegenwoordigers van de bedrijfstak van de Gemeenschap en de vertegenwoordigers van het land van uitvoer officieel in kennis gesteld van de opening van het nieuwe onderzoek. Belanghebbenden werd de gelegenheid geboden om binnen de bij Verordening (EG) nr. 52/2009 vastgestelde termijn hun standpunt schriftelijk bekend te maken en te verzoeken te worden gehoord.

(9)

De diensten van de Commissie hebben de indiener van het verzoek ook een BMO-aanvraagformulier (behandeling als marktgerichte onderneming) en een vragenlijst toegezonden, en hebben binnen de daarvoor gestelde termijnen antwoord ontvangen.

2.5.   Tijdvak van het nieuwe onderzoek

(10)

Het onderzoek naar de dumping had betrekking op de periode van 1 januari 2008 tot en met 31 december 2008.

3.   INTREKKING VAN HET VERZOEK OM EEN NIEUW ONDERZOEK TEN BEHOEVE VAN EEN NIEUWE EXPORTEUR

(11)

Per brief van 22 mei 2009 aan de Commissie heeft Crown Suzhou zijn verzoek om een nieuw onderzoek ten behoeve van een nieuwe exporteur op grond van artikel 11, lid 4, van de basisverordening formeel ingetrokken.

(12)

Er werd nagegaan of het gerechtvaardigd was het onderzoek ambtshalve voort te zetten. De Commissie nam in aanmerking dat de beëindiging van het onderzoek geen invloed zou hebben op de geldende antidumpingmaatregel, dat het voor alle overige ondernemingen geldende recht met terugwerkende kracht opnieuw zou worden ingesteld voor Crown Suzhou, en dat deze beëindiging niet strijdig zou zijn met het belang van de Gemeenschap. Op grond daarvan moet het onderzoek worden beëindigd.

(13)

De belanghebbenden werden in kennis gesteld van het voornemen om het onderzoek te beëindigen en opnieuw een definitief antidumpingrecht in te stellen op het betrokken product dat door Crown Suzhou wordt vervaardigd en verkocht voor uitvoer naar de Gemeenschap, en zij werden in de gelegenheid gesteld opmerkingen te maken. Er werden echter geen opmerkingen ontvangen die aanleiding gaven dit besluit te wijzigen.

(14)

Bijgevolg werd geconcludeerd dat de invoer in de Gemeenschap van handpallettrucks en essentiële onderdelen daarvan, d.w.z. chassis en hydraulische onderdelen, van oorsprong uit de Volksrepubliek China, momenteel ingedeeld onder de GN-codes ex 8427 90 00 en ex 8431 20 00, die door Crown Suzhou worden vervaardigd en verkocht voor uitvoer naar de Gemeenschap, moet worden onderworpen aan het bij Verordening (EG) nr. 1174/2005 van de Raad ingestelde, voor het gehele land geldende recht dat op alle overige ondernemingen van toepassing is (46,7 %), en dat dat recht daarom opnieuw moet worden ingesteld.

4.   HEFFING VAN HET ANTIDUMPINGRECHT MET TERUGWERKENDE KRACHT

(15)

Gezien bovenstaande bevindingen moet het op Crown Suzhou toepasselijke antidumpingrecht met terugwerkende kracht vanaf de datum van inwerkingtreding van Verordening (EG) nr. 52/2009 te worden geheven op het betrokken product, waarvan de invoer krachtens artikel 3 van die verordening wordt geregistreerd.

5.   DUUR VAN DE MAATREGELEN

(16)

Het nieuwe onderzoek is niet van invloed op de datum waarop de bij Verordening (EG) nr. 1174/2005 ingestelde maatregelen verstrijken overeenkomstig artikel 11, lid 2, van de basisverordening,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

1.   Het bij Verordening (EG) nr. 52/2009 geopende nieuwe onderzoek ten behoeve van een nieuwe exporteur wordt beëindigd en het antidumpingrecht dat krachtens artikel 1 van Verordening (EG) nr. 1174/2005 van toepassing is op „alle overige ondernemingen” (aanvullende Taric-code A999) in de Volksrepubliek China, wordt ingesteld op de invoer bedoeld in artikel 1 van Verordening (EG) nr. 52/2009.

2.   Het antidumpingrecht dat overeenkomstig artikel 1 van Verordening (EG) nr. 1174/2005 van toepassing is op alle overige ondernemingen in de Volksrepubliek China, wordt met ingang van 23 januari 2009 geheven op handpallettrucks en essentiële onderdelen daarvan, waarvan de invoer krachtens artikel 3 van Verordening (EG) nr. 52/2009 wordt geregistreerd.

3.   De douaneautoriteiten wordt opdracht gegeven de krachtens artikel 3 van Verordening (EG) nr. 52/2009 verrichte registratie van invoer te beëindigen.

4.   Tenzij anders vermeld, zijn de geldende bepalingen betreffende douanerechten van toepassing.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 24 september 2009.

Voor de Raad

De voorzitter

C. BILDT


(1)  PB L 56 van 6.3.1996, blz. 1.

(2)  PB L 189 van 21.7.2005, blz. 1.

(3)  PB L 192 van 19.7.2008, blz. 1.

(4)  PB L 17 van 22.1.2009, blz. 19.