12.11.2018   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 284/38


Rectificatie van Verordening (EG) nr. 810/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 tot vaststelling van een gemeenschappelijke visumcode (Visumcode)

( Publicatieblad van de Europese Unie L 243 van 15 september 2009 )

Bladzijde 11, artikel 19, lid 2, tweede alinea:

in plaats van:

„De gegevens mogen uitsluitend in het VIS worden ingevoerd door naar behoren bevoegde consulaire medewerkers overeenkomstig artikel 6, lid 1, artikel 7, en artikel 9, leden 5 en 6, van de VIS-verordening.”,

lezen:

„De gegevens mogen uitsluitend in het VIS worden ingevoerd door naar behoren bevoegde consulaire medewerkers overeenkomstig artikel 6, lid 1, artikel 7 en artikel 9, punten 5 en 6, van de VIS-verordening.”.

Bladzijde 23, artikel 54, punt 3, onder b), inleidende zin:

in plaats van:

„b)

lid 4 wordt als volgt gewijzigd:”,

lezen:

„b)

punt 4 wordt als volgt gewijzigd:”.